ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Конго относно прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)

  9.12.2010 - (10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE)) - ***

  Комисия по международна търговия
  Докладчик: Yannick Jadot

  Процедура : 2010/0062(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0370/2010

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проекта на решение на Съвета относно сключването на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Конго относно прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)

  (10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

  (Одобрение)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението за решение на Съвета (10028/2010),,

  –   като взе предвид проекта на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Конго относно прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) (07636/2010),

  –   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 207, параграф 3, алинея първа и член 207, параграф 4, алинея първа, член 218, параграф 6, алинея втора, буква а) и буква х) и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0170/2010),

  –   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

  –   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A7‑0370/2010),

  1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

  2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Конго.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Целта на споразумението за доброволно партньорство Конго/Европейски съюз („СДП Конго-ЕС”) е да се предостави законодателна рамка, (i) за да се определи местонахождението на дървения материал и да се осигури проследяването му, (ii) за да се установят правителствени и независими процедури за проверка, които да удостоверяват, че целият износ на дървен материал от Конго към европейските пазари се състои от законно придобити, нарязани, транспортирани и изнасяни дървета, така че да се установят законосъобразни управление и експлоатация на конгоанските гори и (iii) за да се засили прилагането на законодателството в областта на горите и управлението в тази област.

  СДП Конго-ЕС беше сключено на 9 май 2009 г. между Европейския съюз и Република Конго в резултат на относително кратки преговори. То се вписва в рамката на плана за действие на ЕС относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT).

  Изглежда, че повечето от критериите, свързани с определенията в СДП, са изпълнени, по-специално на равнище процес на преговори, където беше постигнато новаторско споразумение, чиято цел е успешната борба с практиките на недобро управление, залегнали в основата на незаконната търговия с дървен материал, и с корупцията, както и установяването на ефикасна и прозрачна система за контрол на законосъобразността на дървения материал и изделията от дървен материал.

  Конго изнася дървен материал и изделия от дървен материал за повече от 250 млн. евро, като половината от износа е за Европейския съюз[1]. Проучванията на НПО показаха, че досега 20% от дървения материал от Конго, внасян на европейския пазар, е с незаконен произход или по отношение на произхода и продажбата или на обработката и износа. Последователните войни между 1993 и 1999 г. не допринесоха за решаването на проблема, а само подпомогнаха корупцията. Ето защо беше неотложно установяването на процедури за борба с незаконната търговия с дървен материал, така че да се анализират и наблюдават по-добре често комплексните търговски потоци.

  Споразумението за доброволно партньорство Конго/ЕС, което е сключено при спазване на правилата на СТО, предвижда редица политически и нормативни промени, които ще позволят установяването на по-добро управление и повече прозрачност в горския сектор на Конго. СДП установява новаторска процедура за борба с измамите и незаконните дейности в областта на търговията с дървен материал: съдържа се определение за законна търговия с дървен материал и се предвиждат създаването на система за проверка на законосъобразността и независим одит на цялата система с оглед постигане на по-устойчива търговия с дървен материал[2].

  Изключително важно е да се гарантира, че целият дървен материал и изделията от дървен материал, изнасяни от Конго за европейските пазари, отговарят на законовите изисквания и започнатите политически и нормативни реформи допринасят за намаляването на бедността и за осезаемото подобряване на условията на живот на населението, участват в опазването на околната среда, по-специално в борбата срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие и гарантират спазването на правата на местното и коренното население. Политическите и нормативните реформи трябва също да позволят увеличаването на прозрачността, отговорността и екологосъобразността в горския сектор, а също така и воденето на ефикасна борба с корупцията, засилването на местното гражданско общество и опазването на правата на човека, както и „изчистването” на търговските взаимоотношения с тази страна.

  Споразумението ще влезе в сила след прилагането на обещаните законодателни промени и установяването на система за проверка на законосъобразността. Първите лицензи (разрешителни ) FLEGT, които ще се издават единствено за дървен материал, изнасян към ЕС, се очакват през 2011 г.

