HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Congo om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og salg af træprodukter til Den Europæiske Union

  9.12.2010 - (10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE)) - ***

  Udvalget om International Handel
  Ordfører: Yannick Jadot

  Procedure : 2010/0062(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0370/2010

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Congo om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og salg af træprodukter til Den Europæiske Union

  (10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE))

  (Godkendelsesprocedure)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (10028/2010),

  –   der henviser til udkastet til en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Congo om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) (07636/2010),

  –   der henviser til anmodningen om samtykke, som Rådet forelagde i overensstemmelse med artikel 207, stk. 3, første afsnit og artikel 207, stk. 4, første afsnit, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a, nr. v og artikel 218, stk. 7 i traktaten om Den Europæiske Union (C7-0170/2010),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

  –   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A7‑0370/2010),

  1.  godkender indgåelsen af aftalen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Congos regeringer og parlamenter.

  BEGRUNDELSE

  Formålet med den frivillige partnerskabsaftale Congo / Den Europæiske Union er at skabe en lovgivningsmæssig ramme til at (i) identificere og sikre sporbarheden af træ, (ii) oprette statslige og uafhængige revisionsprocedurer, der certificerer, at al eksport af tømmer fra Congo til de europæiske markeder erhverves, kløves, transporteres og eksporteres lovligt, for at etablere lovlig drift og udnyttelse af de congolesiske skove, og (iii) styrke håndhævelsen af skovlovgivning og forvaltningspraksis.

  Den frivillige partnerskabsaftale Congo / EU blev indgået den 9. maj 2009 mellem Den Europæiske Union og Republikken Congo efter relativt korte forhandlinger. Aftalen er en del af EU's handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT).

  Det ser ud til, at de fleste af kriterierne i definitionen af den frivillige partnerskabsaftale er opfyldt, især i forhandlingsprocessen, som resulterede i en innovativ aftale; aftalens formål er effektivt at bekæmpe dårlig regeringsførelse, som er grundlaget for korruption og den ulovlige handel med tømmer, og oprettelse af en effektiv og gennemsigtig kontrol med lovligheden af træ og træprodukter.

  Congo eksporterer mere end 250 millioner euro om året i træ og træprodukter, hvoraf halvdelen går til EU[1]. Hidtil har NGO'ernes undersøgelser vist, at 20 % af det congolesiske tømmer, der importeres til det europæiske marked er af ulovlig oprindelse, det være sig i produktion, salg, forarbejdning eller eksport. De på hinanden følgende krige fra 1993 til 1999 har ikke hjulpet på situationen, og har forværret korruptionens svøbe. Det var derfor presserende at udvikle metoder til at bekæmpe svigagtig handel med træ for bedre at kunne analysere og overvåge handelsstrømmene, som ofte er komplekse.

  Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Congo, der blev undertegnet i overensstemmelse med WTO's regler, giver en række politiske og lovgivningsmæssige reformer, som vil gøre det muligt for skovsektoren i Congo at indføre god praksis og mere gennemsigtighed. Den frivillige partnerskabsaftale indfører en nyskabende fremgangsmåde til bekæmpelse af svig og ulovlig handel med tømmer, herunder især en definition af lovlig handel med tømmer, udvikling af et system, der sikrer, at handelen foregår på lovlig vis og en uafhængig revision af hele systemet, der arbejder for en mere bæredygtig handel med tømmer[2].

  Det er vigtigt at sikre, at alt træ og træprodukter, der eksporteres fra Congo til de europæiske markeder er lovlige, og at de gennemførte politiske og lovgivningsmæssige reformer bidrager til fattigdomsbekæmpelse og konkrete forbedringer af levevilkårene for befolkninger, der er involveret i bevarelsen af miljøet, navnlig kampen mod klimaændringer og tab af biodiversitet, og garanterer de oprindelige og lokalsamfunds rettigheder. De politiske og administrative reformer bør også bidrage til at øge åbenheden, ansvarligheden og integriteten i skovbrugssektoren, til en effektiv indsats mod korruption, til at styrke det lokale civilsamfund og respekten for menneskerettighederne og til at rydde op i de handelsmæssige forbindelser med dette land.

  Aftalen vil være effektiv, når de lovede lovgivningsmæssige ændringer er gennemført, og systemet til verifikation af lovligheden er etableret. De første FLEGT-licenser (tilladelser), der udelukkende vil blive udstedt til tømmer, der eksporteres til EU, forventes i 2011.

  Ved deres overholdelse af proceduren under forhandlingerne og inddragelse af repræsentanter for lokale civilsamfundsorganisationer, har Republikken Congo, de berørte parter og Den Europæiske Union på eksemplarisk vis vist deres vilje til at skabe en frivillig partnerskabsaftale.

