SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodava puidu ja puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu (FLEGT) sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja Kameruni Vabariigi vahel

9.12.2010 - (12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Yannick Jadot

Menetlus : 2010/0217(NLE)
Menetluse etapid istungitel

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodava puidu ja puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu (FLEGT) sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja Kameruni Vabariigi vahel

(12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12796/2010);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Kongo Vabariigi vahelise metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodava puidu ja puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu (FLEGT) eelnõu (13187/2010);

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 3 esimesele lõigule ja lõike 4 esimesele lõigule, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ja lõikele 7 (C7-0339/2010);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ja arengukomisjoni arvamust (A7‑0371/2010),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kameruni Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Kameruni ja Euroopa Liidu vahelise vabatahtliku partnerluslepingu eesmärk on luua õigusraamistik, et i) tuua välja ja tagada puidu jälgitavus, ii) kehtestada valitsusepoolsed ja sõltumatud kontrollimenetlused, mis kinnitavad, et kogu Kamerunist Euroopa turgudele eksporditav puit on omandatud, raiutud, veetud ja eksporditud õiguspäraselt, eesmärgiga seada sisse Kameruni metsade õiguspärane majandamine ja raie, ning iii) toetada metsaõigusnormide täitmist ja metsahaldust.

Kameruni ja ELi vaheline vabatahtlik partnerlusleping sõlmiti 6. mail 2010 pärast 5 aastat kestnud läbirääkimisi (eelläbirääkimiste ajavahemik kaasa arvatud). Leping sõlmiti metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust (inglise keeles Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) käsitleva ELi tegevuskava raames.

Enamik vabatahtliku partnerluslepingu määratlustest tulenevaid kriteeriume näivad olevat täidetud, seda eelkõige läbirääkimisprotsessi tasandil, ning selle tulemusena sõlmiti uuenduslik ja kaasav leping, mille eesmärk on võidelda tõhusalt ebaseadusliku puidukaubanduse ja korruptsiooni aluseks oleva halva metsahalduse vastu ning luua puidu ja puittoodete õiguspärasuse tõhus ja läbipaistev kontrollsüsteem.

Kamerun, kelle territoorium on 40% ulatuses kaetud metsaga, on kõige suurem Euroopasse saadetava kõva puidu eksportija Aafrikas. Ta müüb 80% saetud puidust ELile (eelkõige Itaaliale ja Hispaaniale) ja eksportis 2006. aastal 481 miljoni USA dollari eest puitu ja puittooteid, millest suur osa saadeti ELi (362 miljonit USA dollarit). Kõnealuses valdkonnas on samas tõsiseid probleeme metsahaldusega, mis põhjustab keskkonnakahjustusi, ebavõrdsust, vaesumist ja korruptsiooni. Pettused jätkuvad valitsuse võetud meetmetele vaatamata, kuna väga vähesed karistused on reaalselt kantud[1].

Seega oli pettusega seotud puidukaubanduse vastu võitlemiseks hädavajalik kehtestada meetodid, mis võimaldavad tihti keerukaid kaubandusvooge paremini analüüsida ja jälgida.

WTO eeskirju järgides sõlmitud Kameruni ja ELi vahelises vabatahtlikus kaubanduslepingus on ette nähtud rida poliitilisi ja regulatiivseid reforme, mis võimaldavad Kameruni metsandussektoril luua hea valitsemistava ja suurema läbipaistvuse. Vabatahtlikus kaubanduslepingus kehtestatakse puidukaubanduses esineva pettuse ja seadusevastasuse vastu võitlemiseks uuenduslik menetlus, milleks on eelkõige puidukaubanduse õiguspärasuse määratlemine, õiguspärasust kontrolliva süsteemi väljatöötamine ning kogu süsteemi sõltumatud auditid, mis viiakse läbi säästvama puidukaubanduse nimel.

Oluline on veenduda, et kogu Kamerunist Euroopa turgudele eksporditav puit ja puittooted on õiguspärased, tagavad põliselanike ja kohalike kogukondade õiguste austamise ning mõjutavad reaalselt korruptsioonivastast võitlust ja kohaliku kodanikuühiskonna suutlikkuse suurendamist.

Leping hakkab kehtima pärast lubatud seadusandlike muudatuste rakendamist ja õiguspärasust kontrolliva süsteemi sisseseadmist. Esimesi FLEGT-litsentse (lube), mis antakse välja üksnes ELi eksporditava puidu jaoks, oodatakse 2012. aastaks.

