Procedura : 2007/0231(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0373/2010

Teksty złożone :

A7-0373/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/01/2011 - 7.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0002

ZALECENIE     ***
PDF 151kWORD 55k
14.12.2010
PE 454.432v01-00 A7-0373/2010

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Gabriele Albertini

(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (06903/2010),

–   uwzględniając projekt Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (09373/2008),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0384/2010),

–   uwzględniając art. 81, art. 90 ust. 8 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A7–0373/2010),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.


PROCEDURA

Procedura uproszczona - data decyzji

9.12.2010

 

 

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności