Pranešimas - A7-0005/2011Pranešimas
A7-0005/2011

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, nustatantis bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę

27.1.2011 - (16440/1/2010 – C7-0425/2010 – 2009/0059(COD)) - ***II

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Helmut Scholz


Procedūra : 2009/0059(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0005/2011

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, nustatantis bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę

(16440/1/2010 – C7-0425/2010 – 2009/0059(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (16440/1/2010 – C7‑0425/2010),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją[1] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0197) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7‑0005/2011),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA

PER ANTRĄJĮ SVARSTYMĄ[2]*

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, nustatantis bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį ir 209 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros[3],

kadangi:

(1)       Nuo 2007 m. Bendrija, remdamasi 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1905/2006, nustatančiu vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, paprastina geografinį bendradarbiavimą su besivystančiomis Azijos, Vidurinės Azijos ir Lotynų Amerikos šalimis bei Iraku, Iranu, Jemenu ir Pietų Afrika[4].

(2)       Pagrindinis ir svarbiausias tikslas, kurio siekiama Reglamentu (EB) Nr. 1905/2006, yra skurdo mažinimas siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis, teritorijomis ir regionais, vykdant šiuo reglamentu nustatytas geografines programas, apima tik priemonių, kurios atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi pagalbos komiteto (toliau – EBPO/VPK) nustatytus oficialios vystymosi pagalbos kriterijus (toliau – OVP kriterijai), finansavimą.

(3)       Sąjungai svarbu toliau stiprinti santykius su atitinkamomis besivystančiomis šalimis, kurios yra svarbios dvišalės partnerės ir daugiašalių forumų ir pasaulinio valdymo dalyvės. Sąjunga turi strateginį interesą vystyti įvairiapusius ryšius su tomis šalimis, ypač tokiose srityse kaip ekonomika, prekyba, akademinė sritis, verslas ir moksliniai mainai. Todėl jai reikia finansinės priemonės, kuria būtų galima finansuoti tokias priemones, kurios iš esmės pagal OVP kriterijus nėra OVP, tačiau kurios yra itin svarbios įtvirtinant santykius ir kuriomis labai prisidedama siekiant atitinkamų besivystančių šalių pažangos.

(4)       Tuo tikslu 2007 m. ir 2008 m. biudžeto procedūromis buvo nustatyti keturi parengiamieji veiksmai, siekiant pradėti tokį tvirtesnį bendradarbiavimą pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 49 straipsnio 6 dalies b punktą[5]. Tie keturi parengiamieji veiksmai yra: verslo ir moksliniai mainai su Indija, verslo ir moksliniai mainai su Kinija, bendradarbiavimas su vidutines pajamas gaunančių šalių grupe Azijoje ir bendradarbiavimas su vidutines pajamas gaunančių šalių grupe Lotynų Amerikoje. Pagal tą straipsnį teisėkūros procedūra, susijusi su parengiamaisiais veiksmais, turi būti baigta anksčiau nei trečiųjų finansinių metų pabaigoje.

(5)       Reglamento (EB) Nr. 1934/2006[6] tikslai ir nuostatos yra tinkami siekiant tokio tvirtesnio bendradarbiavimo su šalimis, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006. Tuo tikslu reikia išplėsti Reglamento (EB) Nr. 1934/2006 geografinę taikymo sritį ir numatyti finansinį paketą, į kurį būtų įtrauktas bendradarbiavimas su tomis besivystančiomis šalimis.

(6)       Išplėtus Reglamento (EB) Nr. 1934/2006 geografinę taikymo sritį, finansinė pagalba atitinkamoms besivystančioms šalims gali būti teikiama pagal dvi skirtingas išorės veiksmų finansavimo priemones. Reikėtų užtikrinti, kad šios dvi finansavimo priemonės būtų griežtai atskirtos viena nuo kitos. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 bus finansuojamos tokios priemonės, kurios atitinka OVP kriterijus, o Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006 bus taikomas tik toms priemonėms, kurios iš esmės tų kriterijų neatitinka. Be to, reikėtų užtikrinti, kad išplėtus to reglamento geografinę taikymo sritį, šalys, kurioms iki šiol buvo taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, t. y. pramoninės šalys ir kitos dideles pajamas gaunančios šalys bei teritorijos, nepatektų į blogesnę, ypač finansiniu aspektu, padėtį.

