ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)

9.12.2010 - (10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE)) - ***

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Yannick Jadot

Διαδικασία : 2010/0062(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0370/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)

(10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10028/2010),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κονγκό για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (07636/2010),

–   έχοντας υπόψη τη σχετική έγκριση που ζήτησε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, το άρθρο 207, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), περίπτωση (v) και το άρθρο 218, παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0370/2010),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0370/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Κονγκό.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της Εθελοντικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ του Κονγκό και της Ευρωπαϊκής Ένωσης («APV Κονγκό-ΕΕ») είναι να παράσχει ένα νομικό πλαίσιο ώστε (α) να εντοπίζεται και να εξασφαλίζεται η προέλευση του ξύλου, (β) να καθιερωθούν διαδικασίες κυβερνητικών και ανεξάρτητων ελέγχων που θα πιστοποιούν ότι όλες οι εξαγωγές ξυλείας από το Κονγκό προς τις ευρωπαϊκές αγορές αποκτήθηκαν, υλοτομήθηκαν, μεταφέρθηκαν και εξήχθησαν με τρόπο νόμιμο, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια νόμιμη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών του Κονγκό και (γ) να ενισχυθεί η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας και διακυβέρνησης.

Η APV Κονγκό-ΕΕ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κονγκό υπεγράφη στις 9 Μαΐου 2010 κατόπιν σύντομων σχετικά διαπραγματεύσεων. Εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και των εμπορικών συναλλαγών (στα αγγλικά FLEGT).

Φαίνεται ότι τα περισσότερα κριτήρια που έχουν σχέση με τους ορισμούς των APV έχουν τηρηθεί, κυρίως σ’ ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική διαδικασία που κατέληξε σε μία καινοτόμο και συμμετοχική συμφωνία, σκοπός της οποίας είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση των πρακτικών κακής διακυβέρνησης που αποτελούν τη ρίζα του παράνομου εμπορίου ξυλείας, η καταπολέμηση επίσης της διαφθοράς και η εγκαθίδρυση ενός συστηματικού και διάφανου συστήματος ελέγχου της νομιμότητας της ξυλείας και των προϊόντων της.

Το Κονγκό εξάγει ετησίως ξυλεία και προϊόντα ξυλείας αξίας άνω των 250 εκατ. Ευρώ, το ήμισυ εκ των οποίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση[1] Έως σήμερα, σύμφωνα με τις έρευνες των ΜΚΟ το 20% της εισαγόμενης στην ευρωπαϊκή αγορά ξυλείας του Κονγκό είναι παράνομης προέλευσης, είτε πρόκειται για παραγωγή, πώληση, μεταποίηση ή εξαγωγή. Οι αλλεπάλληλοι πόλεμοι μεταξύ 1993 και 1999 δεν βελτίωσαν την κατάσταση και δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για τη μάστιγα της διαφθοράς. Συνεπώς ήταν επείγουσα ανάγκη να εφαρμοσθούν διαδικασίες για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ξυλείας, ώστε να αναλύονται και να παρακολουθούνται καλύτερα οι εμπορικές ροές που συχνά είναι πολύπλοκες.

Η εθελοντική συμφωνία εμπορικής σχέσης Κονγκό-ΕΕ που συνήφθη με όλους τους κανόνες του ΠΟΕ, προβλέπει μία σειρά πολιτικών και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που θα δώσουν τη δυνατότητα στον δασικό τομέα του Κονγκό να αποκτήσει χρηστή διακυβέρνηση και μεγαλύτερη διαφάνεια. Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης καθιερώνει μία καινοτόμο διαδικασία για την καταπολέμηση της απάτης και της παρανομίας στο εμπόριο ξυλείας, συγκεκριμένα δε : ορισμό της νομιμότητας του εμπορίου ξυλείας, δημιουργία ενός συστήματος επαλήθευσης της νομιμότητας καθώς και διεξαγωγή ανεξάρτητων ελέγχων του όλου συστήματος με σκοπό ένα πιο βιώσιμο εμπόριο ξυλείας.[2]

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι όλη η ξυλεία και τα προϊόντα της που εξάγονται από το Κονγκό προς τις ευρωπαϊκές αγορές είναι νόμιμα και ότι οι πολιτικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που επιχειρούνται συντελούν στη μείωση της φτώχειας, στην ορατή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών, συνεισφέρουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα δε στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και της απώλειας της βιοποικιλότητας και εγγυώνται τον σεβασμό των δικαιωμάτων των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων. Οι πολιτικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις πρέπει επίσης να καταστήσουν δυνατή την ενίσχυση της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακεραιότητας στον δασικό τομέα· να καταπολεμήσουν τη διαφθορά· να ενισχύσουν την τοπική κοινωνία των πολιτών και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να εξυγιάνουν τις εμπορικές σχέσεις με τη χώρα αυτή.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφ’ ης στιγμής τεθούν σε εφαρμογή οι υπεσχημένες νομοθετικές τροποποιήσεις και το σύστημα επαλήθευσης της νομιμότητας. Οι πρώτες άδειες (εγκρίσεις) FLEGT, οι οποίες θα χορηγούνται μόνο για την ξυλεία που εξάγεται στην ΕΕ, αναμένονται για το 2012.

Η Δημοκρατία του Κονγκό, τα συμβαλλόμενα μέρη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το να τηρήσουν, κατά τις διαπραγματεύσεις, τις δέουσες διαδικασίες, κυρίως διά της εμπλοκής και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, κατέδειξαν την κοινή τους βούληση να δημιουργήσουν κατά τρόπο υποδειγματικό μία εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης.

Η επιτυχία της συμφωνίας αυτής αντικατοπτρίζεται επίσης στο γεγονός ότι το Κονγκό αποφάσισε να επεκτείνει τη συμφωνία και στις εξαγωγές εκτός ΕΕ καθώς επίσης σε κάθε ξυλεία που καταναλώνεται στη χώρα ή εξέρχεται αυτής.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους ο εισηγητής συνιστά όπως το Κοινοβούλιο συνταχθεί με την θέση του Συμβουλίου. Ωστόσο, εκφράζει κάποιες πρόσθετες επιφυλάξεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας και ζητεί να ληφθούν υπόψη, κατά τη φάση της εφαρμογής, οι ακόλουθες συστάσεις :

1.   Ο εισηγητής υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της σαφήνειας του νομικού πλαισίου που αποτελεί τη βάση της ΑΡV. Είναι βασικό να συγκεντρώσει η Επιτροπή όλη την προσοχή της στη διάρθρωση και το περιεχόμενό της.

2.   Ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η ευρείας κλίμακας βιομηχανική εκμετάλλευση των φυσικών δασών μπορεί να προωθήσει την καταστροφή των δασών και την αποψίλωση και να συντελέσει στην καταστροφή του παγκόσμιου περιβάλλοντος.

3.   Ο εισηγητής επιμένει, για τον λόγο αυτό, στην ανάγκη εξασφάλισης της περιβαλλοντικής ακεραιότητας των APV, κυρίως δε στο να υπάρξουν εγγυήσεις περί του ότι οι πολιτικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που άρχισαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης θα συμβάλουν πραγματικά στις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ και του Κονγκό σε σχέση με το περιβάλλον και την διαρκή ανάπτυξη, ιδιαίτερα δε στη διατήρηση και την βιώσιμη διαχείριση των πόρων της βιοποικιλότητας, στην καταπολέμηση των αλλαγών του κλίματος και τον περιορισμό της αποψίλωσης και της καταστροφής των δασών. Στο πλαίσιο αυτό ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει όλως ιδιαιτέρως ώστε η ΑΡV να μην ενθαρρύνει την εξάπλωση της βιομηχανικής δασικής εκμετάλλευσης στις ανέπαφες δασικές ζώνες. πλούσιες σε αποθέματα άνθρακα, ή σε άλλα δάση με μεγάλη αξία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

4.   Ο εισηγητής επιμένει επίσης στην ανάγκη να λάβει η ΕΕ πρόσθετα και συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με την υπό εξέταση ΑΡV, ώστε να καταπολεμήσει την σε ευρεία κλίμακα αποψίλωση και καταστροφή των ανέπαφων δασών και να προαγάγει την προστασία τους. Τονίζει επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος, με το να επιτρέπει η ΕΕ την εισαγωγή προϊόντων ξυλείας προερχόμενων από τις ζώνες αυτές, οι πράξεις της να έλθουν σε αντίθεση με τους στόχους της για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και την προστασία της βιοποικιλότητας.

5.   Ο εισηγητής ζητεί όπως, εν όψει της εφαρμογής της υπό εξέταση συμφωνίας, η Επιτροπή και το Συμβούλιο αξιολογήσουν κατά τρόπο ανεξάρτητο και αξιόπιστο τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία του Κονγκό. Όντως, μόνο η ελεύθερη έκφραση και η πρόσβαση στην ενημέρωση όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στη διαχείριση των δασών μπορούν να εξασφαλίσουν μία διαδικασία εφαρμογής της APV που να είναι αποδεκτή. Η Επιτροπή καλείται, συνεπώς, να καθιερώσει μία ανεξάρτητη αξιολόγηση και επίβλεψη στο θέμα αυτό.

6.   Όταν ολοκληρωθούν τα όργανα και τα βασικά στάδια σύστασης της APV, η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή της θα συνεχίσει να πληροί τις ίδιες εγγυήσεις, θα εξακολουθήσει να συνάδει με τους στόχους του σχεδίου δράσης FLEGT καθώς και με αυτούς και το περιεχόμενο των διεθνών συμβάσεων. Ο ρόλος της ανεξάρτητης εθνικής κοινωνίας των πολιτών και των εξωτερικών παρατηρητών θα είναι ουσιώδης για τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής της συμφωνίας, όσον αφορά τον σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης και πρόσβασης στην ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση των δασών και με τα έσοδα που δημιουργούνται από τα δασικά αγαθά, προκειμένου η διακυβέρνηση στον τομέα να βελτιωθεί πραγματικά και η διαφθορά να υποχωρήσει σημαντικά. Η τοπική κοινωνία των πολιτών πρέπει να ασκήσει μεσοπρόθεσμα και κατά τρόπο ανεξάρτητο την επίβλεψη της ενίσχυσης του νόμου.

7.   Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν σχετικά με τη βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας. Όντως, η βούληση να αναθεωρηθούν τα υπάρχοντα νομοθετικά κείμενα και να εκπονηθούν νέα για τη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σεβασμού των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων έχει ουσιώδη σημασία και πρέπει να υλοποιηθεί με απόλυτη εξασφάλιση της συνέχειας των αρχών της συμμετοχής και της διαφάνειας. Όπως δηλώνεται και στο κείμενο της συμφωνίας, αυτές οι νομοθετικές βελτιώσεις πρέπει να έχουν συντελεστεί πριν την έκδοση αδειών FLEGT. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι δεσμεύσεις αυτές θα τηρηθούν κατά την εφαρμογή της συμφωνίας.

8.   Οι ΜΚΟ εκφράζουν τον φόβο ότι η αναδυόμενη στην χώρα κοινωνία των πολιτών χώρας δεν διαθέτει τον απαραίτητο πολιτικό χώρο για να αποτελέσει την αντίρροπη δύναμη στην δασική βιομηχανία. Κατά ορισμένους παρατηρητές η ΑΡV καταρτίστηκε με μία συμμετοχική διαδικασία άνευ προηγουμένου για το Κονγκό· με τη συμμετοχή μη κρατικών φορέων και εκπροσώπων ΜΚΕ και των αυτοχθόνων πληθυσμών, πράγμα το οποίο είναι ενθαρρυντικό.

9.   Ο εισηγητής ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει εντός εξαμήνου μετά τη θέση σε ισχύ κάθε ΑΡV, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπεγράφη μεταξύ της ΕΕ και του Κονγκό, έκθεση σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν ώστε ο διάλογος μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών και αυτοχθόνων πληθυσμών συμπεριλαμβανομένων, ο οποίος άρχισε με τις διαπραγματεύσεις, να συνεχισθεί και κατά τη φάση της εφαρμογής. Η έκθεση αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια αξιολόγηση των προεκτάσεων και της πραγματικής συμβολής του περιεχομένου της APV στις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ και της συμβαλλομένης χώρας σχετικά με το περιβάλλον και τη διαρκή ανάπτυξη, κυρίως δε για τη συντήρηση και την βιώσιμη διαχείριση των πόρων της βιοποικιλότητας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό της αποψίλωσης και της καταστροφής των δασών.

10. Η Επιτροπή οφείλει να μεριμνήσει για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων που, συχνά, αποτελούν τα πρώτα θύματα των αναστατώσεων του κλίματος και του περιβάλλοντος, καθώς και για να καταστήσει δυνατή την άμεση συμμετοχή τους στην εκπόνηση νέων νομοθετικών κειμένων και στη φάση εφαρμογής της συμφωνίας. Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι πίνακες αξιολόγησης της νομιμότητας της ΑΡV υποτίθεται ότι λαμβάνουν υπόψη τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών. Στο προοίμιο της συμφωνίας γίνεται μνεία της δήλωσης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών (UNDRΙΡ) και η κυβέρνηση του Κονγκό δεσμεύεται (στην ΑΡV) να εκδώσει νόμο που θα εξασφαλίζει την προαγωγή και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών[3] και κανονιστικές ρυθμίσεις που θα καθορίζουν τα δικαιώματα και τις λεπτομέρειες συμμετοχής των τοπικών και αυτοχθόνων πληθυσμών στη διαχείριση των δασών.

