SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä

9.12.2010 - (12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE)) - ***

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Yannick Jadot

Menettely : 2010/0217(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0371/2010

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä

(12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (12796/2010),

–   ottaa huomioon luonnoksen neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta (FLEGT) (13187/2010),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan. 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0339/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A6-0371/2010),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kamerunin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tavoite on muodostaa lainsäädännöllinen kehys, jonka avulla voidaan (i) merkitä ja varmistaa puutavaran jäljitettävyys, (ii) ottaa käyttöön viranomaisten varmistamismenettely ja riippumaton varmistamismenettely, joilla sertifioidaan, että kaikki Kamerunista eurooppalaisille markkinoille viety puutavara on hankittu, hakattu, kuljetettu ja viety laillisesti, Kamerunin metsien laillisen metsänhoidon ja -hakkuun varmistamiseksi, ja (iii) tehostaa metsälainsäädännön ja metsähallinnon soveltamista.

Kamerunin ja EU:n välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus tehtiin 6. toukokuuta 2010 viisi vuotta kestäneiden neuvottelujen päätteeksi (kun siihen lasketaan mukaan neuvotteluja edeltänyt ajanjakso). Se on osa metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevaa Euroopan unionin toimintasuunnitelmaa (FLEGT).

Vaikuttaa siltä, että suurin osa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen määritelmiä koskevista vaatimuksista on täyttynyt muun muassa neuvotteluprosessin osalta, jonka lopputuloksena on täysin uudenlainen ja osallistava sopimus, jonka tavoitteena on torjua tehokkaasti laittoman puukaupan ja korruption takana olevan huonon hallinnon käytänteitä ja ottaa käyttöön tehokas ja avoin puutavaran ja puutuotteiden laillisuutta valvova järjestelmä.

Kamerun, jonka pinta-alasta 40 prosenttia on metsän peitossa, on Eurooppaan tarkoitettujen kovien puulajien suurin afrikkalainen viejä. Se myy 80 prosenttia sahatavarasta Euroopan unioniin (erityisesti Italiaan ja Espanjaan) ja vei vuonna 2006 puutavaraa ja puutuotteita 481 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä, mistä suuren osan Euroopan unioniin (362 miljoonaa dollaria). Alalla on kuitenkin vakavia hallinnollisia ongelmia, jotka ovat johtaneet ympäristön tilan heikkenemiseen, epätasa-arvoisuuteen, kurjistumiseen ja korruptioon. Hallituksen toimista riippumatta petostoiminta jatkuu, muun muassa sen vuoksi, että harvat seuraamukset ovat tehokkaita[1].

Oli siis kiireellistä ottaa käyttöön menettelyjä vilpillisen puutavarakaupan torjumiseksi, jotta voidaan paremmin analysoida ja valvoa usein monimutkaisiksi osoittautuvia kauppavirtoja.

EU:n ja Kamerunin vapaaehtoinen kumppanuussopimus, joka tehtiin WTO:n sääntöjä noudattaen, sisältää sarjan poliittisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden avulla Kamerunin metsäalalla voidaan ottaa käyttöön hyvä hallintotapa ja enemmän avoimuutta. Vapaaehtoisessa kumppanuussopimuksessa perustetaan täysin uudenlainen menettely petosten ja laittomuuksien torjumiseksi puukaupassa: siihen kuuluvat eritoten puukaupan laillisuuden määritelmä, laillisuuden varmistusjärjestelmän laatiminen ja koko järjestelmää koskevat riippumattomat tarkastukset, joiden avulla pyritään kestävämpään puukauppaan.

On tärkeää varmistaa, että kaikki Kamerunista eurooppalaisille markkinoille vietävä puutavara ja puutuotteet ovat laillisia, että taataan paikallisten ja alkuperäisväestöjen yhteisöjen oikeuksien kunnioittaminen ja että tällä on todellinen vaikutus korruption torjuntaan ja kansalaisyhteiskunnan valmiuksien parantamiseen.

Sopimus astuu voimaan heti kun luvatut lainsäädännölliset muutokset on pantu täytäntöön ja laillisuuden varmistusjärjestelmä otettu käyttöön. Ensimmäiset FLEGT-luvat, joita myönnetään ainoastaan Euroopan unioniin vietävälle puutavaralle, ovat odotettavissa vuonna 2012.

Noudattamalla menettelyjä neuvottelujen aikana, erityisesti ottamalla mukaan paikallisen kansalaisyhteiskunnan edustajia Kamerunin tasavalta, eri osapuolet ja Euroopan unioni osoittivat halunsa laatia esimerkillinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus.

