Ziņojums - A7-0370/2010Ziņojums
A7-0370/2010

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kongo Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT)

9.12.2010 - (10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE)) - ***

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Yannick Jadot

Procedūra : 2010/0062(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0370/2010

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kongo Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT)

(10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (10028/2010),

–   ņemot vērā brīvprātīga partnerattiecību nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un Kongo Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) (07636/2010),

–   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. punkta pirmo daļu un 207. panta 4. punkta pirmo daļu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) daļu un 218. panta 7. punktu (C7-0170/2010),

–   ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu un Attīstības komitejas atzinumu (A7‑0370/2010),

1.  piekrīt nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu un Kongo Republikas valdībām un parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Kongo un Eiropas Savienības brīvprātīgā partnerattiecību nolīguma (Kongo un ES BPN) mērķis ir izveidot tiesību aktu sistēmu, kas dotu iespēju i) ieviest un nodrošināt kokmateriālu izsekojamību, ii) ieviest valsts un neatkarīgas pārbaužu procedūras, ar kuru palīdzību tiktu apliecināts, ka visi no Kongo uz Eiropas tirgu eksportētie kokmateriāli ir pirkti, cirsti, transportēti un eksportēti likumīgi, lai Kongo mežu pārvaldība un apsaimniekošana kļūtu likumīga, un iii) pastiprināt mežsaimniecības tiesību aktu piemērošanu un pārvaldību.

Kongo un ES BPN tika noslēgts 2009. gada 9. maijā starp Eiropas Savienību un Kongo Republiku pēc samērā īsām sarunām. Tas atbilst ES Rīcības plānam meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (angļu valodā FLEGT).

Šķiet, ka, jo īpaši sarunu procesa gaitā, ir panākta atbilstība lielākai daļai BPN definīcijās iekļauto kritēriju, un rezultāts ir novatorisks nolīgums; tā mērķis ir efektīvi novērst sliktu pārvaldību, kas ir koksnes nelikumīgas tirdzniecības un korupcijas pamatā, kā arī izveidot efektīvu un pārskatāmu kokmateriālu un koksnes izstrādājumu likumīguma kontroli.

Kongo eksportē kokmateriālus un koksnes izstrādājumus par vairāk nekā 250 miljoniem eiro gadā un pusi no šā apjoma uz Eiropas Savienību[1]. Līdz šim NVO pētījumi ir atklājoši, ka 20 % no Kongo kokmateriāliem, kas importēti uz Eiropas tirgu, ir nelegālas izcelsmes un tas attiecas gan uz ražošanu, gan tirdzniecību, pārstrādi vai eksportu. No 1993. gada līdz 1999. gadam notikušie kari stāvokli nav uzlabojuši un ir veicinājuši korupcijas attīstību. Tāpēc steidzami bija jāievieš kokmateriālu nelegālās tirdzniecības apkarošanas pasākumi, lai pilnveidotu bieži vien sarežģītās tirdzniecības plūsmas analīzi un uzraudzību.

Kongo un Eiropas Savienības brīvprātīgais partnerattiecību nolīgums ir noslēgts saskaņā ar PTO noteikumiem, un tajā ir paredzētas vairākas politikas un tiesību aktu reformas, kas dos iespēju Kongo meža sektorā izveidot labu pārvaldību un panākt lielāku pārredzamību. Ar BPN tiek ieviesta novatoriska krāpšanas un likumpārkāpumu apkarošanas procedūra kokmateriālu tirdzniecības jomā un īpaši kokmateriālu tirdzniecības likumības definīcija, likumības kontroles sistēmas izveide, kā arī visas sistēmas neatkarīgs audits ar mērķi veidot ilgtspējīgāku kokmateriālu tirdzniecību[2].

Ir svarīgi panākt, lai visi no Kongo uz Eiropas tirgu eksportētie kokmateriāli un koksnes izstrādājumi būtu likumīgi un lai iesāktās politiskās un tiesību aktu reformas veicinātu nabadzības samazināšanos un iedzīvotāju dzīves apstākļu vērā ņemamu uzlabošanos, vides aizsardzību, īpaši klimata pārmaiņu apkarošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, nodrošinot vietējo un pamatiedzīvotāju kopienu tiesības. Politiskajām un tiesību aktu reformām ir jādod iespēja arī stiprināt pārredzamību, palielināt meža sektora atbildību un integritāti, efektīvi apkarot korupciju, stiprināt vietējo pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī atveseļot tirdzniecības attiecības ar šo valsti.

Nolīgums kļūs efektīvs, tiklīdz solītās tiesību aktu reformas būs īstenotas un ieviesta likumības kontroles sistēma. Tiek plānots, ka pirmās FLEGT licences (atļaujas), kas būs paredzētas tikai uz ES eksportējamiem kokmateriāliem, tiks izsniegtas 2011. gadā.

Ievērojot sarunu procedūru un iesaistot vietējo pilsonisko sabiedrību, Kongo Republika, iesaistītās puses un Eiropas Savienība ir apliecinājušas savu vēlmi veidot BPN priekšzīmīgā veidā.

Šā BPN veiksmi apliecina arī Kongo lēmums attiecināt nolīgumu uz eksportu ārpus ES un turklāt uz kokmateriāliem, kas tiek patērēti valstī un no tās tiek izvesti.

Visu šo aspektu dēļ referents iesaka ievērot Padomes nostāju, savukārt viņam ir vairākas iebildes par BPN īstenošanu, un viņš aicina nolīguma īstenošanas gaitā ņemt vērā šādus ieteikumus:

1. referents vēlas atgādināt tiesiskā regulējuma skaidrības nozīmi, kas ir BPN pamats. Svarīgi ir, lai Komisija uzmanību pievērš galvenokārt tā struktūrai un saturam;

2. referents vēlas uzsvērt, ka dabisko mežu rūpnieciskā apsaimniekošana ļoti lielos mērogos var veicināt mežu degradāciju un atmežošanos un veicināt vides stāvokļa radikālu pasliktināšanos pasaulē;

3. tāpēc referents uzsver nepieciešamību ar BPN nodrošināt vides aizsardzību un jo īpaši pārliecināties par to, vai partnerattiecību nolīguma sakarībā uzsāktās politiskās un tiesību aktu reformas patiešām atbilst ES un Kongo starptautiskajām saistībām vides un ilgtspējīgas attīstības jomā, piemēram, ilgtspējīgai bioloģiskās daudzveidības resursu saglabāšanai un pārvaldībai, klimata pārmaiņu apkarošanai un atmežošanas un mežu degradācijas samazināšanai; tāpēc aicina Komisiju īpaši rūpēties par to, lai BPN neveicina rūpnieciskās mežu apsaimniekošanas paplašināšanos neskartās mežu zonās, kurās ir uztverti lieli oglekļa krājumi, vai mežos, kuriem ir liela vērtība no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas viedokļa;

4. referents uzstāj arī uz nepieciešamību ES veikt papildu un papildinošus pasākumus šā BPN sakarībā, lai novērstu atmežošanu un neskartu mežu degradāciju lielos mērogos un veicinātu to aizsardzību; turklāt viņš uzsver, ka, veicinot koksnes produktu importu no šīm teritorijām, ES rīcība var būt pretrunā tās mērķiem klimata pārmaiņu apkarošanas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jomā;

5. referents prasa, lai, gatavojoties šā nolīguma īstenošanai, Komisija un Padome neatkarīgi un rūpīgi novērtē cilvēktiesību ievērošanu Kongo Republikā[3]; tikai tad, ja visām mežu pārvaldībā iesaistītajām pusēm būs iespējas brīvi paust viedokli un piekļūt informācijai, būs iespējams nodrošināt BPN īstenošanas procesa pieņemamu gaitu; Komisija tiek aicināta veikt neatkarīgu novērtējumu un īstenot uzraudzību šajā nolūkā;

6. pēc BPN iestāžu izveides un tā lielo izveides posmu pabeigšanas, Komisijai būs jāpārliecinās par to, vai tā īstenošanas gaitā joprojām tiek ievērotas tās pašas garantijas un vai tas joprojām atbilst FLEGT rīcības plāna mērķiem, kā arī starptautisko konvenciju mērķiem un saturam; īstenojot nolīgumu, svarīga loma būs neatkarīgai valsts pilsoniskajai sabiedrībai un ārējiem novērotājiem, kam būs jākontrolē nolīguma īstenošanas norise, vārda brīvības ievērošana un iespējas piekļūt informācijai par meža pārvaldību un par meža īpašumu radītajiem ienākumiem ar mērķi patiešām uzlabot šīs jomas pārvaldību un panākt korupcijas vērā ņemamu samazināšanos; tiesību aktu īstenošanas neatkarīga uzraudzība vidējā termiņā būs jāuzņemas vietējai pilsoniskajai sabiedrībai;

7. referents atzinīgi vērtē apņemšanos uzlabot Kongo spēkā esošos tiesību aktus; ļoti svarīga ir vēlme atjaunināt un sagatavot tiesību aktu tekstus ar mērķi pilnveidot sociālo taisnīgumu un vietējo un pamatiedzīvotāju kopienu tiesību ievērošanu, un tā jāīsteno, nodrošinot līdzdalības un pārredzamības principu nepārtrauktību; kā norādīts nolīguma tekstā, šiem tiesību aktu uzlabojumiem vajadzētu tikt apstiprinātiem pirms FLEGT licenču izsniegšanas; abām pusēm būs jāpanāk, lai šīs saistības tiktu ievērotas nolīguma īstenošanas gaitā;

8. NVO raizējas par valstī vēl topošās pilsoniskās sabiedrības politiskās telpas trūkumu, lai nodrošinātu pretsparu mežrūpniecības varai; pēc dažu novērotāju domām šis BPN ir ticis sagatavots, panākot salīdzinoši lielu līdzdalību, iesaistot gan valsts varu nepārstāvošus dalībniekus, gan NVO pārstāvjus, kā arī pamatiedzīvotājus, un šis fakts ir vērtējams atzinīgi;

9. referents aicina Eiropas Komisiju sešu mēnešu laikā pēc BPN stāšanās spēkā, to attiecinot arī uz BPN, kas parakstīts starp ES un Kongo Republiku, iesniegt ziņojumu par pasākumiem, kas tiek veikti, lai sarunu laikā uzsāktais dialogs starp pusēm un pilsonisko sabiedrību, tostarp ar vietējiem un pamatiedzīvotājiem, tiktu turpināts un uzturēts arī īstenošanas posmā; šajā ziņojumā jāietver arī norādes par BPN satura ietekmi uz ES un parakstītājas valsts saistībām vides un ilgtspējīgas attīstības jomā, īpaši uz bioloģiskās daudzveidības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, cīņu pret klimata pārmaiņām un atmežošanas un mežu degradācijas samazināšanu;

10. Komisijai ir jārūpējas par to, lai tiktu ievērotas klimata un vides pārmaiņu pirmo upuru — vietējo un pamatiedzīvotāju tiesības un lai šīs kopienas varētu tieši piedalīties jaunu tiesību aktu sagatavošanā un nolīguma īstenošanā; referents atzinīgi vērtē to, ka BPN likumības tabulās ir paredzēts ņemt vērā vietējo un pamatiedzīvotāju tiesības; nolīguma preambulā ir iekļauta atsauce uz ANO Deklarāciju par pamatiedzīvotāju tiesībām, un Kongo valdība ir apņēmusies (BPN) izstrādāt likumu, lai nodrošinātu atbalstu pamatiedzīvotāju tiesību ievērošanai[4], kā arī tiesību aktu tekstus, kuros tiktu noteiktas vietējo un pamatiedzīvotāju iesaistīšanas mežu pārvaldībā tiesības un kārtība;

11. lai panāktu korupcijas mazināšanos, ir svarīgi veicināt un atbalstīt pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt vietējās tiesību sistēmas neatkarību, jaunu juridisku procedūru izveidi, tiesības pilsoņiem individuāli vai vismaz pilsoniskās sabiedrības organizācijām iesniegt prasības par apstiprinātiem korupcijas vai likumpārkāpumu gadījumiem, kā arī nodrošināt sūdzību iesniedzēju tiesību ievērošanu un aizsardzību; turklāt saistībā ar neatkarīgu auditu ir jāparedz un jākontrolē piespiedu līdzekļu un sodu ieviešanas iespējas; topošai pilsoniskajai sabiedrībai tāpēc ir jāņem vērā šie aspekti;

12. BPN 15. pantā ir uzsvērta papildu tehnisku un finanšu resursu nepieciešamība, lai izveidotu kokmateriālu likumīguma kontroles sistēmu; tomēr oficiāli šim nolīgumam nebūs nekādas tiešas finansiālas ietekmes uz Savienības budžetu — visi Komisijas vai dalībvalstu papildlīdzekļi ir pakļauti parastajām atbalsta plānošanas procedūrām; līdz ar to Kongo Republikai, no vienas puses, un Eiropas Savienībai, no otras puses, ir jāatrod un jāpiesaista īpašs finansējums, kā arī nolīguma īstenošanai nepieciešamais tehniskais atbalsts un cilvēkresursi; ir svarīgi, lai plašākā mērogā Eiropas Savienība meklē stratēģiju un būtisku finansiālu atbalstu šā nolīguma un nākotnē iecerēto pārējo FLEGT brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu īstenošanai, ievērojot šo nolīgumu mērķus un vērienu; tāpēc Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina Komisiju aplēst tā finansiālā atbalsta summu nākamā budžeta gada ietvaros, ko tā uzskata par nepieciešamu brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu īstenošanas nodrošināšanai kopumā un katram no šiem nolīgumiem atsevišķi, tostarp arī attiecībā uz nolīgumu, kas parakstīts ar Kongo Republiku;

13. visbeidzot referents aicina, lai par katru BPN tiktu sniegta ombuda nostāja, kā arī noteikta apelācijas un samierināšanas procedūra; šajā procedūrā ir jāparedz apelācijas tiesības pilsoniskajai sabiedrībai, kuras būtu iespējams izmantot, ja kāda no pusēm neievērotu nolīguma grafiku vai kārtību;

14.  balstoties uz jauno ar Lisabonas līgumu Eiropas Parlamentam piešķirto kompetenču analīzi tirdzniecības nolīgumu jomā, referents uzstāj, ka Parlamentam būtu jāuzņemas lielāka loma, un aicina Komisiju informēt Eiropas Parlamentu par BPN sarunām un par tā īstenošanas gaitu;

15. tāpēc Eiropas Parlaments ar Starptautiskās tirdzniecības komitejas starpniecību aicina viņam sniegt informāciju un arī sūtīt tos dokumentus, kas tiek nosūtīti Padomei, piemēram, pārskatus par nolīguma Apvienotās īstenošanas komitejas sanāksmēm un pārskatus par lēmumiem, nolīguma Apvienotās īstenošanas komitejas gada ziņojumu, nolīguma neatkarīgā auditora misiju un audita pārskatus, kā arī nolīguma īstenošanas novērtējuma ziņojumus, tostarp šā nolikuma sociālās, ekonomiskās un vides ietekmes pētījumus;

16. pārredzamības un sadarbības nodrošināšanas nolūkā vajadzētu publiskot un nodot visām pusēm to uzņēmumu (un akcionāru) pilnu sarakstu, kuriem ir piešķirtas koncesijas, turklāt pārredzamības abpusīguma nolūkā Eiropas Savienībai vajadzētu publicēt iesaistīto Eiropas uzņēmumu un importētāju nosaukumus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Referents brīvprātīgo partnerattiecību nolīguma noslēgšanu ar Kongo (Brazavilla) vērtē pozitīvi, balstoties uz cerību, ka visas minētās problēmas tiks laikus un pienācīgi atrisinātas.

