Eljárás : 2010/2290(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0369/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0369/2010

Viták :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Szavazatok :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0475

JELENTÉS     
PDF 141kWORD 64k
10.12.2010
PE 454.478v02-00 A7-0369/2010

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezetéről – minden szakasz

(C7‑0000/2010 – 2010/2290(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Költségvetési Bizottság

Előadó: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - (III. szakasz – Bizottság)

Helga Trüpel - (Egyéb szakaszok)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: A KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS EGYÜTTES NYILATKOZAT TERVEZETE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezetéről – minden szakasz

(C7‑0000/2010 – 2010/2290(BUD)),

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióm működéséről szóló szerződés (EUMSz) 314. cikkére és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2),

–   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–   tekintettel 2010. március 25-i állásfoglalására a 2011-es költségvetésre vonatkozó prioritásokról(4),

–   tekintettel a 2011. évi költségvetés tervezetéről folytatott háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazásról szóló 2010. június 15-i állásfoglalására(5),

–   tekintettel a Tanács által módosított 2011. évi költségvetés-tervezetről szóló parlamenti állásponttal kapcsolatos 2010. október 20-i állásfoglalására(6),

–   tekintettel 2010. november 25-i állásfoglalására a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésről szóló, jelenleg zajló tárgyalásokról(7),

–   tekintettel a Bizottság által az EUMSz. 314. cikkének (8) bekezdésével összhangban 2010. november 26-án előterjesztett, az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének új tervezetére (COM(2010)0750),

–   tekintettel a 2010. december 6-i háromoldalú költségvetési egyeztetés következtetéseire,

–   tekintettel a Tanács által 2010. december 10-én elfogadott, az Európai Unió általános költségvetési tervezetéről szóló álláspontra (C7-0000/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 75b. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7–0369/2010),

1.      álláspontja szerint, bár a Tanács által módosított költségvetési tervezet nem felel meg maradéktalanul egy fenntartható, egységes és hatékony európai uniós költségvetés feltételeinek, a Parlament célja az, hogy az Uniónak olyan költségvetése legyen, amely a pénzügyi év kezdetétől fogva teljes mértékben és kiszámíthatóan végrehajtható;

2.      az EUMSz. 314. cikke (4) bekezdésének megfelelően az előirányzatokkal kapcsolatos bizonyos tartalékokat tart szükségesnek annak érdekében, hogy segítséget lehessen nyújtani a Bizottságnak a költségvetés III. szakasza alatti előirányzatokkal kapcsolatos tájékoztatás és végrehajtásuk átláthatóságának javításában; jóváhagyja a 2011-es évre vonatkozó, a Tanács álláspontja által módosított költségvetési tervezetet annak módosított formájában;

3.      elfogadja az ehhez az állásfoglaláshoz csatolt, kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos együttes nyilatkozatot;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.

(1)

HL L 163., 2007.6.23., 17.o.

(2)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)

HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(4)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0086.

(5)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0205.

(6)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0372.

(7)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0433.


MELLÉKLET: A KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS EGYÜTTES NYILATKOZAT TERVEZETE

„Figyelemmel a tagállamok költségvetési konszolidációs erőfeszítéseire, az Európai Parlament és a Tanács elfogadja a 2011. évre vonatkozó kifizetési előirányzatoknak a Bizottság által a november 26-i költségvetés-tervezetben javasolt szintjét. Arra kérik a Bizottságot, hogy nyújtson be költségvetés-módosítást, amennyiben a 2011. évi költségvetésben szereplő előirányzatok nem elégségesek az 1a. alfejezetben (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért), az 1b. alfejezetben (Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért), a 2. fejezetben (A természeti erőforrások megőrzése és kezelése), a 3. fejezetben (Állampolgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése) és a 4. fejezetben (Az EU mint globális szereplő) szereplő kiadások fedezésére.

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy legkésőbb 2011. szeptember végéig nyújtson be az 1b. alfejezetbe (Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért) tartozó kifizetési előirányzatok és a 2. fejezetbe tartozó vidékfejlesztés (A természeti erőforrások megőrzése és kezelése) helyzetére vonatkozó aktualizált adatokat és becsléseket, valamint szükség esetén terjesszen be kizárólag erre vonatkozó költségvetésmódosítás-tervezetet.

Az Európai Parlament és a Tanács a kifizetési előirányzatok elmaradásának megelőzése érdekében a lehető legrövidebb időn belül állást foglal valamennyi költségvetésmódosítás-tervezetről. AzEurópai Parlament és a Tanács vállalja továbbá, hogy gyorsan feldolgozza a kifizetési előirányzatok esetleges átcsoportosításait – a pénzügyi keret fejezetei közötti átcsoportosításokat is beleértve – annak érdekében, hogy biztosítsa a költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatok lehető legjobb felhasználását és azoknak a tényleges végrehajtással és igényekkel való összehangolását.”


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

8.12.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

5

10

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Tamás Deutsch, Bart Staes

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat