Postup : 2010/0217(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0371/2010

Předložené texty :

A7-0371/2010

Rozpravy :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Hlasování :

PV 19/01/2011 - 6.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0009

DOPORUČENÍ     ***
PDF 175kWORD 105k
9. 12. 2010
PE 450.731v02-00 A7-0371/2010

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT)

(12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Yannick Jadot

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT)

(12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12796/2010),

–   s ohledem na návrh Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území evropské unie (FLEGT) (13187/2010),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 3 prvním pododstavcem a čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0339/2010),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-0371/2010),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Kamerunské republiky.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem dobrovolné dohody o partnerství mezi Kamerunem a Evropskou unií („DDP Kamerun-EU“) je poskytnout legislativní rámec s cílem (i) zachytit a zajistit zpětnou sledovatelnost dřeva, (ii) zavést postupy nezávislého ověřování na vládní úrovni, které dokládají, že veškeré dřevo vyvážené z Kamerunu na evropské trhy bylo získáno, rozřezáno, dopraveno a vyvezeno legálně, aby byla zajištěna legální správa a těžba v kamerunských lesích, a s cílem (iii) posílit uplatňování práva a správy v oblasti lesnictví.

DDP Kamerun-EU byla uzavřena dne 6. května 2010 mezi Evropskou unií a Kamerunem po řadě jednání v délce 5 let (včetně období přípravných jednání). Je v souladu s akčním plánem EU k prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (anglicky FLEGT).

Zdá se, že většina kritérií vyplývajících z ustanovení DDP byla splněna, zejména na úrovni vyjednávacího procesu, při němž se podařilo dosáhnout inovační a participační dohody; jejím cílem je účinně bojovat proti postupům špatné správy, které jsou základem nelegálního obchodu se dřevem a korupce; a zavést účinný a transparentních systém kontroly zákonného původu dřeva a dřevařských výrobků.

Kamerun, jehož 40 % území pokrývá les, je největším africkým vývozcem tvrdého dřeva určeného pro Evropu. Prodává 80 % rozřezaného dřeva do EU (zejména do Itálie a Španělska) a v roce 2006 vyvezl dřevo a dřevařské výrobky za 481 milionů amerických dolarů, z nichž většina byla určena pro EU (362 milionů amerických dolarů). Toto odvětví má však vážné problémy se správou, znehodnocuje životní prostředí a vyvolává nerovnost, rostoucí chudobu a korupci. Nehledě na opatření, která přijala vláda, pokračují nezákonné aktivity, zejména proto, že zde existuje velmi málo účinných sankcí(1).

Proto bylo naléhavě nutné zavést příslušné postupy s cílem bojovat proti nezákonnému obchodu se dřevem a lépe analyzovat a sledovat obchodní toky, které jsou často komplexní.

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Kamerunem a EU, uzavřená při dodržení pravidel WTO, stanoví celou řadu politických a právních reforem, která odvětví lesnictví v Kamerunu umožní zavést řádnou správu a větší transparentnost. Dobrovolná dohoda o partnerství stanoví nový postup umožňující bojovat proti podvodům a nezákonným praktikám při obchodování se dřevem. Jde především o definici zákonného obchodování se dřevem, zřízení systému kontroly zákonnosti a zavedení nezávislých auditů pro celý systém s cílem zajistit udržitelnost obchodování se dřevem.

Je třeba ověřovat, zda veškeré dřevo a dřevařské výrobky vyvážené z Kamerunu na evropské trhy jsou legální, že zaručují dodržování práv místních a domorodých společenství a mají reálný dopad na boj proti korupci a na posílení kapacit místní občanské společnosti.

Dohoda nabude účinnosti, jakmile budou zavedeny slíbené legislativní změny a jakmile začne fungovat systém ověřování zákonnosti. První licence (povolení) FLEGT vydávané pouze pro dřevo vyvážené do EU budou uděleny v roce 2012.

Dodržováním postupu vyjednávání, zejména zapojením a účastí místní občanské společnosti, prokázal Kamerun, zúčastněné strany a Evropská unie společnou snahu postupovat při přípravě dobrovolné dohody o partnerství příkladným způsobem.

