ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Konžskou republikou o presadzovaní práva, správe lesného hospodárstva a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

9.12.2010 - (10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Yannick Jadot

Postup : 2010/0062(NLE)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Konžskou republikou o presadzovaní práva, správe lesného hospodárstva a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

(10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10028/2010),

–   so zreteľom na návrh na Dobrovoľnú dohodu o partnerstve medzi Európskou úniou a Konžskou republikou o presadzovaní práva, správe lesného hospodárstva a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT) (07636/2010),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 3 prvým pododsekom, s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom, s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a), písm. v) a s článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7‑0170/2010),

–   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7‑0370/2010),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Konžskej republiky.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Kongom a Európskou úniou (ďalej len „DDP Kongo – EÚ“) je vytvoriť legislatívny rámec s cieľom: (i) stanoviť a zabezpečiť sledovateľnosť dreva, (ii) zaviesť postupy nezávislého overovania na vládnej úrovni, ktorými sa potvrdí, že všetko drevo vyvážané z Konga na európske trhy bolo získané, narezané, prepravené a vyvezené zákonným spôsobom, aby sa zabezpečila zákonná správa a ťažba konžských lesov, a (iii) posilniť uplatňovanie právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva a správy.

DDP Kongo – EÚ bola uzatvorená 9. mája 2009 medzi Európskou úniou a Konžskou republikou v nadväznosti na relatívne krátke rokovania. Je súčasťou akčného plánu EÚ pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (anglicky FLEGT).

Zdá sa, že väčšina kritérií vyplývajúcich z ustanovení tejto dohody bola splnená, najmä pokiaľ ide o proces rokovaní, v rámci ktorého sa dospelo k inovačnej dohode. Cieľom tejto dohody je účinne bojovať proti praktikám zlej správy, na ktorých je založený nezákonný obchod s drevom a korupcia, a zaviesť účinný a transparentný systém kontroly zákonnosti pôvodu dreva a produktov z dreva.

Kongo vyváža drevo v hodnote viac ako 250 miliónov EUR ročne a produkty z dreva, z ktorých polovica sa vyváža do Európskej únie[1]. Doposiaľ z vyšetrovaní MVO vyplýva, že 20 % konžského dreva dovážaného na európsky trh je nezákonného pôvodu, či už ide o produkciu, predaj, spracovanie alebo export. Za sebou nasledujúce vojny od roku 1993 do roku 1999 nezlepšili túto situáciu a vytvorili podmienky pre rast korupcie. Preto bolo nevyhnutné bezodkladne zaviesť postupy boja proti podvodom pri obchodovaní s drevom s cieľom lepšie analyzovať obchodné toky, ktoré sú často zložité, a dohliadať na ne.

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi Kongom a EÚ, ktorá bola uzatvorená v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie, obsahuje celý rad politických a regulačných reforiem, ktoré umožnia konžskému odvetviu lesného hospodárstva začať uplatňovať postupy dobrej správy a zvýšiť transparentnosť. Touto dohodou sa ustanovuje inovačný postup boja proti podvodom a nezákonnosti v oblasti obchodu s drevom: predovšetkým vymedzenie zákonnosti obchodu s drevom, vypracovanie systému overovania zákonnosti, ako aj nezávislých auditov celého systému v záujme udržateľnejšieho obchodu s drevom[2].

Je dôležité overiť, či je všetko drevo a produkty z dreva vyvážané z Konga na európske trhy zákonného pôvodu a či uskutočňované politické a regulačné reformy prispievajú k znižovaniu chudoby a konkrétnemu zlepšovaniu životných podmienok obyvateľstva, k ochrane životného prostredia, najmä k boju proti zmene klímy a strate biodiverzity, a či zabezpečujú dodržiavanie práv miestneho a domorodého obyvateľstva. Politické a regulačné reformy musia tiež umožniť zvýšiť transparentnosť, zodpovednosť a integritu v sektore lesného hospodárstva, účinne bojovať proti korupcii, posilniť miestnu občiansku spoločnosť a dodržiavanie ľudských práv a zlepšiť obchodné vzťahy s touto krajinou.

Dohoda nadobudne platnosť, hneď ako sa vykonajú prisľúbené legislatívne zmeny a zriadi sa systém overovania zákonnosti. Prvé licencie (povolenia) FLEGT, ktoré sa budú vydávať iba na drevo vyvážané do EÚ, sa očakávajú v roku 2011.

Konžská republika, zúčastnené strany a Európska únia preukázali dodržiavaním postupu pri rokovaniach a zapojením a účasťou miestnej občianskej spoločnosti vôľu vytvoriť vzorovú dobrovoľnú dohodu o partnerstve.

O úspechu tejto dohody svedčí aj skutočnosť, že Kongo prijalo rozhodnutie o rozšírení pôsobnosti tejto dohody aj na vývoz do iných krajín ako do EÚ a rovnako na akékoľvek spotrebované drevo alebo drevo opúšťajúce krajinu.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti spravodajca navrhuje podporiť pozíciu Rady, vyjadruje však obavy v súvislosti s vykonávaním dobrovoľnej dohody o partnerstve a žiada, aby sa vo fáze vykonávania dohody zohľadnili tieto odporúčania:

1. Spravodajca by chcel pripomenúť význam jasnosti právneho rámca, ktorý tvorí základ dobrovoľnej dohody o partnerstve. Je nevyhnutné, aby Komisia zamerala celú svoju pozornosť na jej štruktúru a obsah.

2. Spravodajca by chcel zdôrazniť, že priemyselná ťažba v prírodných lesoch vo veľmi veľkom rozsahu môže podporovať poškodzovanie lesov a odlesňovanie a prispieť k zničeniu životného prostredia na celom svete.

3. Spravodajca preto trvá na tom, že je potrebné zaručiť environmentálnu integritu dobrovoľných dohôd o partnerstve, a najmä zabezpečiť, aby sa politické a regulačné reformy uskutočňované v rámci dohody o partnerstve skutočne podieľali na medzinárodných záväzkoch EÚ a Konga v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu a  udržateľné hospodárenie so zdrojmi biodiverzity, boj proti zmene klímy a znižovanie odlesňovania a poškodzovania lesov. V tejto súvislosti žiada Komisiu, aby osobitne dohliadala na to, aby dobrovoľná dohoda o partnerstve neviedla k rozširovaniu priemyselnej ťažby dreva v nedotknutých lesných oblastiach bohatých na uhlík alebo v iných lesoch, ktoré majú veľkú hodnotu z hľadiska zachovania biodiverzity.

4. Spravodajca takisto trvá na tom, že je potrebné, aby EÚ prijala dodatočné opatrenia doplňujúce súčasnú dobrovoľnú dohodu o partnerstve, ktoré budú zamerané na boj proti odlesňovaniu a rozsiahlemu poškodzovaniu nedotknutých lesov s cieľom podporiť ich ochranu. Ďalej zdôrazňuje, že podporovaním dovozu produktov z dreva pochádzajúcich z týchto oblastí môže byť konanie EÚ v rozpore s jej cieľmi, pokiaľ ide o boj proti zmene klímy a ochranu biodiverzity.

5. Spravodajca žiada, aby Komisia a Rada nezávislým a spoľahlivým spôsobom zhodnotili dodržiavanie ľudských práv v Konžskej republike v súvislosti s vykonávaním tejto dohody[3]. Iba sloboda prejavu a prístup všetkých zúčastnených strán k informáciám o správe lesného hospodárstva môžu zabezpečiť proces vykonávania dobrovoľnej dohody o partnerstve, ktorý bude akceptovateľný. Treba, aby Komisia zaviedla hodnotenie a nezávislé monitorovanie tejto otázky.