Tämän vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen onnistuminen näkyy myös siinä, että Kamerun on päättänyt laajentaa sopimuksen soveltamisalaa muualle kuin EU:hun vietävän tavaran lisäksi kaikkeen maassa käytettävään tai maasta vietävään puuhun.

Esittelijä kannattaa neuvoston kantaa kaikin puolin, mutta ilmaisee kuitenkin joitakin varauksia vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanon suhteen ja pyytää, että seuraavat suositukset otetaan huomioon sopimuksen täytäntöönpanovaiheen aikana:

1.   Esittelijä haluaa muistuttaa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen perustan muodostavan oikeudellisen kehyksen selkeyden merkityksestä. On olennaisen tärkeää, että komissio keskittää kaiken huomionsa sen rakenteeseen ja sisältöön.

2.   Esittelijä haluaa muistuttaa, että luonnonmetsien teollinen hyödyntäminen suuressa mittakaavassa saattaa edistää metsien tilan heikkenemistä ja metsäkatoa sekä ympäristön tuhoutumista maailmanlaajuisesti.

3.   Esittelijä vaatii näin ollen, että on taattava vapaaehtoisten kumppanuussopimusten tarkoituksenmukaisuus ympäristön kannalta ja eritoten varmistettava, että kumppanuussopimuksen puitteissa käynnistetyt poliittiset ja lainsäädännölliset uudistukset tukevat todellakin EU:n ja Kamerunin ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevia kansainvälisiä sitoumuksia erityisesti koskien luonnon monimuotoisuusresurssien säilyttämistä ja kestävää hoitoa, ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen vähentämistä. Tähän liittyen esittelijä pyytää, että komissio valvoo erityisesti, että vapaaehtoinen kumppanuussopimus ei kannusta metsien teollisen hyödyntämisen lisäämiseen koskemattomilla, paljon hiilidioksidia varastoivilla metsäalueilla tai muissa metsissä, joiden suojeluarvo luonnon monimuotoisuuden kannalta on korkea.

4.   Esittelijä korostaa myös sitä, että EU:n on ryhdyttävä uusiin ja täydentäviin toimenpiteisiin nykyisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen lisäksi, jotta voidaan torjua metsäkatoa ja koskemattomien metsien tilan heikkenemistä laajassa mittakaavassa ja edistää niiden suojelua. Esittelijä korostaa lisäksi, että suosimalla näiltä alueilta peräisin olevien puutuotteiden tuontia EU:n toimet voivat olla ristiriidassa sen ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevien tavoitteiden kanssa.

5.   Esittelijä pitää myönteisinä sitoumuksia Kamerunin nykyisen lainsäädännön parantamiseksi. Kamerunin metsäalan oikeudellisen kehyksen uudistus on tarpeen, jotta vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta tulee FLEGT-toimintasuunnitelman tavoitteiden mukainen ja jotta varmistetaan, että sopimuksen täytäntöönpano on kaikkien kansainvälisten sopimusten ja sosiaali- ja ympäristökriteerien mukaista. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseen ja paikallisten ja alkuperäisväestöjen yhteisöjen oikeuksien kunnioittamiseen tähtäävä oikeudellisten tekstien ajantasaistaminen ja tarkistaminen olisi tehtävä siten, että varmistetaan osallisuuden ja avoimuuden periaatteiden jatkuvuus. Kuten sopimustekstissä todetaan, nämä lainsäädännölliset parannukset on tehtävä ennen FLEGT-lupien myöntämistä.

6.   Riippumattoman kansalaisyhteiskunnan ja ulkopuolisten tarkkailijoiden rooli on olennaisen tärkeä sopimuksen hyvän täytäntöönpanon varmistamisessa, jotta metsäalan hallintoa todella parannettaisiin ja korruptio vähenisi merkittävästi. Keskipitkällä aikavälillä paikallisen kansalaisyhteiskunnan on valvottava riippumattomasti lainsäädännön lujittamista. Metsäalan hallinnon parantamiseen tähtäävien valvonnan ja lisätoimenpiteiden kehittämisen on tapahduttava korkeammalla tasolla kuin jolla vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta neuvoteltiin.

7.   Esittelijä pyytää, että komissio esittää kuuden kuukauden kuluttua jokaisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen ja myös EU:n ja Kamerunin tasavallan välisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen voimaantulon jälkeen kertomuksen toimista, joihin on ryhdytty, jotta osapuolten ja kansalaisyhteiskunnan, paikallis- ja alkuperäisväestöt mukaan lukien, neuvottelujen aikana aloitettu vuoropuhelu jatkuu ja säilytetään täytäntöönpanovaiheen aikana. Tämän kertomuksen olisi sisällettävä myös arviointi vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen sisällön todellisista vaikutuksista EU:n ja allekirjoittajamaan ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevien kansainvälisten sitoumusten suhteen erityisesti, mitä tulee luonnon monimuotoisuusresurssien säilyttämiseen ja kestävään hoitoon, ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen vähentämiseen.