Úspěch této dohody vyplývá rovněž ze skutečnosti, že se Kamerun rozhodl rozšířit působnost dohody nad rámec vývozu do EU rovněž na dřevo spotřebovávané v Kamerunu nebo vyvážené do zahraničí.

Na základě těchto skutečností navrhuje zpravodaj podpořit stanovisko Rady, vyjadřuje však další výhradysouvislostiprováděním DDPžádá, aby při uplatňování dohody byla zohledněna následující doporučení:

1. Zpravodaj považuje za důležité připomenout význam jednoznačného právního rámce, který je základem dohody. Je důležité, aby Komise soustředila veškerou pozornost na strukturu a obsah této dohody.

2. Zpravodaj zdůrazňuje, že rozsáhlá průmyslová těžba v přirozených lesích může přispívat k poškozování lesa a odlesňování a může přispívat k ničení celosvětového životního prostředí.

3. Zpravodaj proto poukazuje na skutečnost, že je třeba zajistit vyváženost dobrovolných dohod o partnerství v oblasti životního prostředí a ujistit se, že politické a právní reformy zahájené v rámci partnerství skutečně přispívají k plnění mezinárodních závazků EU a Kamerunu, pokud jde o životní prostředí a udržitelný rozvoj, zejména zachování a udržitelné řízení zdrojů biologické rozmanitosti, boj proti změně klimatu a omezení odlesňování a poškozování lesů. V této souvislosti žádá Komisi, aby dohlížela zejména na to, aby tato dohoda nepodporovala rozšiřování průmyslové těžby dřeva v nedotknutých oblastech lesa, které umožňují rozsáhlé ukládání uhlíku, nebo v jiných lesích, které jsou cenné z hlediska zachování biologické rozmanitosti.

4. Zpravodaj rovněž zdůrazňuje nutnost, aby EU přijala dodatečná a doplňková opatření k této dohodě s cílem bojovat proti odlesňování a rozsáhlému poškozování nedotčených lesů a přispívat tak k jejich ochraně. Zdůrazňuje dále, že podporou dovozu dřeva a dřevařských výrobků z těchto oblastí se může EU dostat do rozporu se svými cíli v oblasti boje proti změně klimatu a ochrany biologické rozmanitosti.

5. Zpravodaj vítá přijetí závazků týkajících se zlepšování současných kamerunských právních předpisů. Reforma kamerunského právního rámce v odvětví lesnictví je nezbytná k tomu, aby bylo možné dosáhnout DDP, která bude v souladu se záměry akčního plánu FLEGT, a ujistit se, že provádění DDP odpovídá všem mezinárodním úmluvám i sociálním a environmentálním kritériím. Aktualizace a redakce právních textů, jejímž cílem je zlepšit sociální spravedlnost a dodržování práv místních a domorodých společenství, by se měla uskutečňovat podle zásad participace a transparentnosti. Jak je uvedeno v textu dohody, tyto legislativní změny musí být ukončeny předtím, než budou vydávány licence FLEGT.

6. Úloha nezávislé občanské společnosti v příslušné zemi a úloha vnějších pozorovatelů budou zásadní pro ověřování řádného provádění dohody s cílem skutečně zlepšit správu v odvětví lesnictví a výrazně omezit korupci. Nezávislý dohled nad posilováním právních předpisů musí vykonávat ve střednědobém horizontu místní občanská společnost. Dohled a rozvoj doplňkových opatření s cílem zlepšit správu odvětví lesnictví musí přesáhnout úroveň jednotlivců, kteří DDP sjednali.

7. Zpravodaj žádá, aby Evropská komise předložila do šesti měsíců po vstupu jakékoli dobrovolné dohody o partnerství, včetně dohody mezi EU a Kamerunem, v platnost zprávu o opatřeních přijatých s cílem umožnit pokračování dialogu mezi zúčastněnými stranami a občanskou společností, včetně místního a domorodého obyvatelstva, který byl zahájen v průběhu vyjednávání, a aby byl tento dialog zachován i po dobu uplatňování dohody. Uvedená zpráva musí rovněž obsahovat posouzení skutečného dopadu a přínosu dohody pro mezinárodní závazky EU a signatářských zemí v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, zejména pokud jde o zachování a udržitelné řízení zdrojů biologické rozmanitosti, boj proti změně klimatu a omezení odlesňování a poškozování lesů.

