Pranešimas - A7-0371/2010Pranešimas
A7-0371/2010

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Kamerūno Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) sudarymo

9.12.2010 - (12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE)) - ***

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Yannick Jadot

Procedūra : 2010/0217(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Kongo Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (FLEGT) sudarymo

(12796/2010 – C7 0339/2010 – 2010/0217(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12796/2010 ),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kamerūno Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) projektą (13187/2010),

–   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 dalį ir to paties straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a ir v punktus ir 218 straipsnio 7 dalį (C7–0339/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir Vystymosi komiteto nuomonę (A7‑0371/2010),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir Kamerūno Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Kamerūno ir Europos Sąjungos savanoriško partnerystės susitarimo (Kamerūno ir ES SPS) tikslas – parengti teisinį pagrindą siekiant i) nustatyti ir užtikrinti medienos atsekamumą, ii) parengti vyriausybinio ir nepriklausomo tikrinimo procedūras, kuriomis būtų patvirtinama, kad visa iš Kamerūno į Europos rinkas eksportuojama mediena įsigyta, nukirsta, pervežta ir eksportuojama teisėtai norint užtikrinti, kad Kamerūno miškai būtų eksploatuojami teisėtai, iii) sugriežtinti miškų teisės aktų taikymą ir valdymą.

Po derybų, kurios truko 5 metus (skaičiuojant pasirengimo deryboms laikotarpį) Europos Sąjunga ir Kamerūno Respublika 2010 m. gegužės 6 d. sudarė Kamerūno ir ES SPS. Susitarimas sudarytas pagal ES miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (angl. FLEGT) veiksmų planą.

Atrodo, kad įvykdyta daugelis pagal SPS apibrėžtis nustatytų reikalavimų, visų pirma su derybų procesu susijusių reikalavimų, ir sudarytas novatoriškas ir dalyvavimu grindžiamas susitarimas, kuriuo siekiama veiksmingai kovoti su blogu valdymu, dėl kurio prasideda neteisėta prekyba mediena ir korupcija, ir siekiama sukurti veiksmingą ir skaidrią medienos ir medienos produktų teisėtumo tikrinimo sistemą.

40 proc. Kamerūno teritorijos sudaro miškai ir tai svarbiausia Afrikos medieną į Europą eksportuojanti šalis. 80 proc. nukirstos medienos Kamerūnas parduoda ES (ypač Italijai ir Ispanijai), 2006 m. eksportavo medienos ir jos produktų už 481 milijoną USD – didžioji dalis šio eksporto buvo skirta ES (už 362 milijonus USD). Tačiau šiame sektoriuje daug rimtų valdymo problemų, dėl kurių alinama aplinka, didėja nelygybė, gyventojų skurdinimas ir korupcija. Nepaisant priemonių, kurių ėmėsi vyriausybė, sukčiavimai tęsiasi, visų pirma todėl, kad bausmės nėra labai veiksmingos[1].

Taigi reikėjo skubiai parengti priemones kovai su nesąžininga prekyba mediena norint geriau analizuoti ir stebėti dažnai gana sudėtingus prekybos srautus.

Kamerūno ir ES savanoriškame partnerystės susitarime, sudarytame laikantis PPO taisyklių, numatomos politinės ir teisės aktų reformos, kuriomis bus sudaromos galimybės Kamerūno miškų sektoriuje užtikrinti tinkamą valdymą ir daugiau skaidrumo. SPS numatoma novatoriška tvarka, kurią taikant bus siekiama kovoti su nesąžininga ir neteisėta prekyba mediena, pvz., siekiant, kad prekybos mediena sistema būtų tvaresnė, nustatyta prekybos mediena teisėtumo apibrėžtis, parengta teisėtumo patikros sistema ir numatyti visos sistemos nepriklausomi auditai.

Svarbu tikrinti, ar visi iš Kongo į Europos rinkas eksportuojami medienos produktai teisėti, ar užtikrinama pagarba vietos bendruomenių teisėms, ar daromas poveikis siekiant kovoti su korupcija ir ar didinami vietos pilietinės visuomenės pajėgumai.

Susitarimas bus efektyvus tuomet, kai bus įgyvendinti žadėti teisės aktų pakeitimai ir teisėtumo tikrinimo sistema. Pirmųjų FLEGT licencijų (leidimų), kurie bus išduodami tik į ES eksportuojamai medienai, laukiama pasirodant 2012 m.

Laikydamosi nustatytos tvarkos derybų metu, ypač įtraukdamos vietos pilietinę visuomenę ir sudarydamos galimybes jai dalyvauti procese, Kamerūnas, suinteresuotosios šalys ir Europos Sąjunga kartu pademonstravo norą sudaryti pavyzdinį SPS.

Kad šis SPS sėkmingai parengtas galime matyti iš to, kad Kamerūnas nusprendė susitarimo taisykles taikyti ne tik eksportui į ES, bet visai šalyje naudojamai ar iš šalies išvežamai medienai.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas siūlo laikytis Tarybos pozicijos, tačiau pateikia kai kurias abejones dėl SPS įgyvendinimo ir ragina įgyvendinant susitarimą atsižvelgti į toliau pateikiamas rekomendacijas.

1. Pranešėjas primygtinai primena, kad svarbu, jog teisės aktai, kurie sudaro SPS pagrindą, būtų aiškūs. Labai svarbu, kad Komisija visą savo dėmesį skirtų jų struktūrai ir turiniui.

2. Pranešėjas pabrėžia, kad didelio masto pramoninis natūralių miškų naudojimas gali sukelti miškų skurdinimą ir nykimą ir prisidėti prie pasaulio aplinkos naikinimo.

3. Taigi pranešėjas primygtinai atkreipia dėmesį į tai, kad būtina užtikrinti SPS aplinkosauginį integralumą ir įsitikinti, kad pagal partnerystės susitarimą vykdomos politinės ir teisės aktų reformos veiksmingai padės ES ir Kamerūnui vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su aplinkosauga ir tvariu vystymusi, visų pirma, su biologinės įvairovės išteklių saugojimu ir tvariu jų valdymu, kova su klimato kaita ir su miškų nykimo ir skurdinimo mažinimu. Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas reikalauja, kad Komisija ypač atidžiai stebėtų, ar SPS neskatina pramoninio miškų naudojimo plitimo į žmogaus rankų nepaliestas miškų zonas, kuriose saugoma daug anglies dvideginio, arba į kitus biologinės įvairovės apsaugai labai svarbius miškus.

4. Be to, pranešėjas primygtinai tvirtina, kad ES privalo imtis papildomų ir SPS papildančių priemonių siekdama kovoti su didelio masto žmogaus rankų neliestų miškų naikinimu ir alinimu ir skatinti juos saugoti. Pranešėjas pabrėžia, kad ES veikla, kuria skatinamas medienos produktų iš šių zonų importavimas, gali nederėti su ES nustatytais kovos su klimato kaita ir biologinės įvairovės saugojimo tikslais.

5. Pranešėjas džiaugiasi, kad prisiimti įsipareigojimai gerinti galiojančius Kamerūno teisės aktus. Norint parengti FLEGT veiksmų plano tikslus atitinkantį SPS būtina tobulinti Kamerūno miškų sektoriaus teisinį pagrindą ir įsitikinti, kad jį įgyvendinant būtų laikomasi tarptautinių konvencijų ir socialinių ir aplinkos apsaugos reikalavimų. Teisės aktų atnaujinimas ir redagavimas siekiant pagerinti socialinį teisingumą ir užtikrinti pagarbą vietos bendruomenių teisėms turėtų būti atliekamas užtikrinant, kad bus laikomasi dalyvavimo ir skaidrumo principų. Kaip nurodoma susitarimo tekste, teisės aktų gerinimas turi būti pabaigtas prieš pradedant išduoti FLEGT licencijas.

6. Siekiant, kad miškų sektoriaus valdymas tikrai pagerėtų ir kad ženkliai sumažėtų korupcija, itin svarbu, kad tikrinant, ar susitarimas tinkamai įgyvendinamas, šalies nepriklausoma pilietinė visuomenė ir išorės stebėtojai atliktų pagrindinį vaidmenį. Vietos pilietinė visuomenė vidutinės trukmės laikotarpiu turės vykdyti nepriklausomą teisės aktų įgyvendinimo priežiūrą. Miškų sektoriaus valdymui gerinti skirtų papildomų priemonių priežiūra ir vystymas turi būti vykdomas platesniu, nei subjektų, kurie derėjosi dėl SPS, lygiu.

7. Pranešėjas ragina, kad Europos Komisija per šešis mėnesius po bet kurio SPS, įskaitant ES ir Kamerūno pasirašytąjį, įsigaliojimo, pateiktų ataskaitą apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant tęsti derybų metu pradėtą suinteresuotųjų šalių ir pilietinės visuomenės, įskaitant vietos gyventojus, dialogą ir jį palaikyti įgyvendinimo etapu. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti pateiktas SPS poveikio ES ir pasirašiusios šalies tarptautiniams įsipareigojimams, susijusiems su aplinkosauga ir tvariu vystymusi, visų pirma, su biologinės įvairovės išteklių saugojimu ir tvariu jų valdymu, su kova su klimato kaita ir su miškų nykimo ir skurdinimo mažinimu, vertinimas.

