ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Kamerunskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

9.12.2010 - (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Yannick Jadot

Postup : 2010/0217(NLE)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Kamerunskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

(12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12796/2010),

–   so zreteľom na návrh dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Kamerunskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT) (13187/2010),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 3 prvým pododsekom a článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0339/2010),

–   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0371/2010),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kamerunskej republiky.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Kamerunom a Európskou úniou je poskytnúť legislatívny rámec s cieľom: (i) stanoviť a zabezpečiť vysledovateľnosť dreva, (ii) zaviesť postupy nezávislého overovania a overovania na vládnej úrovni, ktorými sa potvrdí, že všetko drevo vyvážané z Kamerunu na európske trhy bolo získané, narezané, prepravené a vyvezené zákonným spôsobom, aby sa zabezpečila zákonná správa a ťažba kamerunských lesov, a (iii) posilniť uplatňovanie právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva a správy.

Dobrovoľnú dohodu o partnerstve uzatvorili Európska únia a Kamerun 6. mája 2010 po rokovaniach, ktoré trvali 5 rokov (vrátane obdobia predbežných rokovaní). Je súčasťou akčného plánu EÚ pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (anglicky FLEGT).

Zdá sa, že väčšina kritérií vyplývajúcich z ustanovení tejto dohody bola splnená, najmä pokiaľ ide o proces rokovaní, v rámci ktorého sa dospelo k inovačnej dohode založenej na participatívnom prístupe. Cieľom tejto dohody je účinne bojovať proti praktikám zlej správy, na ktorých je založený nezákonný obchod s drevom a korupcia, a zaviesť účinný a transparentný systém kontroly zákonnosti pôvodu dreva a produktov z dreva.

Kamerun, ktorého 40 % územia pokrývajú lesy, je najväčším africkým vývozcom tvrdého dreva určeného pre Európu. 80 % rezaného dreva predáva do EÚ (najmä do Talianska a Španielska) a v roku 2006 vyviezol drevo a produkty z dreva v hodnote 481 miliónov USD, pričom väčšina bola určená pre EÚ (362 miliónov USD). Odvetvie má však vážne problémy v oblasti správy, ktoré spôsobujú poškodzovanie životného prostredia, nerovnosti, prehlbovanie chudoby a korupciu. Napriek opatreniam vlády naďalej dochádza k podvodom, predovšetkým preto, že je len veľmi málo účinných sankcií [1].

Bolo preto nevyhnutné bezodkladne zaviesť postupy na účely boja proti podvodom pri obchodovaní s drevom s cieľom lepšie analyzovať obchodné toky, ktoré sú často zložité, a dohliadať na ne.

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi Kamerunom a EÚ, ktorá bola uzatvorená v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie, obsahuje celý rad politických a regulačných reforiem, ktoré umožnia kamerunskému odvetviu lesného hospodárstva začať uplatňovať dobrú správu a zvýšiť transparentnosť. Touto dohodou sa ustanovuje inovačný postup na účely boja proti podvodom a nezákonnosti v oblasti obchodu s drevom: predovšetkým vymedzenie toho, čo predstavuje zákonný obchod s drevom, vypracovanie systému overovania zákonnosti, ako aj nezávislých auditov celého systému v záujme udržateľnejšieho obchodu s drevom.

Je dôležité overiť, či je všetko drevo a produkty z dreva vyvážané z Kamerunu na európske trhy zákonného pôvodu, či je v ich prípade zabezpečené dodržiavanie práv miestnych a domorodých spoločenstiev a či majú reálny dosah na boj proti korupcii a na posilňovanie miestnej občianskej spoločnosti.

Dohoda nadobudne platnosť, hneď ako sa vykonajú prisľúbené legislatívne zmeny a zriadi sa systém overovania zákonnosti. Prvé licencie (povolenia) FLEGT, ktoré sa budú vydávať iba na drevo vyvážané do EÚ, sa očakávajú v roku 2010.

Kamerun, zúčastnené strany a Európska únia preukázali dodržiavaním postupu pri rokovaniach, najmä zapojením a účasťou miestnej občianskej spoločnosti, spoločnú vôľu vytvoriť vzorovú dobrovoľnú dohodu o partnerstve.

