DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o některých aspektech leteckých služeb

27.1.2011 - (13988/2010 – C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE)) - ***

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău

Postup : 2009/0115(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0004/2011
Předložené texty :
A7-0004/2011
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o některých aspektech leteckých služeb

(13988/2010– C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13988/2010),

–   s ohledem na návrh Dohody mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou o některých aspektech leteckých služeb (12922/2009),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada podle čl. 100 odst. 2, čl. 218 odst. 8 prvního pododstavce a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7‑0335/2010),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7‑0004/2010),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Brazilské federativní republiky.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Podle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie spadají do výlučné pravomoci Unie různé aspekty vnější politiky v oblasti letectví, které byly tradičně upravovány dvoustrannými dohodami o leteckých službách mezi členskými státy a třetími zeměmi.

Rada proto 5. června 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání s třetími zeměmi s cílem nahradit některá ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodami Evropské unie.

Komise tedy vyjednala dohodu s Brazilskou federativní republikou, která nahrazuje některá ustanovení z 12 dvoustranných dohod o leteckých službách, které byly uzavřeny mezi členskými státy a Brazilskou federativní republikou. Dohoda byla podepsána dne 14. července 2010.

Lisabonská smlouva

V době, kdy probíhala jednání, byly v souladu s Niceskou smlouvou mezinárodní letecké dohody konzultovány s Parlamentem. Lisabonská smlouva, jež vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, stanovila další okolnosti, za nichž je k uzavření mezinárodní dohody požadován souhlas Parlamentu. Dohody o leteckých službách do této kategorie v současnosti spadají, jelikož se týkají oblasti, na niž se vztahuje řádný legislativní postup[1]. Stávající návrhy, jichž se tyto změny týkají, Komise formálně pozměnila ve sdělení o „důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ zveřejněném dne 2. prosince 2009[2].

Posílená úloha Parlamentu, která vyplývá z Lisabonské smlouvy, předpokládá i příslušnou odpovědnost za podrobnější sledování toho, jak jsou jednání vedena, s plným využitím možností, které poskytuje článek 90 jednacího řádu Parlamentu. Je jistě v zájmu všech stran, aby případné problematické body, které by byly natolik závažné, aby mohly zpochybnit ochotu Parlamentu poskytnout souhlas, byly zjištěny a řešeny již v počátečním stádiu, a nikoli až poté, co budou jednání uzavřena.

Cíle dohody

Článek 2 (Určení členským státem)

V zájmu odstranění diskriminace mezi leteckými přepravci EU jsou tradiční doložky o určení, které odkazují na letecké přepravce členského státu, jenž je smluvní stranou dvoustranné dohody, nahrazeny doložkou EU o určení, která se vztahuje na všechny přepravce EU.

Článek 3 (Bezpečnost)

Toto ustanovení zajišťuje, aby bezpečnostní ustanovení dvoustranných dohod byla použitelná v případech, kdy regulační kontrolu nad leteckým dopravcem vykonává jiný členský stát než ten, který tohoto leteckého dopravce určil.

Článek 4 (Zdanění leteckých pohonných hmot)

Zatímco tradiční dvoustranné dohody mají obecně tendenci vyjímat letecké pohonné hmoty ze zdanění, směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektrické energie, takové zdanění povoluje pro činnosti na území Evropské unie.

Článek 5 (Slučitelnost s pravidly hospodářské soutěže)

Tento článek zakazuje postupy odporující pravidlům hospodářské soutěže.

Závěry

Horizontální dohoda s Brazílií obnoví řádný právní základ mezi Evropskou Unií a Brazílií v oblasti letecké dopravy. Tato dohoda představuje důležitý první krok k posilování vztahů mezi Evropskou unií a Brazílií v oblasti letecké dopravy, který umožňuje Brazílii a EU dále zlepšovat vzájemnou spolupráci v oblasti letecké dopravy a přistoupit k jednáním týkajícím se komplexních dohod o leteckých službách mezi Brazílií a EU.

Na žádost Evropské komise pověřila Rada EU pro dopravu dne 15. října 2010 Evropskou komisi, aby zahájila vyjednávání s Brazílií ohledně komplexní dohody o leteckých službách založené na kombinaci postupného otevírání trhů, regulační spolupráce a konvergence.

Uzavření takové dohody by mohlo podle předpokladů přinést spotřebitelský přebytek (přínos ve formě zvýhodněného jízdného) až ve výši 460 milionů EUR. Tato skutečnost bude mít pozitivní dopad na zaměstnanost. Rovněž se očekává, že leteckým společnostem v EU vytvoří významné nové obchodní příležitosti a bude mít výhody pro cestující.

S ohledem na výše uvedené zpravodajka navrhuje, aby Parlament udělil souhlas s uzavřením této dohody. Vzhledem k tomu, že dohoda nemůže vstoupit v platnost, dokud nebude uzavřena, by bylo také nanejvýš žádoucí, aby poté, co Parlament přijme své rozhodnutí, Rada neprodleně dokončila příslušné postupy.

  • [1]               Čl. 218 odst. 6 písm. a) bod v) Smlouvy o fungování Evropské unie
  • [2]               KOM(2009)0665

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

25.1.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Janusz Władysław Zemke