RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public

9.12.2010 - (COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Yannick Jadot


Procedură : 2006/0167(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public

(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2006)0456),

–   având în vedere articolul 133 din Tratatul CE,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0050/2010),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional, avizul Comisiei pentru dezvoltare și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0364/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Acordul a contribuit la reducerea impactului actualei crize economice și financiare, prin crearea de locuri de muncă în urma sprijinirii comerțului și a investițiilor companiilor care, altfel, nu ar avea acces la credit în sectorul privat.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Agențiile de credit la export ar trebui să țină seama de obiectivele și politicile Uniunii și să le respecte. Atunci când sprijină societăți din Uniune, aceste agenții ar trebui să respecte și să promoveze principiile și standardele Uniunii în domenii cum ar fi consolidarea democrației, respectarea drepturilor omului și coerența politicilor în favoarea dezvoltării.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2c) Cu toate acestea, agențiile de credit la export din statele membre ar trebui să examineze cu atenție cererile primite, ținând cont de faptul că sprijinul public furnizat drept credit la export ar putea eventual contribui pe termen mediu și lung la deficitul public al statelor membre respective, în special având în vedere riscul crescut de nerambursare de după criza financiară.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 2d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d) Agențiile de credit la export ar trebui să examineze cu atenție cererile primite pentru a maximiza avantajele sprijinului public furnizat, luând în considerare faptul că creditele la export bine orientate vor contribui la crearea de noi oportunități de acces pe piață pentru societățile din Uniune, în special întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), promovând în același timp relații comerciale deschise și echitabile și o creștere reciproc avantajoasă în perioada de după criză.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 2e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2e) OCDE solicită publicarea informațiilor privind creditele la export provenite din statele sale membre pentru a împiedica comportamentele protecționiste sau care denaturează piața. În cadrul Uniunii, ar trebui să se garanteze transparența pentru a asigura condiții echitabile de concurență pentru statele membre.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 2f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2f) Agențiile de credit la export au devenit principala sursă de finanțare publică pentru țările în curs de dezvoltare. De aceea, datoria față de ACE reprezintă cea mai mare parte a datoriei publice a țărilor în curs de dezvoltare. O proporție semnificativă din finanțarea proiectelor ACE în țările în curs de dezvoltare este concentrată în sectoare cum ar fi transportul, petrolul, gazul și mineritul și infrastructura la scară largă, cum ar fi barajele de mari dimensiuni.

Justificare

ACE au devenit principala sursă de finanțare publică pentru țările în curs de dezvoltare, însă împrumuturile realizate se acordă încă la rate ale dobânzii mai ridicate decât cele practicate de Banca Mondială sau FMI. Astfel, ACE au devenit cei mai importanți creditori publici ai acestor țări, datoria către aceste agenții constituind cea mai mare parte a datoriei publice a țărilor în curs de dezvoltare: potrivit unor studii, între 30% și 40% din totalul datoriei publice din sectorul public.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 2g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2g) Participanții la acord sunt implicați într-un proces continuu menit să reducă la minimum denaturarea pieței și să stabilească condiții concurențiale echitabile în care primele percepute de agențiile de credit la export care beneficiază de sprijin public din țările membre ale OCDE sunt bazate pe riscuri și le acoperă cheltuielile de funcționare și pierderile pe termen lung. Pentru a progresa în realizarea acestui obiectiv, este necesar să se impună agențiilor de credit la export care beneficiază de sprijin public obligații de transparență și raportare.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 2h (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2h) În sprijinul procesului continuu din cadrul OCDE vizând niveluri mai ridicate de transparență și raportare pentru agențiile de credit la export care beneficiază de sprijin public din țările membre ale OCDE și nu numai, Uniunea ar trebui să aplice măsuri suplimentare privind transparența și raportarea pentru agențiile de credit la export care beneficiază de sprijin public cu sediul în Uniune, așa cum se prevede în anexa 1a la prezenta decizie.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Considerentul 2i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2i) Dezvoltarea și consolidarea democrației și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și menționate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și a principiilor de mediu și a principiilor generale privind responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI), completate cu alte exemple de bune practici internaționale, ar trebui să ghideze toate proiectele finanțate de agențiile de credit la export care beneficiază de sprijin public și care au sediul în Uniune și să includă o evaluare a impactului social și de mediu, înglobând drepturile omului și standardele integrate în corpul legislativ al UE din domeniul social și al mediului relevante pentru sectoarele și proiectele finanțate de agențiile de credit la export. În forma lor actuală, „abordările comune” ale OCDE conțin deja o opțiune explicită pentru utilizarea standardelor Comunității Europene privind mita, creditarea durabilă și mediul ca referință pentru evaluarea proiectelor. Utilizarea acestei opțiuni ar trebui în continuare încurajată, având în vedere că sponsorii proiectelor, exportatorii, instituțiile financiare și agențiile de credit la export au roluri, responsabilități și influență diferite în ceea ce privește proiectele care beneficiază de sprijin oficial.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Considerentul 2j (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2j) Obiectivele Uniunii Europene și ale statelor sale membre în materie de schimbări climatice asumate în cadrul angajamentelor lor internaționale și la nivelul Uniunii ar trebui să ghideze toate proiectele finanțate de agențiile de credit la export care beneficiază de sprijin public și care au sediul în Uniune. Acestea cuprind: declarația finală a șefilor de stat și de guvern cu ocazia summitului G20 de la Pittsburgh din 24-25 septembrie 2009 pentru eliminarea progresivă a subvențiilor pentru combustibilii fosili; obiectivele Uniunii de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 30% față de nivelurile din 1990, de a crește eficiența energetică cu 20% și de a genera 20% din consumul său de energie din surse regenerabile până în 2020; și obiectivul Uniunii de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95% până în 2050. Eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili ar trebui să fie însoțită de măsuri prin care să se asigure că standardul de trai al lucrătorilor și al săracilor nu este afectat.

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Considerentul 2k (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2k) reamintește că principiile care definesc RSI și care sunt unanim recunoscute la nivel internațional, atât în cadrul OCDE, al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), cât și al Națiunilor Unite, vizează comportamentul responsabil așteptat din partea întreprinderilor și presupune, în primul rând, respectarea legislației în vigoare, în special în materie de ocupare a forței de muncă, relații sociale, drepturile omului, mediu, protecția consumatorilor și transparența în ceea ce-i privește, luptă împotriva corupției și fiscalitate. În plus, trebuie să fie luate în considerare situația și capacitățile specifice ale IMM-urilor.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Considerentul 2l (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2l) Având în vedere situația tot mai competitivă de pe piețele mondiale și pentru a evita dezavantajele competitive pentru societățile din Uniune, Comisia și statele membre ar trebui să își intensifice eforturile în cadrul OCDE pentru a se adresa statelor neparticipante la acord și să facă apel la negocieri bilaterale și multilaterale pentru a adopta standarde mondiale pentru creditele la export care beneficiază de sprijin public. Standardele mondiale în acest domeniu reprezintă o cerință prealabilă pentru crearea unor condiții de concurență echitabile în comerțul mondial.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Considerentul 2m (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2m) Deși statele membre ale OCDE sunt ghidate de acord, țările care nu sunt membre ale OCDE, în special țările emergente, nu participă la acord, ceea ce ar putea conduce la un avantaj injust pentru exportatorii din aceste țări. Prin urmare, aceste țări ar trebui încurajate să se alăture OCDE și să participe la acord.

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Considerentul 2n (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2n) Având în vedere politica UE de a asigura o mai bună legiferare, care are drept scop simplificarea și îmbunătățirea reglementărilor existente, la următoarele revizuiri ale acordului, Comisia și statele membre ar trebui să se concentreze pe reducerea sarcinilor administrative impuse companiilor și administrațiilor naționale, inclusiv agențiilor de credit la export.

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Considerentul 2o (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2o) Îmbunătățirile aduse acordului ar trebui să asigure coerența deplină cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) pentru a putea contribui la realizarea obiectivului general de dezvoltare și consolidare a democrației și a statului de drept, precum și de respectare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prin urmare, ar trebui să se aplice măsuri suplimentare în Uniune atunci când Acordul OCDE se va transpune în legislația Uniunii, pentru a garanta compatibilitatea dintre Acordul OCDE și legislația Uniunii.

Justificare

Revizuirea oferă posibilitatea de a aplica articolul 208 din TFUE, conform căruia obiectivul principal al politicii Uniunii în domeniul cooperării pentru dezvoltare îl reprezintă reducerea și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei. Acest obiectiv trebuie respectat atunci când Uniunea pune în aplicare politici care pot afecta țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Considerentul 2p (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2p) Metodologia de evaluare a impactului social și de mediu care asigură respectarea cerințelor privind creditele la export ar trebui să fie pe deplin compatibilă cu principiile strategiei UE privind dezvoltarea durabilă, cu Acordul de la Cotonou, cu Consensul european privind dezvoltarea și ar trebui să reflecte angajamentul și obligațiile Uniunii care reies din Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), Convenția ONU privind diversitatea biologică (CDB), precum și realizarea obiectivelor ONU de dezvoltare ale mileniului (ODM) și standardele sociale, ale muncii și de mediu proclamate în acordurile internaționale.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin urmare, Decizia 2001/76/CE ar trebui abrogată și înlocuită cu prezenta decizie cu textul consolidat și revizuit al acordului atașat ca anexă, iar Decizia 2001/77/CE ar trebui abrogată,

(4) Prin urmare, Decizia 2001/76/CE ar trebui abrogată și înlocuită cu prezenta decizie cu textul consolidat și revizuit al acordului atașat ca anexa 1, iar Decizia 2001/77/CE ar trebui abrogată,

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orientările cuprinse în Acordul privind orientările pentru creditele la export care beneficiază de sprijin public se aplică în cadrul Comunității.

Orientările cuprinse în Acordul privind orientările pentru creditele la export care beneficiază de sprijin public se aplică în cadrul Uniunii.

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o nouă propunere de decizie pentru a abroga și a înlocui cât mai curând posibil prezenta decizie, de îndată ce membrii OCDE vor ajunge la un acord cu privire la o nouă versiune a acordului, în termen de maximum două luni de la intrarea sa în vigoare.

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Articolul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1b

 

Măsurile suplimentare privind transparența și raportarea, care urmează să fie aplicate în Uniune, sunt descrise în anexa 1a la prezenta decizie.

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Articolul 1c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1c

Consiliul raportează anual Parlamentului European și Comisiei cu privire la aplicarea de către fiecare stat membru a Acordului privind orientările pentru creditele la export care beneficiază de sprijin public.

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Articolul 1d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1d

Bilanțul agenției de credit la export a oricărui stat membru prezintă o sinteză completă a activelor și pasivelor agenției. Utilizarea instrumentelor în afara bilanțului de către agențiile de credit la export este pe deplin transparentă.

 

Societățile, altele decât IMM-urile, care beneficiază de credite la export publică situații financiare anuale pentru fiecare țară.

Amendamentul 23

Propunere de decizie

Anexa 1a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa 1a

 

1) Fără a aduce atingere prerogativelor instituțiilor din statele membre care supraveghează programele naționale de credit la export, fiecare stat membru prezintă Parlamentului European și Comisiei un raport anual de activitate.

Raportul anual de activitate conține următoarele informații:

      un audit al tuturor instrumentelor și programelor naționale cărora li se aplică acordul și al conformității acestora cu acordul, în special privind cerința ca primele să se stabilească în funcție de riscuri și să acopere costuri de funcționare pe termen lung;

      o trecere în revistă a principalelor evoluții operaționale intervenite în perioada de raportare și a conformității acestora cu acordul (prezentarea noilor angajamente, expunerea, prime, indemnizații plătite și recuperări, precum și mecanisme de calcul al costurilor legate de mediu);

      o prezentare a politicilor statului membru prin care se asigură că obiectivele și politicile de dezvoltare ale Uniunii ghidează activitățile în domeniul creditelor la export legate de aspecte sociale și de mediu, de drepturile omului, creditare durabilă și combaterea mitei.

2) Comisia transmite Parlamentului European observațiile sale pe marginea raportului anual de activitate, evaluând respectarea de către statele membre a politicilor de dezvoltare ale Uniunii și comentând evoluțiile generale din acest domeniu de politici.

3) Comisia transmite Parlamentului European un raport anual privind eforturile depuse în cadrul a diverse forumuri de cooperare internațională, inclusiv ECDE și G-20 și în cadrul reuniunilor bilaterale cu țările terțe, inclusiv summit-uri și negocieri pentru acorduri de parteneriat și cooperare și acorduri de liber schimb, pentru a prezenta țărilor terțe, în special economiilor emergente, orientări privind transparența agențiilor lor de credit la export la un nivel care să se conformeze cel puțin abordărilor comune ale OCDE.

EXPUNERE DE MOTIVE

Majoritatea țărilor industrializate, inclusiv toate statele membre ale UE și cea mai mare parte a țărilor emergente dețin cel puțin o agenție de credite la export care beneficiază de sprijin public (ACE), aceasta fiind de obicei un organ oficial sau cvasioficial al guvernului lor. ACE reprezintă, în mod colectiv, cea mai importantă sursă de finanțare oficială pentru proiectele din sectorul privat din lume. Sumele subscrise de ACE în cadrul unor proiecte industriale și de infrastructură de amploare în țările în curs de dezvoltare depășesc cu mult totalul finanțării anuale acordate de băncile multilaterale de dezvoltare. Cuantumul total al garanțiilor pentru credit la export acordate în perioada 2004-2009 de către ACE din statele membre ale UE poate fi evaluat la aproximativ 468 de miliarde EUR.

ACE facilitează comerțul legitim în situațiile în care piața de capital privat eșuează. Ele au o capacitate mult mai ridicată de absorbție a riscurilor decât actorii din sectorul privat, deoarece nu trebuie să plătească taxe și să realizeze profituri și, prin urmare, au o marjă mult mai mare de manevră pentru a atinge pragul de rentabilitate în cazul acordării unui credit decât băncile private. Cu toate acestea, din același motiv, ACE reprezintă, de asemenea, o potențială cauză de denaturare masivă a comerțului, în cazul în care operațiunile lor de finanțare nu sunt reglementate de norme comune.

„Acordul privind creditele la export care beneficiază de sprijin public, negociat în cadrul Grupului de credit la export al OCDE („Acordul”), prevede cel mai important set de norme comune. În conformitate cu Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii (ASMC), care instituie cadrul internațional obligatoriu din punct de vedere juridic pentru reglementarea subvențiilor guvernamentale, sprijinul acordat societăților private pentru creditele la export nu este considerat a fi o subvenție, dacă acest sprijin este acordat în conformitate cu Acordul OCDE. Pentru a se conforma Acordului creditele la export trebuie să facă obiectul unor cerințe de rambursare într-o anumită limită de timp și trebuie să fie percepută o rată minimă a primei (RMP) pentru a acoperi riscul nerambursării creditelor la export (riscul de credit), care trebuie să fie calculată în funcție de riscuri și să fie suficientă pentru a acoperi costurile de exploatare și pierderile pe termen lung.

Agențiile de credit la export și deficiențele în materie de transparență

Raportorul este pe deplin de acord cu faptul că ACE reprezintă un instrument important pentru sprijinirea comerțului și a investițiilor întreprinderilor europene. Având în vedere existența deficitului public în majoritatea statelor membre ale UE, este totuși foarte important ca operațiunile ACE să fie viabile din punct de vedere financiar. Sprijinul public pentru ACE ar fi subminat, dacă acestea ar trebui să apeleze la contribuabili pentru a-și refinanța operațiunile.

Cu toate acestea, se dovedește a fi imposibil să se identifice activitățile pe care ACE le finanțează sau le-au finanțat în trecut. Este disponibilă doar o cantitate redusă de informații. Anumite ACE nici măcar nu raportează cu regularitate bilanțul global al operațiunilor lor anuale. Numeroase alte ACE nu raportează date defalcate cu privire la activitatea lor sectorială de creditare sau la distribuția geografică a fondurilor acordate. Această situație există în ciuda cerințelor privind transparența din Acordul OCDE din 2005, la care toate statele membre ale UE aderă și care va fi acum transpus în legislația UE.

Lipsa transparenței face posibilă existența unor costuri uriașe și a unor depășiri ale termenelor, în contradicție cu normele privind pragul de rentabilitate prevăzute în Acordul OCDE. Lipsa transparenței facilitează și acordarea de mită și actele de corupție.

Raportorul consideră că cerințele privind raportarea din Acordul OCDE sunt insuficiente pentru a monitoriza viabilitatea operațiunilor financiare ale ACE europene. Acesta este, în plus, îngrijorat de perspectiva cât se poate de reală a unui număr ridicat de cazuri de nerambursare în viitor, în special în perioada ulterioară crizei financiare. În ceea ce privește sectorul finanțărilor în general, actuala criză financiară ar trebui să sensibilizeze legislatorii cu privire la faptul că sunt necesare norme de raportare mai detaliate decât cele care sunt cuprinse efectiv în Acordul OCDE.

Acordul OCDE nu cuprinde cerințele necesare pentru a garanta stabilirea unor valori echitabile pentru prime, deoarece nu include norme în materie de transparență și standarde minime pentru evaluarea riscurilor sociale și de mediu. Acordul OCDE prevede numai notificarea voluntară a unor astfel de evaluări. Trebuie să se țină seama de acest lucru în condițiile în care majoritatea proiectelor care beneficiază de sprijinul ACE sunt atât de riscante încât piețele de capital privat refuză să se implice în acestea. În condițiile în care nu se stabilesc standarde minime pentru evaluarea factorilor de risc pe plan social sau ecologic în cadrul costurilor creditelor sau ale garanțiilor, există riscul să fie stimulată o concurență, chiar și între ACE din statele membre ale UE, în vederea obținerii unui cost cât mai redus al creditului, promovându-se astfel un protecționism deghizat.

Raportorul sugerează să se pună ordine în cerințele de transparența în ceea ce privește evaluarea riscurilor și publicarea elementelor din afara bilanțului și să se introducă obligativitatea notificării evaluării riscurilor sociale și de mediu. Concret, raportorul sugerează să se impună statelor membre ale UE să prezinte anual Comisiei un raport cu privire la activitățile ACE de pe teritoriul lor.

Agențiile de credit la export și coerența politicilor la nivelul UE

ACE sunt instrumente de politică publică dotate cu un potențial important de a contribui la finanțarea obiectivelor internaționale pe care UE și le-a asumat, în special în ceea ce privește schimbările climatice și atenuarea sărăciei. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, crește importanța cerinței referitoare la coerența întregii sfere a acțiunii externe a UE. Este necesar, cu siguranță, ca ACE să fie evaluate în conformitate cu aceste obiective.

Cu toate acestea, se estimează că ACE sprijină de două ori mai multe proiecte din domeniul exploatării petrolului, al gazului și al mineritului decât totalitatea băncilor multilaterale de dezvoltare. Jumătate din proiectele industriale cu un nivel ridicat de emisii de CO2 din țările în curs de dezvoltare beneficiază de o anumită formă de sprijin acordat de ACE. Acest lucru se datorează, în parte, faptului că majoritatea acestor proiecte prezintă un grad ridicat de risc datorită consecințelor lor ecologice, politice, sociale și culturale și nu ar putea să fie puse în aplicare fără sprijinul și asistența financiară a ACE.

Astfel, ACE sunt elemente esențiale ale dezvoltării strategice, care contribuie într-o măsură extrem de mare la efectele nocive asupra mediului generate de activitățile întreprinderilor. Având în vedere că sunt instituții guvernamentale, ACE ar trebui și ar putea să joace un rol important, în schimb, în promovarea tranziției către o economie cu un nivel redus de emisii de CO2, în conformitate cu angajamentele adoptate la nivel național de guvernele lor în domeniul climei.