8. Kai kurių stebėtojų nuomone, rengiant šį SPS buvo įtraukta daug dalyvių, įskaitant nevalstybinius subjektus ir NVO atstovus (nors tiesiogiai nedalyvavo nei vietos bendruomenės, nei vietos gyventojai) ir tokio dalyvavimo pavyzdžių Kamerūne dar nebūta. Vis dėlto, norint užtikrinti, kad šalies pilietinė visuomenė ir toliau dalyvautų šioje veikloje, reikia parengti veiksmingas ir patikimas priemones skirtas suinteresuotųjų šalių pajėgumams didinti ir tikrinti, ar vietos bendruomenės ir vietos gyventojai tiesiogiai dalyvauja įgyvendinimo etapo veikloje. Taigi, labai svarbu gerinti informacijos pateikimą ir vykdyti Kamerūno visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampaniją siekiant, kad visuomenė geriau suprastų pagal SPS vykdomas reformas.

9. Komisija turėtų stebėti, ar gerbiamos vietos bendruomenių, kurios dažnai tampa pirmosiomis klimato ir aplinkos pusiausvyros sutrikimų aukomis, teisės, ir ar šios bendruomenės gali tiesiogiai dalyvauti rengiant naujus teisės aktus ir įgyvendinant susitarimą. Kamerūno vyriausybė mano, kad ryšius su šiomis bendruomenėmis turi užmegzti NVO. Pranešėjas ragina, kad įgyvendinant susitarimą, ypač sudarant SPS teisėtumo lenteles, būtų ypatingai atsižvelgiama į šių bendruomenių teises.

10. Siekiant sumažinti korupcijos mastą svarbu skatinti ir remti priemones, kuriomis siekiama užtikrinti vietos teismų sistemos nepriklausomumą, sukurti naujas teisines procedūras, užtikrinti individualiems piliečiams ar bent pilietinės visuomenės organizacijoms teisę kreiptis į teismus dėl patvirtintų korupcijos ar teisės pažeidimų faktų ir gerbti ieškovų teises ir jas saugoti. Be to, reikės numatyti prievartines priemones ir teismines bausmes atsižvelgiant į nepriklausomus auditus ir kontroliuoti jų taikymą. Vietos pilietinė visuomenė turi suprasti šiuos aspektus.

11. SPS 15 straipsnyje pabrėžiama, kad norint paremti medienos teisėtumo tikrinimo sistemos sukūrimą būtini papildomi techniniai ir finansiniai ištekliai. Tačiau oficialiai teigiama, kad susitarimas nedaro jokio tiesioginio finansinio poveikio Sąjungos biudžetui: bet kokie papildomi ištekliai, kuriuos skirs Komisija ar valstybės narės, bus suteikiami pagal įprastas pagalbos programavimo procedūras. Taigi, Kamerūnas ir Europos Sąjunga turi nustatyti, kokių atitinkamų lėšų ir techninių bei finansinių priemonių reikia siekiant įgyvendinti šį susitarimą ir pasirūpinti jų gavimu. Svarbu, kad Europos Sąjunga plačiau apsvarstytų šio ir kitų būsimų FLEGT savanoriškų partnerystės susitarimų įgyvendinimo strategiją ir jų įgyvendinimui teikiamos finansinės paramos klausimą, atsižvelgdama į įvairius su šiais susitarimais susijusius klausimus ir siekius. Todėl pranešėjas ragina Komisiją rengiant kitų finansinių metų biudžetą numatyti, kokio dydžio finansinės paramos reiktų norint užtikrinti visų SPS ir kiekvieno iš jų atskirai, įskaitant pasirašytąjį su Kamerūnu, įgyvendinimą.

12. Be to, pranešėjas reikalauja, kad būtų nustatytas ombudsmeno vaidmuo kiekvieno SPS atžvilgiu ir numatyta apeliacijos ir taikinimo procedūra. Pagal šią procedūrą turėtų būti numatyta pilietinės visuomenės teisė pateikti skundą, suteikiant galimybę naudotis šia teise tuomet, jei viena ar abi šalys nesilaiko susitarimo terminų ar kitų sąlygų.

13.  Remdamasis naujų Europos Parlamentui Lisabonos sutartimi suteiktų įgaliojimų prekybos susitarimų klausimais analize, pranešėjas pabrėžia, kad Europos Parlamentas turėtų atlikti svarbų vaidmenį šioje srityje ir ragina Komisiją informuoti Europos Parlamentą apie derybų dėl SPS ir šių susitarimų įgyvendinimo etapus.

