DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Konžskou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT)

9. 12. 2010 - (10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Yannick Jadot

Postup : 2010/0062(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0370/2010

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Konžskou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT)

(10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10028/2010),

–   s ohledem na návrh Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Konžskou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT) (07636/2010),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 3 prvním pododstavcem a čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0170/2010),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-0370/2010),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Konžské republiky.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem dobrovolné dohody o partnerství mezi Kongem a Evropskou unií („DDP Kongo-EU“) je poskytnout legislativní rámec s cílem i) zachytit a zajistit zpětnou sledovatelnost dřeva, ii) zavést postupy nezávislého ověřování na vládní úrovni, které dokládají, že veškeré dřevo vyvážené z Konga na evropské trhy bylo získáno, rozřezáno, dopraveno a vyvezeno legálně, aby byla zajištěna legální správa a těžba v konžských lesích, a iii) posílit uplatňování práva a správy v oblasti lesnictví.

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Konžskou republikou byla uzavřena po poměrně krátkém období vyjednávání dne 9. května 2009. Je v souladu s akčním plánem EU k prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (anglicky označovaný jako FLEGT).

Zdá se, že většina kritérií vyplývajících z ustanovení dobrovolné dohody o partnerství byla splněna, zejména na úrovni vyjednávacího procesu, při němž se podařilo dosáhnout inovační dohody; jejím cílem je účinně bojovat proti postupům špatné správy, které jsou základem nelegálního obchodu se dřevem a korupce, a zavést účinný a transparentní systém kontroly zákonného původu dřeva a dřevařských výrobků.

Kongo vyváží dřevo a dřevařské výrobky v celkové hodnotě více než 250 milionů EUR, z toho polovinu do Evropské unie[1]. Podle nevládních organizací bylo až dosud 20 % konžského dřeva dovezeného na evropský trh, ať už šlo o produkci, prodej, transformaci nebo vývoz, získáno nezákonně. Války v letech 1993 a 1999 situaci nevyřešily, naopak umožnily nárůst korupce. Proto bylo naléhavě nutné zavést příslušné postupy s cílem bojovat proti nezákonnému obchodu se dřevem a lépe analyzovat a kontrolovat obchodní toky, které jsou často velmi složité.

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Kongem a EU uzavřená v souladu s pravidly WTO stanoví celou řadu politických a právních reforem, které umožní zavést řádnou správu a větší transparentnost v odvětví lesnictví v Kongu. Dobrovolná dohoda o partnerství stanoví nový postup umožňující bojovat proti podvodům a nezákonným praktikám při obchodování se dřevem: jde především o definici zákonného obchodování se dřevem, zřízení systému kontroly zákonnosti a zavedení nezávislých auditů pro celý systém s cílem zajistit udržitelnost obchodování se dřevem[2].

Je třeba zaručit, že dřevo a dřevařské výrobky vyvážené z Konga na evropské trhy byly získány zákonně a že zahájené politické a právní reformy přispívají ke snížení chudoby a k citelnému zlepšení životních podmínek obyvatelstva, podílejí se na ochraně životního prostředí, zejména na boji proti změně klimatu a proti ztrátě biologické rozmanitosti, a že zaručují respektování práv místních a domorodých společenství. Politické a právní reformy musí rovněž umožňovat posílení transparentnosti, zodpovědnosti a bezúhonnosti v lesnictví, účinně bojovat proti korupci, posilovat místní občanskou společnost a dodržování lidských práv a ozdravit obchodní vztahy s uvedenou zemí.

Dohoda nabude účinnosti, jakmile budou zavedeny slíbené legislativní změny a jakmile začne fungovat systém kontroly zákonnosti. První licence FLEGT vydávané pouze pro dřevo vyvážené do EU budou uděleny v roce 2011.

Dodržováním postupu vyjednávání a zapojením zástupců místní občanské společnosti prokázaly Konžská republika, zúčastněné strany a Evropská unie snahu postupovat při přípravě dobrovolné dohody o partnerství příkladným způsobem.

Úspěch této dohody se odráží rovněž na skutečnosti, že se Kongo rozhodlo rozšířit působnost dohody nad rámec vývozu do EU rovněž na dřevo spotřebovávané v Kongu nebo vyvážené do zahraničí.

Na základě těchto skutečností navrhuje zpravodaj podpořit stanovisko Rady, vyjadřuje však znepokojenísouvislostiprováděním dohodyžádá, aby při uplatňování dohody byla zohledněna následující doporučení:

1.  Zpravodaj považuje za důležité připomenout význam jednoznačného právního rámce, který je základem dohody. Je důležité, aby Komise soustředila veškerou pozornost na strukturu a obsah této dohody.

2.  Zpravodaj zdůrazňuje, že rozsáhlá průmyslová těžba v přirozených lesích může přispívat k poškozování lesa a odlesňování a může podporovat ničení celosvětového životního prostředí.

3.  Zpravodaj proto poukazuje na skutečnost, že je třeba zajistit neporušitelnost dobrovolných dohod o partnerství v oblasti životního prostředí a ověřit zejména to, zda politické a právní reformy zahájené v rámci partnerství skutečně přispívají k plnění mezinárodních závazků EU a Konga, pokud jde o životní prostředí a udržitelný rozvoj, zejména zachování a udržitelné řízení zdrojů biologické rozmanitosti, boj proti změně klimatu a omezení odlesňování a poškozování lesů. V této souvislosti žádá Komisi, aby dohlížela zejména na to, aby tato dohoda nepodporovala rozšiřování průmyslové těžby dřeva v nedotčených oblastech lesa, které umožňují rozsáhlé ukládání uhlíku, nebo v jiných lesích, které jsou cenné z hlediska zachování biologické rozmanitosti.

4.  Zpravodaj rovněž zdůrazňuje nutnost, aby EU přijala dodatečná a doplňková opatření k této dohodě s cílem bojovat proti odlesňování a rozsáhlému poškozování nedotčených lesů a přispívat tak k jejich ochraně. Zdůrazňuje dále, že podporou dovozu dřeva a dřevařských výrobků z těchto oblastí se může EU dostat do rozporu se svými cíli v oblasti boje proti změně klimatu a ochrany biologické rozmanitosti.

5.  Zpravodaj žádá Komisi a Radu, aby v zájmu provádění dohody nezávislým a důvěryhodným způsobem posoudily dodržování lidských práv v Konžské republice[3]. Přijatelný postup uplatňování dobrovolné dohody o partnerství mohou totiž zajistit jen svoboda projevu a dostupnost informací pro všechny subjekty podílející se na správě lesů. Komise by měla v této oblasti zavést postup hodnocení a nezávislý dohled.

6.  Jakmile budou ustaveny orgány a dokončeny hlavní fáze dobrovolné dohody o partnerství, musí Komise ověřit, že uplatňování dohody nadále respektuje tyto záruky a že odpovídá cílům akčního plánu FLEGT a cílům a obsahu mezinárodních dohod. Úloha nezávislé občanské společnosti v příslušné zemi a úloha vnějších pozorovatelů budou zásadní pro ověřování řádného provádění dohody, dodržování svobody projevu a dostupnosti informací o správě lesů a o příjmech plynoucích z lesů. Cílem tohoto ověřování je skutečné zlepšení správy lesnictví a výrazné omezení korupce. Nezávislý dohled nad posilováním právních předpisů musí vykonávat ve střednědobém horizontu místní občanská společnost.

7.  Zpravodaj vítá přijetí závazků týkajících se zlepšování současných právních předpisů. Snaha o aktualizaci a o vypracování právních předpisů, jejímž cílem je zlepšit sociální spravedlnost a dodržování práv místních a domorodých společenství, má zásadní význam a musí se uskutečňovat podle zásad participace a transparentnosti. Jak je uvedeno v textu dohody, musí být tyto legislativní změny ukončeny předtím, než budou vydávány licence FLEGT. Obě strany musí zajistit, aby tyto závazky byly při provádění dohody dodrženy.

8.  Nevládní organizace vyjádřily obavy týkající se toho, že rodící se občanská společnost uvedené země nebude mít nezbytný politický prostor k tomu, aby vyvažovala moc dřevařského průmyslu. Podle některých pozorovatelů se zdá, že tato dohoda byla vypracována poměrně participativním způsobem zahrnujícím nestátní subjekty a zástupce nevládních organizací a domorodého obyvatelstva, což je povzbudivé.