  Посредством спазването на процедурите по време на преговорите и чрез участието на представители на местното гражданско общество, Република Конго, страните по споразумението и Европейският съюз показаха общата си воля да изготвят по примерен начин СДП.

  Успехът на това СДП се изразява също така във факта, че Конго реши да разшири обхвата на споразумението отвъд износа за ЕС, така че то да обхваща целия употребен или напускащ страната дървен материал.

  Предвид всички тези аспекти докладчикът предлага да се следва позицията на Съвета, като обаче изразява своята загриженост относно прилагането на СДП и като изисква при прилагането на това споразумение да се вземат предвид следните препоръки:

  1. Докладчикът държи да припомни важността на яснотата на правната рамка, която оформя правното основание на СДП. От изключителна важност е Комисията да обърне особено внимание на структурата и съдържанието на СДП.

  2. Докладчикът държи да подчертае, че промишлената експлоатация в голям мащаб на естествените гори може да допринесе за влошаването на състоянието на горите и обезлесяването, както и за разрушаването на околната среда в света като цяло.

  3. Докладчикът настоява следователно върху необходимостта да се гарантира екологосъобразността на СДП и най-вече да се гарантира, че започналите в рамките на споразумението за партньорство политически и нормативни реформи допринасят по ефективен начин за международните ангажименти на ЕС и Конго във връзка с околната среда и устойчивото развитие, и по-специално опазването и устойчивото управление на ресурсите и биологичното разнообразие, борбата срещу изменението на климата и намаляването на обезлесяването и влошаването на състоянието на горите. В този контекст изисква Комисията да бди особено внимателно СДП да не насърчава разширяването на промишлената експлоатация на горите в девствените горски области, които имат голям потенциал за съхранение на въглерод, или в другите гори, които са от особено значение за съхранението на биологичното разнообразие.

  4.  Докладчикът набляга също така върху необходимостта ЕС да предприеме допълнителни и допълващи мерки в рамките на настоящото СДП с оглед борбата срещу обезлесяването в голям мащаб и влошаването на състоянието на девствените гори, така че да се насърчи тяхното опазване. Подчертава също, че като облагодетелства вноса на продукти от дървен материал, произхождащи от тези области, действията на ЕС могат да се окажат в противоречие с дългосрочните цели за борба с изменението на климата и съхранението на биологичното разнообразие.

  5. Докладчикът изисква Комисията и Съветът да оценят по независим и достоверен начин спазването на правата на човека в Република Конго с оглед прилагането на това споразумение[3]. И наистина, единствено свободното изразяване и достъпът до информация на всички участници в управлението на горите могат да гарантират приемлив процес на прилагане на СДП. Комисията се приканва да въведе оценка и независим контрол по въпроса.

  6. След като се постигнат институциите и големите етапи на създаването на СДП, Комисията ще трябва да се увери, че прилагането му продължава да зачита същите гаранции и продължава да спазва целите на плана за действие FLEGT, както и целите и съдържанието на международните конвенции. Ролята на независимото национално гражданско общество и външните наблюдатели ще бъде от съществено значение за проверяването на правилното прилагане на споразумението, на спазването на правото на свобода на изразяване и достъпа до информация относно управлението на горите и приходите от продукти на горското стопанство, за да се подобри действително управлението в този сектор и корупцията да спадне значително. Независимото наблюдение на правоприлагането ще трябва да се извършва от местното гражданско общество в средносрочен план.

  7. Докладчикът приветства ангажиментите, поети за подобряване на действащото законодателство. Действително волята за актуализиране и редакция на правни текстове с цел подобряване на социалната справедливост и зачитането на правата на местните и коренни общности е от съществено значение и трябва да се извършва при отчитане на непрекъснатостта на принципите на участието и прозрачността. Както е посочено в текста на споразумението, тези законодателни подобрения ще трябва да приключат преди издаването на лицензите FLEGT. Двете страни ще трябва да гарантират, че ангажиментите се спазват по време на прилагането на споразумението.

  8. НПО изразяваха опасения, че зараждащото се в страната гражданско общество няма необходимото политическо пространство, за да действа в противотежест на горската промишленост. Според някои наблюдатели изглежда, че това СДП е изготвено в сравнително правилен процес на участие, в който се включваха недържавни участници и представители на НПО и на коренното население, което е насърчаващо.

