SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

  27.1.2011 - (13988/2010 – C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE)) - ***

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău

  Menettely : 2009/0115(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0004/2011
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0004/2011
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

  (13988/2010 – C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE))

  (Hyväksyntä)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (13988/2010),

  –   ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan väliseksi tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevaksi sopimukseksi (12922/2009),

  –   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan, 218 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7‑0335/2010),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

  –   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A7‑0004/2010),

  1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Brasilian liittotasavallan hallituksille ja parlamenteille.

  PERUSTELUT

  Johdanto

  Kuten Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, unionilla on yksinomainen toimivalta monissa ilmailualan ulkosuhteisiin liittyvissä kysymyksissä, joita on yleensä säännelty jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisillä lentoliikennesopimuksilla.

  Neuvosto valtuutti 5. kesäkuuta 2003 komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta unionin kanssa tehtävillä sopimuksilla.

  Komissio on tämän valtuutuksen mukaisesti neuvotellut Brasilian liittotasavallan kanssa sopimuksen, jolla korvataan jäsenvaltioiden ja Brasilian liittotasavallan välisten kahdentoista erillisen lentoliikennesopimuksen tietyt määräykset. Sopimus allekirjoitettiin 14. heinäkuuta 2010.

  Lissabonin sopimus

  Kun neuvotteluja käytiin, parlamenttia kuultiin Nizzan sopimuksen mukaisesti kansainvälisistä ilmailualan sopimuksista. Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009 ja sillä laajennettiin olosuhteita, joissa kansainvälisen sopimuksen tekemiselle tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Ilmailualan sopimukset kuuluvat nyt tähän kategoriaan, koska ne koskevat alaa, jolla sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä[1]. Komissio teki näiden muutosten edellyttämät muodolliset mukautukset käsiteltävinä oleviin ehdotuksiin 2. joulukuuta 2009 julkaistulla tiedonannolla "Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin"[2].

  Parlamentilla uuden perussopimuksen mukaisesti oleva näkyvämpi rooli merkitsee sitä, että parlamentin on seurattava neuvotteluja tiiviimmin ja hyödyntäen täysipainoisesti parlamentin työjärjestyksen 90 artiklan suomia mahdollisuuksia. On kaikkien osapuolten kannalta selkeästi suotavaa, että kaikki huolenaiheet, jotka saattavat heikentää parlamentin halua hyväksyä ehdotus, yksilöidään ja hoidetaan varhaisessa vaiheessa eikä vasta sitten kun neuvottelut on jo viety päätökseen.

  Sopimuksen tarkoitus

  2 artikla (Jäsenvaltion tekemä nimeäminen)

  EU-maiden lentoliikenteen harjoittajien välisen syrjinnän estämiseksi perinteiset nimeämislausekkeet, jotka koskevat kahdenvälisen sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion lentoliikenteen harjoittajia, korvataan kaikkia EU-maiden lentoliikenteen harjoittajia koskevalla EU:n nimeämislausekkeella.

  3 artikla (Lentoturvallisuus)

  Tällä säännöksellä varmistetaan, että kahdenvälisten sopimusten turvamääräyksiä sovelletaan tilanteissa, joissa viranomaisvalvonnasta vastaa muu kuin lentoliikenteen harjoittajan nimennyt jäsenvaltio

  4 artikla (Lentopolttoaineen verotus)

  Vaikka perinteisillä kahdenvälisillä sopimuksilla yleensä myönnetään lentopolttoaineelle vapautus veroista, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetulla neuvoston direktiivillä 2003/96/EY sallitaan Euroopan unionin alueella tapahtuvien toimintojen verotus.

  5 artikla (Yhteensopivuus kilpailusääntöjen kanssa)

  Tällä artiklalla kielletään kilpailuvastaiset käytänteet.

  Päätelmät

  Horisontaalinen sopimus Brasilian kanssa palauttaa vakaan oikeusperustan EU:n ja Brasilian ilmailualan suhteille. Tämä on ollut merkittävä ensiaskel EU:n ja Brasilian välisten ilmailualan suhteiden lujittamisessa, joka on mahdollistanut maiden välisen ilmailuyhteistyön tiivistämisen entisestään ja avannut tien kattavan lentoliikennesopimuksen neuvottelemiselle Brasilian ja EU:n välillä.

  Komission pyynnöstä liikenneasioita käsittelevä neuvosto myönsi 15. lokakuuta 2010 komissiolle valtuudet neuvotella Brasilian kanssa kattavasta lentoliikennesopimuksesta, jonka perustan muodostaisivat markkinoiden asteittainen vapauttaminen sekä sääntelyä koskeva yhteistyö ja lähentyminen.

  Kyseisen sopimuksen odotetaan tuottavan jopa 640 miljoonaa euroa kuluttajaylijäämää (alhaisemmista hinnoista koituva hyöty). Sopimuksella on myönteisiä työllisyysvaikutuksia, ja sen odotetaan tarjoavan merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia EU:n lentoyhtiöille sekä hyödyttävän myös lentomatkustajia.

  Esittelijä ehdottaa edellä mainitun perusteella, että parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle. Koska sopimus ei voi tulla voimaan ennen kuin se on tehty, olisi erittäin suotavaa, että neuvosto saattaa menettelyn päätökseen viipymättä parlamentin tehtyä päätöksensä.

  • [1]  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohta.
  • [2]  KOM(2009) 0665.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  25.1.2011

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Janusz Władysław Zemke