9.  Zpravodaj žádá, aby Evropská komise do šesti měsíců po vstupu jakékoli dobrovolné dohody o partnerství v platnost, včetně dohody mezi EU a Konžskou republikou, předložila zprávu o opatřeních přijatých s cílem umožnit pokračování dialogu mezi zúčastněnými stranami a občanskou společností, včetně místního a domorodého obyvatelstva, který byl zahájen v průběhu vyjednávání, a aby byl tento dialog zachován i po dobu uplatňování dohody. Uvedená zpráva musí rovněž obsahovat posouzení skutečného dopadu a přínosu dohody pro mezinárodní závazky EU a signatářské země v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, zejména pokud jde o zachování a udržitelné řízení zdrojů biologické rozmanitosti, boj proti změně klimatu a omezení odlesňování a poškozování lesů.

10.  Komise musí dohlížet na to, aby práva místních a domorodých společenství, která jsou často prvními oběťmi poruch klimatu a životního prostředí, byla dodržována a aby se tato společenství mohla přímo účastnit vypracovávání nových předpisů v průběhu provádění dohody. Zpravodaj vítá skutečnost, že kritéria zákonnosti uvedená v dohodě berou v úvahu práva místních a domorodých společenství. V preambuli dohody je zmíněna Deklarace OSN o právech domorodých obyvatel a konžská vláda se v dohodě zavázala vypracovat zákon na podporu a ochranu práv domorodých národů[4] a předpisy upravující práva a zapojení místního a domorodého obyvatelstva do správy lesů.

11.  Aby došlo k omezení korupce, je třeba podporovat přijetí opatření, jejichž cílem je zajistit nezávislost místního soudního systému, vytváření nových právních postupů, právo občanů obracet se individuálně na soudy, nebo alespoň zajistit toto právo organizacím občanské společnosti v případech, kdy jde prokazatelně o korupci nebo nelegální postup, a dále zajistit dodržování práv žalujících stran a jejich ochranu. V souvislosti s nezávislými audity je třeba rovněž zvážit a zkontrolovat uplatňování právních postihů a donucovací opatření. Rodící se občanská společnost se musí těmito aspekty zabývat.

12.  Článek 15 dobrovolné dohody o partnerství zdůrazňuje, že je nezbytné doplnit technické a finanční zdroje, které umožní podpořit zavedení systému kontroly zákonného získávání dřeva. Po formální stránce však dohoda nemá žádný přímý finanční dopad na rozpočet Unie: poskytování dodatečných zdrojů ze strany Komise nebo členských států podléhá obvyklým postupům, jimiž se řídí plánování pomoci. Jak Konžská republika, tak Evropská unie proto musí nalézt a mobilizovat specifické způsoby financování a technické podpory, stejně jako lidské zdroje nezbytné pro provádění dohody. Je důležité, aby Unie obecněji uvažovala o strategii rozsáhlé finanční pomoci pro provádění této dohody a dalších budoucích dobrovolných dohod o partnerství FLEGT, přičemž tato finanční pomoc musí odpovídat problémům, které tyto dohody mají řešit, a vytčeným cílům. Výbor pro mezinárodní obchod proto žádá Komisi, aby pro příští rozpočtové období odhadla výši finanční pomoci, která bude nezbytná pro provádění dobrovolných dohod o partnerství, a to celkovou částku a částku pro jednotlivé dohody, včetně dohody podepsané s Konžskou republikou.

13.  Zpravodaj rovněž žádá o vytvoření úřadu obhájce práv a zavedení odvolacího a dohodovacího postupu pro každou dohodu. Tento postup musí umožňovat občanské společnosti podat odvolání v případě, že některá ze stran nebude dodržovat harmonogram nebo podmínky dohody.

14.  Na základě rozboru nových pravomocí v oblasti obchodních dohod, které Evropský parlament získal po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, zpravodaj zdůrazňuje významnější úlohu, kterou by měl mít Evropský parlament v této oblasti, a žádá Komisi, aby Evropský parlament informovala o postupu vyjednávání a o provádění dobrovolných dohod o partnerství.

15.  V tomto smyslu Evropský parlament prostřednictvím svého Výboru pro mezinárodní obchod žádá, aby byl informován a aby mu byly předávány dokumenty, které se předávají Radě, například shrnutí výsledků schůzí Společného výboru pro provádění dohody, přehledy rozhodnutí a výroční zpráva Společného výboru pro provádění dohody; zprávy ze služebních cest a auditní zprávy nezávislého auditora pro provádění dohody; a dále zprávy hodnotící provádění dohody, včetně studie sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů dohody.

