ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)

  9.12.2010 - (12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE)) - ***

  Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  Εισηγητής: Yannick Jadot

  Διαδικασία : 2010/0217(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0371/2010

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)

  (COM(2010)0406 – C7‑0000/2010 – 2010/0217(NLE))

  (Έγκριση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12796/2010),

  –   έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (13187/2010),

  –   έχοντας υπόψη τη σχετική έγκριση που ζήτησε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, και παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, καθώς και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), περίπτωση (v) και παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0339/2010),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0371/2010),

  1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Καμερούν.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Στόχος της Εθελοντικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ του Καμερούν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης («APV Καμερούν-ΕΕ») είναι να παράσχει ένα νομοθετικό πλαίσιο ώστε α) να εντοπίζεται και να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα του ξύλου, β) να καθιερωθούν διαδικασίες κυβερνητικών και ανεξάρτητων ελέγχων που θα πιστοποιούν ότι όλες οι εξαγωγές ξυλείας από το Καμερούν προς τις ευρωπαϊκές αγορές αποκτήθηκαν, υλοτομήθηκαν, μεταφέρθηκαν και εξήχθησαν με τρόπο νόμιμο, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια νόμιμη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών του Καμερούν και να ενισχυθεί η εφαρμογή των δασικών κανονισμών και η διακυβέρνηση.

  Η APV Καμερούν-ΕΕ συνήφθη στις 6 Μαΐου 2010 κατόπιν διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν μία πενταετία (συνυπολογιζομένης της προκαταρκτικής φάσης των διαπραγματεύσεων). Εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και των εμπορικών συναλλαγών (στα αγγλικά FLEGT).

  Θεωρείται ότι τα περισσότερα κριτήρια που έχουν σχέση με τους ορισμούς των APV έχουν τηρηθεί, κυρίως σ’ ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική διαδικασία που κατέληξε σε μία καινοτόμο και συμμετοχική συμφωνία, σκοπός της οποίας είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση των πρακτικών κακής διακυβέρνησης που αποτελούν τη ρίζα του παράνομου εμπορίου ξυλείας, η καταπολέμηση επίσης της διαφθοράς και η εγκαθίδρυση ενός συστηματικού και διάφανου συστήματος ελέγχου της νομιμότητας της ξυλείας και των προϊόντων της.

  Το Καμερούν, που το έδαφός του καλύπτεται κατά 40% από δασικές εκτάσεις, είναι ο σημαντικότερος αφρικανός εξαγωγέας σκληρής ξυλείας προς την Ευρώπη. Εξάγει το 80% της πριονισμένης ξυλείας στην ΕΕ (ιδιαίτερα στην Ιταλία και την Ισπανία), οι δε εξαγωγές ξυλείας και παραγώγων της, το 2006, μεταφράστηκαν σε 481 εκατ. δολάρια ΗΠΑ· εξ αυτών, το μεγαλύτερο μέρος είχε προορισμό την ΕΕ (362 εκατ. δολάρια ΗΠΑ). Ωστόσο ο τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα διακυβέρνησης που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ανισότητες, εξαθλίωση και διαφθορά. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, οι απάτες συνεχίζονται, κυρίως επειδή ελάχιστες είναι οι κυρώσεις που όντως επιβάλλονται[1].

  Συνεπώς ήταν επείγουσα ανάγκη να εφαρμοσθούν διαδικασίες για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ξυλείας, ώστε να αναλύονται και να εποπτεύονται καλύτερα οι εμπορικές ροές, που συχνά είναι πολύπλοκες.

  Η εθελοντική συμφωνία εμπορικής σχέσης Καμερούν-ΕΕ που συνήφθη σεβόμενη όλους τους κανόνες του ΠΟΕ, προβλέπει μία σειρά πολιτικών και κανονιστικών μεταρρυθμίσεων που θα δώσουν τη δυνατότητα στον δασικό τομέα του Καμερούν να αποκτήσει χρηστή διακυβέρνηση και μεγαλύτερη διαφάνεια. Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης καθιερώνει μία καινοτόμο διαδικασία για την καταπολέμηση της απάτης και της παρανομίας στο εμπόριο ξυλείας, συγκεκριμένα δε : ορισμό της νομιμότητας του εμπορίου ξυλείας, δημιουργία ενός συστήματος επαλήθευσης της νομιμότητας καθώς και διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων του όλου συστήματος με σκοπό ένα πιο βιώσιμο εμπόριο ξυλείας.

