Procedūra : 2009/0115(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0004/2011

Pateikti tekstai :

A7-0004/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/02/2011 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0045

REKOMENDACIJA     ***
PDF 158kWORD 71k
27.1.2011
PE 452.696v02-00 A7-0004/2011

dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo

(13988/2010 – C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Silvia-Adriana Ţicău

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo

(13988/2010– C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13988/2010),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų projektą (12922/2009),

–   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį, 218 straipsnio 8 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7‑0335/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A7‑0004/2010),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Brazilijos Federacinės Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Kaip nustatyta Europos Bendrijų Teisingumo Teismo, ES turi išimtinę kompetenciją įvairių išorės aviacijos aspektų, kurie tradiciškai buvo reglamentuojami dvišaliais valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimais dėl oro susisiekimo paslaugų, atžvilgiu.

Atsižvelgdama į tai, 2003 m. birželio 5 d. Taryba suteikė Komisijai įgaliojimus pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl tam tikrų galiojančių dvišalių susitarimų nuostatų pakeitimo susitarimais su ES.

Komisija vedė derybas su Brazilijos Federacine Respublika dėl susitarimo, kuriuo būtų pakeistos tam tikros 12 valstybių narių ir Brazilijos Federacinės Respublikos dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatos. Susitarimas buvo pasirašytas 2010 m. liepos 14 d.

Lisabonos sutartis

Pagal Nicos sutartį, kuri galiojo tuo metu, kai vyko derybos, dėl tarptautinių aviacijos susitarimų buvo konsultuojamasi su Parlamentu. Pagal 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusią Lisabonos sutartį buvo išplėstos sąlygos, kurioms esant ir siekiant sudaryti tarptautinį susitarimą reikia Parlamento pritarimo. Šiuo metu aviacijos susitarimai patenka į šią kategoriją, nes jie priskiriami sričiai, kuriai taikoma įprasta teisėkūros procedūra(1). Komisija savo 2009 m. gruodžio 2 d. komunikate „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ oficialiai pakeitė su šiais pokyčiais susijusius nagrinėjamus pasiūlymus(2).

Pagal naująją sutartį didesnis Parlamento vaidmuo lemia atitinkamą įpareigojimą atidžiau stebėti derybų eigą visapusiškai išnaudojant Parlamento darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnyje numatytas galimybes. Aišku, kad visoms šalims naudingiausia, jog visi pakankamai svarbūs klausimai, dėl kurių kyla abejonė, ar Parlamentas galėtų suteikti pritarimą, būtų nustatomi ir nagrinėjami ankstyvajame etape, o ne po to, kai derybos jau užbaigtos.

Susitarimo tikslas

2 straipsnis Valstybės narės atliekamas paskyrimas

Siekiant išvengti ES oro vežėjų diskriminacijos, tradiciniai straipsniai dėl paskyrimų, kuriuose nurodomi dvišalį susitarimą pasirašiusių valstybių narių oro vežėjai, pakeičiami ES straipsniu dėl paskyrimo, kuriame nurodomi visi ES oro vežėjai;

3 straipsnis (Sauga)

Šioje nuostatoje užtikrinama, kad dvišalių susitarimų saugos nuostatos būtų taikomos tais atvejais, kai oro vežėjų nuolatinę kontrolę vykdo kita valstybė narė, nei ta, kuri tą oro vežėją paskyrė.

4 straipsnis Aviacinio kuro apmokestinimas

Nors tradiciniais dvišaliais susitarimais aviacinis kuras paprastai neapmokestinamas, pagal Tarybos direktyvą 2003/96/EB, pakeičiančią Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, toks apmokestinimas leidžiamas, kai veikla vykdoma Europos Sąjungos teritorijoje.

5 straipsnis Konkurencijos taisyklių atitikimas

Šiame straipsnyje draudžiama konkurenciją iškraipanti veikla.

Išvados

Horizontalusis susitarimas su Brazilija atkurs tvirtą teisinį ES ir Brazilijos santykių aviacijos srityje pagrindą. Tai, kad buvo sudarytas šis susitarimas, buvo žengtas pirmas svarbus žingsnis stiprinant ES ir Brazilijos santykius aviacijos srityje, sudarė galimybes toliau gerinti ES ir Brazilijos bendradarbiavimą šioje srityje ir pradėti derybas dėl išsamaus ES ir Brazilijos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų.

Europos Komisijos prašymu ES Transporto taryba 2010 m. spalio 15 d. Komisijai suteikė įgaliojimus derėtis dėl išsamaus ES ir Brazilijos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų; šis susitarimas būtų pagrįstas palaipsniui rinkos atvėrimu ir bendradarbiavimu reguliavimo srityje bei sanglauda.

Tikimasi, kad sudarius šį susitarimą dėl didesnio vartotojų skaičiaus (jis išaugs dėl mažesnių kainų) atsiras iki 460 mln. eurų papildomų pajamų. Šis susitarimas taip pat teigiamai paveiks darbo vietų skaičių ir sudarys naujas verslo galimybes ES oro linijoms, taip pat bus naudingas keliaujantiems visuomenės nariams.

Atsižvelgdamas į išdėstytas pastabas, pranešėjas siūlo, kad Parlamentas suteiktų savo pritarimą susitarimo sudarymui. Kadangi susitarimas gali būti taikomas tik tada, kai bus sudarytas, būtų labai pageidautina, kad kai tik Parlamentas priims sprendimą, Taryba nedelsdama baigtų tvarkyti visas procedūras.

(1)

             Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunktis.

(2)

             COM (2009) 0665


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

25.1.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Janusz Władysław Zemke

Teisinė informacija - Privatumo politika