SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä

9.12.2010 - (10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE)) - ***

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Yannick Jadot

Menettely : 2010/0062(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0370/2010

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä

(10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (10028/2010),

–   ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoiseksi kumppanuussopimukseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja Euroopan unioniin suuntautuvasta puutuotteiden kaupasta (FLEGT) (07636/2010),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0170/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7‑0370/2010),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kongon tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tavoite on muodostaa lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan (i) merkitä ja varmistaa puutavaran jäljitettävyys, (ii) ottaa käyttöön viranomaisten varmistamismenettely ja riippumaton varmistamismenettely, joilla sertifioidaan, että kaikki Kongosta eurooppalaisille markkinoille viety puutavara on hankittu, hakattu, kuljetettu ja viety laillisesti, Kongon metsiä laillisen metsänhoidon ja -hakkuun varmistamiseksi, ja (iii) tehostaa metsälainsäädännön ja metsähallinnon soveltamista.

Kongon ja EU:n vapaaehtoinen kumppanuussopimus tehtiin 9. toukokuuta 2009 suhteellisen lyhyiden neuvottelujen jälkeen. Se on osa metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa Euroopan unionin toimintasuunnitelmaa (FLEGT).

Vaikuttaa siltä, että suurin osa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen määritelmiä koskevista vaatimuksista on täyttynyt, muun muassa neuvotteluprosessin osalta, jonka lopputuloksena on täysin uudenlainen sopimus, jonka tavoitteena on torjua tehokkaasti laittoman puukaupan ja korruption takana olevan huonon hallinnon käytänteitä ja ottaa käyttöön tehokas ja avoin puutavaran ja puutuotteiden laillisuutta valvova järjestelmä.

Kongosta viedään vuosittain yli 250 miljoonalla eurolla puutavaraa ja puutuotteita ja puolet niistä Euroopan unioniin[1]. Tähän mennessä kansalaisjärjestöjen tutkimukset ovat osoittaneet, että 20 prosenttia Kongosta unionin markkinoille tuodusta puutavarasta on alkuperältään laitonta joko tuotannon, myynnin, jalostuksen tai viennin osalta. Vuosien 1993 ja 1999 välillä toisiaan seuranneet sodat eivät ole ainakaan auttaneet tilannetta ja ovat vain lisänneet korruptiota. Oli siis kiireellistä ottaa käyttöön menettelyjä vilpillisen puutavarakaupan torjumiseksi, jotta voidaan paremmin analysoida ja valvoa usein monimutkaisiksi osoittautuvia kauppavirtoja.

EU:n ja Kongon vapaaehtoinen kumppanuussopimus, joka tehtiin WTO:n sääntöjä noudattaen, sisältää sarjan poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden avulla Kongon metsäalalla voidaan ottaa käyttöön hyvän hallintotavan ja enemmän avoimuutta. Vapaaehtoisessa kumppanuussopimuksessa perustetaan täysin uudenlainen menettely petosten ja laittomuuksien torjumiseksi puukaupassa: siihen kuuluvat eritoten puukaupan laillisuuden määritelmä, laillisuuden varmistusjärjestelmän laatiminen ja koko järjestelmää koskevat riippumattomat tarkastukset, joiden avulla pyritään kestävämpään puukauppaan[2].

On tärkeää varmistaa, että kaikki Kongosta eurooppalaisille markkinoille vietävä puutavara ja puutuotteet ovat laillisia ja että poliittiset ja lainsäädännölliset uudistukset osaltaan vähentävät köyhyyttä ja parantavat konkreettisesti väestön elinoloja, auttavat suojelemaan ympäristöä, erityisesti torjumalla ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, sekä takaavat paikallisten ja alkuperäisväestöjen yhteisöjen oikeuksien kunnioittamisen. Poliittisten ja lainsäädännöllisten uudistusten on myös mahdollistettava avoimuuden, vastuullistamisen ja yhtenäisyyden lisääminen metsäalalla, tehokas korruption torjunta, paikallisen kansalaisyhteiskunnan lujittaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä kauppasuhteiden tervehdyttäminen Kongon kanssa.