  Είναι σημαντικό να ελέγχεται ότι όλη η ξυλεία και τα προϊόντα της που εξάγονται από το Καμερούν προς τις ευρωπαϊκές αγορές είναι νόμιμα, ότι διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων και ότι έχουν όντως αντίκτυπο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση των ικανοτήτων της τοπικής κοινωνίας των πολιτών.

  Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφ’ ης στιγμής τεθούν σε εφαρμογή οι υπεσχημένες νομοθετικές τροποποιήσεις και το σύστημα επαλήθευσης της νομιμότητας. Οι πρώτες άδειες (εγκρίσεις) FLEGT, οι οποίες θα χορηγούνται μόνο για την ξυλεία που εξάγεται στην ΕΕ, αναμένονται για το 2012.

  Το Καμερούν, τα συμβαλλόμενα μέρη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το να τηρήσουν, κατά τις διαπραγματεύσεις, τις δέουσες διαδικασίες, κυρίως διά της εμπλοκής και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, κατέδειξαν την κοινή τους βούληση να δημιουργήσουν κατά τρόπο υποδειγματικό μία εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης.

  Η επιτυχία της συμφωνίας αυτής αντικατοπτρίζεται επίσης στο γεγονός ότι το Καμερούν αποφάσισε να επεκτείνει τη συμφωνία και στις εξαγωγές εκτός ΕΕ καθώς επίσης σε κάθε ξυλεία που καταναλώνεται στη χώρα ή εξέρχεται αυτής.

  Για όλους τους ανωτέρω λόγους ο εισηγητής συνιστά όπως το Κοινοβούλιο συνταχθεί με την θέση του Συμβουλίου. Ωστόσο, εκφράζει κάποιες πρόσθετες επιφυλάξεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας και ζητεί να ληφθούν υπόψη, κατά τη φάση της εφαρμογής, οι ακόλουθες συστάσεις:

  1.   Ο εισηγητής υπενθυμίζει τη σημασία του να έχει σαφήνεια το νομικό πλαίσιο που αποτελεί τη βάση της ΑΡV. Έχει σημασία να συγκεντρώσει η Επιτροπή όλη την προσοχή της στη διάρθρωση και το περιεχόμενό της.

  2.   Ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η ευρείας κλίμακας βιομηχανική εκμετάλλευση των φυσικών δασών μπορεί να προωθήσει την καταστροφή των δασών και την αποψίλωση και να συντελέσει στην καταστροφή του παγκόσμιου περιβάλλοντος.

  2.   Ο εισηγητής επιμένει, για τον λόγο αυτό, στην ανάγκη εξασφάλισης της περιβαλλοντικής ακεραιότητας των APV, κυρίως δε στο να υπάρξουν εγγυήσεις ότι οι πολιτικές και κανονιστικές μεταρρυθμίσεις που άρχισαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης θα συμβάλουν πραγματικά στις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ και του Καμερούν για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, ιδιαίτερα δε στη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των πόρων της βιοποικιλότητας, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στον περιορισμό της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών. Στο πλαίσιο αυτό ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει όλως ιδιαιτέρως ώστε η ΑΡV να μην ενθαρρύνει την εξάπλωση της βιομηχανικής δασικής εκμετάλλευσης στις ανέπαφες δασικές ζώνες. πλούσιες σε αποθέματα άνθρακα, ή σε άλλα δάση με μεγάλη αξία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

  4.   Ο εισηγητής επιμένει επίσης ως προς την ανάγκη να λάβει η ΕΕ πρόσθετα και συμπληρωματικά προς την υπό εξέταση ΑΡV μέτρα, ώστε να καταπολεμήσει την ευρείας κλίμακας αποψίλωση και υποβάθμιση των ανέπαφων δασών και να προαγάγει την προστασία τους. Τονίζει αφετέρου ότι υπάρχει κίνδυνος, με το να επιτρέπει η ΕΕ την εισαγωγή προϊόντων ξυλείας προερχόμενων από τις ζώνες αυτές, οι πράξεις της να έλθουν σε αντίθεση με τους στόχους της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