  9. Докладчикът изисква Европейската комисия да представи в шестмесечен срок от влизането в сила на СДП, включително и на това между ЕС и Република Конго, доклад относно взетите мерки за продължаване на започнатия по време на преговорите диалог между заинтересованите страни и гражданското общество, включително на местните и коренни общности, и за запазването му на етапа на прилагане. Този доклад ще трябва също да включва оценка на действителните ангажименти и принос на съдържанието на СДП за международните ангажименти на ЕС и страната партньор относно околната среда и устойчивото развитие, по-конкретно запазването и устойчивото управление на ресурсите, на биоразнообразието, на борбата срещу изменението на климата и намаляването на обезлесяването и на влошаването на състоянието на горите.

  10. Комисията трябва да следи за спазването на правата на местните и коренни общности, които често са първите жертви на климатичните и екологични сътресения, както и за възможността им за пряко участие в изработването на нови нормативни текстове, също и на етапа на прилагането на споразумението. Докладчикът приветства факта, че таблиците за законност на СДП се предполага да отчитат правата на местните и коренни общности. В преамбюла на споразумението се прави позоваване на Декларацията на ООН относно правата на коренните народи (UNDRIP) и конгоанското правителство се ангажира (в СДП) да изготви закон за гарантиране на насърчаването и зачитането на правата на коренното население,[4] както и нормативни текстове, прецизиращи правата и условията за участие на местното и коренно население в управлението на горите.

  11. За да се гарантира спад на корупцията е важно да се насърчават и подкрепят мерки за гарантиране на независимостта на местната съдебна система, създаването на нови съдебни процедури, правото на гражданите индивидуално или поне на организациите на гражданското общество да сезират съдилищата за случаи на корупция или незаконност, както и гарантиране на спазване и закрила на правата на жалбоподателите. Нещо повече: възможностите за принудително изпълнение и прилагането на съдебни санкции ще трябва да бъдат предвидени и контролирани във тясна връзка с независимите одити. В този смисъл зараждащото се гражданско общество трябва да се сезира за тези аспекти.

  12. Член 15 от СДП подчертава необходимостта от допълнителни технически и финансови ресурси за подкрепа на прилагането на системата за проверка на законността на дървения материал. При все това официално споразумението няма финансово отражение върху бюджета на Съюза: всяко отпускане на допълнителни средства от страна на Комисията или на държавите-членки ще бъде подложено на нормалните процедури за програмиране на помощта. Следователно Република Конго от една страна и Съюзът - от друга трябва да намерят и мобилизират специфично финансиране и необходимите технически и човешки ресурси за прилагането на споразумението. Важно е Европейският съюз в по-глобален план да обмисли стратегия за съществена финансова подкрепа за прилагането на това споразумение и на другите бъдещи доброволни споразумения за партньорство по FLEGT съобразно предизвикателствата и амбицията на тези споразумения. В този смисъл комисията по международна търговия иска от Комисията да оцени размера на финансовата помощ в рамките на следващата бюджетна година, която смята за необходима за гарантиране прилагането на СДП, като обща сума и за всяко споразумение по отделно, включително и за подписаното с Република Конго.

  13.  И накрая докладчикът иска да се установи становище на омбудсмана, както и процедура по обжалване и помирителна процедура за всяко СДП. Тази процедура трябва да въведе право на обжалване за гражданското общество, което може да се упражнява, ако графикът и условията на споразумението не се спазват от едната или от двете страни.

  14.  Въз основа на анализ на новите правомощия, предоставени от Договора от Лисабон на Европейския парламент по отношение на търговските споразумения, докладчикът настоява на по-главната роля на Европейския парламент в тази област и изисква Комисията да даде отчет на Европейския парламент за етапите на преговорите и прилагането на СДП.