16.  V zájmu transparentnosti a spolupráce by měl být zveřejněn úplný seznam podniků (a akcionářů), kterým se udělují licence. Tento seznam by měly mít k dispozici všechny zúčastněné strany. Evropská unie by měla v zájmu vzájemné transparentnosti zveřejnit názvy evropských podniků a dovozců.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Základem pozitivního stanoviska zpravodaje ve věci uzavření dobrovolné dohodypartnerstvíKonžskou republikou (Brazzaville) je víra, že všechny výše uvedené problémy budou ve vhodnou dobu uspokojivým způsobem vyřešeny.

  • [1]  Evropská komise.
  • [2]  Counter Brief Logging Off : a civil society counter-brief on the Republic of Congo-EU VPA (březen 2010).
  • [3]  Ministerstvo zahraniční USA, Odbor pro demokracii, lidská práva a práci: zprávy o dodržování lidských práv v jednotlivých zemích (Country Reports on Human Rights Practices), 11. března 2010. Zpráva o dodržování lidských práv v Konžské republice za rok 2090.
  • [4]  Článek 17 dohody, který se týká sociálního zabezpečení, zdůrazňuje, že je důležité minimalizovat případné negativní dopady dohody na společenství. Cílem tohoto ustanovení je „rozvoj porozumění způsobům života případně dotčených domorodých a místních společenství (...) a sledování dopadů této dohody na tato společenství a (…) přijímání přiměřených opatření ke zmírňování negativních dopadů“.

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (26. 10. 2010)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Konžskou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT)
(10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

Navrhovatelka: Eva Joly

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a Konžskou republikou je posílit správu lesů, podpořit konžské dřevařské výrobky a zlepšit konkurenceschopnost země na mezinárodních trzích.

Nehledě na oprávněné naděje spojené s dohodou by Výbor pro rozvoj rád připomněl, že za úspěch bude považováno už to, pokud budou náležitě splněny cíle dohody FLEGT a závazky vyplývající z dohody (posílení vlastnictví půdy místních společenství i jejich práv na přístup k lesním zdrojům, zajištění účinné účasti občanské společnosti – se zvláštní pozorností věnovanou domorodým národům – na tvorbě politiky v oblasti týkající se správy lesů, zvyšování transparentnosti a snižování korupce).

V této souvislosti jsou zde nejméně dvě otázky, na které by výbor DEVE rád upozornil: na jedné straně je důležité zajistit smysluplnou reformu správy lesů, která zohlední potřeby společenství závislých na lesích a domorodých národů a která je založena na zapojení občanské společnosti do tvorby právních předpisů a na participačním hospodaření s lesy, jejímž cílem je zlepšit správu lesů, donucovací mechanismy a boj s korupcí.

Na straně druhé by v souvislosti s výše uvedenými cíli měly dohody definovat jasná pravidla, v nichž budou uvedeny úlohy a povinnosti všech zúčastněných stran v průběhu právní reformy, zavádění systému sledování pohybu dřeva, stanovování institucionálního rámce a zvyšování a posilování kompetencí zúčastněných stran.

Nakonec by Výbor pro rozvoj rád upozornil na skutečnost, že ačkoli se dohoda FLEGT a program snížených emisí z odlesňování a poškozování lesů zabývají využíváním lesů, jedná se o dvě na sobě nezávislé iniciativy, které v partnerských zemích spadají pod různé ministry. Zdůrazňuje proto, že nebude-li se trvat na řádné správě věcí veřejných a uznání práv místních společenství a domorodých národů, lze konzultační postupy (a v případě potřeby i reformu práva a správy věcí veřejných), které jsou součástí procesu vyplývajícího z dohody FLEGT, v rámci programů snížených emisí z odlesňování a poškozování lesů obejít. Z tohoto důvodu musí programy snížených emisí z odlesňování a poškozování lesů vycházet z konzultačního procesu podle dohody FLEGT a řešit zásadní příčiny odlesňování a poškozování lesů.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby navrhl Parlamentu tento návrh schválit.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

26.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.12.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Markus Pieper