  Denne frivillige partnerskabsaftale er succesfuld, som det også fremgår af, at Congo har besluttet at udvide dækningen af aftalen ud over eksporten til EU, til at omfatte alt tømmer, der anvendes i eller forlader landet.

  Ordføreren foreslår, at man følger Rådets holdning i alle aftalens aspekter, men udtrykker dog en vis bekymring med hensyn til gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale, og anmoder om, at følgende anbefalinger tages i betragtning i forbindelse med aftalens gennemførelse:

  1. Ordføreren ønsker at understrege vigtigheden af, at den retlige ramme, der danner grundlag for den frivillige partnerskabsaftale er klar. Det er vigtigt, at Kommissionen koncentrerer sin fulde opmærksomhed om dens struktur og indhold.

  2. Ordføreren ønsker at understrege, at meget stor industriel udnyttelse af naturlige skove kan føre til skovødelæggelse og skovrydning og bidrage til ødelæggelsen af det globale miljø.

  3. Ordføreren understreger derfor behovet for at garantere de frivillige partnerskabsaftalers miljømæssige integritet og især sikre, at de politiske og lovgivningsmæssige reformer, der gennemføres inden for rammerne af partnerskabsaftalen, yder et effektivt bidrag til overholdelsen af EU's og Congo internationale forpligtelser på miljøområdet og til bæredygtig udvikling, herunder navnlig bevarelsen og den bæredygtige forvaltning af biodiversitetsressourcer, bekæmpelse af klimaændringer og reduktion af skovrydning og skovødelæggelse. Han opfordrer Kommissionen til på denne baggrund at lægge stor vægt på at undgå, at den frivillige partnerskabsaftale tilskynder til, at man udvider den industrielle udnyttelse af skove i de intakte skovområder, der er rige på kulstof, og i andre skove, der spiller en værdifuld rolle i bevarelsen af biodiversiteten.

  4. Ordføreren understreger også behovet for, at EU træffer yderligere foranstaltninger som supplement til denne frivillige partnerskabsaftale, for at bekæmpe skovrydning og forringelse i stor skala af intakt skov, og fremme deres beskyttelse. Han understreger også, at EU ved at tilskynde til import af træprodukter fra disse områder, risikerer at virke i modstrid med sine mål med hensyn til bekæmpelse af klimaændringer og beskyttelse af biodiversiteten.

  5. Ordføreren anmoder Kommissionen og Rådet om at foretage en uafhængig, pålidelig vurdering af respekten for menneskerettighederne i Republikken Congo forud for denne aftales gennemførelse.[3] Åbent udtryk for, og fri adgang til oplysninger fra alle interessenter i skovforvaltning kan garantere en acceptabel proces for den frivillige partnerskabsaftales gennemførelse. Kommissionen opfordres til at oprette en uafhængig vurdering og kontrol på dette område.

  6. Når institutionerne er oprettet og vigtige skridt i etableringen af den frivillige partnerskabsaftale er taget, bør Kommissionen sikre, at de samme betingelser fortsat håndhæves i aftalens gennemførelse, og at den fortsat er i overensstemmelse med målene i FLEGT-handlingsplanen og med målene og indholdet i de internationale aftaler. Den rolle, som det uafhængige nationale civilsamfund og eksterne observatører spiller, vil være afgørende for verifikationen af aftalens korrekte gennemførelse, respekt for ytringsfriheden og adgang til information om skovforvaltning og indtægter fra skovbrugsbedrifterne, således at forvaltningen i branchen i sandhed forbedres og korruptionen falder betydeligt. Det er nødvendigt, at det lokale civilsamfund på mellemlang sigt udfører uafhængig verifikation af lovens styrkelse.

  7. Ordføreren glæder sig over de indgåede forpligtelser om forbedring af den eksisterende lovgivning. Det er afgørende, at der er villighed til at opdatere og udfærdige retlige dokumenter for at forbedre den sociale retfærdighed og respekten for de lokale og indfødte samfunds rettigheder, og dette bør gøres under sikring af, at principperne om deltagelse og åbenhed fortsat overholdes. Som anført i aftalens tekst, skal disse lovgivningsmæssige forbedringer være afsluttet, før FLEGT-licenserne udstedes. De to parter skal sikre, at disse forpligtelser fortsat overholdes under hele gennemførelsen af aftalen.

