ДОКЛАД относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, всички раздели, във вида в който е изменен от Съвета

10.12.2010 - (C7‑0000/2010 – 2010/2290(BUD))

Предложение за резолюция
Комисия по бюджети
Докладчик: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (раздел ІІІ – Комисия)
Helga Trüpel (други раздели)


Процедура : 2010/2290(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0369/2010
Внесени текстове :
A7-0369/2010
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, всички раздели, във вида, в който е изменен от Съвета (C7‑0000/2010 – 2010/2290(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–   като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности[1],

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[2],

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 25 март 2010 г. относно приоритетите за бюджета за 2011 г.[4],

–   като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2011 г.[5],

–   като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета[6],

–   като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно продължаващите преговори за бюджета за 2011 г.[7],

–   като взе предвид новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, представен от Комисията на 26 ноември 2010 г. (COM(2010)0750) в съответствие с член 314, параграф 8 от ДФЕС,

–   като взе предвид заключенията от тристранната среща във връзка с бюджета от 6 декември 2010 г.,

–   като взе предвид позицията по проектобюджета на Европейския съюз, приета от Съвета на 10 декември 2010 г. (C7-0000/2010),

–   като взе предвид член 75б от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0369/2010),

1.      счита, че, въпреки че проектобюджетът във вида, в който е изменен от Съвета, не отговаря изцяло на действителната необходимост от устойчив, съгласуван и ефективен бюджет на ЕС, целта на Парламента е да осигури на Съюза бюджет, който може да бъде изцяло и предсказуемо изпълнен от началото на финансовата година;

2.      в съответствие с член 314, параграф 4 от ДФЕС счита, че са необходими някои резерви от бюджетни кредити, за да се помогне на Комисията да подобри прозрачността на информацията и усвояването на бюджетните кредити по раздел III от бюджета; одобрява проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от позицията на Съвета;

3.      одобрява съвместното изявление относно бюджетните кредити за плащания, приложени към настоящата резолюция;

4.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на другите заинтересовани институции и органи.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ

„Предвид извършваните в момента в държавите-членки усилия за фискална консолидация Европейският парламент и Съветът постигат съгласие по размера на бюджетните кредити за плащания за 2011 г., предложен в проектобюджета на Комисията от 26 ноември. Те отправят искане към Комисията да представи коригиращ бюджет, в случай че вписаните в бюджета за 2011 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост), подфункция 1б (Кохезия за растеж и заетост), функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси), функция 3 (Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие) и функция 4 (ЕС — фактор от световно значение).

По-специално, Европейският парламент и Съветът настойчиво приканват Комисията да представи най-късно до края на септември 2011 г. актуализирани стойности, отразяващи състоянието към момента и прогнозите по отношение на бюджетните кредити за плащания по подфункция 1б (Кохезия за растеж и заетост) и развитие на селските райони по функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси), както и да представи, ако това е необходимо, проект за коригиращ бюджет единствено с тази цел.

Европейският парламент и Съветът ще приемат позиция по представен проект за коригиращ бюджет във възможно най-кратък срок, за да се избегне дефицит при бюджетните кредити за плащания. Освен това Европейският парламент и Съветът се ангажират да вземат бързо решения по евентуални трансфери на бюджетни кредити за плащания, включително между функции от финансовата рамка, с цел вписаните в бюджета бюджетни кредити за плащания да се използват по най-добрия възможен начин и да се привеждат в съответствие с реалното изпълнение и действителните нужди.“

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.12.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

5

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Надежда Нейнски, Miguel Portas, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Tamás Deutsch, Bart Staes