În pofida noii situații existente în conformitate cu TFUE, adoptat la Lisabona, și a datelor care dovedesc că majoritatea creditelor și garanțiilor acordate de ACE promovează activitățile de exploatare a petrolului, miniere și extractive care, potrivit Băncii Mondiale, contribuie în cea mai mică măsură la atenuarea sărăciei, Comisia, în introducerea sa la propunerea legislativă, nu consideră necesar să se examineze coerența Acordului OCDE cu politicile și obiectivele UE [punctul (1)] sau să se realizeze o evaluare de impact [punctul (2)].

Raportorul sugerează includerea unor cerințe orizontale care ar putea, stimula efectiv ACE din statele membre ale UE să contribuie la politicile și obiectivele UE.

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (27.10.2010)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public

(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Raportor: Bart Staes

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În prezent, Comisia și Consiliul reexaminează cadrul legislativ (așa-numitul „Acord privind creditele la export care beneficiază de sprijin public” care a fost negociat în cadrul Grupului de credit la export al OCDE) în vederea integrării acestuia în legislația UE. Scopul este de a oferi mai multă securitate juridică agențiilor de credit la export (ACE) ale statelor membre, garantându-se că operațiunile acestora nu vor face obiectul unor contestații în cadrul mecanismului OMC de soluționare a litigiilor. Această revizuire oferă posibilitatea de a aplica articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), conform căruia obiectivul principal al politicii Uniunii în domeniul cooperării pentru dezvoltare îl reprezintă reducerea și eradicarea sărăciei. Acest obiectiv trebuie respectat atunci când Uniunea pune în aplicare politici care pot afecta țările în curs de dezvoltare. În acest context, ACE sunt instrumente de politică publică cu un potențial important de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Uniunii pe plan extern (în special reducerea sărăciei și a schimbărilor climatice), aderând, în același timp, la cerința de coerență în cadrul întregului domeniu de acțiune externă a UE. Din acest motiv, este necesar ca acești actori să fie evaluați în conformitate cu aceste obiective.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Instituții financiare multilaterale și Banca Europeană de Investiții au elaborat treptat o serie de valori de referință sociale și de mediu, care acoperă o gamă largă de domenii, de la principiile Equator (2006), standardul voluntar principal pentru gestionarea riscurilor sociale și de mediu în cadrul proiectelor, la politicile de protecție ale Băncii Mondiale, inclusiv activitățile sectoriale, cum ar fi recomandările Băncii Mondiale cu privire la analiza industriilor extractive și recomandările Comisiei Mondiale a Barajelor. Aceste standarde sociale și de mediu care se reflectă în „abordările comune” ale acordului fac parte dintr-un proces continuu de revizuire și de actualizare.

Justificare

Integrarea valorilor de referință sociale și de mediu contribuie la promovarea coerenței dintre politicile privind creditele la export care beneficiază de sprijin public și politicile de protecție a mediului, inclusiv acordurile și convențiile internaționale relevante, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Agențiile de credit la export (ACE) au devenit principala sursă de finanțare publică pentru țările în curs de dezvoltare. De aceea, datoria față de ACE reprezintă cea mai mare parte a datoriei publice a țărilor în curs de dezvoltare. O proporție semnificativă din finanțarea proiectelor ACE în țările în curs de dezvoltare este concentrată în sectoare cum ar fi transportul, petrolul, gazul și mineritul și infrastructura la scară largă, cum ar fi barajele de mari dimensiuni.

Justificare

ACE au devenit principala sursă de finanțare publică pentru țările în curs de dezvoltare, însă împrumuturile realizate se acordă încă la rate ale dobânzii mai ridicate decât cele practicate de Banca Mondială sau FMI. Astfel, ACE au devenit cei mai importanți creditori publici ai acestor țări, datoria către aceste agenții constituind cea mai mare parte a datoriei publice a țărilor în curs de dezvoltare: potrivit unor studii, între 30% și 40% din totalul datoriei publice din sectorul public.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 3c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) La summitul de la Pittsburgh din 24-25 septembrie 2009, liderii G-20 s-au angajat să raționalizeze și să elimine treptat pe termen mediu subvențiile ineficiente pentru combustibilii fosili. Un astfel de angajament a fost reafirmat de liderii G-20 la summitul de la Toronto din 26-27 iunie 2010.

Justificare

Propunerea trebuie să garanteze că orientările OCDE reflectă politicile UE în privința schimbărilor climatice la nivel mondial adoptate în cadrul summiturilor G-20.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 3d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3d) Îmbunătățirile aduse acordului ar trebui să asigure coerența deplină cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) pentru a putea contribui la realizarea obiectivului general de dezvoltare și consolidare a democrației și a statului de drept, precum și de respectare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prin urmare, ar trebui să se aplice măsuri suplimentare în Uniune atunci când Acordul OCDE se va transpune în legislația Uniunii, pentru a garanta compatibilitatea dintre Acordul OCDE și legislația Uniunii.

Justificare

Revizuirea oferă posibilitatea de a aplica articolul 208 din TFUE, conform căruia obiectivul principal al politicii Uniunii în domeniul cooperării pentru dezvoltare îl reprezintă reducerea și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei. Acest obiectiv trebuie respectat atunci când Uniunea pune în aplicare politici care pot afecta țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 3e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3e) Principiile și standardele UE, derivate din politica și legislația UE și completate cu alte exemple de bune practici pe plan internațional, ar trebui să ghideze toate proiectele finanțate de ACE și să includă o evaluare a impactului social și de mediu, înglobând drepturile omului și standardele integrate în corpul legislativ al UE din domeniul social și al mediului relevante pentru sectoarele și proiectele finanțate de ACE.

Justificare

Aceste principii reflectă obiectivele generale ale Uniunii Europene consacrate de TFUE. De aceea, ele constituie baza practicilor de creditare ale Băncii Europene de Investiții, stipulate în Declarația BEI privind principiile și standardele sociale și de mediu (2009) și în Ghidul practicilor sociale și de mediu (2010). În acest context, aceste principii prioritare trebuie să fie reafirmate pentru a putea asigura condiții echitabile de concurență în rândul instituțiilor financiare europene.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 3f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3f) ACE ar trebui să aplice metodologia de evaluare a impactului social și de mediu pe întreg parcursul ciclului proiectului pentru a asigura sustenabilitatea tuturor proiectelor pe care le finanțează. Calcularea riscului social și de mediu ar trebui să fie inclusă în evaluări.

Justificare

Abordările comune ar trebui să recomande ca proiectele sprijinite de ACE să fie evaluate din perspectiva standardelor internaționale în materie de drepturi ale omului, cu scopul clar de a împiedica proiectele să cauzeze sau să contribuie la încălcări ale drepturilor omului. Fiecare ACE ar trebui să dispună de o politică clară de prevenire a consecințelor negative asupra mediului și asupra drepturilor omului și, în acest sens, să exercite diligența necesară.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 3g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3g) Metodologia de evaluare a impactului social și de mediu care asigură respectarea cerințelor ACE ar trebui să fie pe deplin compatibilă cu principiile strategiei UE privind dezvoltarea durabilă, cu Acordul de la Cotonou, cu Consensul european privind dezvoltarea și ar trebui să reflecte angajamentul și obligațiile Uniunii care reies din Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), Convenția ONU privind diversitatea biologică (CDB), precum și realizarea obiectivelor ONU de dezvoltare ale mileniului (ODM) și standardele sociale, ale muncii și de mediu proclamate în acordurile internaționale.

Justificare

În deplină concordanță și compatibilitate cu dispozițiile articolului 208 din TFUE, sprijinul public se acordă doar în următoarele situații:

· când ACE respectă drepturile omului și drepturile sociale asumate în temeiul tratatelor și convențiilor internaționale, inclusiv în temeiul Convenției europene a drepturilor omului și al convențiilor OIM;

· când creditele la export care beneficiază de sprijin public contribuie la finanțarea obiectivelor internaționale pe care UE și le-a asumat, în special în ceea ce privește schimbările climatice și reducerea sărăciei;

· când evaluările privind impactul social și ecologic sunt implementate, înainte de aprobarea proiectului, ținându-se seama în mod corespunzător de interesele comunităților afectate sau implicate;

· când creditele la export care beneficiază de sprijin public sunt compatibile cu obiectivele de dezvoltare și nu le subminează, așa cum se arată în evaluarea proiectului;

când ACE nu încalcă obligațiile ce reies din tratatele și acordurile internaționale referitoare la protecția mediului, drepturile omului și dezvoltarea durabilă.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Măsurile suplimentare care urmează să fie aplicate în Uniune menite să contribuie la realizarea deplină a articolului 208 din TFUE sunt atașate ca anexa Ia la prezenta decizie.

Justificare

Prin intermediul anexei se încearcă soluționarea problemei ambiguității în ceea ce privește angajamentele ACE față de standardele sociale și de mediu, prin furnizarea unui cadru clar legat de ceea ce se așteaptă din partea ACE pentru a contribui la articolul 208 din TFUE.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa Ia

 

COERENȚĂ ȘI TRANSPARENȚĂ

 

PARTEA A) Consultare, transparență și acces public la informații

 

Comisia se angajează să pună la dispoziția Parlamentului European informațiile cu privire la punerea în aplicare a Acordului OCDE privind creditele la export care beneficiază de sprijin public. Aceasta prezintă, prin urmare, un „raport anual de transparență” cu privire la punerea în aplicare a acordului. Acest raport de transparență prezintă o listă cu toate operațiunile individuale aprobate, pentru fiecare țară care furnizează sprijin, în următoarele privințe:

 

• numele țării care furnizează sprijin public;

• denumirea ACE;

• destinația bunurilor; locația serviciilor;

• data operațiunii aprobate de agenție;

• numele exportatorului sau prestatorului de servicii;

• tipul operațiunii: livrare de bunuri sau echipamente; realizare de activități de cercetare sau proiectare; efectuare de lucrări; prestare de servicii;

• numele băncii care a intervenit;

• numele debitorului;

• numele garantului.

• Tipul de sprijin public (conform clasificării din Acordul OCDE): 1) garanție sau asigurare de credit la export (garanție pură); 2) sprijin public sub formă de finanțare: (a) credit direct/finanțare directă și refinanțare sau (b) subvenție la dobândă.

 

Se furnizează informații suplimentare cu privire la compatibilitatea cu politicile Uniunii privind cooperarea pentru dezvoltare. Uniunea prevede un temei juridic puternic în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare în Tratatul privind funcționarea Uniunii . În conformitate cu articolul 208 alineatul (1) din TFUE, Uniunea „ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare”. Uniunea și statele membre, în conformitate cu dispozițiile articolului 208 alineatul (2) din TFUE, „își respectă angajamentele și țin seama de obiectivele pe care le-au acceptat în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor organizații internaționale competente”. Informațiile suplimentare cu privire la fiecare operațiune în parte cuprind:

 

• în cazul tranzacțiilor din țările sărace puternic îndatorate: ACE prezintă rapoarte cu privire la numărul și valoarea proiectelor din țările vizate de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și oferă metodologia de aplicare a cadrului de sustenabilitate a datoriei specifice țării în cauză și de garantare a faptului că cheltuielile sunt efectuate doar în scop productiv; printre aceste informații se numără o declarație a clientului potrivit căreia nu s-au efectuat plăți ilegale în legătură cu vreun contract; orice încălcare a interdicției de a efectua plăți ilegale ar trebui să atragă după sine anularea obligației statului de a efectua plata;

 

• în cazul creditelor de ajutor condiționat: ACE prezintă rapoarte cu privire la numărul și valoarea proiectelor de ajutor condiționat utilizând clasificarea din Acordul OCDE și cu privire la metodologia utilizată pentru a asigura respectarea acordului;

 

• în cazul implementării proiectelor: ACE furnizează informații cu privire la măsurile adoptate de solicitant pentru respectarea legislației aplicabile de mediu, sociale și în materie de drepturile omului în țara-gazdă, precum și a celor mai bune practici pe plan internațional, inclusiv a principiilor și a standardelor UE derivate din politica și legislația UE; aceste informații includ o declarație din partea clientului că va respecta legislația aplicabilă din țara-gazdă și cele mai bune practici pe plan internațional;

 

• ACE furnizează informații cu privire la respectarea de către client a dreptului penal național și internațional; aceste informații includ o declarație din partea clientului că va respecta dreptul penal național și internațional;

 

• în cazul proiectelor privind barajele: ACE furnizează informații cu privire la respectarea de către client a orientărilor Comisiei Mondiale a Barajelor;

 

• în cazul proiectelor din industria extractivă: ACE furnizează informații cu privire la respectarea de către client a recomandărilor Băncii Mondiale cu privire la analiza industriilor extractive;

 

ACE pun cu promptitudine la dispoziția comunităților afectate, a ONG-urilor și a altor părți interesate informații imediate privind evaluarea proiectului, înainte de aprobarea unei cereri. Aceste informații cuprind evaluarea impactului social și de mediu pentru toate proiectele, precum și numele societăților implicate.

 

În plus, publicarea evaluărilor de impact din perspectiva dezvoltării durabile se face înainte de acordarea sprijinului ACE.

 

PARTEA B) Schimbările climatice

 

ACE vor contribui la angajamentul și obligațiile asumate de Uniune în contextul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), în conformitate cu articolul 208 din TFUE.

 

Integrarea politicilor europene privind schimbările climatice în operațiunile ACE, dacă este cazul, poate cuprinde:

 

• rapoarte anuale detaliate privind amprenta completă de carbon a proiectelor sprijinite de ACE sau efectele localizate și regionale ale proiectelor individuale;

 

• o analiză a amprentei de carbon care va fi integrată în procedura de evaluare a impactului pentru a determina dacă propunerile de proiecte maximizează îmbunătățirile în materie de eficiență energetică;

 

• introducerea unei liste de excludere a tipurilor de proiecte/tehnologii pe care ECA nu le vor sprijini, inclusiv eliminarea treptată a tranzacțiilor financiare pentru proiectele ce privesc combustibili fosili;

 

• stabilirea unor obiective clare de reducere a emisiilor de CO2, atât pentru volumul pe termen lung și pe termen mediu al emisiilor, cât și pentru volumul anual al emisiilor;

 

• stabilirea unor proceduri de evaluare pentru a ține seama de necesitățile țărilor în curs de dezvoltare în materie de schimbări climatice și dezvoltare, așa cum sunt identificate în Programele de acțiune privind adaptarea la nivel național (PAAN) ale CCONUSC și documentele de strategie națională și regională ale UE;

 

• stabilirea obiectivelor privind energia regenerabilă în conformitate cu planurile de strategie națională/regională.

Justificare

Anexa cuprinde o mare varietate de aspecte destinate respectării articolului 208 din TFUE și eliminării unor lacune importante, cum ar fi absența oricărei trimiteri la standardele privind drepturile omului în cadrul abordărilor comune. Anexa încearcă, de asemenea, să stabilească un acord prin care UE să prezinte un raport anual privind operațiunile efectuate de un guvern sau în numele acestuia pentru exportul de bunuri și/sau servicii în cadrul domeniului de aplicare prevăzut în acord. De asemenea, sfera abordărilor comune trebuie lărgită astfel încât să se garanteze că întregul sprijin public oferit de ACE este acoperit, nu doar operațiunile cu termen de rambursare de doi sau mai mulți ani. În final, partea dedicată schimbărilor climatice evidențiază angajamentele UE pe plan internațional cu privire la schimbările climatice având ca scop eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili pe termen mediu și furnizarea unui sprijin specific pentru a permite celor mai sărace țări să se adapteze la schimbările climatice.