  8. NGO'erne frygtede, at landets spirende civilsamfund ikke ville have det nødvendige politiske rum til at opveje skovbrugsindustriens magt. Denne frivillige partnerskabsaftale blev ifølge nogle iagttagere udarbejdet i en proces med forholdsvis bred deltagelse, der omfattede ikke-statslige aktører, repræsentanter fra NGO'ere og oprindelige folk, hvilket er opmuntrende.

  9. Ordføreren opfordrer Kommissionen til inden for de første seks måneder efter ikrafttrædelsen af en frivillig partnerskabsaftale, herunder den mellem EU og Republikken Congo, at forelægge en rapport om de foranstaltninger, der træffes for at sikre, at dialogen mellem de berørte parter og civilsamfundet, herunder lokalbefolkningen og de oprindelige folk, som blev påbegyndt under forhandlingerne, fortsætter og vedligeholdes i gennemførelsesfasen. Denne rapport bør indeholde en vurdering af virkningerne og de reelle bidrag til indholdet af den frivillige partnerskabsaftale med hensyn til EU og det underskrivende lands internationale forpligtelser vedrørende miljø og bæredygtig udvikling, herunder bevarelse og bæredygtig forvaltning af biodiversitetsressourcer, bekæmpelse af klimaændringer og reduktion af skovrydning og skovødelæggelse.

  10. Kommissionen bør sikre, at rettighederne for de lokale og indfødte samfund, som ofte er de første ofre for klima- og miljømæssige forstyrrelser, overholdes, og at disse grupper kan tage direkte del i udarbejdelsen af nye lovgivningsmæssige tekster og i gennemførelsesfasen. Ordføreren glæder sig over, at den frivillige partnerskabsaftales lovlighedsoversigter er udarbejdet med henblik på at tage hensyn til rettighederne for de lokale og oprindelige samfund. FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder (UNDRIP) og præamblen til aftalen nævner dette, og den congolesiske regering har forpligtet sig (i den frivillige partnerskabsaftale) til at udarbejde en lov der sikrer, at de oprindelige folks rettigheder fremmes og respekteres[4], samt lovtekster, der fastsætter de lokale og oprindelige folks rettigheder samt vilkårene for deres inddragelse i skovforvaltning.

  11. For at sikre en nedgang i korruption, er det vigtigt at opmuntre til og støtte foranstaltninger, der sikrer det lokale retssystems uafhængighed, oprettelse af nye retlige procedurer, den enkelte borgers eller i det mindste civilsamfundets organisationers ret til at gå til domstolene i tilfælde af veldokumenteret korruption eller ulovlighed, samt respekt for og beskyttelse af klagerens rettigheder. Man bør desuden fastsætte metoder til håndhævelse og anvendelse af retlige sanktioner i forbindelse med uafhængig revision. Det spirende civilsamfund skal behandle disse spørgsmål fra dette synspunkt.

  12. Artikel 15 i den frivillige partnerskabsaftale understreger behovet for supplerende tekniske og finansielle ressourcer til at støtte oprettelsen af et system til at verificere tømmerets lovlighed. Aftalen har dog ingen direkte finansielle indvirkninger på EU's budget: enhver yderligere levering af ressourcer fra Kommissionen eller medlemsstaterne vil være underlagt de normale procedurer for programmering af bistand. Republikken Congo på den ene side og Den Europæiske Union på den anden bør derfor udpege og mobilisere specifik finansiering og de nødvendige tekniske og menneskelige ressourcer til at gennemføre aftalen. Det er vigtigt, at Den Europæiske Union mere generelt overvejer en strategi og betydelig finansiel støtte til gennemførelsen af denne aftale og andre fremtidige frivillige FLEGT-partnerskabsaftaler, som svarer til deres ambitioner og potentielle fordele. Udvalget om International Handel anmoder derfor Kommissionen om i forbindelse med det næste regnskabsår at vurdere den finansielle støtte, som den finder nødvendig for at sikre gennemførelsen af de frivillige partnerskabsaftaler, tilsammen og for hver enkelt, herunder aftalen indgået med Republikken Congo.

  13.  Ordføreren anmoder endelig om, at der oprettes en ombudsmandsstilling samt en appel- og forligsprocedure for hver frivillig partnerskabsaftale. Denne procedure skal etablere en klageret for det civile samfund, som kan benyttes, hvis tidsplanen og detaljerede bestemmelser i aftalen ikke overholdes af den ene eller den anden part.

  14.  Ordføreren understreger på grundlag af en analyse af de nye beføjelser, som Lissabon-traktaten giver Europa-Parlamentet med hensyn til handelsaftaler, den større rolle, som Parlamentet bør spille på dette område, og opfordrer Kommissionen til at rapportere til Parlamentet om fremskridt i forhandlingerne og gennemførelsen af frivillige partnerskabsaftaler.