Sopimus astuu voimaan heti kun luvatut lainsäädännölliset muutokset on pantu täytäntöön ja laillisuuden varmistusjärjestelmä otettu käyttöön. Ensimmäiset FLEGT-luvat, joita myönnetään ainoastaan Euroopan unioniin vietävälle puutavaralle, ovat odotettavissa vuonna 2011.

Noudattamalla menettelyjä neuvottelujen aikana ja ottamalla mukaan paikallisen kansalaisyhteiskunnan edustajia Kongon tasavalta, eri osapuolet ja Euroopan unioni osoittivat halunsa laatia esimerkillinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus.

Tämän vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen onnistuminen näkyy myös siinä, että Kongo on päättänyt laajentaa sopimuksen soveltamisalaa muualle kuin EU:hun vietävän tavaran lisäksi kaikkeen maassa käytettävään tai maasta vietävään puuhun.

Esittelijä kannattaa neuvoston kantaa kaikin puolin mutta ilmaisee kuitenkin huolensa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanon suhteen ja pyytää, että seuraavat suositukset otetaan huomioon sopimuksen täytäntöönpanovaiheen aikana:

1.  Esittelijä haluaa muistuttaa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen perustan muodostavan oikeudellisen kehyksen selkeyden merkityksestä. On olennaisen tärkeää, että komissio keskittää kaiken huomionsa sen rakenteeseen ja sisältöön.

2.  Esittelijä haluaa muistuttaa, että luonnonmetsien teollinen hyödyntäminen suuressa mittakaavassa saattaa edistää metsien tilan heikkenemistä ja metsäkatoa sekä ympäristön tuhoutumista maailmanlaajuisesti.

3.  Esittelijä vaatii näin ollen, että on taattava vapaaehtoisten kumppanuussopimusten tarkoituksenmukaisuus ympäristön kannalta ja eritoten varmistettava, että kumppanuussopimuksen puitteissa käynnistetyt poliittiset ja lainsäädännölliset uudistukset tukevat todellakin EU:n ja Kongon ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevia kansainvälisiä sitoumuksia, erityisesti koskien luonnon monimuotoisuusresurssien säilyttämistä ja kestävää hoitoa, ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen vähentämistä. Tähän liittyen esittelijä pyytää, että komissio valvoo erityisesti, että vapaaehtoinen kumppanuussopimus ei kannusta metsien teollisen hyödyntämisen lisäämiseen koskemattomilla, paljon hiilidioksidia varastoivilla metsäalueilla tai muissa metsissä, joiden suojeluarvo luonnon monimuotoisuuden kannalta on korkea.

4.  Esittelijä korostaa myös sitä, että EU:n on ryhdyttävä uusiin ja täydentäviin toimenpiteisiin nykyisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen lisäksi, jotta voidaan torjua metsäkatoa ja koskemattomien metsien tilan heikkenemistä laajassa mittakaavassa ja edistää niiden suojelua. Esittelijä korostaa lisäksi, että suosimalla näiltä alueilta peräisin olevien puutuotteiden tuontia EU:n toimet voivat olla ristiriidassa sen ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevien tavoitteiden kanssa.

5.  Esittelijä pyytää, että komissio ja neuvosto arvioivat puolueettomasti ja luotettavasti ihmisoikeuksien kunnioittamista Kongon tasavallassa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten[3]. Vain kaikkien metsänhoidon osapuolten oikeus ilmaista itseään vapaasti ja oikeus saada tietoa voivat taata vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen hyväksyttävissä olevan täytäntöönpanon. Komissiota kehotetaan arvioimaan ja seuraamaan puolueettomasti tätä.