6. Ihneď po vytvorení inštitúcií a ukončení hlavných fáz prípravy dobrovoľnej dohody o partnerstve bude musieť Komisia overiť, že jej vykonávaním je aj naďalej zabezpečené rešpektovanie týchto záruk a že dohoda je aj naďalej v súlade s cieľmi akčného plánu FLEGT, ako aj s cieľmi a obsahom medzinárodných dohovorov. Nezávislá vnútroštátna občianska spoločnosť a vonkajší pozorovatelia budú zohrávať dôležitú úlohu v záujme overovania správneho uplatňovania dohody, dodržiavania slobody prejavu a prístupu k informáciám o správe lesného hospodárstva a príjmoch vyplývajúcich z vlastníctva lesov, aby sa skutočne zlepšila správa v tomto odvetví a výrazným spôsobom znížila korupcia. Nezávislý dohľad nad posilňovaním právnych predpisov bude musieť v strednodobom horizonte vykonávať miestna občianska spoločnosť.

7. Spravodajca víta prijaté záväzky týkajúce sa zlepšenia súčasnej legislatívy. Vôľa aktualizovať a vypracovávať právne texty, ktorých cieľom je zlepšiť sociálnu spravodlivosť a dodržiavanie práv miestnych a domorodých spoločenstiev, je skutočne podstatná a musí sa uskutočňovať v súlade so zásadami účasti a transparentnosti. Ako sa uvádza v znení dohody, tieto legislatívne zlepšenia sa budú musieť schváliť pred vydávaním licencií FLEGT. Obe strany budú musieť zabezpečiť, aby sa pri vykonávaní dohody tieto záväzky dodržiavali.

8. MVO sa obávali, že vznikajúca občianska spoločnosť krajiny nemá potrebný politický priestor na vyváženie moci lesníckeho priemyslu. Podľa niektorých pozorovateľov sa zdá, že táto dobrovoľná dohoda o partnerstve bola vypracovaná na základe relatívne participatívneho procesu zahŕňajúceho neštátnych aktérov a zástupcov MVO a domorodého obyvateľstva, čo je povzbudzujúce.

9. Spravodajca žiada, aby Európska komisia do šiestich mesiacov od vstupu do platnosti DDP, a to aj v prípade dobrovoľnej dohody o partnerstve podpísanej medzi EÚ a Konžskou republikou, predložila správu o opatreniach zavedených s cieľom zabezpečiť pokračovanie dialógu medzi zúčastnenými stranami a občianskou spoločnosťou vrátane miestneho a domorodého obyvateľstva a jeho zachovanie počas vykonávania dohody. Súčasťou tejto správy bude musieť byť aj hodnotenie vplyvov a skutočných prínosov obsahu dobrovoľnej dohody o partnerstve v súvislosti s medzinárodnými záväzkami EÚ a signatárskej krajiny v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, najmä zachovania a udržateľného riadenia zdrojov biodiverzity, boja proti zmene klímy a obmedzenia odlesňovania a poškodzovania lesov.

10. Komisia musí dohliadať na to, aby sa dodržiavali práva miestnych a domorodých spoločenstiev, ktoré sú často prvou obeťou klimatických a environmentálnych výkyvov, a aby sa tieto spoločenstvá mohli priamo zúčastňovať na vypracovávaní nových právnych predpisov a na vykonávaní dohody. Spravodajca víta skutočnosť, že kritériá zákonnosti dobrovoľnej dohody o partnerstve majú zohľadňovať práva miestneho a domorodého obyvateľstva. V preambule dohody sa odkazuje na Deklaráciu OSN o právach domorodého obyvateľstva (UNDRIP) a konžská vláda sa (v dobrovoľnej dohode o partnerstve) zaviazala vypracovať zákon s cieľom zabezpečiť podporu a dodržiavanie práv domorodého obyvateľstva[4], ako aj právne predpisy vymedzujúce práva a spôsoby zapájania miestneho a domorodého obyvateľstva do lesného hospodárstva.