Kamerun, sidusrühmad ja Euroopa Liit näitasid läbirääkimiste ajal menetlust järgides ning eelkõige kohalikku kodanikuühiskonda kaasates ja osalema kutsudes üles ühist tahet teha vabatahtliku kaubanduslepingu sõlmimisel eeskujulikku tööd.

Kõnealuse vabatahtliku partnerluslepingu edu peegeldab ka tõik, et Kamerun otsustas laiendada lepingu kohaldamisala ELi suunatud ekspordist väljapoole ning ka kogu tarbitud ja riigist lahkuvale puidule.

Kõikidest nimetatud aspektidest lähtuvalt soovitab raportöör järgida nõukogu seisukohta, kuid esitab siiski vabatahtliku partnerluslepingu rakendamise suhtes täiendavaid reservatsioone ja soovib, et lepingu rakendusjärgus võetaks arvesse järgmisi soovitusi:

1. Raportöör peab vajalikuks tuletada meelde, kui oluline on, et vabatahtliku partnerluslepingu aluseks olev õiguslik raamistik oleks selge. Komisjon peaks kindlasti koondama kogu tähelepanu selle ülesehitusele ja sisule.

2. Raportöör peab vajalikuks rõhutada, et looduslike metsade väga mastaapne tööstuslik raie võib soodustada metsade raadamist ja hävitamist ning aidata kaasa globaalse keskkonna hävimisele.

3. Raportöör rõhutab sellest tulenevalt, kui oluline on tagada vabatahtlike partnerluslepingute keskkonnaalane terviklikkus ning veenduda eelkõige, et partnerluslepingu raames ettevõetud poliitilised ja regulatiivsed reformid aitavad reaalselt täita ELi ja Kameruni poolt keskkonna ja säästva arengu valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi, milleks on eelkõige bioloogilise mitmekesisuse ressursside säilitamine ja säästev majandamine, võitlus kliimamuutuse vastu ning metsade hävitamise ja raadamise vähendamine. Sellega seoses palub ta komisjonil pöörata erilist tähelepanu sellele, et vabatahtlik partnerlusleping ei julgustaks tööstusliku metsaraie levimist rikkalikult süsinikku ladustavatele puutumatutele metsaaladele või muudesse metsadesse, mis on kõrge väärtusega bioloogilise mitmekesisuse säilitamise seisukohalt.

4. Raportöör rõhutab samuti, kui oluline on, et EL võtaks kõnealusele vabatahtlikule partnerluslepingule lisanduvaid ja seda täiendavaid meetmeid, et võidelda puutumatute metsade mastaapse hävitamise ja raadamise vastu ning edendada nende kaitset. Lisaks toonitab ta, et nimetatud aladelt pärit puittoodete importi soodustades võib ELi tegevus olla vastuolus tema eesmärkidega kliimamuutuse vastu võitlemise ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise küsimuses.

5. Raportöör avaldab heameelt Kameruni olemasolevate õigusaktide parandamiseks antud lubaduste üle. Kameruni metsandussektori õigusliku raamistiku reform on oluline, kuna võimaldab koostada vabatahtliku partnerluslepingu kooskõlas FLEGT-tegevuskava eesmärkidega ning tagada, et vabatahtliku partnerluslepingu rakendamine on kooskõlas kõigi rahvusvaheliste lepingute ning sotsiaalsete ja keskkonnaalaste kriteeriumitega. Õigusaktide ajakohastamisel ja koostamisel tuleks sotsiaalse õigluse parandamiseks ning põliselanike ja kohalike kogukondade õiguste paremaks arvestamiseks tagada osalemis- ja läbipaistvuspõhimõtte jätkuvus. Nagu lepingu tekstis märgitud, tuleb õigusakte täiendada enne FLEGT-litsentside väljastamist.

6. Riigi sõltumatul kodanikuühiskonnal ja välisvaatlejatel lasub oluline ülesanne kontrollida lepingu nõuetekohast rakendamist, et metsandussektori juhtimine võiks reaalselt paraneda ja korruptsioon oluliselt väheneda. Kohalik kodanikuühiskond peab keskpikas perspektiivis teostama seaduse täitmise üle sõltumatut järelevalvet. Järelevalve ja metsandussektori valitsemistava parandamiseks mõeldud täiendavate meetmete väljatöötamine peab toimuma vabatahtliku partnerluslepingu üle läbirääkimisi pidanud isikutest laiemal tasandil.