6.  Sen jälkeen kun vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen elimet ja tärkeimmät perustamisvaiheet on saatu valmiiksi, komission on varmistettava, että sopimuksen täytäntöönpanossa noudatetaan samoja takuita ja että se on edelleen FLEGT-toimintasuunnitelman tavoitteiden sekä kansainvälisten yleissopimusten sisällön ja tavoitteiden mukainen. Riippumattoman kansalaisyhteiskunnan ja ulkopuolisten tarkkailijoiden rooli on olennaisen tärkeä sopimuksen hyvän täytäntöönpanon varmistamisessa, ilmaisunvapauden metsänhoitoa ja metsistä saatavia tuloja koskevan tiedon saannin oikeuden kunnioittamisessa, jotta alan hallintoa todella parannettaisiin ja korruptio vähenisi merkittävästi. Keskipitkällä aikavälillä paikallisen kansalaisyhteiskunnan on valvottava riippumattomasti lainsäädännön lujittamista.

7.  Esittelijä pitää myönteisenä sitoumuksia nykyisen lainsäädännön parantamiseksi. Halu ajantasaistaa ja tarkistaa oikeudellisia tekstejä tavoitteena sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisääminen ja paikallisten ja alkuperäisväestöjen yhteisöjen oikeuksien kunnioittaminen on olennaista, ja se on tehtävä varmistamalla osallisuuden ja avoimuuden periaatteiden jatkuvuus. Kuten sopimustekstissä todetaan, nämä lainsäädännölliset parannukset on tehtävä ennen FLEGT-lupien myöntämistä. Molempien osapuolten on varmistettava, että näitä sitoumuksia noudatetaan sopimuksen täytäntöönpanon aikana.

8.  Kansalaisjärjestöt pelkäsivät, että maan vasta kehittymässä olevalla kansalaisyhteiskunnalla ei olisi tarvittavaa poliittista liikkumavaraa toimia metsäteollisuuden vallan vastapainona. Joidenkin tarkkailijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että vapaaehtoista kumppanuussopimusta on laadittu suhteellisen osallistavan prosessin kautta, johon on otettu mukaan valtiosta riippumattomia toimijoita ja kansalaisjärjestöjen ja alkuperäisväestöjen edustajia, mikä on kannustavaa.

9.  Esittelijä pyytää, että komissio esittää kuuden kuukauden kuluttua jokaisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen, myös EU:n ja Kongon tasavallan välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen, voimaantulon jälkeen kertomuksen toimista, joihin on ryhdytty, jotta osapuolten ja kansalaisyhteiskunnan, paikallis- ja alkuperäisväestöt mukaan lukien, neuvottelujen aikana aloitettu vuoropuhelu jatkuu ja säilytetään täytäntöönpanovaiheen aikana. Tämän kertomuksen olisi sisällettävä myös arviointi vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen sisällön todellisista vaikutuksista EU:n ja allekirjoittajamaan ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevien kansainvälisten sitoumusten suhteen, erityisesti mitä tulee luonnon monimuotoisuusresurssien säilyttämiseen ja kestävään hoitoon, ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen vähentämiseen.

10. Komission on varmistettava, että paikallisten ja alkuperäisväestöjen yhteisöjen, jotka ovat usein ilmastohäiriöiden ja ympäristöongelmien ensimmäisiä uhreja, oikeuksia kunnioitetaan ja että ne voivat osallistua suoraan uusien säädöstekstien laatimiseen ja täytäntöönpanovaiheeseen. Esittelijä on tyytyväinen siihen, että vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen laillisuuskaavioissa on otettava huomioon paikalliset ja alkuperäisväestöjen yhteisöt. Yhdistyneiden kansakuntien alkuperäiskansojen oikeuksien julistus mainitaan sopimuksen johdanto-osassa, ja Kongon hallitus on sitoutunut (vapaaehtoisessa kumppanuussopimuksessa) laatimaan lain, jolla varmistetaan alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen[4], sekä säädöksiä, joissa täsmennetään paikallisten ja alkuperäisväestöjen oikeudet osallistua metsänhoitoon ja niihin liittyvät soveltamissäännöt.