11. V záujme obmedzenia korupcie je dôležité podnecovať a podporovať opatrenia zamerané na zaručenie nezávislosti miestneho systému súdnictva, vytvorenie nových právnych postupov, zavedenie práva individuálne sa obracať na súdy pre občanov alebo aspoň pre organizácie občianskej spoločnosti v súvislosti s preukázateľnými prípadmi korupcie alebo nezákonnosti, ako aj rešpektovanie a ochranu práv žalobcov. Ďalej by sa mali naplánovať a kontrolovať možnosti presadzovania a uplatňovanie trestných sankcií v spojení s nezávislými auditmi. Vznikajúca občianska spoločnosť sa v tomto zmysle musí zaoberať týmito aspektmi.

12. Článok 15 dobrovoľnej dohody o partnerstve zdôrazňuje význam doplnkových technických a finančných zdrojov na podporu zavedenia systému kontroly zákonnosti pôvodu dreva. Formálne však táto dohoda nemá žiadny finančný vplyv na rozpočet Únie, pretože akékoľvek poskytnutie dodatočných zdrojov zo strany Komisie alebo členských štátov sa bude riadiť bežnými postupmi plánovania pomoci. V dôsledku toho musia Konžská republika na jednej strane a Európska únia na druhej strane určiť a mobilizovať osobitné finančné prostriedky a personálnu a technickú podporu, ktoré sú potrebné na vykonávanie dohody. Je dôležité, aby Európska únia zo širšieho hľadiska zvážila stratégiu a rozsiahlu finančnú podporu na vykonávanie tejto dohody a iných budúcich dobrovoľných dohôd o partnerstve FLEGT spôsobom, ktorý zodpovedá zámerom a ambíciám týchto dohôd. Výbor pre medzinárodný obchod v tomto zmysle žiada Komisiu, aby odhadla objem finančnej pomoci v rámci budúceho rozpočtového roka, ktorú pokladá za potrebnú na zabezpečenie vykonávania dobrovoľných dohôd o partnerstve, a to celkovú výšku, ako aj samostatné čiastky pre každú túto dohodu vrátane dohody podpísanej s Konžskou republikou.

13. Spravodajca žiada, aby sa pre každú dobrovoľnú dohodu o partnerstve vytvorila funkcia ombudsmana a zaviedol postup odvolania a zmierenia. Týmto postupom by sa malo zaviesť právo občianskej spoločnosti na opravné prostriedky, ktoré by bolo možné využiť v prípade nedodržiavania harmonogramu a pravidiel dohody niektorou zo zúčastnených strán.

14.  Na základe analýzy nových právomocí, ktoré boli Európskemu parlamentu udelené Lisabonskou zmluvou v oblasti obchodných dohôd, spravodajca zdôrazňuje, že Európsky parlament by mal v tejto oblasti zohrávať významnú úlohu, a žiada Komisiu, aby ho informovala o fázach rokovania o dobrovoľných dohodách o partnerstve a ich vykonávaní.

15. Preto Európsky parlament prostredníctvom svojho Výboru pre medzinárodný obchod žiada, aby bol informovaný a aby mu boli zasielané dokumenty, ktoré sa postupujú Rade, napríklad zápisnice zo schôdzí spoločného výboru na vykonávanie dohody, prehľady rozhodnutí a výročná správa spoločného výboru na vykonávanie dohody, správy zo služobných ciest a audit nezávislého audítora vykonávania dohody či hodnotiace správy vykonávania dohody vrátane hodnotení sociálnych, hospodárskych a environmentálnych vplyvov tejto dohody.

16. V záujme transparentnosti a spolupráce by sa mal zverejniť úplný zoznam názvov podnikov (a akcionárov), ktorým sa pridelili koncesie, a mal by sa dať k dispozícii všetkým zúčastneným stranám. Európska únia by zároveň mala v záujme zabezpečenia obojstrannej transparentnosti zverejniť názvy európskych hospodárskych subjektov a dovozcov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozitívne stanovisko, ktoré vydáva spravodajca k uzavretiu dobrovoľnej dohody o partnerstve s Kongom (Brazzaville), vychádza z predpokladu, že všetky uvedené problémy sa budú riešiť včas a uspokojujúcim spôsobom.