8.   Joidenkin tarkkailijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että tätä vapaaehtoista kumppanuussopimusta on laadittu Kamerunissa ennennäkemättömän osallistavalla prosessilla, johon on otettu mukaan valtiosta riippumattomia toimijoita ja kansalaisjärjestöjen edustajia (mutta johon paikallisten ja alkuperäisväestöjen yhteisöt eivät ole osallistuneet millään tavalla). On kuitenkin perustettava tehokkaita ja kestäviä mekanismeja, jotta voidaan taata maan kansalaisyhteiskunnan jatkuva osallistuminen tulevaisuudessa, vahvistaa osapuolten valmiuksia ja varmistaa, että paikalliset ja alkuperäisväestöjen yhteisöt osallistuvat suoraan täytäntöönpanovaiheeseen. Tätä varten on tärkeää parantaa viestintävälineitä sekä järjestää tiedotus- ja valistuskampanja Kamerunin kansalaisia varten, jotta varmistetaan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen seurauksena toteutettavien uudistusten hyväksyminen.

9.   Komission on varmistettava, että paikallisten ja alkuperäisväestöjen yhteisöjen, jotka ovat usein ilmastohäiriöiden ja ympäristöongelmien ensimmäisiä uhreja, oikeuksia kunnioitetaan ja että ne voivat osallistua suoraan uusien säädöstekstien laatimiseen ja täytäntöönpanovaiheeseen. Kamerunin hallitus katsoo, että on valtiosta riippumattomien järjestöjen tehtävä ottaa yhteyttä näihin ryhmiin. Esittelijä pyytää täten, että täytäntöönpanovaiheen aikana kiinnitetään erityistä huomiota kyseisten yhteisöjen oikeuksien kunnioittamiseen, eritoten sopimuksen laillisuuskaavioissa.

10. Korruption vähenemisen takaamiseksi on tärkeää edistää ja tukea toimia, joilla pyritään takaamaan paikallisen oikeusjärjestelmän riippumattomuus, uusien oikeusmenettelyjen luominen, yksittäisille kansalaisille tai ainakin kansalaisjärjestöille annettu oikeus nostaa kanne oikeaksi todistetuissa korruptio- tai laittomuustapauksissa sekä kantajien oikeuksien kunnioittaminen ja suojelu. Lisäksi olisi harkittava mahdollisuutta käyttää pakkokeinoja ja oikeudellisia seuraamuksia, joiden täytäntöönpanoa olisi valvottava riippumattomien tarkastusten yhteydessä. Kehittymässä olevan kansalaisyhteiskunnan on otettava käyttöön nämä mahdollisuudet.

11. Vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen 15 artiklassa korostetaan, että tarvitaan lisää teknisiä resursseja ja rahoitusvaroja, joilla tuetaan puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmän käyttöönottoa. Virallisesti sopimuksella ei kuitenkaan ole minkäänlaista suoraa vaikutusta unionin talousarvioon: kaikkien komission tai jäsenvaltioiden antamien lisävarojen suhteen noudatetaan tavanomaisia suunnittelumenettelyjä. Niinpä Kamerunin tasavallan yhtäältä ja Euroopan unionin toisaalta on yksilöitävä ja otettava käyttöön sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittava rahoitus ja tekninen tuki sekä henkilöstöresurssit. On tärkeää, että Euroopan unionissa pohditaan laajemmin tämän sopimuksen ja muiden, tulevien vapaaehtoisten FLEGT-kumppanuussopimusten täytäntöönpanoa varten tarkoitettua strategiaa ja merkittävää taloudellista tukea, joka vastaa näiden sopimusten panoksia ja tavoitteita. Tätä varten esittelijä pyytää komissiota arvioimaan seuraavan budjettimenettelyn puitteissa sen taloudellisen avun määrän, jota se pitää tarpeellisena vapaaehtoisten kumppanuussopimusten täytäntöönpanon varmistamiseksi, kokonaisuudessaan ja sopimuskohtaisesti, Kamerunin tasavallan kanssa tehtävä sopimus mukaan luettuna.

12. Lopuksi esittelijä pyytää, että jokaista vapaaehtoista kumppanuussopimusta varten perustetaan asiamiehen toimi sekä valitus- ja sovittelumenettely. Tämän menettelyn olisi sisällettävä kansalaisyhteiskunnan valitusoikeus, jota voidaan käyttää, jos jompikumpi osapuolista ei noudata sopimuksen aikataulua ja yksityiskohtia.