14. Taigi Europos Parlamentas per savo Tarptautinės prekybos komitetą reikalauja, kad būtų informuojamas ir kad jam būtų pateikiami dokumentai, kuriuos Komisija perduoda Tarybai, pavyzdžiui, Susitarimo jungtinio įgyvendinimo komiteto posėdžių ataskaitos ir sprendimų santraukos, Susitarimo jungtinio įgyvendinimo komiteto metinė ataskaita, misijos ir nepriklausomo auditoriaus atlikto susitarimo audito ataskaitos arba susitarimo įgyvendinimo vertinimo ataskaitos, įskaitant susitarimo socialinio ir ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai tyrimą.

15. Siekiant skaidrumo ir bendradarbiavimo turėtų būti viešai paskelbtas išsamus leidimus gavusių įmonių (ir akcininkų) pavadinimų sąrašas, kad juo galėtų naudotis visos suinteresuotosios šalys. Siekdama skaidrumo, Europos Sąjunga savo ruožtu turėtų paskelbti Europos ūkio subjektų ir importuotojų pavadinimus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pranešėjas pritaria savanoriško partnerystės susitarimo su Kamerūnu sudarymui, tikėdamasis, kad visos minėtosios problemos bus laiku ir tinkamai išnagrinėtos.

  • [1]  Counter Brief Loggingoff: a civil society counter-brief on the Congo-EU VPA (2010 m. gegužės mėn.).

Vystymosi komiteto NUOMONĖ (26.10.2010)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kamerūno Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (FLEGT) sudarymo
(12796/2010 – C7 0339/2010 – 2010/0217(NLE))

Nuomonės referentė: Eva Joly

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos ir Kamerūno Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo tikslas − stiprinti miškų valdymą, reklamuoti Kamerūne pagamintus medienos produktus ir gerinti šalies konkurencingumą pasaulio rinkoje.

Nepaisant pagrįstų vilčių dėl minėtojo susitarimo, Vystymosi komitetas norėtų priminti, kad jis tik tada bus sėkmingas, jei savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (FLEGT) tikslai ir susitarimo įsipareigojimai (stiprinti bendruomenės žemėvaldą ir prieigos teises, užtikrinti veiksmingą pilietinės visuomenės, ypatingą dėmesį skiriant vietos gyventojams, dalyvavimą priimant politinius sprendimus su miškų valdymu susijusiais klausimais; didinti skaidrumą ir mažinti korupciją) bus tinkamai įvykdyti.

Šiomis aplinkybėmis DEVE komitetas norėtų atkreipti dėmesį į bent du klausimus. Visų pirma, svarbu užtikrinti prasmingą miškų valdymo reformos procesą, kurio metu būtų atsižvelgiama į nuo miškų priklausomų bendruomenių ir vietos gyventojų poreikius ir kuris būtų pagrįstas pilietinės visuomenės įsitraukimu į teisėkūros procesą ir į dalyvaujamąjį miškų valdymą, siekiant pagerinti miškų valdymą ir vykdymo mechanizmus bei kovoti su korupcija.

Kita vertus, su minėtaisias tikslais susijęs susitarimas turėtų apibrėžti aiškias taisykles, kurios reglamentuotų visų suinteresuotųjų dalyvių vaidmenis ir atsakomybę vykdant teisinę reformą, kuria siekiama, kad imtų veikti medienos atsekamumo sistema, būtų nustatyta institucinė sistema ir procesas, kurio metu būtų sustiprinti visų dalyvių gebėjimai.

Be to, Vystymosi komitetas norėtų pabrėžti, kad nors pagal susitarimą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (FLEGT) ir taikant dėl miškų naikinimo atsirandančių išmetamų teršalų mažinimo besivystančiose šalyse švaraus vystymosi mechanizmą (ŠVM) sprendžiami su miškų naudojimu susiję klausimai, jie laikomi atskiromis iniciatyvomis ir jas vykdo skirtingos šalių partnerių ministerijos. Todėl pabrėžia, kad jei nebus gerinamas tinkamas valdymas ir pripažįstamos vietos bendruomenių ir gyventojų teisės, ŠMV mechanizmas gali apeiti konsultavimosi procesus (tam tikrais atvejais valdymo ir teisės reformos), kurie sudaro susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (FLEGT) proceso dalį. Dėl šios priežasties ŠMV mechanizmas turi būti pagrįstas FLEGT konsultavimosi procesu ir spręsti miškų naikinimo priežastis.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą siūlyti Parlamentui pritarti šiam pasiūlymui.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

1.12.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Markus Pieper