Postup : 2007/0231(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0373/2010

Predkladané texty :

A7-0373/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/01/2011 - 7.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0002

ODPORÚČANIE     ***
PDF 148kWORD 54k
14.12.2010
PE 454.432v01-00 A7-0373/2010

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(06903/2010 – C7‑0384/2010 – 2007/0231(NLE))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Gabriele Albertini

(Zjednodušený postup – článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(06903/2010 – C7‑0384/2010 – 2007/0231(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06903/2010),

–   so zreteľom na Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (09373/2008),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0384/2010),

–   so zreteľom na článok 81, článok 90 ods. 8 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7‑0373/2010),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Jordánskeho hášimovského kráľovstva.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.12.2010

 

 

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia