Процедура : 2010/0217(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0371/2010

Внесени текстове :

A7-0371/2010

Разисквания :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Гласувания :

PV 19/01/2011 - 6.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0009

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 212kWORD 113k
9.12.2010
PE 450.731v02-00 A7-0371/2010

относно проекта на решение на Съвета за сключване на доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)

(12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Yannick Jadot

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)

(12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (12796/2010),

–   като взе предвид проекта на доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) (13187/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 3, алинея първа и член 207, параграф 4, алинея първа, член 218, параграф 6, алинея втора, буква а) и буква х) и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0339/2010),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A7-0371/2010),

1.  одобрява сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Камерун.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на споразумението за доброволно партньорство Камерун/Европейски съюз („СДП Камерун-ЕС”) е да се предостави законодателна рамка, (i) за да се определи местонахождението на дървения материал и да се осигури проследяването му, (ii) за да се установят правителствени и независими процедури за проверка, които да удостоверяват, че целият износ на дървен материал от Камерун към европейските пазари се състои от законно придобити, нарязани, транспортирани и изнасяни дървета, така че да се установят законосъобразни управление и експлоатация на камерунските гори и (iii) за да се засили прилагането на законодателството в областта на горите и управлението в тази област.

СДП Камерун-ЕС беше сключено на 6 май 2010 г. между Европейския съюз и Камерун в резултат на продължилите 5 години преговори (включително периода на предварителни преговори). То се вписва в рамката на плана за действие на ЕС относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT).

Изглежда, че повечето от критериите, свързани с определенията в СДП, са изпълнени, по-специално на равнище процес на преговори, където беше постигнато новаторско и характеризиращо се с активно участие споразумение, чиято цел е успешната борба с практиките на недобро управление, залегнали в основата на незаконната търговия с дървен материал, и с корупцията, както и установяването на ефикасна и прозрачна система за контрол на изпълнението на законовите изисквания за дървения материал и изделията от дървен материал.

Камерун, чиято територия е на 40% покрита от гори, е най-големият африкански износител на твърда дървесина за Европа. Камерун продава нарязани 80% от дърветата на ЕС (най-вече на Италия и Испания) и през 2006 г. е изнесъл дървен материал и изделия от дървен материал за 481 млн. американски долара, като голяма част от този износ е била предназначена за ЕС (362 млн. американски долара). Въпреки това обаче секторът е изправен пред сериозни управленски проблеми, водещи до влошаване на състоянието на околната среда и до засилване на неравенството, обедняването и корупцията. Въпреки мерките, предприети от правителството, измамите продължават, тъй като много малка част от санкциите са ефикасни(1).

Ето защо беше неотложно установяването на процедури за борба с незаконната търговия с дървен материал, така че да се анализират и наблюдават по-добре често комплексните търговски потоци.

Доброволното споразумение за партньорство Камерун/ЕС, което е сключено при спазване на правилата на СТО, предвижда редица политически и нормативни промени, които ще позволят установяването на практики на по-добро управление и повече прозрачност в горския сектор на Камерун. СДП установява новаторска процедура за борба с измамите и незаконните дейности в областта на търговията с дървен материал: съдържа се определение за законна търговия с дървен материал и се предвиждат създаването на система за проверка на законосъобразността и независим одит на цялата система с оглед постигане на по-устойчива търговия с дървен материал.

Важно е да се проверят законосъобразността на целия дървен материал и изделия от дървен материал, изнасяни от Камерун към европейските пазари, спазването на правата на местното и коренното население и същинското отражение във връзка с борбата срещу корупцията и засилването на капацитета на местното гражданско общество.

Споразумението ще влезе в сила след прилагането на обещаните законодателни промени и установяването на система за проверка на законосъобразността. Първите лицензи (разрешителни ) FLEGT, които ще се издават единствено за дървен материал, изнасян към ЕС, се очакват през 2012 г.

Посредством спазването на процедурите по време на преговорите, по-специално във връзка с участието на местното гражданско общество, Камерун, страните по споразумението и Европейският съюз показаха общата си воля да изготвят по примерен начин СДП.

Успехът на това СДП се изразява също така във факта, че Конго реши да разшири обхвата на споразумението отвъд износа за ЕС, така че то да обхваща целия употребен или напускащ страната дървен материал.

Предвид всички тези аспекти докладчикът предлага да се следва позицията на Съвета, като обаче изказва няколко допълнителни съображения относно прилагането на СДП и като изисква при прилагането на това споразумение да се вземат предвид следните препоръки:

1. Докладчикът държи да припомни важността на яснотата на правната рамка, която оформя правното основание на СДП. От изключителна важност е Комисията да обърне особено внимание на структурата и съдържанието на СДП.

2. Докладчикът държи да подчертае, че промишлената експлоатация в голям мащаб на естествените гори може да допринесе за влошаването на състоянието на горите и обезлесяването, както и за разрушаването на околната среда в света като цяло.