O úspechu tejto dohody svedčí aj skutočnosť, že Kamerun prijal rozhodnutie o rozšírení pôsobnosti tejto dohody aj na vývoz do iných krajín ako do EÚ a rovnako na akékoľvek drevo spotrebované v krajine alebo drevo opúšťajúce krajinu.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti spravodajca navrhuje podporiť pozíciu Rady, má však isté dodatočné výhrady týkajúce sa vykonávania dobrovoľnej dohody o partnerstve a žiada, aby sa vo fáze vykonávania dohody zohľadnili tieto odporúčania:

1. Spravodajca by chcel pripomenúť význam jasnosti právneho rámca, ktorý tvorí základ dobrovoľnej dohody o partnerstve. Je nevyhnutné, aby Komisia zamerala celú svoju pozornosť na jej štruktúru a obsah.

2. Spravodajca by chcel zdôrazniť, že priemyselná ťažba v prírodných lesoch vo veľmi veľkom rozsahu môže podporovať degradáciu lesov a odlesňovanie a prispieť k zničeniu životného prostredia na celom svete

3. Spravodajca preto trvá na tom, že je potrebné zaručiť environmentálnu integritu dobrovoľných dohôd o partnerstve, a najmä zabezpečiť, aby sa politické a regulačné reformy uskutočňované v rámci dohody o partnerstve skutočne podieľali na medzinárodných záväzkoch EÚ a Kamerunu v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu a  udržateľné hospodárenie so zdrojmi biodiverzity, boj proti zmene klímy a znižovanie odlesňovania a degradácie lesov. V tejto súvislosti žiada Komisiu, aby osobitne dohliadala na to, aby dobrovoľná dohoda o partnerstve neviedla k rozširovaniu priemyselnej ťažby dreva v nedotknutých lesných oblastiach bohatých na uhlík alebo v iných lesoch, ktoré majú veľkú hodnotu z hľadiska zachovania biodiverzity.

4. Spravodajca takisto trvá na tom, že je potrebné, aby EÚ prijala dodatočné opatrenia doplňujúce súčasnú dobrovoľnú dohodu o partnerstve, ktoré budú zamerané na boj proti odlesňovaniu a rozsiahlej degradácii nedotknutých lesov s cieľom podporiť ich ochranu. Ďalej zdôrazňuje, že podporovaním dovozu produktov z dreva pochádzajúcich z týchto oblastí môže byť konanie EÚ v rozpore s jej cieľmi, pokiaľ ide o boj proti zmene klímy a ochranu biodiverzity.

5. Spravodajca víta prijaté záväzky týkajúce sa zdokonaľovania kamerunských existujúcich právnych predpisov. Kamerunský právny rámec v oblasti lesného hospodárstva si vyžaduje reformu, aby bolo možné dosiahnuť dobrovoľnú dohodu o partnerstve, ktorá bude v súlade s cieľmi akčného plánu FLEGT, a zaručiť vykonávanie tejto dohody v súlade so všetkými medzinárodnými dohovormi a sociálnymi a environmentálnymi kritériami. Pri aktualizácii a príprave právnych textov by sa v záujme zlepšenia sociálnej spravodlivosti a dodržiavania práv miestnych a domorodých spoločenstiev malo zabezpečiť pokračovanie v uplatňovaní zásad účasti a transparentnosti. Ako sa uvádza v texte dohody, tieto legislatívne zlepšenia treba uskutočniť skôr, ako sa začnú vydávať licencie FLEGT.

6. Úloha nezávislej občianskej spoločnosti v príslušnej krajine, ako aj vonkajších pozorovateľov bude kľúčová pri overovaní riadneho vykonávania dohody s cieľom dosiahnuť skutočné zlepšenie správy v lesnom hospodárstve a podstatné zníženie korupcie. Nezávislý dohľad nad posilňovaním právnych predpisov musí vykonávať v strednodobom horizonte miestna občianska spoločnosť. Dohľad a vypracovanie dodatočných opatrení v záujme zlepšenia správy v odvetví lesného hospodárstva musí prekračovať rámec jednotlivcov, ktorí rokovali o dobrovoľnej dohode o partnerstve.

7. Spravodajca žiada, aby Európska komisia do šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti dobrovoľnej dohody o partnerstve, a to aj v prípade dobrovoľnej dohody o partnerstve podpísanej medzi EÚ a Kamerunom, predložila správu o opatreniach zavedených s cieľom zabezpečiť pokračovanie dialógu medzi zúčastnenými stranami a občianskou spoločnosťou vrátane miestneho a domorodého obyvateľstva a jeho zachovanie počas vykonávania dohody. Súčasťou tejto správy bude musieť byť aj hodnotenie vplyvov a skutočných prínosov obsahu dobrovoľnej dohody o partnerstve v súvislosti s medzinárodnými záväzkami EÚ a signatárskej krajiny v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, najmä zachovania a udržateľného riadenia zdrojov biodiverzity, boja proti zmene klímy a obmedzenia odlesňovania a degradácie lesov.