8. Podle některých pozorovatelů se jeví, že DDP byla vypracována na základě procesu participace, který je pro Kamerun bezprecedentní; zahrnuje totiž nestátní subjekty a zástupce nevládních organizací (avšak bez jakékoli přímé účasti místních společenství a domorodého obyvatelstva). Je však třeba zavést účinné a trvalé mechanismy s cílem zajistit v budoucnu trvalou účast občanské společnosti této země, aby se posílily kapacity zúčastněných stran, a zajistit přímé zapojení místních společenství a domorodého obyvatelstva během fáze zavádění. Proto bude podstatné zajistit zlepšení komunikačních kanálů a informační kampaně s cílem zvýšit povědomí kamerunské veřejnosti, a tak dosáhnout širšího přijetí reforem, které budou uskutečněny před DDP.

9. Komise musí dohlížet na to, aby práva místních a domorodých společenství, která jsou často prvními oběťmi poruch klimatu a životního prostředí, byla dodržována a aby se tato společenství mohla přímo účastnit vypracovávání nových předpisů v průběhu provádění dohody. Kamerunská vláda má za to, že by kontakt s těmito skupinami měly navázat nevládní organizace. Zpravodaj tudíž žádá, aby v průběhu provádění dohody byla zvláštní pozornost věnována dodržování práv těchto společenství, zejména v kritériích zákonnosti DDP.

10. Aby došlo k omezení korupce, je třeba podporovat opatření, jejichž cílem je zajistit nezávislost místního soudního systému, vytváření nových právních postupů, právo občanů obracet se individuálně na soudy, nebo alespoň zajistit toto právo organizacím občanské společnosti v případech, kdy jde prokazatelně o korupci nebo nelegální postup, a dále zajistit dodržování práv žalujících stran a jejich ochranu. V souvislosti s nezávislými audity je třeba rovněž zvážit a zkontrolovat možnosti uplatňování donucovacích opatření a právních postihů. Místní se občanská společnost se musí těmito aspekty zabývat.

11. Článek 15 dobrovolné dohody o partnerství zdůrazňuje, že je nezbytné doplnit technické a finanční zdroje, které umožní podpořit zavedení systému ověřování zákonného původu dřeva. Po formální stránce však dohoda nemá žádný přímý finanční dopad na rozpočet Unie: poskytování dodatečných zdrojů ze strany Komise nebo členských států podléhá obvyklým postupům, jimiž se řídí plánování pomoci. Jak Kamerun, tak Evropská unie proto musí nalézt a mobilizovat specifické způsoby financování a technické podpory, stejně jako lidské zdroje nezbytné pro provádění dohody. Je důležité, aby Unie obecněji uvažovala o strategii rozsáhlé finanční pomoci pro provádění této dohody a dalších budoucích dobrovolných dohod o partnerství FLEGT, přičemž tato finanční pomoc musí odpovídat problémům, které tyto dohody mají řešit, a jejich cílům. Zpravodaj proto žádá Komisi, aby pro příští rozpočtové období odhadla výši finanční pomoci, již považuje za nezbytnou pro provádění dobrovolných dohod o partnerství, a to celkovou částku a částku pro jednotlivé dohody, včetně dohody podepsané s Kamerunem.

12. Zpravodaj rovněž žádá o vytvoření úřadu ombudsmana/ obhájce práv a zavedení odvolacího a dohodovacího postupu pro každou dohodu. Tento postup musí umožňovat občanské společnosti podat odvolání v případě, že některá ze stran nebude dodržovat harmonogram nebo podmínky dohody.