3. Докладчикът настоява следователно върху необходимостта да се гарантира екологосъобразността на СДП и най-вече да се гарантира, че започналите в рамките на споразумението за партньорство политически и нормативни реформи допринасят по ефективен начин за международните ангажименти на ЕС и Конго във връзка с околната среда и устойчивото развитие, и по-специално опазването и устойчивото управление на ресурсите и биологичното разнообразие, борбата срещу изменението на климата и намаляването на обезлесяването и влошаването на състоянието на горите. В този контекст изисква Комисията да бди особено внимателно СДП да не насърчава разширяването на промишлената експлоатация на горите в девствените горски области, които имат голям потенциал за съхранение на въглерод, или в другите гори, които са от особено значение за съхранението на биологичното разнообразие.

4. Докладчикът набляга също така върху необходимостта ЕС да предприеме допълнителни и допълващи мерки в рамките на настоящото СДП с оглед борбата срещу обезлесяването в голям мащаб и влошаването на състоянието на девствените гори, така че да се насърчи тяхното опазване. Подчертава също, че като облагодетелства вноса на продукти от дървен материал, произхождащи от тези области, действията на ЕС могат да се окажат в противоречие с дългосрочните цели за борба с изменението на климата и съхранението на биологичното разнообразие.

5. Докладчикът приветства ангажиментите, поети за подобряване на действащото камерунско законодателство. Реформа на камерунската правна рамка в горския сектор е необходима, за да може да се постигне СДП, съответстващо на целите на плана за действие FLEGT, и да се гарантира, че прилагането на СДП отговаря на всички международни конвенции и на социалните и екологични критерии. Актуализирането и редакцията на правни текстове с цел подобряване на социалната справедливост и зачитането на правата на местните и коренни общности би трябвало да се извършва при отчитане на непрекъснатостта на принципите на участието и прозрачността. Както е посочено в текста на споразумението, тези законодателни подобрения ще трябва да приключат преди издаването на лицензите FLEGT.

6. Ролята на независимото национално гражданско общество и външните наблюдатели ще бъде от съществено значение за проверяването на правилното прилагане на споразумението, за да се подобри действително управлението на горите в този сектор и корупцията да спадне значително. Независимото наблюдение на правоприлагането ще трябва да се извършва от местното гражданско общество в средносрочен план. Наблюдението и разработването на допълнителни мерки за подобряване на управлението на горския сектор трябва да надхвърля равнището на личностите, водили преговори по СДП.

7. Докладчикът изисква Европейската комисия да представи в шестмесечен срок от влизането в сила на СДП, включително и на това между ЕС и Камерун, доклад относно взетите мерки за продължаване на започнатия по време на преговорите диалог между заинтересованите страни и гражданското общество, включително на местните и коренни общности, и за запазването му на етапа на прилагане. Този доклад ще трябва също да включва оценка на действителните ангажименти и принос на съдържанието на СДП за международните ангажименти на ЕС и страната партньор относно околната среда и устойчивото развитие, по-конкретно запазването и устойчивото управление на ресурсите, на биоразнообразието, на борбата срещу изменението на климата и намаляването на обезлесяването и на влошаването на състоянието на горите.

8. Според някои наблюдатели изглежда, че това СДП е изготвено в процес на участие, който няма прецедент в историята на Камерун; в този процес се включваха недържавни участници и представители на НПО (но без никакво пряко участие на местните общности и коренното население.) Въпреки това трябва да се изградят ефикасни и солидни механизми за гарантиране на непрекъснато участие на гражданското общество на тази страна и за в бъдеще, за да се увеличат възможностите на заинтересованите страни и да се гарантира, че местните общности и коренното население са пряко включени на етапа на прилагането. За тази цел ще бъде от съществено значение да се извърши подобряване на средствата за комуникация, както и да се лансира кампания за информиране и повишаване на разбирането на камерунското общество, така че да се гарантира по-широко приемане на реформите, които се провеждат преди СДП.

9. Комисията трябва да следи за спазването на правата на местните и коренни общности, които често са първите жертви на климатичните и екологични сътресения, както и за възможността им за пряко участие в изработването на нови нормативни текстове, също и на етапа на прилагането на споразумението. Камерунското правителство счита, че НПО трябва да влязат в контакт с тези групи. Докладчикът иска по време на прилагането на споразумението да се обръща особено внимание на зачитането на правата на тези общности, особено в таблиците за законност на СДП.

10. За да се гарантира спад на корупцията е важно да се насърчават и подкрепят мерки за гарантиране на независимостта на местната съдебна система, създаването на нови съдебни процедури, правото на гражданите индивидуално или поне на организациите на гражданското общество да сезират съдилищата за случаи на корупция или незаконност, както и гарантиране на спазване и закрила на правата на жалбоподателите. Нещо повече: възможностите за принудително изпълнение и прилагането на съдебни санкции ще трябва да бъдат предвидени и контролирани във тясна връзка с независимите одити. В този смисъл местното гражданско общество трябва да се сезира за тези аспекти.