(7)       Kadangi dėl ekonomikos krizės visoje Sąjungoje susidarė itin įtempta padėtis biudžeto srityje ir kadangi siūloma išplėsti priemonės taikymo sritį, kad ji būtų taikoma šalims, kurios kai kuriais atvejais pasiekė panašų į Sąjungos konkurencingumo lygį ir beveik tokį patį, kaip kai kurių valstybių narių, vidutinį pragyvenimo lygį, Sąjunga bendradarbiaudama turėtų atsižvelgti į paramą gaunančių šalių pastangas, dedamas siekiant laikytis Tarptautinės darbo organizacijos tarptautinių susitarimų ir prisidėti prie bendrų tikslų sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

(8)       Patikrinus kaip įgyvendinamos išorės veiksmų finansinės priemonės, nustatyta neatitikimų nuostatose, kuriomis išlaidos, susijusios su mokesčiais, muitais ar kitomis rinkliavomis, yra laikomos neatitinkančiomis kriterijų. Siekiant nuoseklumo, siūloma tas nuostatas suderinti su kitomis priemonėmis.

(8a)     Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus dėl daugiamečių bendradarbiavimo programų, kadangi šios programos papildo Reglamentą (EB) Nr. 1934/2006 ir yra bendro taikymo. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu.

(9)       Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1934/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1934/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)        Reglamento pavadinimas pakeičiamas taip:

„2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis bei besivystančiomis šalimis, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, finansavimo priemonė veiklai, kuri nėra oficiali vystymosi pagalba“;

2)        1–4 straipsniai pakeičiami taip:

„1 straipsnis

Tikslas

1.        Šiame reglamente pramoninės ir kitos dideles pajamas gaunančios šalys ir teritorijos apima šalis ir teritorijas, išvardytas šio reglamento I priede, o besivystančios šalys apima šalis, kurioms taikomas 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę*, ir kurios išvardytos šio reglamento II priede. Toliau jos kartu vadinamos šalimis partnerėmis.

Pagal šį reglamentą Sąjungos lėšomis remiamas ekonominis, finansinis, techninis, kultūrinis ir akademinis bendradarbiavimas su šalimis partnerėmis 4 straipsnyje nustatytose srityse, priskiriamas jos kompetencijai. Pagal šį reglamentą finansuojamos priemonės, iš esmės neatitinkančios oficialios vystymosi pagalbos kriterijų (toliau – OVP kriterijai), kuriuos nustatė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi pagalbos komitetas (toliau – EBPO/VPK).

2.        Pagrindinis bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis tikslas – konkrečiai atsižvelgti į poreikį stiprinti ryšius ir toliau su jomis bendradarbiauti dvišaliu, regioniniu ar daugiašaliu pagrindu, kad būtų sukurta palankesnė ir skaidresnė aplinka Sąjungos ir šalių partnerių santykiams plėtoti, laikantis principų, kuriais grindžiami Sąjungos išorės veiksmai, kaip nustatyta Sutartyje. Tai, be kita ko, apima demokratijos skatinimą, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, teisinės valstybės principą, tinkamą darbą, gerą valdymą ir aplinkos apsaugą, siekiant prisidėti prie šalių partnerių pažangos ir tvaraus vystymosi procesų.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.        Bendradarbiavimo tikslas – dirbti kartu su šalimis partnerėmis, siekiant intensyvinti dialogą ir draugiškus santykius ir dalintis bei skatinti panašias politines, ekonomines bei institucines struktūras ir vertybes. Sąjunga taip pat siekia didinti bendradarbiavimą ir mainus su pripažintais arba vis svarbesniais dvišaliais partneriais ir daugiašalių forumų ir pasaulinio valdymo dalyviais. Bendradarbiavimas taip pat apima partnerius, su kuriais Sąjunga strategiškai siekia skatinti ryšius ir savo vertybes, kaip nustatyta Sutartyje.

2.        Deramai pagrįstais atvejais ir siekiant užtikrinti Sąjungos finansavimo nuoseklumą ir veiksmingumą ir puoselėti regioninį bendradarbiavimą, Komisija, patvirtindama 6 straipsnyje nurodytas metines veiksmų programas, gali nuspręsti, kad priemonėms pagal šį reglamentą skiriamą finansavimą gali gauti prieduose neišvardytos šalys, jei ketinamas įgyvendinti projektas ar programa yra regioninio ar tarpvalstybinio pobūdžio. Tuo tikslu 5 straipsnyje nurodytose daugiametėse bendradarbiavimo programose numatomos nuostatos.