8. Niektorí pozorovatelia sa domnievajú, že táto dohoda bola vypracovaná na základe participatívneho procesu, ktorý doposiaľ nemá v Kamerune obdobu, pretože doň boli zapojené neštátne subjekty a predstavitelia mimovládnych organizácií (avšak bez akejkoľvek priamej účasti miestnych spoločenstiev a domorodého obyvateľstva). Je však potrebné zaviesť účinné a spoľahlivé mechanizmy s cieľom zabezpečiť v budúcnosti trvalú účasť občianskej spoločnosti tejto krajiny, aby sa posilnili kapacity zúčastnených strán, ako aj zabezpečiť priame zapojenie miestnych spoločenstiev a domorodého obyvateľstva počas fázy vykonávania dohody. Z tohto dôvodu bude kľúčové zlepšiť komunikačné kanále a informačnú kampaň na zvyšovanie povedomia kamerunskej verejnosti, aby sa zabezpečilo širšie prijatie reforiem, ktoré sa budú uskutočňovať v nadväznosti na dobrovoľnú dohodu o partnerstve.

9. Komisia musí dohliadať na to, aby sa dodržiavali práva miestnych a domorodých spoločenstiev, ktoré sú často prvými obeťami zhoršujúcich sa pomerov v oblasti klímy a životného prostredia, a aby sa tieto spoločenstvá mohli priamo zúčastňovať na vypracovávaní nových právnych predpisov a na vykonávaní dohody. Kamerunská vláda sa domnieva, že by kontakt s týmito skupinami mali nadviazať mimovládne organizácie. Spravodajca žiada, aby sa počas vykonávania dohody venovala osobitná pozornosť dodržiavaniu práv spoločenstiev, predovšetkým v rámci kritérií zákonnosti dobrovoľnej dohody o partnerstve.

10. V záujme obmedzenia korupcie je dôležité podnecovať a podporovať opatrenia zamerané na zaručenie nezávislosti miestneho systému súdnictva, vytváranie nových právnych postupov, zavedenie práva individuálne sa obracať na súdy pre občanov alebo aspoň pre organizácie občianskej spoločnosti v súvislosti s preukázateľnými prípadmi korupcie alebo nezákonnosti, ako aj rešpektovanie a ochranu práv žalobcov. Ďalej by sa malo počítať s možnými spôsobmi dohľadu nad zákonnosťou a uplatňovaním trestných sankcií v spojení s nezávislými auditmi a kontrolovať ich. Miestna občianska spoločnosť sa v tomto zmysle musí zaoberať týmito aspektmi.

11. Článok 15 dobrovoľnej dohody o partnerstve zdôrazňuje význam doplnkových technických a finančných zdrojov na podporu zavedenia systému kontroly zákonnosti pôvodu dreva. Formálne však táto dohoda nemá žiadny finančný vplyv na rozpočet Únie, pretože akýkoľvek vklad dodatočných zdrojov zo strany Komisie alebo členských štátov sa bude riadiť bežnými postupmi plánovania pomoci. V dôsledku toho musia Kamerun na jednej strane a Európska únia na druhej strane určiť a aktivovať osobitné finančné prostriedky a personálnu a technickú podporu, ktoré sú potrebné na vykonávanie dohody. Je dôležité, aby Európska únia všeobecnejšie zvážila stratégiu a rozsiahlu finančnú podporu pre vykonávanie tejto dohody a iných budúcich dobrovoľných dohôd o partnerstve FLEGT spôsobom, ktorý zodpovedá zámerom a ambíciám týchto dohôd. Spravodajca v tomto zmysle žiada Komisiu, aby odhadla objem finančnej pomoci v rámci budúceho rozpočtového obdobia, ktorú pokladá za potrebnú na zabezpečenie vykonávania dobrovoľných dohôd o partnerstve, a to celkovú výšku, ako aj samostatné čiastky pre každú túto dohodu vrátane dohody podpísanej s Kamerunom.

12. Spravodajca žiada, aby sa pre každú dobrovoľnú dohodu o partnerstve vytvorila funkcia ombudsmana a zaviedol postup odvolania a zmierenia. Týmto postupom by sa malo zaviesť právo občianskej spoločnosti na odvolanie, ktoré by bolo možné využiť v prípade nedodržiavania harmonogramu a pravidiel dohody niektorou zo zúčastnených strán.