11. Korruption vähenemisen takaamiseksi on tärkeää edistää ja tukea toimia, joilla pyritään takaamaan paikallisen oikeusjärjestelmän riippumattomuus, uusien oikeusmenettelyjen luominen, yksittäisille kansalaisille tai ainakin kansalaisjärjestöille annettu oikeus nostaa kanne oikeaksi todistetuissa korruptio- tai laittomuustapauksissa sekä kantajien oikeuksien kunnioittaminen ja suojelu. Lisäksi olisi harkittava mahdollisuutta käyttää pakkokeinoja ja oikeudellisia seuraamuksia, joiden täytäntöönpanoa olisi valvottava riippumattomien tarkastusten yhteydessä. Kehittymässä olevan kansalaisyhteiskunnan on otettava käyttöön nämä mahdollisuudet.

12. Vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen 15 artiklassa korostetaan, että tarvitaan lisää teknisiä resursseja ja rahoitusvaroja, joilla tuetaan puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmän käyttöönottoa. Virallisesti sopimuksella ei kuitenkaan ole minkäänlaista suoraa vaikutusta unionin talousarvioon: kaikkien komission tai jäsenvaltioiden antamien lisävarojen suhteen noudatetaan tavanomaisia suunnittelumenettelyjä. Niinpä yhtäältä Kongon tasavallan ja toisaalta Euroopan unionin on yksilöitävä ja otettava käyttöön sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittava rahoitus ja tekninen tuki sekä henkilöstöresurssit. On tärkeää, että Euroopan unionissa pohditaan laajemmin tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten ja muille, tuleville vapaaehtoisille FLEGT-kumppanuussopimuksille strategiaa ja merkittävää taloudellista tukea, joka vastaa näiden sopimusten panoksia ja tavoitteita. Tätä varten kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää komissiota arvioimaan seuraavan budjettimenettelyn puitteissa sen taloudellisen avun määrän, jota se pitää tarpeellisena vapaaehtoisten kumppanuussopimusten täytäntöönpanon varmistamiseksi, kokonaisuudessaan ja sopimuskohtaisesti, Kongon tasavallan kanssa tehtävä sopimus mukaan luettuna.

13. Lopuksi esittelijä pyytää, että jokaista vapaaehtoista kumppanuussopimusta varten perustetaan asiamiehen toimi sekä valitus- ja sovittelumenettely. Tämän menettelyn olisi sisällettävä kansalaisyhteiskunnan valitusoikeus, jota voidaan käyttää, jos jompikumpi osapuolista ei noudata sopimuksen aikataulua ja yksityiskohtia.

14.  Lissabonin sopimuksen Euroopan parlamentille kauppasopimusten alalla antamien uusien toimivaltuuksien analyysin pohjalta esittelijä vaati Euroopan parlamentille tärkeämpää asemaa kyseisellä alalla ja pyytää, että komissio antaa parlamentille selonteon vapaaehtoisten kumppanuussopimusten neuvotteluvaiheista ja täytäntöönpanosta.

15. Euroopan parlamentti pyytää täten, että sille toimitetaan kansainvälisen kaupan valiokunnan kautta tietoja ja neuvostolle toimitetut asiakirjat, kuten sopimuksen "yhteisen täytäntöönpanokomitean" kokouspöytäkirjat ja päätökset, yhteisen täytäntöönpanokomitean vuosikertomus, riippumattoman valvojan tarkastusmatkaraportit ja tarkastuskertomukset tai sopimuksen täytäntöönpanon arviointiraportit, myös sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia koskevat tutkimukset.

16. Avoimuuden ja yhteistyön hengessä luettelon niistä yrityksistä (ja osakkeenomistajista), joille toimilupia myönnetään, olisi oltava julkinen, ja se olisi annettava kaikkien osapuolten käyttöön. Samoin Euroopan unionin olisi julkaistava eurooppalaisten toimijoiden ja maahantuojien nimet vastavuoroisen avoimuuden nimissä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Esittelijä antaa myönteisen lausunnon Kongon (Brazzaville) kanssa tehtävästä vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta siinä toivossa, että edellä mainittuihin ongelmiin puututaan ripeästi ja riittävällä tavalla.

