Betänkande - A7-0371/2010Betänkande
A7-0371/2010

  REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (Flegt) samt import av trävaruprodukter till unionen

  9.12.2010 - (12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE)) - ***

  Utskottet för internationell handel
  Föredragande: Yannick Jadot

  Förfarande : 2010/0217(NLE)
  Dokumentgång i plenum

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (Flegt) samt import av trävaruprodukter till unionen

  (12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE))

  (Godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av utkastet till rådets beslut (12796/2010),

  –   med beaktande av förslaget till frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (Flegt) samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (13187/2010),

  –   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet lagt fram i enlighet med artiklarna 207.3 första stycket, 207.4 första stycket, 218.6 andra stycket led a och led v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0339/2010),

  –   med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A7‑0371/2010).

  1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Kamerun parlamentets ståndpunkt.

  MOTIVERING

  Syftet med det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Kamerun och Europeiska unionen (”FPA Kamerun-EU”) är att tillhandahålla en rättslig ram för att i) märka och garantera trävaruprodukternas spårbarhet, ii) inrätta förfaranden för statlig och oberoende kontroll som intygar att alla trävaruprodukter som exporterats från Kamerun till de europeiska marknaderna förvärvats, avverkats, transporterats och exporterats lagligt, i syfte att garantera en laglig exploatering av de kamerunska skogarna och iii) förstärka tillämpningen av skogslagstiftning och förbättra förvaltningen.

  FPA Kamerun-EU ingicks den 6 maj 2010 mellan Europeiska unionen och Kamerun efter förhandlingar som varade i fem år (inberäknat perioden då förhandlingarna förbereddes). Det ingår i EU-handlingsplanen för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt på engelska).

  Det verkar som de flesta kriterierna enligt FPA:s definitioner har uppfyllts, bland annat när det gäller förhandlingsprocessen som lett till ett innovativt avtal med medverkan från många parter, vars mål är att effektivt bekämpa en dålig förvaltning som är orsaken till den olagliga handeln med trävaror och korruptionen, samt att inrätta ett effektivt och transparent system för kontroll av trävaruprodukternas laglighet.

  Kamerun som till 40 procent är täckt av skog är den största afrikanska exportören av trävaror till Europa. Landet säljer 80 procent av sågat virke till EU (till Italien och Spanien i synnerhet) och exporterade 2006 trävaror för 481 miljoner dollar där den största delen var avsedd för EU (362 miljoner dollar). Sektorn har dock allvarliga problem när det gäller förvaltningen vilket medför miljöproblem, ojämlikheter, fattigdom och korruption. Trots de åtgärder som vidtagits av regeringen fortsätter bedrägerierna, bland annat därför att sanktionerna är föga effektiva[1].

  Man var alltså tvungen att snabbt komma i gång med att bekämpa den olagliga handeln med timmer för att bättre analysera och övervaka de ofta komplexa handelsflödena.

  Det frivilliga partnerskapsavtalet Kamerun-EU, som ingåtts enligt WTO:s regler, föreskriver en serie politiska och lagstiftningsmässiga reformer som gör det möjligt för skogssektorn i Kamerun att införa en god förvaltning och mer transparens. Genom FPA inrättas ett innovativt förfarande för att bekämpa bedrägerier och olaglighet i samband med handeln med trävaror, bland annat en laglighetsdefinition för handeln med trävaror, utarbetande av ett laglighetsförsäkringssystem samt oberoende övervakning av hela systemet för en mer hållbar handel med trävaror.

  Det är viktigt att kontrollera att alla trävaror som exporteras från Kamerun till de europeiska marknaderna är lagliga, att de respekterar de lokala samhällenas och urbefolkningarnas rättigheter och har en verklig inverkan i kampen mot korruption och förstärkningen av det lokala civilsamhällets kapacitet.

  Avtalet kommer att gälla så snart som de utlovade ändringarna av lagstiftningen genomförts och laglighetsförsäkringssystemet inrättats. De första Flegtlicenserna (tillstånden), som bara utfärdas för de trävaror som exporteras till EU, förväntas 2012.

  Genom att de respekterat förfarandet under förhandlingarna, bland annat när det gällt det lokala civilsamhällets medverkan och inflytande, har Kamerun, de berörda parterna och Europeiska unionen tillsammans visat att de önskat upprätta ett FPA på ett exemplariskt vis.

  Framgången med FPA återspeglas också i det faktum att Kamerun har beslutat att utvidga avtalets bestämmelser utöver exporten till EU så att de gäller för alla trävaror som används i eller lämnar landet.

  I alla dessa delar föreslår föredraganden att parlamentet ska ställa sig bakom rådets ståndpunkt men uttrycker dock vissa förbehåll när det gäller genomförandet av FPA och begär att följande rekommendationer ska beaktas i samband med avtalets genomförande.

  1.  Föredraganden påminner om att den rättsliga ramen, som utgör grunden för FPA, måste vara entydig. Det är viktigt att kommissionen riktar all sin uppmärksamhet på dess struktur och innehåll.

  2.  Föredraganden betonar att den industriella exploateringen av naturskogar i mycket stor skala kan leda till skogsförstörelse och avskogning och bidra till att världsmiljön förstörs.

  3.  Föredraganden insisterar följaktligen på att det är nödvändigt att garantera FPA:s miljöintegritet och i synnerhet försäkra sig om att de politiska och lagstiftningsmässiga reformerna som ska vidtas inom ramen för partnerskapsavtalet faktiskt stöder EU:s och Kameruns internationella åtaganden om miljön och hållbar utveckling, särskilt bevarande och hållbar förvaltning av den biologiska mångfalden, bekämpning av klimatförändringarna samt minskning av avskogningen och skogsförstörelsen. I detta sammanhang begär han att kommissionen i synnerhet ser till att FPA inte uppmuntrar till en utvidgad industriell exploatering av skogen i orörda områden med omfattande koldioxidlagring eller i andra områden som är värdefulla för bevarandet av den biologiska mångfalden.

  4.  Föredraganden insisterar också på att EU måste vidta ytterligare åtgärder som kompletterar FPA för att bekämpa avskogningen och skogsförstörelsen i stor skala i orörda skogar och därmed främja skyddet av dessa. Han betonar dessutom att om EU främjar import av trävaruprodukter från dessa områden, kan detta gå emot unionens mål när det gäller kampen mot klimatförändringar och skyddet av biologisk mångfald.

  5.  Föredraganden välkomnar de åtaganden som ingåtts för att förbättra den befintliga kamerunska lagstiftningen. En reform av den kamerunska lagstiftningen för skogsektorn är nödvändig för att uppnå ett FPA som är förenlig med målen i Flegthandlingsplanen och försäkra sig om att genomförandet av FPA är förenligt med alla internationella konventioner samt sociala och miljömässiga kriterier. Aktualiseringen och utformningen av lagtexterna för att förbättra den sociala rättvisan och respekten för de lokala samhällenas och urbefolkningarnas rättigheter bör genomföras samtidigt som man försäkrar sig om att principerna om medverkan och transparens fortsättningsvis tillämpas. Såsom anges i avtalstexten ska dessa förbättringar av lagstiftningen vara genomförda innan Flegtlicenser utfärdas.

  6.  Det oberoende nationella civilsamhället och utländska observatörer har en mycket viktig roll att spela för att kontrollera avtalets tillämpning så att skogsförvaltningen verkligen förbättras inom sektorn och korruption minskar avsevärt. En oberoende övervakning av förstärkningen av lagstiftningen ska utövas av det lokala civilsamhället på medellång sikt. Övervakningen och utvecklandet av kompletterande åtgärder för att förbättra förvaltningen av skogssektorn ska inte enbart göras av personer som förhandlat fram FPA.

  7.  Föredraganden begär att Europeiska kommissionen inom sex månader efter ikraftträdandet av ett FPA, bland annat det som undertecknats mellan EU och Kamerun, lägger fram en rapport om de åtgärder som vidtagits för att dialogen mellan de berörda parterna och civilsamhället, inbegripet lokal- och urbefolkningarna, som inleddes under förhandlingarna, fortsätter och bibehålls under genomförandefasen. Denna rapport ska också innehålla en utvärdering av FPA-innehållets verkliga följder för och bidrag till EU:s och det undertecknande landets internationella åtaganden för miljön och en hållbar utveckling, särskilt bevarandet och den hållbara förvaltningen av den biologiska mångfalden, kampen mot klimatförändringarna samt minskningen av avskogningen och skogsförstörelsen.