  15.  В тази връзка Европейският парламент, чрез своята комисия по международна търговия, изисква да бъде информиран и да му бъдат изпращани документите, изпращани на Съвета, като например протоколите от заседанията на „съвместния комитет за прилагане на споразумението“ и извлечения от решенията и годишния доклад на този комитет; докладите от мисиите и одита на независимия одитор на споразумението; или още докладите за оценка на прилагането на споразумението, включително оценките на социалните, икономическите и екологичните въздействия на това споразумение.

  16.  В дух на прозрачност и сътрудничество, изчерпателният списък с имената на предприятията (и акционерите), на които са отдадени обекти на концесия, трябва да бъде публичен и предоставен на всички заинтересовани страни, по същия начин, както и Европейският съюз би трябвало да публикува имената на европейските стопански субекти и вносители като стъпка на реципрочност в прозрачността.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

       Положителното становище, което изразява докладчикът за сключването на споразумението за доброволно партньорство с Конго (Бразавил), се основава на надеждата, че всички горепосочени проблеми ще бъдат преодолени в най-скоро време и по удовлетворителен начин.

  • [1]  Европейска комисия.
  • [2]  Counter Brief Loggingoff : a civil society counter-brief on the Congo-EU VPA (March 2010)
  • [3]  US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Country Reports on Human Rights Practices, March 11, 2010. Human Rights reports : Republic of the Congo.
  • [4]  Член 17 от СДП относно социалната закрила настоява върху необходимостта от минимизиране на отрицателните въздействия, които СДП може да има за общностите и цели „по-добро разбиране на начина на живот на потенциално засегнатите местни и коренни общности (…) и наблюдаване на въздействията на това споразумение върху тези общности (…), като се вземат разумни мерки за минимизиране на отрицателните отражения“.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (26.10.2010)

  на вниманието на комисията по международна търговия

  относно проекта за решение на Съвета относно сключването на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Конго относно прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)
  (10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

  Докладчик по становище: Eva Joly

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Целта на споразумението за доброволно партньорство (СДП) между ЕС и Република Конго е да се укрепи управлението на горите, да се предостави стимул за конгоанските продукти от дървесина и да се подобри конкурентоспособността на тази страна на международния пазар.

  Въпреки основателните амбиции, заложени в споразумението, комисията по развитие би искала да припомни, че то ще се счита за успешно, ако бъдат надлежно изпълнени целите на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) и ангажиментите по споразумението (укрепване на правата на владеене на общинска земя и на достъп до нея, гарантиране на реалното участие на гражданското общество — с особено внимание към коренното население — във формирането на политиките по въпроси, свързани с управлението на горите, увеличаване на прозрачността и намаляване на корупцията).

  В това отношение комисията по развитие би искала да открои най-малко два въпроса: от една страна, е важно да се гарантира съдържателен процес на реформа в управлението на горите, който отчита потребностите на зависимите от горите общности и на коренното население и се основава на включването на гражданското общество в законотворчеството и в „горско управление на участието“ с цел да се подобри управлението на горите, да се усъвършенстват механизмите за прилагане и да се действа срещу корупцията.

  От друга страна и във връзка с гореспоменатите цели, споразуменията следва да установят ясни правила, указващи ролите и отговорностите на всички заинтересовани страни в процеса на реформа на законодателството, процеса на въвеждане в действие на системата за проследяване на дървен материал, процеса на създаване на институционалната рамка и процеса на изграждане на чувствителност и укрепване на капацитета на участниците.

  В заключение комисията по развитие би искала да подчертае факта, че въпреки че схемата FLEGT и схемата за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите (REDD) се отнасят до ползването на горите, те се разглеждат като отделни инициативи и се администрират от различни министри в страните партньорки. Съответно комисията подчертава, че ако не се настоява на доброто управление и признаването на права на местните общности и коренното население, схемите REDD могат да заобикалят процесите на консултация (и където е приложимо, реформите на управлението и на законодателството), които са част от процеса FLEGT. По тази причина схемите REDD трябва да се градят на процеса на консултация във връзка с FLEGT и да визират същинските причини за обезлесяването и деградацията на горите.

  ******

  Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да предложи на Парламента да даде своето одобрение.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  26.10.2010 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Horst Schnellhardt, Bart Staes

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  1.12.2010 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  24

  2

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Метин Казак, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Markus Pieper