SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

9.12.2010 - (COM(2010) 760 – C7‑0000/2010 – 2010/2293(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Reimer Böge

Procedura : 2010/2293(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0367/2010
Teksty złożone :
A7-0367/2010
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

(COM(2010) 760 – C7‑0000/2010 – 2010/2293(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010) 760 – C7‑0000/2010),

–   uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] (PMI z 17 maja 2006 r.), w szczególności jego pkt 27,

–   uwzględniając swoje pierwsze czytanie projektu budżetu ogólnego na rok 2011 w dniu 20 października 2010 r.[2],

–   uwzględniając wyniki posiedzenia pojednawczego z dnia 15 listopada 2010 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7‑0367/2010),

A. mając na uwadze, że pułapy wieloletnich ram finansowych, zwłaszcza w dziale 1a i w dziale 4, nie umożliwiają finansowania priorytetów UE bez szkody dla istniejących instrumentów i strategii politycznych,

B.  mając na uwadze, że obydwa organy władzy budżetowej porozumiały się w ramach postępowania pojednawczego – z zastrzeżeniem osiągnięcia ogólnego porozumienia w sprawie wszystkich nierozstrzygniętych kwestii – co do uruchomienia instrumentu elastyczności w celu skompensowania dodatkowych środków na określone priorytety w ramach tych dwóch działów,

1.  zauważa, że mimo ograniczonego wzrostu środków na zobowiązania dotyczące niewielkiej liczby pozycji budżetowych pułapy w dziale 1a i w dziale 4 nie umożliwiają odpowiedniego finansowania wybranych priorytetów realizowanych przez Parlament i Radę;

2.  wobec tego z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte podczas postępowania pojednawczego dotyczące wykorzystania instrumentu elastyczności w celu finansowania programu uczenia się przez całe życie oraz programu na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w dziale 1a, a także w celu udzielenia pomocy finansowej Palestynie oraz finansowania procesu pokojowego i Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie w dziale 4 przy pomocy całkowitej kwoty w wysokości 105 mln euro;

3.  przypomina, że programy te mają decydujące znaczenie dla przyszłości UE, ponieważ stymulują działalność gospodarczą i stanowią jasne opowiedzenie się za rolą UE jako podmiotu działającego w skali globalnej;

4.  ponownie przypomina, że uruchomienie tego instrumentu, przewidziane w pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., jeszcze raz podkreśla istotną potrzebę uczynienia z budżetu UE narzędzia o jeszcze większej elastyczności;

5.   zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

6.   zobowiązuje przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia xxx

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1], a w szczególności jego pkt 27 ust. 5 ,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

mając na uwadze, że po przeanalizowaniu wszystkich możliwości ponownego przyznania środków w ramach działu 1a i działu 4 na posiedzeniu pojednawczym w dniu 11 listopada 2010 r. obydwa organy władzy budżetowej postanowiły uruchomić instrument elastyczności w celu uzupełnienia finansowania w budżecie na rok 2011 działu 1a i 4 powyżej ich pułapów:

 18 mln euro na program uczenia się przez całe życie w dziale 1a;

 16 mln euro na program na rzecz konkurencyjności i innowacji w dziale 1a;

 71 mln euro dla Palestyny w dziale 4.

STANOWIĄ CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 instrument elastyczności zostanie uruchomiony w celu udostępnienia kwoty w wysokości 34 mln euro jako środków na zobowiązania w dziale 1a i kwoty w wysokości 71 mln euro jako środków na zobowiązania w dziale 4.

Kwota ta zostanie wykorzystana w celu uzupełnienia środków finansowych w następujących pozycjach:

 18 mln euro na program uczenia się przez całe życie w ramach działu 1a;

 16 mln euro na program na rzecz konkurencyjności i innowacji w ramach działu  1a;

 71 mln euro dla Palestyny w ramach działu 4.

Artykuł 2

Decyzja ta zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w,

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

UZASADNIENIE

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.[1] pozwala na uruchomienie instrumentu elastyczności w celu sfinansowania jasno określonych wydatków, których nie można byłoby pokryć w ramach dostępnych pułapów jednego bądź kilku działów wieloletnich ram finansowych.

W budżecie na rok 2011 niezbędne są dodatkowe wydatki wykraczające poza pułapy w dziale 1a i 4. Proponuje się zatem uruchomienie instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Kwoty, które zostaną uruchomione, kształtują się w następujący sposób:

 18 mln euro na program uczenia się przez całe życie w ramach działu 1a;

 16 mln euro na program na rzecz konkurencyjności i innowacji w ramach działu  1a;

 71 mln euro dla Palestyny w ramach działu 4.

Niniejszym przypomina się obydwu organom władzy budżetowej, że publikacja podjętej tu decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi nie później niż publikacja budżetu na rok 2011.

  • [1]  Dz.U C 139 z 14.6.2006, s. 1.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

8.12.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Roberto Gualtieri, Paul Rübig

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bart Staes