Betänkande - A7-0370/2010Betänkande
A7-0370/2010

  REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (Flegt)

  9.12.2010 - (10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE)) - ***

  Utskottet för internationell handel
  Föredragande: Yannick Jadot

  Förfarande : 2010/0062(NLE)
  Dokumentgång i plenum

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (Flegt)

  (10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

  (Godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av utkastet till rådets beslut (10028/2010),

  –   med beaktande av utkastet till frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med trävaruprodukter riktad till unionen (Flegt) (07636/2010),

  –   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.3 första stycket, 207.4 första stycket, 218.6 andra stycket led a led v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0170/2010),

  –   med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A7‑0370/2010).

  1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Kongo.

  MOTIVERING

  Syftet med det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Kongo och Europeiska unionen (”FPA Kongo–EU”) är att tillhandahålla en rättslig ram för att i) märka och garantera trävaruprodukternas spårbarhet, ii) inrätta förfaranden för statlig och oberoende kontroll som intygar att alla trävaruprodukter som exporterats från Kongo till de europeiska marknaderna förvärvats, avverkats, transporterats och exporterats lagligt, i syfte att garantera en laglig exploatering av de kongolesiska skogarna och iii) förstärka tillämpningen av skogslagstiftning och förbättra förvaltningen.

  FPA Kongo–EU ingicks den 9 maj 2009 mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo efter relativt korta förhandlingar. Det ingår i EU-handlingsplanen för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt på engelska).

  Det verkar som de flesta kriterierna enligt FPA:s definitioner har uppfyllts, bland annat när det gäller förhandlingsprocessen som lett till ett innovativt avtal, vars mål är att effektivt bekämpa en dålig förvaltning som är orsaken till den olagliga handeln med trävaror och korruptionen, samt att inrätta ett effektivt och transparent system för kontroll av trävaruprodukternas laglighet.

  Kongo exporterar trävaror för mer än 250 miljoner EUR per år varav hälften till Europeiska unionen[1]. Fram till nu har de icke-statliga organisationernas undersökningar visat att 20 procent av de kongolesiska trävaror som importeras till den europeiska marknaden har ett olagligt ursprung, om det nu gäller produktion, försäljning, förädling eller export. De många krigen mellan 1993 och 1999 har inte förbättrat situationen utan snarare varit gynnsam för det gissel som korruptionen är. Man var alltså tvungen att snabbt komma i gång med att bekämpa den olagliga handeln med timmer för att bättre analysera och övervaka de ofta komplexa handelsflödena.

  Det frivilliga partnerskapsavtalet Kongo–EU, som ingåtts enligt WTO:s regler, föreskriver en serie politiska och lagstiftningsmässiga reformer som gör det möjligt för skogssektorn i Kongo att införa en god förvaltning och mer transparens. Genom FPA inrättas ett innovativt förfarande för att bekämpa bedrägerier och olaglighet i samband med handeln med trävaror, bland annat en laglighetsdefinition för handeln med trävaror, utarbetande av ett laglighetsförsäkringssystem samt oberoende övervakning av hela systemet för en mer hållbar handel med trävaror[2].

  Det är viktigt att försäkra sig om att alla trävaror som exporteras från Kongo till de europeiska marknaderna är lagliga och att de politiska och lagstiftningsmässiga reformerna bidrar till en minskning av fattigdomen och en påtaglig förbättring av befolkningens levnadsvillkor, medverkar till bevarandet av miljön, särskilt kampen mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald, samt garanterar respekten för de lokala samhällenas och urbefolkningarnas rättigheter. De politiska och lagstiftningsmässiga reformerna ska också göra det möjligt att förstärka transparensen, ansvarstagandet och integriteten inom skogssektorn, att effektivt bekämpa korruptionen, att förstärka det lokala civilsamhället och respekten för de mänskliga rättigheterna samt sanera handelsförbindelserna med detta land.

  Avtalet kommer att gälla så snart som de utlovade ändringarna av lagstiftningen genomförts och laglighetsförsäkringssystemet inrättats. De första Flegtlicenserna (tillstånden), som bara utfärdas för de trävaror som exporteras till EU, förväntas 2011.

  Genom att respektera förfarandet under förhandlingarna och genom att inkludera företrädare för det lokala civilsamhället har Republiken Kongo, de berörda parterna och Europeiska unionen visat att de önskat upprätta ett FPA på ett exemplariskt vis.