11. Член 15 от СДП подчертава необходимостта от допълнителни технически и финансови ресурси за подкрепа на прилагането на системата за проверка на законността на дървения материал. При все това официално споразумението няма финансово отражение върху бюджета на Съюза: всяко отпускане на допълнителни средства от страна на Комисията или на държавите-членки ще бъде подложено на нормалните процедури за програмиране на помощта. Следователно Камерун от една страна и Съюзът - от друга трябва да намерят и мобилизират специфично финансиране и необходимите технически и човешки ресурси за прилагането на споразумението. Важно е Европейският съюз в по-глобален план да обмисли стратегия за съществена финансова подкрепа за прилагането на това споразумение и на другите бъдещи доброволни споразумения за партньорство по FLEGT съобразно предизвикателствата и амбицията на тези споразумения. В този смисъл докладчикът иска от Комисията да оцени размера на финансовата помощ в рамките на следващата бюджетна година, която смята за необходима за гарантиране прилагането на СДП, като обща сума и за всяко споразумение по отделно, включително и за подписаното с Камерун.

12. И накрая докладчикът иска да се установи становище на омбудсмана, както и процедура по обжалване и помирителна процедура за всяко СДП. Тази процедура трябва да въведе право на обжалване за гражданското общество, което може да се упражнява, ако графикът и условията на споразумението не се спазват от едната или от двете страни.

13.  Въз основа на анализ на новите правомощия, предоставени от Договора от Лисабон на Европейския парламент по отношение на търговските споразумения, докладчикът настоява на по-главната роля на Европейския парламент в тази област и изисква Комисията да даде отчет на Европейския парламент за етапите на преговорите и прилагането на СДП.

14. В тази връзка Европейският парламент, чрез своята комисия по международна търговия, изисква да бъде информиран и да му бъдат изпращани документите, изпращани на Съвета, като например протоколите от заседанията на „съвместния комитет за прилагане на споразумението“ и извлечения от решенията и годишния доклад на този комитет; докладите от мисиите и одита на независимия одитор на споразумението; или още докладите за оценка на прилагането на споразумението, включително оценките на социалните, икономическите и екологичните въздействия на това споразумение.

15. В дух на прозрачност и сътрудничество, изчерпателният списък с имената на предприятията (и акционерите), на които са отдадени обекти на концесия, трябва да бъде публичен и предоставен на всички заинтересовани страни, по същия начин, както и Европейският съюз би трябвало да публикува имената на европейските стопански субекти и вносители като стъпка на реципрочност в прозрачността.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Положителното становище, което изразява докладчикът за сключването на доброволното споразумение за партньорство с Камерун, се основава на надеждата, че всички горепосочени проблеми ще бъдат преодолени в най-скоро време и по удовлетворителен начин.

(1)

Counter Brief Loggingoff : a civil society counter-brief on the Cameroon-EU VPA (May 2010)


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (26.10.2010)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета за сключване на доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)

(12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE))

Докладчик по становище: Eva Joly

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на споразумението за доброволно партньорство (СДП) между ЕС и Камерун е да се укрепи управлението на горите, да се предостави стимул за камерунските продукти от дървесина и да се подобри конкурентоспособността на тази страна на международния пазар.

Въпреки основателните амбиции, заложени в споразумението, комисията по развитие би искала да припомни, че то ще се счита за успешно, ако бъдат надлежно изпълнени целите на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) и ангажиментите по споразумението (укрепване на правата на владеене на общинска земя и на достъп до нея, гарантиране на реалното участие на гражданското общество — с особено внимание към коренното население — във формирането на политиките по въпроси, свързани с управлението на горите, увеличаване на прозрачността и намаляване на корупцията).

В това отношение комисията по развитие би искала да открои най-малко два въпроса: от една страна, е важно да се гарантира съдържателен процес на реформа в управлението на горите, който отчита потребностите на зависимите от горите общности и на коренното население и се основава на включването на гражданското общество в законотворчеството и в „горско управление на участието“ с цел да се подобри управлението на горите, да се усъвършенстват механизмите за прилагане и да се действа срещу корупцията.

От друга страна и във връзка с гореспоменатите цели, споразуменията следва да установят ясни правила, указващи ролите и отговорностите на всички заинтересовани страни в процеса на реформа на законодателството, процеса на въвеждане в действие на системата за проследяване на дървен материал, процеса на създаване на институционалната рамка и процеса на изграждане на чувствителност и укрепване на капацитета на участниците.

В заключение комисията по развитие би искала да подчертае факта, че въпреки че схемата FLEGT и схемата за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите (REDD) се отнасят до ползването на горите, те се разглеждат като отделни инициативи и се администрират от различни министри в страните партньорки. Съответно комисията подчертава, че ако не се настоява на доброто управление и признаването на права на местните общности и коренното население, схемите REDD могат да заобикалят процесите на консултация (и където е приложимо, реформите на управлението и на законодателството), които са част от процеса FLEGT. По тази причина схемите REDD трябва да се градят на процеса на консултация във връзка с FLEGT и да визират същинските причини за обезлесяването и деградацията на горите.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да предложи на Парламента да даде своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.10.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.12.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Markus Pieper

Правна информация - Политика за поверителност