13.  Lissabonin sopimuksen Euroopan parlamentille kauppasopimusten alalla antamien uusien toimivaltuuksien analyysin pohjalta esittelijä vaatii Euroopan parlamentille tärkeämpää asemaa kyseisellä alalla ja pyytää, että komissio antaa parlamentille selonteon vapaaehtoisten kumppanuussopimusten neuvotteluvaiheista ja täytäntöönpanosta.

14. Euroopan parlamentti pyytää täten, että sille toimitetaan kansainvälisen kaupan valiokunnan kautta tietoja ja neuvostolle toimitetut asiakirjat, kuten sopimuksen "yhteisen täytäntöönpanokomitean" kokouspöytäkirjat ja päätökset, yhteisen täytäntöönpanokomitean vuosikertomus, riippumattoman valvojan tarkastusmatkaraportit ja tarkastuskertomukset tai sopimuksen täytäntöönpanon arviointiraportit, myös sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia koskevat tutkimukset.

15. Avoimuuden ja yhteistyön hengessä luettelon niistä yrityksistä (ja osakkeenomistajista), joille toimilupia myönnetään, olisi oltava julkinen, ja se olisi annettava kaikkien osapuolten käyttöön. Samoin Euroopan unionin olisi julkaistava eurooppalaisten toimijoiden ja maahantuojien nimet vastavuoroisen avoimuuden nimissä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Esittelijä antaa myönteisen lausunnon Kamerunin kanssa tehtävästä vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta siinä toivossa, että edellä mainittuihin ongelmiin puututaan ripeästi ja riittävällä tavalla.

  • [1]  Counter Brief Loggingoff: a civil society counter-brief on the Cameroon-EU VPA (toukokuu 2010).

KEHITYSYHTEISTYÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.10.2010)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä
(12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE))

Valmistelija: Eva Joly

LYHYET PERUSTELUT

EU:n ja Kamerunin vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tavoitteena on vahvistaa metsähallintoa, edistää kamerunilaisten puutuotteiden kauppaa ja parantaa Kamerunin kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Kehitysyhteistyövaliokunta haluaa sopimuksen perustelluista pyrkimyksistä huolimatta muistuttaa, että sopimusta pidetään onnistuneena, jos FLEGT:n tavoitteet ja sopimussitoumukset (yhteisöjen maanhallinta- ja käyttöoikeuksien vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan – kiinnittäen erityistä huomiota alkuperäiskansoihin – tehokkaan osallistumisen varmistaminen metsähallintokysymyksiä koskevassa päätöksenteossa, avoimuuden lisääminen ja korruption vähentäminen) täyttyvät asianmukaisesti.

Kehitysyhteistyövaliokunta haluaisi korostaa tässä yhteydessä ainakin kahta seikkaa. On tärkeää varmistaa mielekäs metsähallinnon uudistamisprosessi, jossa otetaan huomioon metsistä riippuvaisten yhteisöjen ja alkuperäiskansojen tarpeet ja joka perustuu kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen lainsäädännön valmisteluun ja osallistavaan metsähallintoon, minkä tavoitteena on metsähallinnon ja täytäntöönpanomekanismien parantaminen sekä korruption torjuminen.

Edellä mainittuihin tavoitteisiin liittyy myös se, että sopimuksissa olisi määriteltävä selkeät säännöt. Näissä säännöissä on vahvistettava kaikkien sidosryhmien roolit ja vastuu lainsäädännön uudistamisprosessin aikana ja menetelmä, jolla puunseurantajärjestelmä saadaan toimintakuntoon, institutionaalisen kehyksen perustaminen sekä keinot, joilla lisätään tietoisuutta ja vahvistetaan toimijoiden valmiuksia.

Kehitysyhteistyövaliokunta haluaisi korostaa, että vaikka FLEGT- ja REDD-järjestelmät (metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen kehitysmaissa) koskevat metsien käyttöä, niitä pidetään erillisinä aloitteina ja kumppanuusmaissa niistä vastaavat eri ministerit. Valiokunta painottaa, että REDD‑järjestelmät voivat hyvää hallintotapaa ja paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksien tunnustamista edellyttämättä sivuuttaa kuulemisprosessit (ja tarvittaessa hallinto- ja lainsäädäntöuudistukset), jotka ovat osa FLEGT-prosessia. Tämän vuoksi REDD‑järjestelmien on pohjauduttava FLEGT:n kuulemisprosessiin, ja niissä on keskityttävä metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen taustalla oleviin syihin.

******

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.10.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

1.12.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Markus Pieper