  5.   Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν σχετικά με τη βελτίωση της υφισταμένης νομοθεσίας του Καμερούν. Μία αναμόρφωση του νομικού πλαισίου του Καμερούν στον δασικό τομέα είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί μία ΑΡV σύμφωνη με τους στόχους του σχεδίου δράσης FLEGT και να εξασφαλισθεί ότι η εφαρμογή της ΑΡV θα συνάδει προς όλες τις διεθνείς συμβάσεις και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Η επικαιροποίηση και η σύνταξη νομικών κειμένων για τη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και το σεβασμό των δικαιωμάτων των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων πρέπει να γίνει με εξασφάλιση της αδιάλειπτης συνέχειας των αρχών της συμμετοχής και της διαφάνειας. Όπως δηλώνεται και στο κείμενο της συμφωνίας, αυτές οι νομοθετικές βελτιώσεις πρέπει να έχουν συντελεστεί πριν από την έκδοση αδειών FLEGT.

  6.    Ο ρόλος της ανεξάρτητης εθνικής κοινωνίας των πολιτών και των εξωτερικών παρατηρητών θα είναι ουσιώδης για τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής της συμφωνίας, προκειμένου η διακυβέρνηση των δασών να βελτιωθεί πραγματικά και η διαφθορά να υποχωρήσει σημαντικά. Η τοπική κοινωνία των πολιτών πρέπει να επιβλέψει μεσοπρόθεσμα και κατά τρόπο ανεξάρτητο την ενίσχυση του νόμου. Η επίβλεψη και η ανάπτυξη συμπληρωματικών μέτρων για την βελτίωση της διακυβέρνησης του δασικού τομέα πρέπει να υπερβεί το επίπεδο των ατόμων που διαπραγματεύθηκαν την ΑΡV.

  7.   Ο εισηγητής ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει εντός εξαμήνου μετά τη θέση σε ισχύ κάθε ΑΡV, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπεγράφη μεταξύ της ΕΕ και του Καμερούν, έκθεση σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν ώστε ο διάλογος μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών και αυτοχθόνων πληθυσμών συμπεριλαμβανομένων, ο οποίος άρχισε με τις διαπραγματεύσεις, να συνεχισθεί και κατά τη φάση της εφαρμογής. Η έκθεση αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια αξιολόγηση των πραγματικών επιπτώσεων και της πραγματικής συμβολής του περιεχομένου της APV επί των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ και της συμβαλλομένης χώρας για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, κυρίως δε για τη συντήρηση και την αειφόρο διαχείριση των πόρων της βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών.

  8.   Κατά την άποψη ορισμένων παρατηρητών, η ΑΡV καταρτίστηκε με μία συμμετοχική διαδικασία άνευ προηγουμένου για το Καμερούν· με τη συμμετοχή μη κρατικών φορέων και εκπροσώπων των ΜΚΕ (χωρίς όμως καμία άμεση συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και αυτοχθόνων πληθυσμών). Ωστόσο, πρέπει να εγκαθιδρυθούν αποτελεσματικοί και στερεοί μηχανισμοί για να εξασφαλισθεί μελλοντικά η συνεχής συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών της χώρας, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες των συμβαλλομένων μερών και να εξασφαλισθεί ότι οι τοπικές κοινότητες και οι αυτόχθονες πληθυσμοί θα εμπλέκονται άμεσα κατά τη φάση της εφαρμογής. Γι΄αυτό, θα ήταν σημαντικό να βελτιωθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας και να πραγματοποιηθεί εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στο Καμερούν, ώστε να επιτευχθεί η ευρύτερη αποδοχή των μεταρρυθμίσεων που θα συντελεστούν πριν από την εφαρμογή της ΑΡV.

  9.   Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων που, συχνά, αποτελούν τα πρώτα θύματα των κλιματικών και περιβαλλοντικών αναστατώσεων, καθώς και για την άμεση συμμετοχή τους στην εκπόνηση νέων νομοθετικών κειμένων και στη φάση εφαρμογής της συμφωνίας. Η κυβέρνηση του Καμερούν εκτιμά ότι οι ΜΚΟ είναι αυτές που πρέπει να έρθουν σε επαφή με τις ομάδες αυτές. Ο εισηγητής ζητεί συνεπώς να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, κατά την εφαρμογή της συμφωνίας, στον σεβασμό των δικαιωμάτων των κοινοτήτων αυτών, και ιδιαίτερα μέσα από τους πίνακες της APV για την αξιολόγηση νομιμότητας.