13.  Na základě rozboru nových pravomocí v oblasti obchodních dohod, které Evropský parlament získal po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, zpravodaj zdůrazňuje významnější úlohu, kterou by měl mít Evropský parlament v této oblasti, a žádá Komisi, aby Evropský parlament informovala o postupu vyjednávání a o provádění dobrovolných dohod o partnerství.

14. V tomto smyslu Evropský parlament prostřednictvím svého Výboru pro mezinárodní obchod žádá, aby byl informován a aby mu byly předávány dokumenty, které se předávají Radě, například shrnutí výsledků schůzí Společného výboru pro provádění dohody, přehledy rozhodnutí a výroční zpráva Společného výboru pro provádění dohody; zprávy ze služebních cest a auditní zprávy nezávislého auditora pro provádění dohody; a dále zprávy hodnotící provádění dohody, včetně studie sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů dohody.

15. V zájmu transparentnosti a spolupráce by měl být zveřejněn úplný seznam podniků (a akcionářů), kterým se udělují licence. Tento seznam by měly mít k dispozici všechny zúčastněné strany. Evropská unie by měla v zájmu vzájemné transparentnosti zveřejnit názvy evropských podniků a dovozců.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Základem pozitivního stanoviska zpravodaje ve věci uzavření dobrovolné dohodypartnerstvíKamerunem je víra, že všechny výše uvedené problémy budou ve vhodnou dobu uspokojivým způsobem vyřešeny.

(1)

Counter Brief Logging Off: a civil society counter-brief on the Republic of Congo-EU VPA (květen 2010).


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (26. 10. 2010)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií (FLEGT)

(12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE))

Navrhovatelka: Eva Joly

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a Kamerunem je posílit správu lesů, podpořit kamerunské dřevařské výrobky a zlepšit konkurenceschopnost země na mezinárodních trzích.

Nehledě na oprávněné naděje spojené s dohodou by Výbor pro rozvoj rád připomněl, že za úspěch bude považováno už to, pokud budou náležitě splněny cíle dohody FLEGT a závazky vyplývající z dohody (posílení vlastnictví půdy místních společenství i jejich práv na přístup k lesním zdrojům, zajištění účinné účasti občanské společnosti – se zvláštní pozorností věnovanou domorodým národům – na tvorbě politiky v oblasti týkající se správy lesů, zvyšování transparentnosti a snižování korupce).

V této souvislosti jsou zde nejméně dvě otázky, na které by výbor DEVE rád upozornil: na jedné straně je důležité zajistit smysluplnou reformu správy lesů, která zohlední potřeby společenství závislých na lesích a domorodých národů a která je založena na zapojení občanské společnosti do tvorby právních předpisů a na participačním hospodaření s lesy, jejímž cílem je zlepšit správu lesů, donucovací mechanismy a boj s korupcí.

Na straně druhé by v souvislosti s výše uvedenými cíli měly dohody definovat jasná pravidla, v nichž budou uvedeny úlohy a povinnosti všech zúčastněných stran v průběhu právní reformy, zavádění systému sledování pohybu dřeva, stanovování institucionálního rámce a zvyšování a posilování kompetencí zúčastněných stran.

Nakonec by Výbor pro rozvoj rád upozornil na skutečnost, že ačkoli se dohoda FLEGT a program snížených emisí z odlesňování a poškozování lesů zabývají využíváním lesů, jedná se o dvě na sobě nezávislé iniciativy, které v partnerských zemích spadají pod různé ministry. Zdůrazňuje proto, že nebude-li se trvat na řádné správě věcí veřejných a uznání práv místních společenství a domorodých národů, lze konzultační postupy (a v případě potřeby i reformu práva a správy věcí veřejných), které jsou součástí procesu vyplývajícího z dohody FLEGT, v rámci programů snížených emisí z odlesňování a poškozování lesů obejít. Z tohoto důvodu musí programy snížených emisí z odlesňování a poškozování lesů vycházet z konzultačního procesu podle dohody FLEGT a řešit zásadní příčiny odlesňování a poškozování lesů.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby navrhl Parlamentu tento návrh schválit.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

26.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.12.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Markus Pieper

Právní upozornění - Ochrana soukromí