PROCEDURĂ

Titlu

Aplicarea unor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public

Referințe

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Comisia competentă în fond

INTA

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

DEVE

9.9.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

        Data numirii

Bart Staes

3.6.2010

 

 

Examinare în comisie

30.8.2010

 

 

 

Data adoptării

26.10.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Membri supleanți prezenți la votul final

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice Şi monetare (24.11.2010)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public

(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Raportor pentru aviz: Arturs Krišjānis Kariņš

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul consideră că creditele la export constituie un instrument important pentru sprijinirea întreprinderilor din UE. În lumina cererii tot mai însemnate de credite la export care beneficiază de sprijin public, este deosebit de important ca cele mai recente reglementări ale OCDE cu privire la acest instrument să fie introduse în statele membre cât mai curând cu putință.

Sprijinul pentru creditele la export pe termen mediu și lung reprezintă un instrument puternic care nu este încă exploatat la maximum în toate statele membre și trebuie încurajat. Creditele la export pot contribui la crearea de locuri de muncă prin garantarea finanțării de proiecte care, altfel, ar avea acces mai restrâns la capital deoarece nu au caracter comercial.

Raportorul constată că orice act legislativ nou în acest domeniu trebuie să evite să creeze noi formalități administrative și birocrație care s-ar adăuga la costurile deja existente. Supravegherea la nivel european a creditelor la export ar trebui să fie introdusă ca o excepție atunci când apare o denaturare a concurenței pe piața internă. Principiul subsidiarității trebuie respectat.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Acordul a contribuit la reducerea impactului actualei crize economice și financiare, prin crearea de locuri de muncă în urma sprijinirii comerțului și a investițiilor companiilor care, altfel, nu ar avea acces la credit în sectorul privat.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Agențiile de credit la export ar trebui să țină seama de obiectivele și politicile Uniunii și să le respecte. Atunci când sprijină societăți din Uniune, aceste agenții ar trebui să respecte și să promoveze principiile și standardele Uniunii în astfel de domenii cum ar fi consolidarea democrației, respectarea drepturilor omului și coerența politicilor în favoarea dezvoltării.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2c) Cu toate acestea, agențiile de credit la export din statele membre ar trebui să examineze cu atenție cererile primite, ținând cont de faptul că sprijinul public furnizat drept credit la export ar putea eventual contribui pe termen mediu și lung la deficitul public al statelor membre respective, în special având în vedere riscul crescut de nerambursare de după criza financiară.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 2d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d) Agențiile de credit la export ar trebui să examineze cu atenție cererile primite pentru a maximiza avantajele sprijinului public furnizat, luând în considerare faptul că creditele la export bine orientate vor contribui la crearea de noi oportunități de acces pe piață pentru societățile din Uniune, în special IMM-uri, promovând în același timp relații comerciale deschise și echitabile și o creștere reciproc avantajoasă în perioada de după criză.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 2e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2e) OCDE solicită statelor sale membre să publice informațiile privind creditele la export pentru a le împiedica să adopte comportamente protecționiste sau care denaturează piața. În cadrul Uniunii, ar trebui să se garanteze transparența pentru a asigura condiții echitabile de concurență pentru statele membre.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o nouă propunere de decizie pentru a abroga și a înlocui cât mai curând posibil prezenta decizie, de îndată ce membrii OCDE vor ajunge la un acord cu privire la o nouă versiune a acordului, în termen de maximum două luni de la intrarea sa în vigoare.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Articolul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1b

Consiliul raportează anual Parlamentului European și Comisiei cu privire la aplicarea de către fiecare stat membru a Acordului privind orientările pentru creditele la export care beneficiază de sprijin public.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Articolul 1c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1c

Bilanțul agenției de credit la export a oricărui stat membru prezintă o sinteză completă a activelor și pasivelor agenției. Utilizarea instrumentelor în afara bilanțului de către agențiile de credit la export este pe deplin transparentă.

 

Societățile, altele decât IMM-urile, care beneficiază de credite la export publică situații financiare anuale pentru fiecare țară.

PROCEDURĂ

Titlu

Aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public

Referințe

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Comisie competentă în fond

INTA

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ECON

6.7.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Arturs Krišjānis Kariņš

6.7.2010

 

 

Examinare în comisie

18.10.2010

9.11.2010

 

 

Data adoptării

22.11.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

PROCEDURĂ

Titlu

Aplicarea anumitor linii directoare pentru creditele de export care beneficiază de susținere publică

Referințe

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Data prezentării la PE

1.3.2010

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

6.7.2010

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

DEVE

9.9.2010

ECON

6.7.2010

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Yannick Jadot

19.4.2010

 

 

Examinare în comisie

1.6.2010

13.7.2010

9.11.2010

 

Data adoptării

1.12.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

George Sabin Cutaș, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Markus Pieper, Giommaria Uggias