  • [1]  Európska komisia.
  • [2]  Counter Brief Loggingoff: kritická správa občianskej spoločnosti o Dobrovoľnej dohode o partnerstve medzi Kongom a EÚ (marec 2010).
  • [3]  Ministerstvo zahraničných vecí USA, Úrad pre demokraciu, ľudské práva a prácu, Správy krajiny o dodržiavaní ľudských práv za rok 2009, 11. marca 2010. Správy o ľudských právach: Konžská republika.
  • [4]  Článok 17 DDP, ktorý sa zaoberá sociálnym zabezpečením, kladie dôraz na minimalizáciu negatívnych vplyvov, ktoré by DDP mohla mať na spoločenstvá, a jeho cieľom je dosiahnuť „lepšie pochopenie spôsobov života potenciálne zasiahnutého miestneho a domorodého obyvateľstva (...) a monitorovať vplyvy tejto dohody na tieto spoločenstvá (... ) prijímaním racionálnych opatrení s cieľom obmedziť negatívne vplyvy“.

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (26.10.2010)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Konžskou republikou o presadzovaní práva, správe lesného hospodárstva a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)
(10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva Joly

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi EÚ a Konžskou republikou je posilnenie lesného hospodárstva, podpora konžských produktov z dreva a zlepšovanie konkurencieschopnosti krajiny na medzinárodných trhoch.

Bez ohľadu na oprávnené nádeje spájajúce sa s dohodou by chcel Výbor pre rozvoj pripomenúť, že za úspech sa bude považovať už to, ak budú riadne splnené ciele dohody FLEGT a záväzky vyplývajúce z tejto dohody (posilnenie vlastníctva pôdy miestnou komunitou a jej práv na prístup k nej, zabezpečenie účinnej účasti občianskej spoločnosti na tvorbe politiky v oblasti lesného hospodárstva – s osobitným zreteľom na domorodé obyvateľstvo, zvyšovanie transparentnosti a znižovanie korupcie).

V tejto súvislosti existujú najmenej dve otázky, ktoré by chcel výbor DEVE zdôrazniť: na jednej strane je dôležité zaručiť zmysluplnú reformu správy lesného hospodárstva, ktorá zohľadní potreby komunít závislých od lesov a domorodého obyvateľstva a ktorá bude vychádzať z účasti občianskej spoločnosti na tvorbe právnych predpisov a na participatívnom lesnom hospodárstve s cieľom zlepšiť správu lesov, mechanizmy dohľadu nad zákonnosťou a boj s korupciou.

Na druhej strane by dohody mali v súvislosti s uvedenými cieľmi vymedziť jasné pravidlá určujúce úlohy a zodpovednosť všetkých zúčastnených strán v priebehu právnej reformy, sfunkčňovania systému sledovania pohybu dreva, stanovovania inštitucionálneho rámca, zvyšovania informovanosti a posilňovania spôsobilostí aktérov.

Nakoniec by chcel Výbor pre rozvoj zdôrazniť skutočnosť, že hoci sa dohoda FLEGT a programy znižovanie emisií z odlesňovania a poškodzovania lesov (REDD) zaoberajú využívaním lesa, považujú sa za oddelené iniciatívy a v partnerských krajinách ich riadia rôzne ministerstvá. Zdôrazňuje preto, že pokiaľ sa nebude trvať na dobrej správe a uznávaní práv miestnych spoločenstiev a domorodého obyvateľstva, programy REDD môžu obchádzať proces konzultácie (a prípadne správu a právne reformy), ktoré sú súčasťou procesu vyplývajúceho z dohody FLEGT. Z tohto dôvodu musia programy REDD vychádzať z konzultačného postupu vyplývajúceho z dohody FLEGT a riešiť prvotné príčiny odlesňovania a poškodzovania lesov.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Európskemu parlamentu udeliť svoj súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.10.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.12.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Markus Pieper