  • [1]  Eiropas Komisija
  • [2]  Counter Brief Loggingoff : a civil society counter-brief on the Congo-EU VPA (2010. gada marts)
  • [3]  US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Country Reports on Human Rights Practices (2010. gada marts). Human Rights reports : Republic of the Congo.
  • [4]  BPN 17. pantā par sociālo aizsardzību ir uzsvērts, cik svarīgi ir samazināt to negatīvo ietekmi, ko BPN varētu radīt kopienām, un norāda, ka ir nepieciešams „attīstīt labāku izpratni par potenciāli ietekmēto pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu dzīves veidiem (..)” un ka „Puses novēro šā nolīguma ietekmi uz šīm kopienām, veicot pamatotus pasākumus, lai mazinātu negatīvās sekas (..)”.

Attīstības komitejaS SniegTAIS ATZINUMS  (26.10.2010)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kongo Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT)
(10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

Atzinumu sagatavoja: Eva Joly

ĪSS PAMATOJUMS

Ar Brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu (BPN) starp ES un Kongo Republiku ir paredzēts nostiprināt mežu pārvaldību, veicināt Kongo koksnes izstrādājumu tirdzniecību un uzlabot valsts konkurētspēju starptautiskajā tirgū.

Neatkarīgi no pamatotajiem nolīguma mērķiem Attīstības komiteja gribētu atgādināt, ka to varēs uzskatīt par veiksmīgi noslēgtu, ja tiks sasniegti FLEGT mērķi un izpildītas nolīgumā noteiktās saistības (nostiprināt kopienas zemes īpašumtiesības un piekļuves tiesības; īpašu uzmanību veltot pamatiedzīvotājiem, nodrošināt pilsoniskās sabiedrības efektīvu līdzdalību politikas veidošanā mežu pārvaldības jomā; palielināt pārredzamību un mazināt korupciju).

Šajā sakarībā Attīstības komiteja vēlētos vērst uzmanību uz vismaz diviem jautājumiem — no vienas puses, ir svarīgi nodrošināt, ka mežu pārvaldības jomā īsteno saprātīgas reformas, kurās ņem vērā no meža atkarīgo kopienu un pamatiedzīvotāju vajadzības un kuru pamatā ir pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana likumdošanā un līdzdalība mežu apsaimniekošanā, lai uzlabotu mežu pārvaldību un izpildes mehānismus, kā arī lai apkarotu korupciju.

No otras puses un ņemot vērā iepriekš minētos mērķus, šajos nolīgumos būtu skaidri jānosaka, kāda ir visu ieinteresēto pušu loma un kādi ir to pienākumi, veicot tiesību aktu reformas, nodrošinot kokmateriālu uzraudzības sistēmas darbību, veidojot iestāžu sistēmu un nostiprinot tirgus dalībnieku izpratni un spēju rīkoties.

Visbeidzot, Attīstības komiteja gribētu uzsvērt, ka, kaut arī FLEGT un atmežošanas un mežu degradācijas radītās emisijas mazināšanas (REDD) sistēmas risina jautājumus saistībā ar mežu izmantošanu, tās tiek uzskatītas par atsevišķiem pasākumiem, kurus veic dažādi partnervalstu ministri. Tādēļ komiteja uzsver — ja netiek pieprasīta labas pārvaldības nodrošināšana un vietējo kopienu un pamatiedzīvotāju tiesību atzīšana, REDD sistēmas var apiet apspriežu procesus (un attiecīgos gadījumos pārvaldību un likumu reformas), kas ir daļa no FLEGT īstenošanas procesa. Tādēļ REDD sistēmu pamatā jābūt FLEGT apspriežu procesam un ar tām ir jānovērš atmežošanas un mežu degradācijas cēloņi.

******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ierosināt, lai Parlaments sniedz savu piekrišanu.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

26.10.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

1.12.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Markus Pieper