  15.  Europa-Parlamentet anmoder derfor via Udvalget om International Handel om at blive holdt underrettet og få tilsendt relevante dokumenter, der fremsendes til Rådet, såsom mødereferater fra det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen, oversigt over afgørelserne og dette udvalgs årsrapport, aftalens uafhængige revisors missions- og revisionsrapporter, og evalueringsrapporter om aftalens gennemførelse, herunder undersøgelser af dens sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser.

  16.  En fuldstændig liste over navnene på de virksomheder (og aktionærer), som gives indrømmelser bør i en ånd af åbenhed og samarbejde offentliggøres og være til rådighed for alle interessenter, og Den Europæiske Union bør med henblik på gensidig åbenhed offentliggøre navnene på de europæiske operatører og importører.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ordførerens gunstige udtalelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale med Congo (Brazzaville) er understøttet af det håb, at alle de ovennævnte spørgsmål vil blive behandlet rettidigt og tilfredsstillende.

  • [1]  Europa-Kommissionen
  • [2]  Counter Brief Loggingoff : a civil society counter-brief on the Congo-EU VPA (marts 2010)
  • [3]  US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Country Reports on Human Rights Practices, March 11, 2010. Rapporter om menneskerettigheder: Republikken Congo
  • [4]  Artikel 17 i den frivillige partnerskabsaftale, der beskæftiger sig med social beskyttelse, understreger vigtigheden af at minimere de skadelige virkninger, som den frivillige partnerskabsaftale kan få på disse samfund og sigter mod at have en "bedre forståelse af livsstilen i de lokale og oprindelige samfund, der potentielt kunne blive berørt (...) at overvåge virkningerne af denne aftale på disse samfund (...), og træffe rimelige foranstaltninger for at minimere negative indvirkninger".

  UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (26.10.2010)

  til Udvalget om International Handel

  om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Congo om retshåndhævelse på skovbrugsområdet, god forvaltningspraksis og handel med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT)
  (10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

  Ordfører for udtalelse: Eva Joly

  KORT BEGRUNDELSE

  Formålet med den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Congo er at styrke forvaltningspraksis på skovbrugsområdet, fremme Congos handel med træprodukter og forbedre landets konkurrenceevne på det internationale marked.

  Uanset de berettigede forhåbninger med aftalen vil Udviklingsudvalget gerne minde om, at det vil blive betragtet som en succes, hvis FLEGT's mål og aftaleforpligtelser (styrkelse af samfundets jordbesiddelse og adgangsret, sikring af effektiv deltagelse af det civile samfund, med særlig vægt på oprindelige folk, i den politiske beslutningsproces på skovbrugsrelaterede emner, samt fremme af gennemsigtigheden og bekæmpelse af korruption) opfyldes behørigt.

  I denne forbindelse er der mindst to spørgsmål, som DEVE-udvalget gerne vil fremhæve: På den ene side er det vigtigt at sikre en meningsfuld skovforvaltningsreformproces, der tager hensyn til skovafhængige samfunds og oprindelige folks behov og er baseret på inddragelse af civilsamfundet i lovgivningsprocessen og i participatorisk forvaltning af skove med henblik på at forbedre skovforvaltning, håndhævelsesmekanismer og bekæmpelse af korruption.

  På den anden side, og knyttet til ovennævnte mål, skal aftalerne fastsætte klare regler med angivelse af roller og ansvar for alle interessenter under lovgivningsreformprocessen, processen til at gøre træsporingssystemet operationelt, oprettelsen af de institutionelle rammer og processen til bevidstgørelse og styrkelse af kapaciteten hos aktørerne.

  Endelig vil Udviklingsudvalget gerne understrege, at selv om FLEGT og ordninger til reduktion af emissioner fra skovrydning og skovforringelse i udviklingslande (REDD) beskæftiger sig med skovbrug, opfattes de som separate initiativer og håndteres af forskellige ministre i partnerlandene. Udviklingsudvalget understreger derfor, at REDD-ordninger, hvis der ikke insisteres på god regeringsførelse og anerkendelse af de lokale samfunds og indfødte folks rettigheder, kan omgå høringsprocesser (og når det er relevant, nye styreformer og lovgivningsreformer), som er en del af FLEGT-processen. Derfor skal REDD-ordninger baseres på FLEGT-høringsprocessen og tackle de underliggende årsager til skovrydning og skovødelæggelse.

  ******

  Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  26.10.2010

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Horst Schnellhardt, Bart Staes

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  1.12.2010

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  24

  2

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Markus Pieper