11. Για να εξασφαλισθεί η υποχώρηση της διαφθοράς, σημαντικό είναι να ενθαρρυνθούν και υποστηριχθούν μέτρα που να αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του τοπικού δικαιοδοτικού συστήματος, στην δημιουργία νέων νομικών διαδικασιών, στο δικαίωμα των πολιτών να καταγγέλλουν μεμονωμένα ή, τουλάχιστον, μέσω των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εξακριβωμένες περιπτώσεις διαφθοράς ή παρανομίας καθώς και στο σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των εναγόντων. Επίσης πρέπει να προβλεφθούν και να εξεταστούν οι δυνατότητες επιβολής περιορισμών και δικαστικών κυρώσεων, σε συνδυασμό με ανεξάρτητους ελέγχους. Των ζητημάτων αυτών πρέπει να επιληφθεί η αναδυόμενη κοινωνία των πολιτών.

12. Το άρθρο 15 της ΑΡV υπογραμμίζει την ανάγκη συμπληρωματικών τεχνικών και οικονομικών πόρων για την στήριξη της εγκαθίδρυσης του συστήματος ελέγχου της νομιμότητας της ξυλείας. Τυπικά, ωστόσο, η συμφωνία ουδεμία άμεση οικονομική επίπτωση έχει στον προϋπολογισμό της Ένωσης: κάθε εισφορά συμπληρωματικών πόρων από την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες προγραμματισμού της βοήθειας. Κατά συνέπεια, η Δημοκρατία του Κονγκό αφ’ ενός και η Ευρωπαϊκή Ένωση αφ’ ετέρου οφείλουν να εξεύρουν και να κινητοποιήσουν τις ειδικές χρηματοδοτήσεις και την τεχνική και την ανθρώπινη στήριξη που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας. Είναι σημαντικό να προβληματισθεί γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με μία στρατηγική και μία ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και των άλλων εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης FLEGT που πρόκειται να συναφθούν, ανάλογα με τα διακυβεύματα και τις φιλοδοξίες των εκάστοτε συμφωνιών. Σχετικά με το ανωτέρω η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπολογίσει, στο πλαίσιο του προσεχούς δημοσιονομικού έτους, το ποσό της οικονομικής βοήθειας που θεωρεί απαραίτητο για την εξασφάλιση της εφαρμογής των ΑΡV, συνολικά και για κάθε μία από αυτές, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπεγράφη με το Κονγκό.

13. Τέλος Ο εισηγητής ζητεί να δημιουργηθεί για κάθε ΑΡV μία θέση διαμεσολαβητή καθώς και μία διαδικασία αναίρεσης και συνδιαλλαγής. Η διαδικασία αυτή πρέπει να καθιερώνει ένα δικαίωμα προσφυγής για την κοινωνία των πολιτών, του οποίου θα μπορεί να γίνεται χρήση σε περίπτωση που το ένα ή και τα δύο μέρη δεν τηρούν το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

14. Υπό το φως της αναλύσεως των νέων αρμοδιοτήτων που η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ό,τι αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, Ο εισηγητής επιμένει στον ενισχυμένο ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο στον τομέα αυτό και ζητεί όπως η Επιτροπή δίδει απολογισμό στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και την εφαρμογή των ΑΡV.

15. Βάσει των ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί όπως, μέσω της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ενημερώνεται και λαμβάνει τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο Συμβούλιο, όπως π.χ. τα πρακτικά των συνεδριάσεων της «Μικτής Επιτροπής Εφαρμογής» της συμφωνίας, τις καταστάσεις αποφάσεων, την ετήσια έκθεση της «Μικτής Επιτροπής Εφαρμογής» της συμφωνίας, τις εκθέσεις αποστολών και ελέγχου του ανεξάρτητου ελεγκτή της συμφωνίας· ή, ακόμη, τις εκθέσεις αξιολόγησης της εφαρμογής της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μελετών κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου της συμφωνίας αυτής.

15. Για λόγους διαφάνειας και συνεργασίας πρέπει να δίδεται στη δημοσιότητα και στη διάθεση όλων των συμβαλλομένων μερών ο εξαντλητικός κατάλογος των ονομάτων των επιχειρήσεων (και μετόχων) στους οποίους γίνονται παραχωρήσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της πρέπει να δημοσιεύει το όνομα των Ευρωπαίων επιχειρηματιών και εισαγωγών, εις ένδειξη αμοιβαίας διαφάνειας.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ευνοϊκή γνώμη του εισηγητή για τη σύναψη της συμφωνίας εθελοντικής συνεργασίας με το Κονγκό (Brazzaville) στηρίζεται στην ελπίδα ότι όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα θα εξετασθούν εν ευθέτω χρόνω και με τρόπο ικανοποιητικό.

  • [1]  Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • [2]  Counter Brief Loggingoff : a civil society counter-brief on the Congo-EU VPA (Μάρτιος 2010)
  • [3]  Το άρθρο 17 της APV που έχει ως αντικείμενο την κοινωνική προστασία δίδει έμφαση στη σημασία της ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει η APV στις κοινότητες αυτές και αποσκοπεί να επιδείξει «καλύτερη κατανόηση των ηθών των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων που ενδέχεται να πληγούν από τη συμφωνία (…) και να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής στις εν λόγω κοινότητες (…) λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων».

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (26.10.2010)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)
(10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva Joly

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κονγκό είναι η ενίσχυση της διακυβέρνησης των δασών, η προώθηση των προϊόντων ξυλείας του Κονγκό και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Παρά τις δικαιολογημένες προσδοκίες που προκαλεί η συμφωνία, η Επιτροπή Ανάπτυξης θα επιθυμούσε να επισημάνει ότι η συμφωνία θα θεωρηθεί επιτυχής στην περίπτωση που επιτευχθούν κατά τον δέοντα τρόπο οι στόχοι της FLEGT και οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στην συμφωνία (ενίσχυση της κοινοτικής ιδιοκτησίας γης και των δικαιωμάτων πρόσβασης, εξασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως των αυτοχθόνων στη διαδικασία άσκησης πολιτικής για τη διακυβέρνηση των δασών και επί συναφών θεμάτων, αύξηση της διαφάνειας και μείωση της διαφθοράς).

Η Επιτροπή Ανάπτυξης θα επιθυμούσε να τονίσει σχετικά δύο τουλάχιστον σημεία: αφενός ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί μια ουσιαστική διαδικασία μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης των δασών στο πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εξαρτώμενων από το δάσος κοινοτήτων και των αυτοχθόνων και εδραιώνεται στην συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία και στη συμμετοχική διαχείριση με σκοπό τη βελτίωση της διακυβέρνησης των δασών, των μηχανισμών εφαρμογής και της αντιμετώπισης της διαφθοράς.

Αφετέρου, και σε συνάρτηση με τους προαναφερθέντες στόχους, οι συμφωνίες οφείλουν να προσδιορίσουν σαφείς κανόνες υποδεικνύοντας τους ρόλους και τις ευθύνες όλων των ενδιαφερομένων διαρκούσης της διαδικασίας της νομοθετικής μεταρρύθμισης, τη διαδικασία προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα ανίχνευσης της προέλευσης της ξυλείας, τη θέσπιση του θεσμικού πλαισίου και τη διαδικασία ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της ικανότητας των παραγόντων.

Τέλος, η Επιτροπή Ανάπτυξης επιθυμεί να επισημάνει ότι αν και οι μηχανισμοί FLEGT και REDD (μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών) ασχολούνται με τις χρήσεις του δάσους, γίνονται εντούτοις αντιληπτοί ως ξεχωριστές πρωτοβουλίες τις οποίες χειρίζονται διάφοροι υπουργοί στις χώρες εταίρους. Ως εκ τούτου τονίζει ότι χωρίς επιμονή στη χρηστή διακυβέρνηση και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων, οι μηχανισμοί REDD δύνανται να παρακάμψουν τις διαδικασίες διαβούλευσης (και ενδεχομένως τη διακυβέρνηση και τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις) που αποτελούν τμήμα της διαδικασίας FLEGT. Για το λόγο αυτό, οι μηχανισμοί REDD πρέπει να οικοδομηθούν με βάση τη διαδικασία διαβούλευσης FLEGT και να αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa, Μαρία-Ελένη Κοππά

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Markus Pieper