3.        Komisija iš dalies keičia I ir II priedų sąrašus, atsižvelgdama į reguliarias EBPO/VPK besivystančių šalių sąrašo peržiūras, ir apie tai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

4.        Skiriant Sąjungos finansavimą pagal šį reglamentą, ypatingas dėmesys, prireikus, skiriamas tam, ar šalys partnerės laikosi pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos darbo standartų ir ar deda pastangas siekdamos sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

5.        Šio reglamento II priede išvardytų šalių atžvilgiu politikos suderinamumas su priemonėmis, finansuojamomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1337/2008, sukuriantį priemonę, skirtą greitai reaguoti į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse** turi būti griežtai stebimas.

3 straipsnis

Bendrieji principai

1.        Europos Sąjunga grindžiama laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principais ir siekia skatinti, plėtoti ir įtvirtinti įsipareigojimą juos skatinti šalyse partnerėse, vedant dialogą ir bendradarbiaujant.

2.        Įgyvendinant šį reglamentą, prireikus, taikomi skirtingi metodai bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis, siekiant atsižvelgti į jų ekonominę, socialinę ir politinę situaciją bei į konkrečius Sąjungos interesus, strategijas ir prioritetus.

3.        Pagal šį reglamentą finansuojamos priemonės atitinka ir apima bendradarbiavimo sritis, nustatytas konkrečiai Sąjungos ir šalių partnerių priemonėse, susitarimuose, deklaracijose ir veiksmų planuose, taip pat su Sąjungos konkrečiais interesais ir prioritetais susijusias sritis.

4.        Taikydama pagal šį reglamentą finansuojamas priemones, Sąjunga siekia užtikrinti nuoseklumą su kitomis jos išorės veiksmų sritimis bei kitomis atitinkamomis Sąjungos politikos kryptimis, ypač vystomojo bendradarbiavimo politika. Tai užtikrinama formuojant politiką, atliekant strateginį planavimą ir programavimą bei įgyvendinant priemones.

5.        Pagal šį reglamentą finansuojamos priemonės papildo valstybių narių ir Sąjungos viešųjų įstaigų pastangas komercinių ryšių bei kultūrinių, akademinių ir mokslinių mainų srityje, ir suteikia joms pridėtinę vertę.

6.        Komisija informuoja Europos Parlamentą ir reguliariai keičiasi su juo nuomonėmis.

4 straipsnis

Bendradarbiavimo sritys

Teikiant Sąjungos finansavimą remiami bendradarbiavimo veiksmai pagal 1 straipsnį, ir ši parama teikiama laikantis šio reglamento bendro tikslo, taikymo srities, tikslų ir bendrųjų principų. Sąjungos finansavimas skiriamas su šiomis bendradarbiavimo sritimis susijusiems ir iš esmės OPV kriterijų neatitinkantiems veiksmams, kurie gali būti vykdomi ir regioniniu lygiu:

1)        Sąjungos ir šalių partnerių ekonominės, socialinės, kultūrinės, akademinės ir mokslo srities subjektų bendradarbiavimo, partnerysčių ir bendrų iniciatyvų skatinimas;

2)        dvišalės prekybos, investicijų srautų ir ekonominių partnerysčių skatinimas dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms;

3)        politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių subjektų bei kitų nevyriausybinių organizacijų dialogo atitinkamuose sektoriuose skatinimas Sąjungoje ir šalyse partnerėse;

4)        žmonių tarpusavio ryšių, švietimo ir mokymo programų bei intelektinių mainų skatinimas ir kultūrų tarpusavio supratimo didinimas, ypač šeimos lygmeniu, įskaitant priemones, kurias taikant siekiama užtikrinti ir didinti Sąjungos dalyvavimą programoje Erasmus Mundus ir dalyvavimą Europos švietimo mugėse;

5)        Sąjungos ir šalių partnerių bendradarbiavimo projektų, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, mokslo ir technologijų, sporto ir kultūros, energijos (ypač atsinaujinančios energijos), transporto, aplinkosaugos (įskaitant klimato kaitą), muitų srityse, finansiniais, teisiniais ir žmogaus teisių bei kitais bendro intereso klausimais, skatinimas;

6)        informuotumo ir supratimo apie Europos Sąjungą bei jos veiksmų matomumo šalyse partnerėse stiprinimas;

7)        parama konkrečioms iniciatyvoms, įskaitant mokslinį darbą, tyrimus, bandomąsias programas ar bendrus projektus, skirtus veiksmingai ir lanksčiai atsižvelgti į Sąjungos dvišalių santykių su šalimis partnerėmis pokyčių formuluojamus bendradarbiavimo tikslus arba kuriomis siekiama paskatinti tolesnį dvišalių santykių su jomis stiprinimą ir išplėtimą.

