Ziņojums - A7-0369/2010Ziņojums
A7-0369/2010

ZIŅOJUMS par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, visas iedaļas

10.12.2010 - (C7-0000/2010 – 2010/2290(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
Budžeta komiteja
Referentes: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska — (III iedaļa — Komisija)
Helga Trüpel — (pārējās iedaļas)


Procedūra : 2010/2290(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0369/2010

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, visas iedaļas

(C7-0000/2010 – 2010/2290(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 314. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu[1],

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[2],

–   ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[3],

–   ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 25. marta rezolūciju par 2011. gada budžeta prioritātēm[4],

–   ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par pilnvarojumu trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu[5],

–   ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu[6],

–   ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūciju par pašreizējām sarunām attiecībā uz 2011. gada budžetu[7],

–   ņemot vērā jauno Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, kuru saskaņā ar LESD 314. panta 8. punktu Komisija iesniedza 2010. gada 26. novembrī (COM(2010)0750),

–   ņemot vērā 2010. gada 6. decembrī notikušā budžeta trialoga secinājumus,

–   ņemot vērā 2010. gada 10. decembrī pieņemto Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektu (C7-0000/2010),

–   ņemot vērā Reglamenta 75.b pantu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0369/2010),

1.      uzskata — kaut arī Padomes grozītais budžeta projekts ne visā pilnībā atbilst ilgtspējīga, saskanīga un efektīva ES budžeta prasībām, Parlamenta mērķis tomēr ir nodrošināt Eiropas Savienībai budžetu, ko pilnībā un prognozējami var sākt īstenot no finanšu gada sākuma;

2.      ievērojot LESD 314. panta 4. punktu, uzskata, ka ir vajadzīga zināma apropriāciju rezerve, lai palīdzētu Komisijai uzlabot informācijas pārredzamību un budžeta III iedaļā paredzēto apropriāciju izlietojumu; apstiprina Padomes grozīto 2011. gada budžeta projektu ar Parlamenta grozījumiem;

3.      apstiprina šai rezolūcijai pievienoto kopīgo deklarāciju par maksājumu apropriācijām;

4.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī citām attiecīgajām iestādēm un struktūrām.

PIELIKUMS. PROJEKTS KOPĪGAI DEKLARĀCIJAI PAR MAKSĀJUMU APROPRIĀCIJĀM

„Ņemot vērā dalībvalstīs notiekošos fiskālās konsolidācijas centienus, Eiropas Parlaments un Padome vienojas par 2011. gadam paredzēto maksājumu apropriāciju līmeni, kas ierosināts Komisijas 26. novembrī iesniegtajā budžeta projektā. Eiropas Parlaments un Padome lūdz Komisiju iesniegt budžeta grozījumu, ja 2011. gada budžetā iekļautās apropriācijas nav pietiekamas, lai segtu izdevumus saskaņā ar 1.a apakškategoriju (Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai), 1.b apakškategoriju (Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai), 2. kategoriju (Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana), 3. kategoriju (Pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskums) un 4. kategoriju (ES nozīme pasaules līmenī).

Eiropas Parlaments un Padome it īpaši mudina Komisiju vēlākais līdz 2011. gada septembra beigām iesniegt pēdējos atjauninātos datus par maksājumu apropriāciju pašreizējo [tābrīža] situāciju un aplēsēm 1.b apakškategorijā (Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai) un par lauku attīstību 2. kategorijā (Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana), un vajadzības gadījumā vienīgi šai nolūkā iesniegt budžeta grozījuma projektu.

Nostāju par budžeta grozījumu projektu Eiropas Parlaments un Padome pieņems pēc iespējas drīzāk, lai izvairītos no jebkādiem iztrūkumiem maksājumu apropriācijās. Turklāt Eiropas Parlaments un Padome apņemas ātri izskatīt jebkādus iespējamos maksājumu apropriāciju pārvietojumus, tostarp finanšu shēmas izdevumu kategorijās, lai budžetā iekļautās maksājumu apropriācijas izmantotu pēc iespējas labāk un lai tās saskaņotu ar faktisko izpildi un vajadzībām.”

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

8.12.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

5

10

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Bart Staes