ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

27.01.2011 - (13988/2010 – C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE)) - ***

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajkyňa: Silvia-Adriana Ţicău

Postup : 2009/0115(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0004/2011
Predkladané texty :
A7-0004/2011
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

(13988/2010 – C7‑0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13988/2010),

–   so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o niektorých aspektoch leteckých služieb (12922/2009),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2, článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0335/2010),

–   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7‑0004/2010),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Brazílskej federatívnej republiky.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie má EÚ výhradnú právomoc v súvislosti s rôznymi aspektmi letectva mimo územia Spoločenstva, ktoré boli zvyčajne upravované dvojstrannými dohodami o leteckých službách uzavretými medzi členskými štátmi a tretími krajinami.

Rada preto 5. júna 2003 splnomocnila Komisiu na začatie rokovaní s tretími krajinami s cieľom nahradiť určité ustanovenia v platných dvojstranných dohodách dohodami EÚ.

Komisia preto prerokovala s Brazílskou federatívnou republikou dohodu, ktorou sa nahrádzajú určité ustanovenia v 12 dvojstranných dohodách o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi EÚ a Brazílskou federatívnou republikou. Dohoda bola podpísaná 14. júla 2010.

Lisabonská zmluva

Podľa Zmluvy z Nice, ktorá bola v platnosti počas rokovaní, sa s Parlamentom konzultovalo v otázkach medzinárodných zmlúv v oblasti leteckej dopravy. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa podmienky, za ktorých sa požaduje súhlas Parlamentu na uzatvorenie medzinárodnej dohody, rozšírili. Dohody o leteckých službách v súčasnosti patria práve do tejto kategórie, pretože sa týkajú oblastí, na ktoré sa uplatňuje riadny legislatívny postup[1]. Prerokúvané návrhy, ktorých sa táto zmena týkala, upravila z formálneho hľadiska Komisia vo svojom oznámení zverejnenom 2. decembra 2009 s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy[2].

Posilnená úloha Parlamentu, ktorá vyplýva z novej zmluvy, znamená aj príslušnú zodpovednosť za podrobnejšie monitorovanie vedenia rokovaní, pričom by sa v plnej miere mali využiť možnosti, ktoré poskytuje článok 90 rokovacieho poriadku Parlamentu. Pre všetky strany by bolo iste prospešné, aby sa určili všetky problematické body, ktoré by závažným spôsobom mohli spochybniť ochotu Parlamentu udeliť súhlas, a aby sa im venovala pozornosť už v počiatočnom štádiu, a nie až po tom, ako budú rokovania uzatvorené.

Ciele dohody

Článok 2 (Určenie členským štátom)

Aby sa zabránilo diskriminácii medzi leteckými dopravcami EÚ, zvyčajné ustanovenia o určení vzťahujúce sa na leteckých dopravcov členského štátu, ktorý podpísal dvojstrannú dohodu, sa nahrádzajú ustanovením o určení EÚ, ktoré sa vzťahuje na všetkých dopravcov EÚ.

Článok 3 (Bezpečnosť)

Týmto ustanovením sa zabezpečuje, že ustanovenia o bezpečnosti sa vzťahujú na prípady, keď regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom vykonáva iný členský štát než ten, ktorý daného leteckého dopravcu určil.

Článok 4 (Zdaňovanie leteckých pohonných hmôt)

Zatiaľ čo zvyčajné dvojstranné dohody majú vo všeobecnosti tendenciu oslobodzovať letecké pohonné hmoty od zdaňovania, smernica Rady 2003/96/ES, ktorou sa mení štruktúra rámcových predpisov Spoločenstva v oblasti zdaňovania energetických produktov a elektrickej energie, takéto zdaňovanie umožňuje v prípade činnosti na území Európskej únie.

Článok 5 (Zlučiteľnosť s pravidlami hospodárskej súťaže)

Týmto článkom sa zakazujú praktiky brániace hospodárskej súťaži.

Závery

Horizontálnou dohodou s Brazíliou sa obnoví pevný právny základ pre vzťahy medzi EÚ a Brazíliou v oblasti leteckej dopravy. Predstavuje významný prvý krok smerom k upevneniu vzťahov medzi EÚ a Brazíliou v oblasti leteckej dopravy, ktorým sa Brazílii a EÚ umožnilo ďalej rozširovať spoluprácu v tejto oblasti a pristúpiť k rokovaniam o komplexnej dohode o leteckých službách medzi Brazíliou a EÚ.

Rada ministrov dopravy EÚ poverila 15. októbra 2010 Európsku komisiu na jej vlastnú žiadosť rokovaním o komplexnej dohode o leteckých službách s Brazíliou založenej na postupnom otváraní trhu, regulačnej spolupráci a konvergencii.

Očakáva sa, že takouto dohodou sa podarí vytvoriť spotrebiteľský prebytok (prínos v podobe nižších sadzieb) až do výšky 460 miliónov EUR. Bude to mať pozitívny dosah na zamestnanosť a očakáva sa, že sa ňou vytvoria významné nové podnikateľské príležitosti pre letecké spoločnosti EÚ, ako aj výhody pre cestujúcich.

Spravodajkyňa vzhľadom na uvedené konštatovania navrhuje, aby Parlament udelil súhlas s uzavretím tejto dohody. Keďže dohoda nemôže nadobudnúť platnosť, pokiaľ nebude uzatvorená, bolo by zároveň nanajvýš žiaduce, aby Rada po tom, ako Parlament prijme svoje rozhodnutie, dokončila príslušné postupy bez akýchkoľvek nenáležitých odkladov.

  • [1]               Článok 218 ods. 6 písm. a) bod v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
  • [2]               KOM(2009)0665.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

25.1.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Guido Milana, Janusz Władysław Zemke