13.  Na základe analýzy nových právomocí, ktoré boli Európskemu parlamentu udelené Lisabonskou zmluvou v oblasti obchodných dohôd, spravodajca zdôrazňuje, že Európsky parlament by mal v tejto oblasti zohrávať významnú úlohu, a žiada Komisiu, aby ho informovala o fázach rokovania o dobrovoľnej dohode o partnerstve a jej vykonávaní.

14. Európsky parlament prostredníctvom svojho Výboru pre medzinárodný obchod žiada, aby bol informovaný a aby mu boli zasielané dokumenty, ktoré sa postupujú Rade, napríklad zápisnice zo schôdzí Spoločného výboru na vykonávanie dohody a prehľady rozhodnutí, výročná správa Spoločného výboru na vykonávanie dohody, správy zo služobných ciest a audit nezávislého audítora vykonávania dohody či hodnotiace správy vykonávania dohody vrátane hodnotení sociálnych, hospodárskych a environmentálnych vplyvov tejto dohody.

15. V záujme transparentnosti a spolupráce by sa mal zverejniť úplný zoznam názvov podnikov (a akcionárov), ktorým sa pridelili koncesie, a mal by sa dať k dispozícii všetkým príslušným stranám. Európska únia by zároveň mala v záujme zabezpečenia obojstrannej transparentnosti zverejniť názvy európskych hospodárskych subjektov a dovozcov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozitívne stanovisko, ktoré vydáva spravodajca k uzavretiu dobrovoľnej dohody o partnerstve s Kamerunom, vychádza z predpokladu, že všetky uvedené problémy sa budú riešiť vo vhodnom čase a uspokojivým spôsobom.

  • [1]  „Counter Brief Loggingoff” : kritická správa občianskej spoločnosti o Dobrovoľnej dohode o partnerstve medzi Kamerunom a EÚ (máj 2010)

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (26.10.2010)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Kamerunskou republikou o presadzovaní práva, správe lesného hospodárstva a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)
(12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva Joly

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi EÚ a Kamerunom je posilňovanie lesného hospodárstva, podpora kamerunských produktov z dreva a zlepšovanie konkurencieschopnosti krajiny na medzinárodných trhoch.

Bez ohľadu na oprávnené nádeje spájajúce sa s dohodou by chcel Výbor pre rozvoj pripomenúť, že za úspech sa bude považovať už to, ak budú riadne splnené ciele dohody FLEGT a záväzky vyplývajúce z tejto dohody (posilnenie vlastníctva pôdy miestnou komunitou a jej práv na prístup k nej, zabezpečenie účinnej účasti občianskej spoločnosti na tvorbe politiky v oblasti lesného hospodárstva – s osobitným zreteľom na domorodé obyvateľstvo, zvyšovanie transparentnosti a znižovanie korupcie).

V tejto súvislosti existujú najmenej dve otázky, ktoré by chcel výbor DEVE zdôrazniť: Na jednej strane je dôležité zaručiť zmysluplnú reformu správy lesného hospodárstva, ktorá zohľadní potreby komunít závislých od lesov a domorodého obyvateľstva a ktorá bude vychádzať z účasti občianskej spoločnosti na tvorbe právnych predpisov a na participačnom lesnom hospodárstve s cieľom zlepšiť správu lesov, mechanizmy dohľadu nad zákonnosťou a boj s korupciou.

Na druhej strane by dohody mali v súvislosti s uvedenými cieľmi vymedziť jasné pravidlá určujúce úlohy a zodpovednosť všetkých zúčastnených strán v priebehu právnej reformy, sfunkčňovania procesu sledovania pohybu dreva, stanovovania inštitucionálneho rámca a senzibilizácie a posilňovania spôsobilostí aktérov.

Nakoniec by chcel Výbor pre rozvoj zdôrazniť skutočnosť, že hoci sa dohoda FLEGT a programy znižovania emisií z odlesňovania a degradácie lesov (REDD) zaoberajú využívaním lesa, považujú sa za oddelené iniciatívy a v partnerských krajinách ich riadia rôzne ministerstvá. Zdôrazňuje preto, že pokiaľ sa nebude trvať na dobrej správe a uznávaní práv miestnych spoločenstiev a domorodého obyvateľstva, programy REDD môžu obchádzať proces konzultácie (a prípadne správu a právne reformy), ktoré sú súčasťou procesu vyplývajúceho z dohody FLEGT. Z tohto dôvodu musia programy REDD vychádzať z konzultačného postupu vyplývajúceho z dohody FLEGT a riešiť prvotné príčiny odlesňovania a degradácie lesa.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť svoj súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.10.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.12.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Markus Pieper