_______________

*         OL L 378, 2006 12 27, p. 41.

**       OL L 354, 2008 12 31, p. 62.“;

3)        5 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.       Daugiametės bendradarbiavimo programos sudaromos ne ilgesniam kaip šio reglamento galiojimo laikotarpiui. Jose nustatomi Sąjungos specifiniai interesai ir prioritetai, bendri tikslai ir laukiami rezultatai. Visų pirma atsižvelgiant į programą Erasmus Mundus, vykdant šias programas siekiama kuo labiau atsižvelgti į tolygų geografinį pasiskirstymą. Jose taip pat nustatomos pasirinktos sritys, kurioms turėtų būti skiriamas Sąjungos finansavimas, ir nurodomos bendrai, pagal prioritetinę sritį ir pagal šalį partnerę ar šalių partnerių grupę skirtos orientacinės lėšos atitinkamu laikotarpiu. Atitinkamu atveju lėšos gali būti nurodomos nustatant jų ribas. Daugiametės bendradarbiavimo programos peržiūrimos laikotarpio viduryje arba prireikus ad hoc.

3.        Daugiametes bendradarbiavimo programas ir jų peržiūrą Komisija patvirtina, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 14a straipsnį ir laikydamasi 14b bei 14c straipsniuose nustatytų sąlygų..

4)        ▌ 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)        1 dalis pakeičiama taip:

„1.      Komisija patvirtina metines veiksmų programas, grindžiamas 5 straipsnyje nurodytomis daugiametėmis bendradarbiavimo programomis, ir tuo pačiu metu jas perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

b)        3 dalis pakeičiama taip:

„3.      Metines veiksmų programas Komisija patvirtina atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos nuomones. Daliniai veiksmų programų pakeitimai, pavyzdžiui, techniniai pritaikymai, įgyvendinimo laikotarpio pratęsimas, asignavimų planuojamoms operacijoms perskirstymas numatomame biudžete, biudžeto padidinimas ar sumažinimas ne didesne kaip 20 proc. pradinio biudžeto suma, gali būti atliekami netaikant šios procedūros, jeigu tokie daliniai pakeitimai atitinka veiksmų programose numatytus pradinius tikslus.“;

5)        7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)        pirma pastraipa tampa 1 dalimi;

b)        1 dalies e ir f punktai pakeičiami taip:

„e)       šalių partnerių ir regionų bei Sąjungos įsteigtos jungtinės įstaigos;

f)         Sąjungos institucijos ir įstaigos, tačiau tik tiek, kiek jos įgyvendina 9 straipsnyje nurodytas paramos priemones;“;

c)        pridedamos šios dalys:

„2.       Taikant šį reglamentą nefinansuojamos priemonės, kurios numatytos 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos*, 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1717/2006, nustatančiame stabilumo priemonę**, arba Reglamente (EB) Nr. 1905/2006 ir kurios atitinka šiuose išvardytuose reglamentuose nustatytus finansavimo reikalavimus.

3.        Sąjungos parama pagal šį reglamentą nenaudojama ginklų arba amunicijos pirkimui ir karinio arba gynybinio pobūdžio operacijoms finansuoti.

_______________

*         OL L 163, 1996 7 2,. p. 1.

**       OL L 327, 2006 11 24, p. 1.“;

6)        8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.       Sąjungos parama šalyse partnerėse paprastai nenaudojama sumokėti mokesčius, muitus ar rinkliavas.“;

7)        9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)        1 dalis pakeičiama taip:

„1.       Sąjungos lėšos gali būti skirtos išlaidoms, susijusioms su parengiamąja, tolesnių veiksmų, stebėsenos, audito ir vertinimo veikla, tiesiogiai būtina šiam reglamentui įgyvendinti ir jo tikslams pasiekti, ir kitoms administracinės ar techninės pagalbos išlaidoms, kurias Komisija, įskaitant jos delegacijas šalyse partnerėse, gali patirti administruojant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus, padengti.“;

b)        3 dalis pakeičiama taip:

„3.       Komisija patvirtina daugiametėse bendradarbiavimo programose nenumatytas paramos priemones ir vienu metu jas perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

8)        12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)        antraštė pakeičiama taip:

„Sąjungos finansinių interesų apsauga“;

b)        1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.       Į visus pagal šį reglamentą sudaromus susitarimus įtraukiamos nuostatos, užtikrinančios Sąjungos finansinių interesų apsaugą, visų pirma dėl pažeidimų, sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos, kaip apibrėžta 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos*, 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų** ir 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų***.

2.        Komisijai ir Audito Rūmams tokiuose susitarimuose turi būti aiškiai suteikta teisė atlikti paramą iš Sąjungos lėšų gavusio rangovo arba subrangovo auditą, įskaitant dokumentų auditą arba auditą vietoje. Be to, pagal juos Komisijai aiškiai suteikiami įgaliojamai vykdyti patikrinimus ir inspektavimus vietoje, laikantis Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96.

_______________

*         OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

**       OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

***     OL L 136, 1999 5 31, p. 1.“;

9)        13 ir 14 straipsniai pakeičiami taip:

„13 straipsnis

Vertinimas

1.        Komisija reguliariai vertina pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus ir programas, prireikus arba Europos Parlamentui ar Tarybai paprašius, pasitelkdama nepriklausomus išorės įvertinimus, siekdama patikrinti, ar buvo pasiekti tikslai, ir kad galėtų parengti rekomendacijas, kaip pagerinti būsimą veiklą. Į rezultatus atsižvelgiama rengiant programas ir skirstant išteklius.

2.        Komisija siunčia 1 dalyje nurodytus įvertinimo pranešimus Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti.

3.        Komisija siekia, kad atitinkami suinteresuotieji subjektai, įskaitant nevalstybinius subjektus, dalyvautų šiame reglamente numatyto Sąjungos bendradarbiavimo vertinimo etape.

14 straipsnis

Metinis pranešimas

Komisija išnagrinėja pažangą, padarytą įgyvendinant priemones pagal šį reglamentą, ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia išsamų metinį pranešimą apie šio reglamento įgyvendinimą. Pranešime išdėstomi biudžeto vykdymo rezultatai ir apibūdinami visi finansuoti veiksmai ir programos bei, kiek tai yra įmanoma, nurodomi pagrindiniai bendradarbiavimo veiksmų ir programų rezultatai ir poveikis.“;

9a)      Pridedami šie straipsniai:

„14a straipsnis

Delegavimas

1.        Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 5 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus šio reglamento galiojimo laikotarpiui.

2.        Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.        Igaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 14b ir 14c straipsniuose nustatytų sąlygų.

14b straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.        Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.        Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

3.        Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14c straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.        Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos.

           Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

2.        Jei praėjus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

           Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

3.        Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per 1 dalyje nurodytą laikotarpį, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.“.

9b)      15 straipsnis išbraukiamas.

10)      16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Finansinės nuostatos

Finansinė orientacinė suma šiam reglamentui įgyvendinti 2007–2013 m. laikotarpiu yra 172 mln. EUR I priede išvardytoms šalims ir 176 mln. EUR II priede išvardytoms šalims. Dėl 2010–2013 m. laikotarpio metinių asignavimų vykdant metinę biudžeto sudarymo procedūrą sprendimą priima biudžeto valdymo institucija. Komisija biudžeto valdymo institucijai teikia išsamią informaciją apie visas biudžeto eilutes, pagal kurias finansuojamos šiame reglamente numatytos priemonės, ir joms skiriamus metinius asignavimus. Šiuos asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinės programos ribų. Taip pat reikia užtikrinti, kad taikant šį reglamentą II priede išvardytoms šalims partnerėms nenukentėtų I priede nurodytos pramoninės šalys ir kitos dideles pajamas gaunančios šalys bei teritorijos.

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 skiriami asignavimai šiuo tikslu nenaudojami.”;

11)      priede antraštė pakeičiama taip:

„I PRIEDAS. Pramoninių ir kitų dideles pajamas gaunančių šalių ir teritorijų, kurioms taikomas šis reglamentas, sąrašas“;

12)      pridedamas naujas II priedas, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu                                        Tarybos vardu

Pirmininkas                                                             Pirmininkas

PRIEDAS

„II PRIEDAS

Besivystančių šalių, kurioms taikomas šis reglamentas, sąrašas

Lotynų Amerika

1. Argentina

2. Bolivija

3. Brazilija

4. Čilė

5. Kolumbija

6. Kosta Rika

7. Kuba

8. Ekvadoras

9. Salvadoras

10. Gvatemala

11. Hondūras

12. Meksika

13. Nikaragva

14. Panama

15. Paragvajus

16. Peru

17. Urugvajus

18. Venesuela

Azija

19. Afganistanas

20. Bangladešas

21. Butanas

22. Birma (Mianmaras)

23. Kambodža

24. Kinija

25. Indija

26. Indonezija

27. Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

28. Laosas

29. Malaizija

30. Maldyvai

31. Mongolija

32. Nepalas

33. Pakistanas

34. Filipinai

35. Šri Lanka

36. Tailandas

37. Vietnamas

Vidurinė Azija

38. Kazachstanas

39. Kirgizijos Respublika

40. Tadžikistanas

41. Turkmėnistanas

42. Uzbekistanas

Artimieji Rytai

43. Iranas

44. Irakas

45. Jemenas

Pietų Afrika

46. Pietų Afrika“

  • [1]  Priimti tekstai 2010 10 21, P7_TA(2010)0381.
  • [2] * Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.
  • [3]           2010 m. spalio 21 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
  • [4]           OL L 378, 2006 12 27, p. 41.
  • [5]           OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [6]           OL L 405, 2006 12 30, p. 41.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pirmasis svarstymas Europos Parlamente

Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą dėl bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis priemonės reglamento buvo priimta 2010 m. spalio 21 d. didžiule balsų dauguma (586-27-10) ir taip buvo visiškai pritarta bendrai SESV 290 straipsnio taikymo pozicijai.

Iš tiesų įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo panaikintos tuo metu galiojusios nuostatos dėl komitologijos, ir įstatymo galią turintys teisės aktai turi būti įgyvendinami priimant deleguotus teisės aktus (SESV 290 straipsnis) ir įgyvendinimo aktus (SESV 291 straipsnis). 290 straipsnio kriterijų privaloma laikytis, o tai reiškia, kad jeigu jų yra laikomasi (pvz., išorės finansinių priemonių atveju), jie negali būti politinių derybų ar kitų „specialių susitarimų“ objektas, nes tai prieštarautų Sutarčiai.

Parlamentas ir Taryba, kaip teisėkūros institucijos, drauge sprendžia dėl pagal 290 straipsnį Komisijai suteikiamų įgaliojimų delegavimo tikslo, turinio, taikymo srities ir trukmės; pagal minėtąjį straipsnį Komisija atsako už deleguotus teisės aktus tiesiogiai kontroliuojant Parlamentui ir Tarybai, kurie gali pareikšti prietaravimų dėl priemonės arba atšaukti delegavimą.

Antrasis svarstymas Europos Parlamente

Savo pirmojo svarstymo poziciją Taryba priėmė 2010 m. gruodžio 10 d., tačiau ji nepritarė pagrindiniams Parlamento pakeitimams. Nors Taryba pritarė esminiam susitarimui, pasiektam pirmininkaujant Ispanijai, ji atmetė Parlamento pakeitimus dėl procedūrų, taikomų priimant programavimo dokumentus, ir dėl finansavimo.

Taigi šioje rekomendacijoje pateiktų pakeitimų tikslas – atstatyti per Parlamento pirmąjį svarstymą priimtą poziciją siekiant užtikrinti, kad Parlamentui būtų suteikiamos tokios pačios sąlygos kaip Tarybai / valstybėms narėms ir kad bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis priemonės programų rengimo struktūroje būtų paisoma pakeitimų, padarytų Lisabonos sutartyje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonės nustatymas (Reglamento (EB) Nr. 1934/2006 dalinis pakeitimas)

Nuorodos

16440/1/2010 – C7-0425/2010 – 2009/0059(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

21.10.2010                     T7-0381/2010

Komisijos pasiulymas

COM(2009)0197 - C7-0101/2009

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

16.12.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

16.12.2010

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Helmut Scholz

17.1.2011

 

 

Priėmimo data

26.1.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Patrice Tirolien

Pateikimo data

27.1.2011