  10. Για να εξασφαλισθεί η μείωση της διαφθοράς, σημαντικό είναι να ενθαρρυνθούν και υποστηριχθούν μέτρα που θα εγγυώνται την ανεξαρτησία του τοπικού δικαστικού συστήματος, την δημιουργία νέων νομικών διαδικασιών, το δικαίωμα των πολιτών να καταγγέλλουν μεμονωμένα ή, τουλάχιστον, μέσω των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τις εξακριβωμένες περιπτώσεις διαφθοράς ή παρανομίας καθώς επίσης θα εγγυώνται και το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των εναγόντων. Επίσης πρέπει να προβλεφθούν και να ελέγχονται οι δυνατότητες επιβολής αναγκαστικών μέτρων και δικαστικών κυρώσεων, σε συνδυασμό με ανεξάρτητους ελέγχους. Με τα ζητήματα αυτά πρέπει να ασχοληθεί η τοπική κοινωνία των πολιτών.

  11. Το άρθρο 15 της ΑΡV υπογραμμίζει την ανάγκη συμπληρωματικών τεχνικών και οικονομικών πόρων για την στήριξη της δημιουργίας του συστήματος ελέγχου της νομιμότητας της ξυλείας. Τυπικά, ωστόσο, η συμφωνία ουδεμία άμεση οικονομική επίπτωση έχει στον προϋπολογισμό της Ένωσης: κάθε εισφορά συμπληρωματικών πόρων από την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη θα υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες προγραμματισμού της βοήθειας. Κατά συνέπεια, το Καμερούν αφ’ ενός και η Ευρωπαϊκή Ένωση αφ’ ετέρου οφείλουν να εξεύρουν και να κινητοποιήσουν τις ειδικές χρηματοδοτήσεις και την τεχνική και ανθρώπινη υποστήριξη που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας. Είναι σημαντικό να σκεφθεί γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μία στρατηγική και μία ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και των άλλων μελλοντικών εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης FLEGT, που να είναι στο ύψος των διακυβευμάτων και των φιλοδοξιών αυτών των συμφωνιών. Υπ΄αυτή την έννοια, ο εισηγητής ζητεί από την Επιτροπή να υπολογίσει το ποσό της οικονομικής βοήθειας που θεωρεί απαραίτητο στο πλαίσιο της επόμενης οικονομικής χρήσης, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των ΑΡV, όλες μαζί και η κάθε μία από αυτές, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπεγράφη με το Καμερούν.

  12. Τέλος, ο εισηγητής ζητεί να δημιουργηθεί για κάθε ΑΡV μία θέση διαμεσολαβητή / ombudsman, καθώς και μία διαδικασία αναίρεσης και συνδιαλλαγής. Η διαδικασία αυτή πρέπει να καθιερώνει ένα δικαίωμα προσφυγής για την κοινωνία των πολιτών, του οποίου θα μπορεί να γίνεται χρήση σε περίπτωση που το ένα ή και τα δύο μέρη δεν τηρούν το χρονοδιάγραμμα και τους όρους εφαρμογής της συμφωνίας.

  13. Υπό το φως της αναλύσεως των νέων αρμοδιοτήτων που η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ό,τι αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, ο εισηγητής επιμένει στον ενισχυμένο ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο στον τομέα αυτό και ζητεί να λογοδοτεί η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο για τις φάσεις των διαπραγματεύσεων και της εφαρμογής των ΑΡV.

  14. Υπ΄αυτή την έννοια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ζητεί να ενημερώνεται και να λαμβάνει τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο Συμβούλιο, όπως π.χ. τα πρακτικά των συνεδριάσεων της «Μικτής Επιτροπής Εφαρμογής» της συμφωνίας, τις καταστάσεις αποφάσεων, την ετήσια έκθεση της «Μικτής Επιτροπής Εφαρμογής» της συμφωνίας, τις εκθέσεις αποστολών και ελέγχου του ανεξάρτητου ελεγκτή της συμφωνίας· ή, ακόμη, τις εκθέσεις αξιολόγησης της εφαρμογής της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μελετών κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου της συμφωνίας αυτής.

  15. Για λόγους διαφάνειας και συνεργασίας πρέπει να δίδεται στη δημοσιότητα και να τίθεται στη διάθεση όλων των συμβαλλομένων μερών ο εξαντλητικός κατάλογος με τα ονόματα των επιχειρήσεων (και μετόχων) στους οποίους γίνονται παραχωρήσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της πρέπει να δημοσιεύει τα ονόματα των Ευρωπαίων επιχειρηματιών και εισαγωγέων, εις ένδειξη αμοιβαίας διαφάνειας.

  -–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Η ευνοϊκή γνώμη του εισηγητή για τη σύναψη της συμφωνίας εθελοντικής συνεργασίας με το Καμερούν στηρίζεται στην ελπίδα ότι όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα θα εξετασθούν εν ευθέτω χρόνω και με τρόπο ικανοποιητικό.

  26.10.2010

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)

  (12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva Joly

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Στόχος της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν είναι η ενίσχυση της διακυβέρνησης των δασών, η προώθηση των προϊόντων ξυλείας του Καμερούν και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στις διεθνείς αγορές.

  Παρά τις δικαιολογημένες προσδοκίες που προκαλεί η συμφωνία, η Επιτροπή Ανάπτυξης θα επιθυμούσε να επισημάνει ότι η συμφωνία θα θεωρηθεί επιτυχής στην περίπτωση που επιτευχθούν κατά τον δέοντα τρόπο οι στόχοι και οι δεσμεύσεις της FLEGT (Επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου) (ενίσχυση της κοινοτικής εγγείου ιδιοκτησίας και δικαιώματα πρόσβασης, με διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών -με ιδιαίτερη προσοχή στους αυτόχθονες- κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής επί θεμάτων που αφορούν τη διακυβέρνηση των δασών · αύξηση της διαφάνειας και μείωση της διαφθοράς).

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης θα επιθυμούσε να τονίσει σχετικά τουλάχιστον δύο σημεία: αφενός ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί μια εύλογη μεταρρυθμιστική διαδικασία της διακυβέρνησης των δασών στο πλαίσιο της οποίας θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των εξαρτώμενων από το δάσος κοινοτήτων και των αυτοχθόνων, βασιζόμενη στην εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία και στη συμμετοχική διαχείριση με σκοπό τη βελτίωση της διακυβέρνησης των δασών και των μηχανισμών εφαρμογής και την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

  Αφετέρου, και σε σύνδεση με τους προαναφερθέντες στόχους, οι συμφωνίες θα πρέπει να ορίζουν σαφείς κανόνες υποδεικνύοντας τους ρόλους και τις αρμοδιότητες όλων των ενδιαφερομένων κατά τη διαδικασία της νομοθετικής μεταρρύθμισης, να ορίζουν τη διαδικασία με την οποία θα λειτουργήσει το σύστημα ανίχνευσης της προέλευσης της ξυλείας, όπως επίσης και να δημιουργούν τα θεσμικά πλαίσια και τις διαδικασίες ευαισθητοποίησης των διαφόρων συντελεστών και ενίσχυσης των ικανοτήτων τους.

  Τέλος, η Επιτροπή Ανάπτυξης θα επιθυμούσε να τονίσει ότι αν και οι μηχανισμοί FLEGT και REDD (μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών) ασχολούνται με τις χρήσεις του δάσους, γίνονται αντιληπτοί ως ξεχωριστές πρωτοβουλίες τις οποίες χειρίζονται διάφοροι υπουργοί στις χώρες εταίρους. Ως εκ τούτου τονίζει ότι χωρίς επιμονή στη χρηστή διακυβέρνηση και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων, οι μηχανισμοί REDD δύνανται να παρακάμψουν τις διαδικασίες διαβούλευσης (και ενδεχομένως τη διακυβέρνηση και τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις) που αποτελούν τμήμα της διαδικασίας FLEGT. Για το λόγο αυτό, οι μηχανισμοί REDD πρέπει να οικοδομηθούν με βάση τη διαδικασία διαβούλευσης FLEGT και να αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες της αποδάσωσης και της υποβάθμισης των δασών.

  ******

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.

  • [1]  Counter-brief Loggingoff : a civil society counter-brief on the Cameroon-EU VPA (Μάιος 2010).

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.10.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Horst Schnellhardt, Bart Staes

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  1.12.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  24

  2

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski, Метин Казак

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa, Μαρία-Ελένη Κοππά

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Markus Pieper