Postup : 2010/2290(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0369/2010

Predkladané texty :

A7-0369/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0475

SPRÁVA     
PDF 143kWORD 65k
10.12.2010
PE 454.478v02-00 A7-0369/2010

o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 – všetky oddiely – po úpravách Rady

(C7‑0000/2010 – 2010/2290(BUD))

Návrh uznesenia

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyne: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska – (oddiel III – Komisia)

Helga Trüpel – (ostatné oddiely)

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: NÁVRH SPOLOČNÉHO VYHLÁSENIA O PLATOBNÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOCH
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 – všetky oddiely – po úpravách Rady

(C7‑0000/2010 – 2010/2290(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2010 o prioritách pre rozpočet na rok 2011(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2010 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2011(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o pozícii Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25 novembra 2010 o prebiehajúcich rokovaniach o rozpočte na rok 2011(7),

–   so zreteľom na nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011, ktorý Komisia predložila 26. novembra 2010 (KOM(2010)0750) v súlade s článkom 314 ods. 8 ZFEÚ,

–   so zreteľom na závery rozpočtového trialógu zo 6. decembra 2010,

–   so zreteľom na pozíciu k návrhu rozpočtu Európskej únie, ktorú Rada prijala 10. decembra 2010 (C7-0000/2010),

–   so zreteľom na článok 75b rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7‑0369/2010),

1.      domnieva sa, že aj keď návrh rozpočtu po úpravách Rady úplne nezodpovedá skutočnej potrebe udržateľného, súdržného a efektívneho rozpočtu EÚ, cieľom Parlamentu je zabezpečiť pre Úniu rozpočet, ktorý sa bude dať v plnej miere a predvídateľne plniť od začiatku rozpočtového roka;

2.      v súlade s článkom 314 ods. 4 ZFEÚ sa domnieva, že bude potrebné zapísať určité rozpočtové prostriedky do rezervy s cieľom pomôcť Komisii zlepšiť transparentnosť informácií a vynakladanie rozpočtových prostriedkov v rámci oddielu III rozpočtu; schvaľuje zmenený a doplnený návrh rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady;

3.      schvaľuje spoločné vyhlásenie o platobných rozpočtových prostriedkoch, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom.

(1)

Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2010)0086.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2010)0205.

(6)

Prijaté texty, P7_TA(2010)0372.

(7)

Prijaté texty, P7_TA(2010)0433.


PRÍLOHA: NÁVRH SPOLOČNÉHO VYHLÁSENIA O PLATOBNÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOCH

„So zreteľom na prebiehajúce snahy o fiškálnu konsolidáciu v členských štátoch sa Európsky parlament a Rada dohodli na výške platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2011, ako sa navrhuje v návrhu rozpočtu Komisie z 26. novembra. Žiadajú Komisiu, aby predložila opravný rozpočet, ak by rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2011 nestačili na pokrytie výdavkov v podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), podokruhu 1b (Kohézia pre rast a zamestnanosť), okruhu 2 (Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov), v okruhu 3 (Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť) a v okruhu 4 (EÚ ako globálny aktér).

Európsky parlament a Rada najmä vyzývajú Komisiu, aby najneskôr do konca septembra 2011 predložila aktualizované údaje o stave vecí a odhadoch týkajúcich sa platobných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1b (Kohézia pre rast a zamestnanosť) a rozvoja vidieka v okruhu 2 (Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov) a v prípade potreby predložila návrh opravného rozpočtu na tento jediný účel.

Európsky parlament a Rada zaujmú pozíciu ku každému návrhu opravného rozpočtu čo najrýchlejšie s cieľom predísť akémukoľvek nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov. Európsky parlament a Rada sa okrem toho zaväzujú urýchlene uskutočniť akýkoľvek možný presun platobných rozpočtových prostriedkov, a to aj medzi okruhmi finančného rámca, s cieľom čo najlepšie využiť platobné rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu a zosúladiť ich s aktuálnym plnením a potrebami.“


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

8.12.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

5

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tamás Deutsch, Bart Staes

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia