ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Федеративна република Бразилия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

  27.1.2011 - (13988/2010 – C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE)) - ***

  Комисия по транспорт и туризъм
  Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău

  Процедура : 2009/0115(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0004/2011
  Внесени текстове :
  A7-0004/2011
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Федеративна република Бразилия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

  (13988 – C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE))

  (Одобрение)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид проекторешението на Съвета (13988/2010),

  –   като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (12922/2009),

  –   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, член 218, параграф 8, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7‑0335/2010),

  –   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

  –   като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0004/2011),

  1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

  2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Федеративна Република Бразилия.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Въведение

  Съобразно постановеното от Съда на Европейския съюз, ЕС има изключителна компетентност по отношение на различните аспекти на външното въздухоплаване, които по традиция се уреждаха чрез двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между държавите-членки и трети страни.

  Вследствие на това на 5 юни 2003 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети страни, за да се заменят определени разпоредби в действащите двустранни споразумения със споразумения с ЕС.

  По този начин Комисията е постигнала споразумение с Федеративна република Бразилия, което заменя определени разпоредби в съществуващите 12 двустранни споразумения за услуги в сферата на въздухоплаването между държавите-членки на ЕС и Федеративна република Бразилия. Споразумението беше подписано на 14 юли 2010 г.

  Договорът от Лисабон

  Съгласно Договора от Ница, при провеждането на преговорите, Парламентът трябваше да бъде консултиран относно международни въздухоплавателни споразумения. Договорът от Лисабон, влязъл в сила на 12 декември 2009 г., разшири обхвата на обстоятелствата, при които одобрението на Парламента се изисква за сключване на международно споразумение. Понастоящем въздухоплавателните споразумения попадат в тази категория, тъй като обхващат сфера, за която се прилага обикновената законодателна процедура.[1] Предложенията в ход, засегнати от тези промени, бяха официално изменени от Комисията в съобщение, публикувано на 2 декември 2009 г., относно „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“.[2]

  По-голямата роля на Парламента по новия договор предполага съответна отговорност за по-близко наблюдение на провеждането на преговори, като се използват изцяло възможностите, предвидени в член 90 от Правилника за дейността на ЕП. Очевидно за всички страни е желателно всички достатъчно важни опасения, които биха могли да поставят под въпрос готовността на Парламента да даде одобрение, да се идентифицират и разгледат на ранен етап, а не след приключване на преговорите.

  Цели на споразумението

  Член 2 (Определяне от държава-членка)

  За да се избегне дискриминация между въздушните превозвачи от ЕС, традиционните клаузи за определяне, които се отнасят до въздушните превозвачи на държавата-членка, страна по двустранното споразумение, се заменят с клауза за определяне на ЕС, която се отнася до всички превозвачи от ЕС.

  Член 3 (Безопасност)

  Разпоредбата гарантира, че разпоредбите относно безопасността в двустранните споразумения са приложими спрямо ситуации, когато регулаторният контрол върху даден въздушен превозвач се упражнява от държава-членка, различна от държавата-членка, определила въздушния превозвач.

  Член 4 (Данъчно облагане на авиационното гориво)

  Като се има предвид, че при традиционните двустранни споразумения е налице тенденция към общо освобождаване на авиационното гориво от данъчно облагане, Директива 2003/96/ЕО на Съвета относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията позволява такова данъчно облагане за операции в рамките на територията на Европейския съюз.

  Член 5 (Съвместимост с правилата за защита на конкуренцията)

  Този член забранява антиконкурентните практики.

  Заключения

  Хоризонталното споразумение с Бразилия ще възстанови солидното правно основание за отношенията на ЕС с Бразилия в областта на авиацията. Това е важна първа стъпка в посока укрепване на отношенията между ЕС и Бразилия в областта на авиацията, която позволи на Бразилия и ЕС да засилят още повече авиационното сътрудничество и да преминат към преговори за цялостно споразумение относно въздухоплавателните услуги между Бразилия и ЕС.

  По искане на Европейската комисия съветът на ЕС по въпросите на транспорта на 15 октомври 2010 г. даде мандат на Европейската комисия да договори цялостно споразумение относно въздухоплавателните услуги с Бразилия, основаващо се на комбинация от постепенно отваряне на пазара и регулаторно сътрудничество и съгласуване.

  Очаква се споразумението да бъде в състояние да генерира потребителски излишък (ползи под формата на по-ниски тарифи) в размер до 460 млн. евро. То ще има положително въздействие по отношение на заетостта и се очаква да създаде значителни нови възможности за търговска дейност за авиокомпаниите от ЕС, както и ползи за пътуващите.

  Предвид гореизложеното докладчикът предлага Парламентът да даде своето одобрение за сключване на споразумението. Тъй като то не може да влезе в сила, докато не бъде сключено, би било желателно Съветът да приключи процедурите без ненужно забавяне, след като Парламентът вземе решение.

  • [1]               Член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  • [2]               COM(2009)0665.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  25.1.2011 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Janusz Władysław Zemke