7. Raportöör palub, et Euroopa Komisjon esitaks kuus kuud pärast igasuguse vabatahtliku partnerluslepingu, sealhulgas ELi ja Kameruni vahel allkirjastatud lepingu jõustumist aruande võetud meetmete kohta, et läbirääkimiste ajal alustatud dialoog sidusrühmade ning kodanikuühiskonna, sealhulgas kohalike ja põliselanike vahel jätkuks ja säiliks ka rakendusjärgus. Nimetatud aruandes tuleb hinnata ka vabatahtliku partnerluslepingu sisu reaalset mõju ja panust, pidades silmas ELi ja allakirjutanud riigi poolt keskkonna ja säästva arengu valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi, milleks on eelkõige bioloogilise mitmekesisuse ressursside säilitamine ja säästev majandamine, võitlus kliimamuutuse vastu ning metsade hävitamise ja raadamise vähendamine.

8. Teatavate vaatlejate väitel töötati kõnealune vabatahtlik partnerlusleping välja Kameruni jaoks enneolematus osalusprotsessis, mis hõlmas valitsusväliseid osalejaid ja valitsusväliste organisatsioonide esindajaid (kuid kus otseselt ei osalenud kohalikud kogukonnad ja põliselanikud). Samas tuleb sisse seada tõhusad ja vastupidavad mehhanismid, mis tagaksid ka edaspidi riigi kodanikuühiskonna jätkuva osaluse, et suurendada sidusrühmade suutlikkust, ning võimaldaksid veenduda, et kohalikud kogukonnad ja põliselanikud on rakendusjärgus otseselt kaasatud. Selleks on oluline parandada teabekanaleid ning viia läbi Kameruni üldsuse teavitamise ja teadlikkuse suurendamise kampaania, et enne vabatahtliku partnerluslepingu jõustumist läbiviidavad reformid võiksid leida laiemat tunnustamist.

9. Komisjon peab jälgima, et kliimas ja keskkonnas esinevate muutuste korral sageli esimesteks ohvriteks olevate põliselanike ja kohalike kogukondade õigusi järgitaks ning et nad võiksid uute eeskirjade koostamisest ja lepingu rakendusjärgust otseselt osa võtta. Kameruni valitsus on seisukohal, et nimetatud rühmadega peavad ühendust võtma valitsusvälised organisatsioonid. Raportöör palub seega, et lepingu rakendamisel pöörataks erilist tähelepanu kõnealuste kogukondade õiguste austamisele, seda eelkõige vabatahtliku partnerluslepingu vastavushindamise tabelites.

10. Korruptsiooni vähenemiseks on oluline soodustada ja toetada meetmeid, mille eesmärk on tagada kohaliku kohtusüsteemi sõltumatus, uute juriidiliste menetluste loomine, üksikisikule või vähemalt kodanikuühiskonna organisatsioonidele kohtusse pöördumise õigus korruptsiooni või seadusevastasuse tuvastamise korral ning kaebuse esitaja õiguste austamine ja kaitsmine. Lisaks tuleb seoses sõltumatute audititega kavandada ja kontrollida sundtäitmise võimalusi ja kohtulike karistuste rakendamist. Kohalik kodanikuühiskond peab seejuures need aspektid omaks võtma.

11. Vabatahtliku partnerluslepingu artiklis 15 rõhutatakse, et puidu õiguspärasuse kontrollimise süsteemi sisseseadmiseks on vaja täiendavaid tehnilisi ja rahalisi vahendeid. Ametlikult ei ole aga lepingul liidu eelarvele mingisugust otsest finantsmõju – igasugune täiendavate vahendite eraldamine komisjoni või liikmesriikide poolt toimub abi kavandamise tavamenetluste alusel. Sellest tulenevalt peavad ühelt poolt Kamerun ja teiselt poolt Euroopa Liit tegema kindlaks ja eraldama vastavad rahalised vahendid, tehnilise toe ja inimressursid, mis on lepingu rakendamiseks vajalikud. Tähtis on, et Euroopa Liit mõtleks laiemalt strateegiale ja olulisele rahalisele toetusele, mida on vaja nii kõnealuse kui ka edaspidiste vabatahtlike FLEGT-partnerluslepingute rakendamiseks, lähtuvalt nende lepingute ülesannetest ja ambitsioonikusest. Raportöör palub sellega seoses komisjonil hinnata, kui suur on järgmise eelarveaasta raames vabatahtlike partnerluslepingute rakendamiseks vajalikuna tunduv rahalise abi summa kokku ja iga lepingu, sealhulgas ka Kameruniga allkirjastatud lepingu puhul eraldi.

12. Lisaks palub raportöör, et iga vabatahtliku partnerluslepingu puhul oleks olemas ombudsmani seisukoht ning edasikaebuse ja lepitusmenetlus. Nimetatud menetlus peab andma kodanikuühiskonnale kaebuse esitamise õiguse, mida võib kasutada, kui üks pool või mõlemad pooled ei pea kinni lepingu ajakavast või korrast.

