Pranešimas - A7-0370/2010Pranešimas
A7-0370/2010

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kongo Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (angl. FLEGT) sudarymo projekto

9.12.2010 - (10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE)) - ***

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Yannick Jadot

Procedūra : 2010/0062(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kongo Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (angl. FLEGT) sudarymo projekto

(10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10028/2010),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kongo Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (angl. FLEGT) projektą (07636/2010),

–   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 dalį ir to paties straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a ir v punktus ir 218 straipsnio 7 dalį (C7–0170/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir Vystymosi komiteto nuomonę (A7‑0370/2010),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir Kongo Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Kongo ir Europos Sąjungos savanoriško partnerystės susitarimo (Kongo ir ES SPS) tikslas – parengti teisinį pagrindą siekiant i) nustatyti ir užtikrinti medienos atsekamumą, ii) parengti vyriausybinio ir nepriklausomo tikrinimo procedūras, kuriomis būtų patvirtinama, kad visa iš Kongo į Europos rinkas eksportuojama mediena įsigyta, nukirsta, pervežta ir eksportuojama teisėtai norint užtikrinti, kad Kongo miškai būtų eksploatuojami teisėtai, iii) sugriežtinti miškų teisės aktų taikymą ir valdymą.

Po gana trumpų derybų Europos Sąjunga ir Kongo Respublika 2009 m. gegužės 9 d. sudarė Kongo ir ES SPS. Susitarimas sudarytas pagal ES miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (angl. FLEGT) veiksmų planą.

Atrodo, kad įvykdyta daugelis pagal SPS apibrėžtis nustatytų reikalavimų, visų pirma susijusių su derybų procesu, ir sudarytas novatoriškas susitarimas, kuriuo siekiama veiksmingai kovoti su blogu valdymu, dėl kurio prasideda neteisėta prekyba mediena ir korupcija, ir siekiama sukurti veiksmingą ir skaidrią medienos ir medienos produktų teisėtumo tikrinimo sistemą.

Kongas kasmet eksportuoja medienos ir medienos produktų už daugiau kaip 250 milijonų eurų, pusė jų keliauja į Europos Sąjungą[1]. NVO tyrimų duomenimis, šiuo metu 20 proc. visos į Europos rinką importuojamos Kongo medienos yra nelegalios kilmės – ji arba nelegaliai gaminama, arba parduodama, arba perdirbama, arba eksportuojama. Dėl vienas po kito 1993 m. ir 1999 m. vykusių karų padėtis nepagerėjo – tai tik padėjo plisti korupcijai. Taigi reikėjo skubiai parengti priemones kovai su nesąžininga prekyba mediena norint geriau analizuoti ir stebėti dažnai gana sudėtingus prekybos srautus.

Kongo ir ES savanoriškame partnerystės susitarime, sudarytame laikantis PPO taisyklių, numatomos politinės ir teisės aktų reformos, kuriomis bus sudaromos galimybės Kongo miškų sektoriuje užtikrinti tinkamą valdymą ir daugiau skaidrumo. SPS numatoma novatoriška tvarka, kurią taikant bus siekiama kovoti su nesąžininga ir neteisėta prekyba mediena: pvz., siekiant, kad prekybos mediena sistema būtų tvaresnė, nustatyta prekybos mediena teisėtumo apibrėžtis, parengta teisėtumo tikrinimo sistema ir numatyti visos sistemos nepriklausomi auditai[2].

Svarbu užtikrinti, kad visa iš Kongo į Europos rinkas eksportuojama mediena ir medienos produktai būtų teisėti, kad numatytos politinės ir teisės aktų reformos padėtų mažinti skurdą ir apčiuopiamai gerinti gyventojų gyvenimo sąlygas, saugoti aplinką, ypač kovoti su klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimu, ir kad jais būtų užtikrinama pagarba vietos bendruomenių teisėms. Politinėmis ir teisės aktų reformomis taip pat turėtų būti sudaromos galimybės miškų sektoriuje didinti skaidrumą, atsakingumą ir patikimumą, veiksmingai kovoti su korupcija, sustiprinti vietos pilietinę visuomenę ir pagarbą žmogaus teisėms ir pagerinti prekybinius santykius su šia šalimi.