  8.  Enligt vissa observatörer verkar det som detta FPA utarbetats enligt ett förfarande för medverkan som saknar motstycke i Kamerun och inkluderat icke-statliga aktörer och representanter för oberoende organisationer (men utan någon som helst medverkan av lokalsamhällen och urbefolkningar). Effektiva och solida mekanismer måste dock inrättas för att garantera en fortsatt medverkan från civilsamhällets sida i framtiden i syfte att förstärka de berörda parternas kapacitet och försäkra sig om att lokalsamhällena och urbefolkningarna direkt involveras under genomförandefasen. Före FPA:s ikraftträdande kommer därför en förbättring av kommunikationskanalerna och en informationskampanj riktad till den kamerunska allmänheten att vara avgörande för att garantera att de reformer som kommer att genomföras också accepteras i stor omfattning.

  9.  Kommissionen ska se till att rättigheterna för lokalsamhällena och urbefolkningarna, som ofta är de första offren för klimat- och miljöstörningar, respekteras och att de direkt kan medverka i utarbetandet av nya regler och i genomförandet av avtalet. Den kamerunska regeringen anser att det är de icke-statliga organisationernas uppgift att ta kontakt med dessa grupper. Under genomförandet av avtalet begär föredraganden alltså att en särskild uppmärksamhet ska riktas på respekten för dessa befolkningsgruppers rättigheter, särskilt i FPA:s laglighetsmatriser.

  10. För att kunna garantera att korruptionen minskar är det viktigt att uppmana till och stödja åtgärder som syftar till att garantera det lokala juridiska systemets oberoende, inrättande av nya juridiska förfaranden, överklaganderätt för medborgare individuellt eller åtminstone för organisationer i civilsamhället när det gäller uppenbara fall av korruption och olaglighet, liksom respekt och skydd för de klagandes rättigheter. Dessutom ska tvingande åtgärder och tillämpning av juridiska sanktioner planeras och kontrolleras tillsammans med de oberoende övervakningarna. Det lokala civilsamhället ska i detta hänseende ta itu med dessa aspekter.

  11. I artikel 15 i FPA understryks att det finns behov av kompletterande tekniska och finansiella resurser för att stödja inrättandet av laglighetsförsäkringssystemet för trävaror. Formellt har dock avtalet ingen direkt finansiell verkan på unionens budget. Alla tillskott av ytterligare resurser från kommissionen eller medlemsstaterna ska underställas normala förfaranden för planering av biståndet. Följaktligen måste Kamerun å ena sidan och Europeiska unionen å den andra fastställa och skaffa fram den specifika finansiering och det tekniska och mänskliga stöd som krävs för genomförandet av avtalet. Det är viktigt att Europeiska unionen mer övergripande reflekterar över en strategi och ett betydande finansiellt stöd för genomförandet av detta avtal, och de andra frivilliga partnerskapsavtalen Flegt i framtiden, som motsvarar betydelsen av och ambitionen med dessa avtal. Föredraganden begär därför att kommissionen inom ramen för nästa budgetförfarande ska uppskatta det belopp för det finansiella stödet som den bedömer nödvändigt för att genomföra frivilliga partnerskapsavtal, sammantaget och var för sig, inbegripet avtalet med Kamerun.

  12. Slutligen begär föredraganden att en tjänst som ombudsman, liksom ett överklagnings- och förlikningsförfarande ska inrättas för varje FPA. Detta förfarande ska innehålla en överklaganderätt för civilsamhället som kan användas om avtalets kalender och bestämmelser inte skulle respekteras av den ena eller båda parterna.

  13. På grundval av en analys av de nya befogenheter som beviljats Europaparlamentet genom Lissabonfördraget när det gäller handelsavtal, betonar föredraganden den allt större roll som Europaparlamentet borde spela inom detta område, och begär att kommissionen inför Europaparlamentet redogör för förhandlingsetapperna och genomförandet av FPA.

  14. Europaparlamentet begär i detta hänseende att via sitt utskott för internationell handel bli informerat om och vara mottagare av dokument som överlämnats till rådet, till exempel protokollen från sammanträdena i ”det gemensamma rådet för genomförandet av avtalet”, sammanställningar av beslut, årsrapporten från ”det gemensamma rådet för genomförandet av avtalet”, rapporterna från kontrollbesök och övervakningar som genomförts av avtalets oberoende övervakare, samt även rapporterna om utvärderingen av avtalets genomförande, inbegripet de sociala, ekonomiska och miljömässiga beskrivningarna av konsekvenserna av detta avtal.

  15. I en anda av transparens och samarbete borde en fullständig förteckning över namnen på de företag (och aktieägare) som beviljats koncessioner vara offentlig och ställas till samtliga berörda parters förfogande, samtidigt som Europeiska unionen borde offentliggöra namnen på europeiska operatörer och importörer i en anda av ömsesidig transparens.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Det positiva yttrande som föredraganden lämnar avseende ingåendet av det frivilliga partnerskapsavtalet med Kamerun vilar på förhoppningen att alla de ovan omnämnda problemen kommer att behandlas i läglig tid och på ett tillfredsställande sätt.

  • [1]  Counter Brief Loggingoff: a civil society counter-brief on the Cameroon-EU VPA (May 2010).

  YTTRANDE från utskottet för utveckling (26.10.2010)

  till utskottet för internationell handel

  över utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (Flegt) samt import av trävaruprodukter till unionen
  (12796/2010 – C7‑0339/2010 – 2010/0217(NLE))

  Föredragande: Eva Joly

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Syftet med det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Kamerun är att förbättra skogsförvaltningen, främja trävaruprodukter från Kamerun och förbättra landets konkurrenskraft på den internationella marknaden.

  Utan att ifrågasätta de mål som med rätta eftersträvas i avtalet skulle utskottet för utveckling vilja påminna om att det vore en framgång om Flegts-målen och åtagandena i avtalet (stärka gemenskapens rättigheter vad gäller innehav och tillgång till mark, garantera att civilsamhället på ett effektivt sätt deltar - med särskild uppmärksamhet på urbefolkningar - i det politiska beslutsfattandet gällande skogsförvaltning samt öka insynen och minska korruptionen) uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

  Utskottet för utveckling vill i detta sammanhang vilja betona följande två punkter: Å ena sidan är det viktigt att inleda en meningsfull reformprocess för skogsförvaltningen, som respekterar behoven hos samhällen och urbefolkningar som är beroende av skogen och som grundas på civilsamhällets deltagande i lagstiftningsbeslut och i skogsförvaltningen i syfte att förbättra skogsförvaltningen och mekanismerna för kontroll av efterlevnaden samt åtgärda korruptionsproblem.

  Å andra sidan, och med tanke på de ovannämnda målen, bör man fastställa tydliga regler i avtalet om samtliga aktörers roll och ansvar under lagstiftningsreformprocessen, processen för att göra systemet för spårning av trävaruprodukter operativt, inrättandet av en institutionell ram samt processen för att göra aktörerna medvetna och stärka deras kapacitet.

  Slutligen betonar utskottet för utveckling att även om programmen Flegt och REDD (minskning av utsläppen från avskogning och skogsförstörelse) avser nyttjande av skogen, ses de som åtskilda initiativ och förvaltas av olika ministrar i partnerländerna. Utskottet betonar följaktligen att REDD-programmen, i avsaknad av krav på goda styrelseformer och erkännande av rättigheter för lokala samhällen och urbefolkningar, kan utelämna de samrådsprocesser (och i förekommande fall, styrnings- och lagstiftningsreformer) som ingår i Flegt-processen. REDD-programmen måste därför grundas på samrådsprocesserna i enlighet med Flegt och ta itu med de underliggande orsakerna till avskogning och skogsförstörelse.

  ******

  Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott föreslå att parlamentet ger sitt godkännande.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  26.10.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Horst Schnellhardt, Bart Staes

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  1.12.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  24

  2

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Markus Pieper