MIETINTÖ neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011, kaikki pääluokat

10.12.2010 - (C7‑0000/2010 – 2010/2290(BUD))

Päätöslauselmaesitys
Budjettivaliokunta
Esittelijä: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska – (pääluokka III – komissio)
Helga Trüpel – (muut pääluokat)


Menettely : 2010/2290(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0369/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0369/2010
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011, kaikki pääluokat (C7‑0000/2010 – 2010/2290(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom[1],

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[2],

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen[3],

–   ottaa huomioon vuoden 2011 talousarvion painopisteistä 25. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman[4],

–   ottaa huomioon vuoden 2011 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman[5],

–   ottaa huomioon parlamentin kannasta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman[6],

–   ottaa huomioon vuoden 2011 talousarviosta käytävistä neuvotteluista 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman[7],

–   ottaa huomioon komission 26. marraskuuta 2010 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 8 kohdan mukaisesti esittämän uuden esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (KOM(2010)0750),

–   ottaa huomioon 6. joulukuuta 2010 pidetyn talousarviota koskevan kolmikantakokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon neuvoston 10. joulukuuta 2010 vahvistaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi (C7-0000/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0369/2010),

1.      katsoo, että vaikka neuvoston muuttama talousarvioesitys ei kaikilta osiltaan vastaa kestävän, johdonmukaisen ja tehokkaan EU:n talousarvion todellista tarvetta, parlamentin tavoitteena on saada aikaan unionin talousarvio, jota voidaan toteuttaa täysimääräisesti ja odotetusti varainhoitovuoden alusta alkaen;

2.      ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan ja pitää joitakin määrärahavarauksia välttämättöminä, jotta komissio voi parantaa tietojen avoimuutta ja talousarvion pääluokan III määrärahojen toteutusta; hyväksyy neuvoston kannalla muutetun talousarvioesityksen varainhoitovuodeksi 2011 sellaisena kuin se on tarkistettuna;

3.      hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan yhteisen lausuman maksumäärärahoista;

4.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä asianomaisille muille toimielimille ja elimille.

LIITE: EHDOTUS YHTEISEKSI LAUSUMAKSI MAKSUMÄÄRÄAHOISTA

"Ottaen huomioon jäsenvaltioissa käynnissä olevat julkisen talouden vakauttamistoimet Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vuoden 2011 maksumäärärahat 26 päivänä marraskuuta 2010 annetun komission talousarvioesityksen mukaisina. Ne pyytävät komissiota esittämään lisätalousarvion siinä tapauksessa, että varainhoitovuoden 2011 talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan alaotsakkeesta 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky), alaotsakkeesta 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio), otsakkeesta 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta), otsakkeesta 3 (Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus ) ja otsakkeesta 4 (EU maailmanlaajuisena toimijana) johtuvia menoja.

Erityisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota esittämään syyskuun 2011 loppuun mennessä alaotsakkeen 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio) ja otsakkeeseen 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta ) kuuluvan maaseudun kehittämisen osalta maksumäärärahojen tilannetta ja arvioita koskevat tuoreimmat ajantasaistetut luvut ja esittämään tarvittaessa lisätalousarvioesityksen tätä nimenomaista tarkoitusta varten.

Euroopan parlamentti ja neuvosto muodostavat kantansa mahdollisiin lisätalousarvioesityksiin mahdollisimman nopeasti, jottei maksumäärärahoihin synny vajeita. Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto sitoutuvat käsittelemään nopeasti mahdolliset maksumäärärahojen siirrot, mukaan lukien rahoituskehyksen otsakkeiden välillä, jotta talousarvioon otetut maksumäärärahat hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta ne vastaisivat tosiasiallista toteuttamista ja tarpeita."

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

8.12.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

5

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Tamás Deutsch, Bart Staes