Susitarimas bus efektyvus tuomet, kai bus įgyvendinti žadėti teisės aktų pakeitimai ir teisėtumo tikrinimo sistema. Pirmųjų FLEGT licencijų (leidimų), kurie bus išduodami tik į ES eksportuojamai medienai, laukiama pasirodant 2011 m.

Laikydamosi nustatytos tvarkos derybų metu ir įtraukdamos vietos pilietinės visuomenės atstovus, Kongo Respublika, suinteresuotosios šalys ir Europos Sąjunga pademonstravo norą sudaryti pavyzdinį SPS.

Kad SPS sėkmingai parengtas galime matyti iš to, kad Kongo nusprendė susitarimo taisykles taikyti ne tik eksportui į ES, bet visai šalyje naudojamai ar iš šalies išvežamai medienai.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas siūlo laikytis Tarybos pozicijos, tačiau nerimauja dėl SPS įgyvendinimo ir prašo įgyvendinant susitarimą atsižvelgti į toliau pateikiamas rekomendacijas.

1. Pranešėjas primygtinai primena, kaip svarbu, kad teisės aktai, kurie sudaro SPS pagrindą, būtų aiškūs. Labai svarbu, kad Komisija visą savo dėmesį skirtų jų struktūrai ir turiniui.

2. Pranešėjas pabrėžia, kad didelio masto pramoninis natūralių miškų naudojimas gali sukelti miškų skurdinimą ir nykimą ir prisidėti prie pasaulio aplinkos naikinimo.

3. Taigi pranešėjas primygtinai atkreipia dėmesį į tai, kad būtina užtikrinti SPS aplinkosauginį integralumą ir įsitikinti, kad pagal partnerystės susitarimą vykdomos politinės ir teisės aktų reformos veiksmingai padės ES ir Kongui vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su aplinkosauga ir tvariu vystymusi, visų pirma, su biologinės įvairovės išteklių saugojimu ir tvariu jų valdymu, kova su klimato kaita ir su miškų nykimo ir skurdinimo mažinimu. Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas prašo, kad Komisija ypač atidžiai stebėtų, ar SPS neskatina pramoninio miškų naudojimo plitimo į žmogaus rankų nepaliestas miškų zonas, kuriose saugoma daug anglies dioksido, arba į kitus biologinės įvairovės apsaugai labai svarbius miškus.

4.  Be to, pranešėjas primygtinai tvirtina, kad ES privalo imtis papildomų ir SPS papildančių priemonių siekdama kovoti su didelio masto žmogaus rankų neliestų miškų naikinimu ir alinimu ir skatinti juos saugoti. Pranešėjas pabrėžia, kad ES veikla, kuria skatinamas medienos produktų iš šių zonų importavimas, gali nederėti su ES tikslais kovos su klimato kaita ir biologinės įvairovės saugojimo srityse.

5. Pranešėjas reikalauja, kad Komisija ir Taryba, rengdamosi įgyvendinti šį susitarimą, nepriklausomai ir patikimai nustatytų, ar gerbiamos žmogaus teisės Kongo Respublikoje[3]; iš tiesų, tik suteikiant galimybes visoms miškų valdyme dalyvaujančioms šalims laisvai pasisakyti ir gauti informaciją galima užtikrinti, kad SPS įgyvendinimo procesas bus priimtinas. Komisija raginama numatyti nepriklausomą šios srities vertinimą ir stebėseną.

6. Kai SPS rengimas ir didieji sudarymo etapai bus užbaigti, Komisija turės įsitikinti, kad jį įgyvendinant laikomasi tų pačių įsipareigojimų ir siekiama FLEGT veiksmų plano tikslų ir tarptautinių konvencijų tikslų ir kad šis įgyvendinimas dera su tarptautinėmis konvencijomis. Siekiant, kad šio sektoriaus valdymas tikrai pagerėtų ir kad ženkliai sumažėtų korupcija, itin svarbu, kad tikrinant, ar susitarimas tinkamai įgyvendinamas, ar gerbiama išraiškos laisvė ir ar užtikrinamos galimybės gauti informaciją apie miškų tvarkymą ir iš miškų gėrybių gaunamas pajamas, šalies nepriklausoma pilietinė visuomenė ir išorės stebėtojai turėtų pagrindinį vaidmenį. Vietos pilietinė visuomenė vidutinės trukmės laikotarpiu turės vykdyti nepriklausomą teisės aktų įgyvendinimo priežiūrą.

7. Pranešėjas džiaugiasi, kad prisiimti įsipareigojimai gerinti galiojančius teisės aktus. Iš tiesų, ketinimas atnaujinti ir redaguoti teisės aktus siekiant pagerinti socialinį teisingumą ir pagarbą vietos bendruomenių teisėms yra labai svarbus ir toks atnaujinimas turi būti atliekamas užtikrinant, kad bus laikomasi dalyvavimo ir skaidrumo principų. Kaip nurodoma susitarimo tekste, teisės aktų gerinimas turi būti pabaigtas prieš pradedant išduoti FLEGT licencijas. Abi suinteresuotosios šalys turės užtikrinti, kad įgyvendinant susitarimą būtų laikomasi šių įsipareigojimų.

8. NVO nerimavo dėl to, ar šalies pilietinė visuomenė, kuri tik formuojasi, turės pakankamai politinės erdvės tam, kad atsvertų miškų pramonės daromą įtaką. Kai kurių stebėtojų nuomone, į šio SPS rengimą buvo įtraukta pakankamai daug dalyvių, įskaitant nevalstybinius subjektus ir NVO bei vietos gyventojų atstovus, ir tai teikia vilties.

9. Pranešėjas ragina, kad Europos Komisija per šešis mėnesius po bet kurio SPS, įskaitant ES ir Kongo Respublikos pasirašytą SPS, įsigaliojimo, pateiktų ataskaitą apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant tęsti derybų metu pradėtą suinteresuotųjų šalių ir pilietinės visuomenės, įskaitant vietos gyventojus, dialogą ir jį palaikyti įgyvendinimo etapu. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti pateiktas SPS poveikio ES ir pasirašiusios šalies tarptautiniams įsipareigojimams, susijusiems su aplinkosauga ir tvariu vystymusi, visų pirma, su biologinės įvairovės išteklių saugojimu ir tvariu jų valdymu, su kova su klimato kaita ir su miškų nykimo ir skurdinimo mažinimu, vertinimas.

10. Komisija turėtų stebėti, ar gerbiamos vietos bendruomenių, kurios dažnai tampa pirmosiomis klimato ir aplinkos pusiausvyros sutrikimų aukomis, teisės, ir ar jos gali tiesiogiai dalyvauti rengiant naujus teisės aktus ir įgyvendinant susitarimą. Pranešėjas palankiai vertina tai, kad sudarant SPS teisėtumo lenteles būtina atsižvelgti į vietos bendruomenių teises. Susitarimo preambulėje minima Jungtinių Tautų deklaracija dėl vietos gyventojų teisių (angl. UNDRIP), o Kongo vyriausybė (SP susitarime) įsipareigojo parengti įstatymą, kuriuo būtų skatinamos vietos gyventojų teises ir pagarba joms[4], ir teisės aktus, kuriuose būtų tiksliai nurodomos vietos gyventojų teisės ir gyventojų įtraukimo į miškų valdymą būdai.

11. Siekiant sumažinti korupcijos mastą svarbu skatinti ir remti priemones, kuriomis siekiama užtikrinti vietos teismų sistemos nepriklausomumą, sukurti naujas teisines procedūras, užtikrinti individualiems piliečiams ar bent pilietinės visuomenės organizacijoms teisę kreiptis į teismus dėl patvirtintų korupcijos ar teisės pažeidimų faktų ir gerbti ieškovų teises ir jas saugoti. Be to, reikės numatyti prievartines priemones ir teismines bausmes atsižvelgiant į nepriklausomus auditus ir kontroliuoti jų taikymą. Besiformuojanti pilietinė visuomenė turi suprasti šiuos aspektus.

12. SPS 15 straipsnyje pabrėžiama, kad norint paremti medienos teisėtumo tikrinimo sistemos sukūrimą būtini papildomi techniniai ir finansiniai ištekliai. Tačiau oficialiai teigiama, kad susitarimas nedaro jokio tiesioginio finansinio poveikio Sąjungos biudžetui: bet kokie papildomi ištekliai, kuriuos skirs Komisija ar valstybės narės, bus suteikiami pagal įprastas pagalbos programavimo procedūras. Taigi, Kongo Respublika ir Europos Sąjunga turi nustatyti, kokių atitinkamų lėšų ir techninių bei finansinių priemonių reikia siekiant įgyvendinti šį susitarimą ir pasirūpinti jų gavimu. Svarbu, kad Europos Sąjunga plačiau apsvarstytų šio ir kitų būsimų FLEGT savanoriškų partnerystės susitarimų įgyvendinimo strategiją ir jų įgyvendinimui teikiamos finansinės paramos klausimą, atsižvelgdama į įvairius su šiais susitarimais susijusius klausimus ir siekius. Todėl Tarptautinės prekybos komitetas ragina Komisiją rengiant kitų finansinių metų biudžetą numatyti, kokio dydžio finansinės paramos reikėtų norint užtikrinti visų SPS ir kiekvieno iš jų atskirai, įskaitant pasirašytąjį su Kongo Respublika, įgyvendinimą.

13.  Be to, pranešėjas reikalauja, kad atsižvelgiant į kiekvieną SPS būtų nustatyta, koks yra ombudsmeno vaidmuo ir numatyta apeliacijos ir taikinimo procedūra. Pagal šią procedūrą turėtų būti numatyta pilietinės visuomenės teisė pateikti skundą, suteikiant galimybę naudotis šia teise tuomet, jei viena ar abi šalys nesilaikys susitarimo terminų ar kitų sąlygų.

14.  Remdamasis naujų Europos Parlamentui Lisabonos sutartimi suteiktų įgaliojimų prekybos susitarimų klausimais analize pranešėjas pabrėžia, kad Europos Parlamentas turėtų atlikti svarbų vaidmenį šioje srityje ir ragina Komisiją informuoti Europos Parlamentą apie derybų dėl SPS ir šių susitarimų įgyvendinimo etapus.

15.  Taigi Europos Parlamentas per savo Tarptautinės prekybos komitetą reikalauja, kad būtų informuojamas ir kad jam būtų pateikiami dokumentai, kuriuos Komisija perduoda Tarybai, pavyzdžiui, Susitarimo jungtinio įgyvendinimo komiteto posėdžių ataskaitos ir sprendimų santraukos, Susitarimo jungtinio įgyvendinimo komiteto metinė ataskaita, misijos ir nepriklausomo auditoriaus atlikto susitarimo audito ataskaitos arba susitarimo įgyvendinimo vertinimo ataskaitos, įskaitant susitarimo socialinio ir ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai tyrimą.

16.  Siekiant skaidrumo ir bendradarbiavimo turėtų būti viešai paskelbtas išsamus leidimus gavusių įmonių (ir akcininkų) pavadinimų sąrašas, kad juo galėtų naudotis visos suinteresuotosios šalys; ir Europos Sąjunga, siekdama skaidrumo, savo ruožtu turėtų paskelbti Europos ūkio subjektų ir importuotojų pavadinimus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pranešėjas pritaria savanoriško partnerystės susitarimo su Kongu (Brazavilis) sudarymui, tikėdamasis, kad visos minėtos problemos bus laiku ir tinkamai išnagrinėtos.

  • [1]  Europos Komisija.
  • [2]  Counter Brief Loggingoff: a civil society counter-brief on the Congo-EU VPA (May 2010).
  • [3]  US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Country Reports on Human Rights Practices, March 11, 2010. Human Rights reports: Republic of the Congo.
  • [4]  SPS 17 straipsnyje dėl socialinės apsaugos primenama, kad svarbu sumažinti galimą neigiamą bendruomenėms daromą SPS poveikį ir numatoma siekti „geriau suprasti vietos bendruomenių, galinčių nukentėti (…), gyvenimo būdą ir stebėti bendruomenėms daromą šio susitarimo poveikį (…) bei imtis pagrįstų priemonių siekiant sumažinti neigiamą poveikį“.

Vystymosi komiteto NUOMONĖ  (26.10.2010)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kongo Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (angl. FLEGT) sudarymo projekto
(10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

Nuomonės referentė: Eva Joly

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos ir Kongo Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo tikslas − sustiprinti miškų valdymą, reklamuoti Konge pagamintus medienos produktus ir gerinti šalies konkurencingumą pasaulio rinkoje.

Nepaisant pagrįstų vilčių dėl minėtojo susitarimo, Vystymosi komitetas norėtų priminti, kad jis tik tada bus sėkmingas, jei savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (FLEGT) tikslai ir susitarimo įsipareigojimai (stiprinti bendruomenės žemėvaldą ir prieigos teises, užtikrinti veiksmingą pilietinės visuomenės dalyvavimą, skiriant ypatingą dėmesį vietos gyventojams dėl su miškų valdymu susijusiais klausimais; didinti skaidrumą ir mažinti korupciją) bus tinkamai įvykdyti.

Šiomis aplinkybėmis DEVE komitetas norėtų atkreipti dėmesį bent į du klausimus: viena vertus, svarbu užtikrinti prasmingą miškų valdymo reformos procesą, kurio metu atsižvelgiama į nuo miškų priklausomų bendruomenių ir vietos gyventojų poreikius, ir kuris yra pagrįstas pilietinės visuomenės įsitraukimu į teisėkūros procesą ir į dalyvaujamąjį miškų valdymą, siekiant pagerinti miškų valdymą ir vykdymo mechanizmus bei kovoti su korupcija.

Kita vertus, su minėtais tikslais susijęs susitarimas turėtų apibrėžti aiškias taisykles, kurios reglamentuotų visų suinteresuotų dalyvių vaidmenis ir atsakomybę vykdant teisinę reformą, kuria siekiama, kad būtų pradėta naudoti medienos atsekamumo sistema, nustatyti institucinę sistemą ir procesą, kurio metu būtų sustiprinti visų dalyvių gebėjimai.

Be to, Vystymosi komitetas norėtų pabrėžti, kad nors pagal susitarimą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (angl. FLEGT) ir taikant dėl miškų naikinimo atsirandančių išmetamų teršalų mažinimo besivystančiose šalyse švaraus vystymosi mechanizmą (ŠVM) sprendžiami su miškų naudojimu susiję klausimai, jie laikomi atskiromis iniciatyvomis ir jas vykdo skirtingos parnerių šalių ministerijos. Todėl pabrėžia, kad jei nebus gerinamas tinkamas valdymas ir pripažįstamos vietos bendruomenių ir gyventojų teisės, ŠMV mechanizmas gali apeiti konsultavimosi procesus (tam tikrais atvejais valdymo ir teisės reformos), kurie sudaro susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (angl. FLEGT) proceso dalį. Dėl šios priežasties ŠMV mechanizmas turi būti pagrįstas FLEGT konsultavimosi procesu ir spręsti miškų naikinimo priežastis.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą siūlyti Parlamentui pritarti šiam pasiūlymui.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs(-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs(-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

1.12.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Markus Pieper