  • [1]  Euroopan komissio.
  • [2]  Counter Brief Loggingoff: a civil society counter-brief on the Congo-EU VPA (maaliskuu 2010).
  • [3]  US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Country Reports on Human Rights Practices, 11. maaliskuuta, 2010. Human Rights reports : Republic of the Congo.
  • [4]  Vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen 17 artiklassa korostetaan, kuinka tärkeää on minimoida kielteiset vaikutukset, joita sopimuksella voi olla yhteisöille, ja siinä osapuolet sitoutuvat "kehittämään ymmärrystään niiden alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen elämäntavoista, joihin toimet saattavat vaikuttaa" ja "valvovat tämän sopimuksen vaikutuksia näihin yhteisöihin ja toteuttavat kohtuullisia toimenpiteitä haittavaikutusten lievittämiseksi".

KEHITYSYHTEISTYÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.10.2010)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) allekirjoittamisesta
(10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE)

Valmistelija: Eva Joly

LYHYET PERUSTELUT

EU:n ja Kongon vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tavoitteena on vahvistaa metsähallintoa, edistää kongolaisten puutuotteiden kauppaa ja parantaa Kongon kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Kehitysyhteistyövaliokunta haluaa sopimuksen perustelluista pyrkimyksistä huolimatta muistuttaa, että sopimusta pidetään onnistuneena, jos FLEGT:n tavoitteet ja sopimussitoumukset (yhteisöjen maanhallinta- ja käyttöoikeuksien vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan – kiinnittäen erityistä huomiota alkuperäiskansoihin – tehokkaan osallistumisen varmistaminen metsähallintokysymyksiä koskevassa päätöksenteossa, avoimuuden lisääminen ja korruption vähentäminen) täyttyvät asianmukaisesti.

Kehitysyhteistyövaliokunta haluaisi korostaa tässä yhteydessä ainakin kahta seikkaa. On tärkeää varmistaa mielekäs metsähallinnon uudistamisprosessi, jossa otetaan huomioon metsistä riippuvaisten yhteisöjen ja alkuperäiskansojen tarpeet ja joka perustuu kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen lainsäädännön valmisteluun ja osallistavaan metsähallintoon, minkä tavoitteena on metsähallinnon ja täytäntöönpanomekanismien parantaminen sekä korruption torjuminen.

Edellä mainittuihin tavoitteisiin liittyy myös se, että sopimuksissa olisi määriteltävä selkeät säännöt. Näissä säännöissä on vahvistettava kaikkien sidosryhmien roolit ja vastuu lainsäädännön uudistamisprosessin aikana ja menetelmä, jolla puunseurantajärjestelmä saadaan toimintakuntoon, institutionaalisen kehyksen perustaminen sekä keinot, joilla lisätään tietoisuutta ja vahvistetaan toimijoiden valmiuksia.

Kehitysyhteistyövaliokunta haluaisi korostaa, että vaikka FLEGT- ja REDD-järjestelmät (metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen kehitysmaissa) koskevat metsien käyttöä, niitä pidetään erillisinä aloitteina ja kumppanuusmaissa niistä vastaavat eri ministerit. Valiokunta painottaa, että REDD‑järjestelmät voivat hyvää hallintotapaa ja paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksien tunnustamista edellyttämättä sivuuttaa kuulemisprosessit (ja tarvittaessa hallinto- ja lainsäädäntöuudistukset), jotka ovat osa FLEGT-prosessia. Tämän vuoksi REDD‑järjestelmien on pohjauduttava FLEGT:n kuulemisprosessiin, ja niissä on keskityttävä metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen taustalla oleviin syihin.

******

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.10.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

1.12.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Markus Pieper