13.  Lissaboni lepinguga Euroopa Parlamendile kaubanduslepingute valdkonnas antud uute pädevuste analüüsi põhjal rõhutab raportöör, et Euroopa Parlamendil peaks kõnealuses valdkonnas olema suurem roll, ning palub, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile aruandeid vabatahtlike partnerluslepingute läbirääkimis- ja rakendusjärkude kohta.

14. Euroopa Parlament palub sellega seoses, et teda teavitataks rahvusvahelise kaubanduse komisjoni kaudu ja et talle saadetaks nõukogule edastatavad dokumendid, nagu näiteks lepingu rakendamise ühiskomitee koosolekute aruanded ja otsuste kokkuvõtted, lepingu rakendamise ühiskomitee aastaaruanne, lepingu sõltumatu audiitori kontrollkäigu ja auditi aruanne ning ka lepingu rakendamist käsitlevad hindamisaruanded, sealhulgas lepingu sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnamõju uuringud.

15. Läbipaistvuse ja koostöö huvides peaks kõigi nende ettevõtjate (ja aktsionäride) nimed, kellele on antud kontsessioone, olema esitatud avalikus ja kõigile sidusrühmadele kättesaadavas nimekirjas, samuti peaks Euroopa Liit avaldama vastastikuse läbipaistvuse põhimõtet järgides Euroopa ettevõtjate ja importijate nimed.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Raportöör esitab Kameruniga vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimise kohta pooldava arvamuse lootuses, et kõiki eespool nimetatud probleeme käsitletakse õigeaegselt ja rahuldaval viisil.

  • [1]  Counter Brief Loggingoff : a civil society counter-brief on the Cameroon-EU VPA (May 2010)

ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (26.10.2010)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodava puidu ja puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu (FLEGT) sõlmimist Euroopa Liidu ja Kameruni Vabariigi vahel
(12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE))

Arvamuse koostaja: Eva Joly

LÜHISELGITUS

ELi ja Kameruni vahelise vabatahtliku partnerluslepingu eesmärk on parandada metsahaldust, edendada Kameruni puittoodete kaubandust ja suurendada riigi konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul.

Kuigi lepingus on seatud põhjendatud eesmärgid, tahab arengukomisjon meelde tuletada, et lepingut saab pidada edukaks juhul, kui nõuetekohaselt täidetakse metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) kava eesmärke ja lepinguga võetud kohustusi (toetada kogukonna maaomandit ja juurdepääsuõigust; tagada kodanikuühiskonna aktiivne osalemine metsahalduse poliitika väljatöötamises, pöörates erilist tähelepanu põlisrahvastele; suurendada läbipaistvust ja vähendada korruptsiooni).

Seepärast tahab arengukomisjon juhtida tähelepanu vähemalt kahele asjaolule. Ühelt poolt on oluline tagada mõistlik metsahaldusreformi läbiviimine, mille juures võetakse arvesse metsast sõltuvate kogukondade ja põliselanike vajadusi ning mis rajaneb kodanikuühiskonna osalemisel õigusloomeprotsessis ning kaasaval metsahaldusel eesmärgiga parandada metsahaldust, järelevalve mehhanisme ja korruptsiooniga tegelemist.

Teisalt tuleks eespool nimetatud eesmärkidest tulenevalt kehtestada lepingutes selged eeskirjad, millega määratakse kindlaks kõigi osalejate roll ja vastutus õigusreformi läbiviimisel, puidu päritolu kindlakstegemise süsteemi kasutuselevõtul, institutsioonilise raamistiku loomisel ning osalejate teavitamisel ja suutlikkuse suurendamisel.

Lõpetuseks soovib arengukomisjon juhtida tähelepanu asjaolule, et kuigi FLEGT ja metsade raadamisest ja metsa seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamise (REDD) kavad tegelevad metsade kasutamisega, on need loodud omaette algatustena ning on partnerriikides eri ministrite vastutusalas. Arengukomisjon rõhutab seepärast, et hea valtsemistava järgimist ja kohalike kogukondade ja põlisrahvaste õiguste tunnustamist nõudmata võib REDD-kavade puhul minna mööda konsulteerimisprotsessist (ning mõnel juhul ka haldus- ja õigusreformist), mis on osa FLEGTist. Seetõttu tuleb REDD-kavad töötada välja FLEGTi konsulteerimisprotsessi põhjal ning need peavad tegelema metsaraadamise ja metsade seisundi halvenemise algpõhjustega.

******

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek anda lepingule oma nõusolek.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

26.10.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

1.12.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Markus Pieper