  Framgången med detta FPA återspeglas också i det faktum att Kongo har beslutat att utvidga avtalets bestämmelser utöver exporten till EU så att de gäller för alla trävaror som används i eller lämnar landet.

  I alla dessa delar föreslår föredraganden att parlamentet ska ställa sig bakom rådets ståndpunkt men uttrycker dock viss oro när det gäller genomförandet av FPA och begär att följande rekommendationer ska beaktas i samband med avtalets genomförande.

  1.  Föredraganden påminner om att den rättsliga ramen, som utgör grunden för FPA, måste vara entydig. Det är viktigt att kommissionen riktar alla sin uppmärksamhet på dess struktur och innehåll.

  2.  Föredraganden betonar att den industriella exploateringen av naturskogar i mycket stor skala kan leda till skogsförstörelse och avskogning och bidra till att världsmiljön förstörs.

  3.  Föredraganden insisterar följaktligen på att det är nödvändigt att garantera FPA:s miljöintegritet och i synnerhet försäkra sig om att de politiska och lagstiftningsmässiga reformerna som ska vidtas inom ramen för partnerskapsavtalet faktiskt stöder EU:s och Kongos internationella åtaganden om miljön och hållbar utveckling, särskilt bevarande och hållbar förvaltning av den biologiska mångfalden, bekämpning av klimatförändringarna samt minskning av avskogningen och skogsförstörelsen. I detta sammanhang begär han att kommissionen i synnerhet ser till att FPA inte uppmuntrar till en utvidgad industriell exploatering av skogen i orörda områden med omfattande koldioxidlagring eller i andra områden som är värdefulla för bevarandet av den biologiska mångfalden.

  4.  Föredraganden insisterar också på att EU måste vidta ytterligare åtgärder som kompletterar FPA för att bekämpa avskogningen och skogsförstörelsen i stor skala i orörda skogar och därmed främja skyddet av dessa. Han betonar dessutom att om EU främjar import av trävaruprodukter från dessa områden, kan detta gå emot unionens mål när det gäller kampen mot klimatförändringar och skyddet av biologisk mångfald.

  5.  Föredraganden begär att kommissionen och rådet på ett oberoende och trovärdigt sätt ska utvärdera respekten för de mänskliga rättigheterna i Republiken Kongo inför genomförandet av detta avtal[3]. Enbart yttrandefrihet och tillgång till information för samtliga berörda parter i skogsförvaltningen kan garantera ett genomförande av FPA som är acceptabelt. Kommissionen uppmanas att genomföra en utvärdering och inrätta en oberoende övervakning i detta fall.

  6.  När väl institutionerna och de mest betydande etapperna av inrättandet av FPA är på plats, ska kommissionen försäkra sig om att samma garantier respekteras även under den fortsatta tillämpningen av avtalet och att det förblir förenligt med målen i Flegthandlingsplanen samt målen och innehållet i de internationella konventionerna. Det oberoende nationella civilsamhället och utländska observatörer har en mycket viktig roll att spela för att kontrollera avtalets tillämpning, respekten för yttrandefriheten och tillgången till information om skogsförvaltningen samt de inkomster som uppkommer genom skogsråvarorna så att förvaltningen av sektorn verkligen förbättras och korruptionen minskar avsevärt. En oberoende övervakning av förstärkningen av lagstiftningen ska utövas av det lokala civilsamhället på medellång sikt.

  7.  Föredraganden välkomnar de åtaganden som ingåtts för att förbättra den befintliga lagstiftningen. Viljan att aktualisera och utforma lagtexterna för att förbättra den sociala rättvisan och respekten för de lokala samhällenas och urbefolkningarnas rättigheter är faktiskt mycket viktig och bör konkretiseras samtidigt som man försäkrar sig om att principerna om medverkan och transparens fortsättningsvis tillämpas. Såsom anges i avtalstexten ska dessa förbättringar av lagstiftningen vara genomförda innan Flegtlicenser utfärdas. De båda parterna ska försäkra att dessa åtaganden kommer att följas under genomförandet av avtalet.

  8.  De icke-statliga organisationerna fruktade att det framväxande civilsamhället i landet inte skulle ha den nödvändiga politiska tyngden för att utgöra en motvikt mot skogsindustrins makt. Enligt vissa observatörer verkar det som detta FPA har utarbetats enligt ett förfarande för medverkan som inkluderade icke-statliga aktörer och företrädare för icke‑statliga organisationer och urbefolkningarna, vilket är uppmuntrande.

  9.  Föredraganden begär att Europeiska kommissionen inom sex månader efter ikraftträdandet av ett FPA, bland annat det som undertecknats mellan EU och Republiken Kongo, lägger fram en rapport om de åtgärder som vidtagits för att dialogen mellan de berörda parterna och civilsamhället, inbegripet lokal- och urbefolkningarna, som inleddes under förhandlingarna, fortsätter och bibehålls under genomförandefasen. Denna rapport ska också innehålla en utvärdering av FPA-innehållets verkliga följder för och bidrag till EU:s och det undertecknande landets internationella åtaganden för miljön och en hållbar utveckling, särskilt bevarandet och den hållbara förvaltningen av den biologiska mångfalden, kampen mot klimatförändringarna samt minskningen av avskogningen och skogsförstörelsen.

  10. Kommissionen ska tillse att rättigheterna för lokal- och urbefolkningarna, som ofta är de första offren för klimat- och miljöstörningar, ska respekteras och att de direkt kan medverka i utarbetandet av nya regler och i genomförandet av avtalet. Föredraganden välkomnar att FPA:s laglighetsmatriser förväntas beakta lokal- och urbefolkningarnas rättigheter. I avtalets ingress nämns FN:s deklaration om ursprungsbefolkningars rättigheter och den kongolesiska regeringen har åtagit sig (i FPA) att utarbeta en lag för att garantera och främja respekten för ursprungsbefolkningarnas rättigheter[4] samt lagtexter som föreskriver de lokala befolkningarnas och ursprungsbefolkningarnas rättigheter och möjligheter till medverkan i skogsförvaltningen.

  11. För att kunna garantera att korruptionen minskar är det viktigt att uppmana till och stödja åtgärder som syftar till att garantera det lokala juridiska systemets oberoende, inrättande av nya juridiska förfaranden, överklaganderätt för medborgare individuellt eller åtminstone för organisationer i civilsamhället när det gäller uppenbara fall av korruption och olaglighet, liksom respekt och skydd för de klagandes rättigheter. Dessutom ska tvingande åtgärder och tillämpning av juridiska sanktioner planeras och kontrolleras tillsammans med de oberoende övervakningarna. Det framväxande lokala civilsamhället ska i detta hänseende ta itu med dessa aspekter.

  12. I artikel 15 i FPA understryks att det finns behov av kompletterande tekniska och finansiella resurser för att stödja inrättandet av laglighetsförsäkringssystemet för trävaror. Formellt har dock avtalet ingen direkt finansiell verkan på unionens budget. Alla tillskott av ytterligare resurser från kommissionen eller medlemsstaterna ska underställas normala förfaranden för planering av biståndet. Följaktligen måste Republiken Kongo å ena sidan och Europeiska unionen å den andra fastställa och skaffa fram den specifika finansiering och det tekniska och mänskliga stöd som krävs för genomförandet av avtalet. Det är viktigt att Europeiska unionen mer övergripande reflekterar över en strategi och ett betydande finansiellt stöd för genomförandet av detta avtal, och de andra frivilliga partnerskapsavtalen Flegt i framtiden, som motsvarar betydelsen av och ambitionen med dessa avtal. Utskottet för internationell handel begär därför att kommissionen inom ramen för nästa budgetförfarande ska uppskatta det belopp för det finansiella stödet som den bedömer nödvändigt för att genomföra frivilliga partnerskapsavtal, sammantaget och var för sig, inbegripet avtalet med Republiken Kongo.

  13. Slutligen begär föredraganden att en tjänst som ombudsman, liksom ett överklagnings- och förlikningsförfarande ska inrättas för varje FPA. Detta förfarande ska innehålla en överklaganderätt för civilsamhället som kan användas om avtalets kalender och bestämmelser inte skulle respekteras av den ena eller båda parterna.

  14. På grundval av en analys av de nya befogenheter som beviljats Europaparlamentet genom Lissabonfördraget när det gäller handelsavtal, betonar föredraganden den allt större roll som Europaparlamentet borde spela inom detta område, och begär att kommissionen inför Europaparlamentet redogör för förhandlingsetapperna och genomförandet av FPA.

  15. Europaparlamentet begär i detta hänseende att via sitt utskott för internationell handel bli informerat om och vara mottagare av dokument som överlämnats till rådet, till exempel protokollen från sammanträdena i ”det gemensamma rådet för genomförandet av avtalet”, sammanställningar av beslut, årsrapporten från ”det gemensamma rådet för genomförandet av avtalet”, rapporterna från kontrollbesök och övervakningar som genomförts av avtalets oberoende övervakare, samt även rapporterna om utvärderingen av avtalets genomförande, inbegripet de sociala, ekonomiska och miljömässiga beskrivningarna av konsekvenserna av detta avtal.

  16. I en anda av transparens och samarbete borde en fullständig förteckning över namnen på de företag (och aktieägare) som beviljats koncessioner vara offentlig och ställas till samtliga berörda parters förfogande, samtidigt som Europeiska unionen borde offentliggöra namnen på europeiska operatörer och importörer i en anda av ömsesidig transparens.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Det positiva yttrande som föredraganden lämnar avseende ingåendet av det frivilliga partnerskapsavtalet med Kongo (Brazzaville) vilar på förhoppningen att alla de ovan omnämnda problemen kommer att behandlas i läglig tid och på ett tillfredsställande sätt.

  • [1]  Europeiska kommissionen.
  • [2]  Counter Brief Loggingoff: a civil society counter-brief on the Congo-EU VPA (March 2010).
  • [3]  US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Country Reports on Human Rights Practices, March 11, 2010. Human Rights reports: Republic of the Congo.
  • [4]  I artikel 17 i FPA som behandlar sociala skyddsåtgärder insisterar parterna på betydelsen av att minimera de ogynnsamma verkningar som FPA skulle kunna ha på befolkningsgrupperna och önskar utveckla ”en bättre förståelse av försörjningsmöjligheterna för potentiellt berörda urbefolkningar och andra lokala samhällen” [...] samt ”övervaka avtalets verkningar för dessa grupper och vidta skäliga åtgärder för att mildra eventuella ogynnsamma verkningar”.

  YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING (26.10.2010)

  till utskottet för internationell handel

  över utkastet till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (Flegt)
  (10028/2010 – C7‑0170/2010 – 2010/0062(NLE))

  Föredragande: Eva Joly

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Syftet med det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Republiken Kongo är att förbättra skogsförvaltningen, främja kongolesiska trävaruprodukter och förbättra landets konkurrenskraft på den internationella marknaden.

  Utan att ifrågasätta de mål som med rätta eftersträvas i avtalet skulle utskottet för utveckling vilja påminna om att det vore en framgång om Flegt-målen och åtagandena i avtalet (stärka gemenskapens rättigheter vad gäller innehav och tillgång till mark, garantera att civilsamhället på ett effektivt sätt deltar - med särskild uppmärksamhet på urbefolkningar - i det politiska beslutsfattandet gällande skogsförvaltning samt öka insynen och minska korruptionen) uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

  Utskottet för utveckling vill i detta sammanhang vilja betona följande två punkter:

  Å ena sidan är det viktigt att inleda en meningsfull reformprocess för skogsförvaltningen, som respekterar behoven hos samhällen och urbefolkningar som är beroende av skogen och som grundas på civilsamhällets deltagande i lagstiftningsbeslut och i skogsförvaltningen i syfte att förbättra skogsförvaltningen och mekanismerna för kontroll av efterlevnaden samt åtgärda korruptionsproblem.

  Å andra sidan, och med tanke på de ovannämnda målen, bör man fastställa tydliga regler i avtalet om samtliga aktörers roll och ansvar under lagstiftningsreformprocessen, processen för att göra systemet för spårning av trävaruprodukter operativt, inrättandet av en institutionell ram samt processen för att göra aktörerna medvetna och stärka deras kapacitet.

  Slutligen betonar utskottet för utveckling att även om programmen Flegt och REDD (minskning av utsläppen från avskogning och skogsförstörelse) avser nyttjande av skogen, ses de som åtskilda initiativ och förvaltas av olika ministrar i partnerländerna. Utskottet betonar följaktligen att REDD-programmen, i avsaknad av krav på goda styrelseformer och erkännande av rättigheter för lokala samhällen och urbefolkningar, kan utelämna de samrådsprocesser (och i förekommande fall, styrnings- och lagstiftningsreformer) som ingår i Flegt-processen. REDD-programmen måste därför grundas på samrådsprocesserna i enlighet med Flegt och ta itu med de underliggande orsakerna till avskogning och skogsförstörelse.

  ******

  Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott föreslå att parlamentet ger sitt godkännande.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  26.10.2010

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0]

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Horst Schnellhardt, Bart Staes

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  1.12.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  24

  2

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Markus Pieper