HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visse aspekter af lufttrafik

27.1.2011 - (13988/2010 – C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE)) - ***

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău

Procedure : 2009/0115(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0004/2011
Indgivne tekster :
A7-0004/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visse aspekter af lufttrafik

(13988/2010 – C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (13988/2010),

–   der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visse aspekter af lufttrafik (12922/2009),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, artikel 218, stk. 8, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0335/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–   der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A7‑0004/2010),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Føderative Republik Brasiliens regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

Indledning

Af Den Europæiske Unions Domstols retspraksis fremgår det, at EU har enekompetence på visse områder inden for international lufttrafik, som traditionelt har været styret af bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater og tredjelande.

Som følge heraf bemyndigede Rådet den 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om EU-aftaler, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

Kommissionen har således forhandlet sig frem til en aftale med Den Føderative Republik Brasilien, som træder i stedet for visse bestemmelser i de 12 eksisterende bilaterale aftaler om lufttrafik mellem medlemsstater og Den Føderative Republik Brasilien. Aftalen blev undertegnet den 14. juli 2010.

Lissabontraktaten

I henhold til Nicetraktaten blev Parlamentet hørt om internationale lufttrafikaftaler, medens forhandlingerne fandt sted. Med Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, skete der en udvidelse af de omstændigheder, hvorunder Parlamentets godkendelse er nødvendig for indgåelsen af en international aftale. Lufttrafikaftaler falder nu inden for denne kategori, fordi de dækker et område, hvor den almindelige lovgivningsprocedure er gældende[1]. De igangværende forslag omfattet af disse ændringer blev formelt ændret af Kommissionen med en meddelelse offentliggjort den 2. december 2009 om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer[2].

Parlamentets styrkede rolle under den nye traktat medfører et tilsvarende ansvar for at overvåge forhandlingernes forløb nærmere end førhen, i hvilken forbindelse det skal gøre fuld brug af de muligheder, der er fastsat i artikel 90 i Parlamentets forretningsorden. Det er af indlysende årsager ønskværdigt for alle parter, at man finder frem til og behandler bekymringer, der er så store, at de kan skabe tvivl om Parlamentets vilje til at godkende en aftale, på et tidligt stade, snarere end efter forhandlingernes afslutning.

Aftalens formål

Artikel 2 (Medlemsstaters udpegning af luftfartsselskaber)

For at undgå forskelsbehandling mellem luftfartsselskaber fra EU er de traditionelle udpegningsbestemmelser, som kun henviser til luftfartsselskaber fra den medlemsstat, der er part i den bilaterale aftale, erstattet med en EU-udpegningsbestemmelse, som henviser til alle luftfartsselskaber fra EU.

Artikel 3 (Flyvesikkerhed)

Ifølge denne bestemmelse finder sikkerhedsbestemmelserne i bilaterale aftaler anvendelse i situationer, hvor myndighedskontrollen med et luftfartsselskab udøves af en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har udpeget luftfartsselskabet.

Artikel 4 (Beskatning af flybrændstof)

Mens de traditionelle bilaterale aftaler har tendens til generelt at fritage flybrændstof for beskatning, giver Rådets direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet mulighed for en sådan beskatning ved beflyvning af ruter inden for Den Europæiske Unions område.

Artikel 5 (Forenelighed med konkurrencereglerne)

Med denne artikel forbydes konkurrenceforvridende praksis.

Konklusioner

Den horisontale aftale med Brasilien vil genskabe et sundt retsgrundlag for EU's forbindelser med Brasilien på lufttrafikområdet. Dette er et første væsentligt skridt i retning af en styrkelse af EU's forbindelser med Brasilien på lufttrafikområdet, som har givet Brasilien og EU mulighed for yderligere at styrke lufttrafiksamarbejdet og bevæge sig mod forhandlinger om en omfattende luftfartsaftale mellem Brasilien og EU.

Efter anmodning fra Kommissionen gav Rådet (transport, telekommunikation og energi) den 15. oktober 2010 Kommissionen mandat til at indlede forhandlinger om en omfattende lufttrafikaftale med Brasilien baseret på en kombination af gradvis markedsåbning og regelsamarbejde og -konvergens.

En sådan aftale forventes at skabe en merværdi for forbrugerne (fordele i form af lavere billetpriser) på op til 460 mio. EUR. Den vil få en positiv indvirkning på beskæftigelsen og forventes at give betydelige nye forretningsmuligheder for EU-flyselskaber såvel som fordele for de rejsende.

Ordføreren foreslår på baggrund af ovenstående bemærkninger, at Parlamentet godkender indgåelsen af aftalen. Eftersom aftalen ikke kan træde i kraft, før den er endelig indgået, vil det være meget ønskværdigt, at Rådet, når Parlamentet har truffet sin afgørelse, afslutter procedurerne uden unødig forsinkelse.

  • [1]               Artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
  • [2]               KOM(2009)0665

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

25.1.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Janusz Władysław Zemke