Процедура : 2009/0148(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0007/2011

Внесени текстове :

A7-0007/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/02/2011 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0046

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 158kWORD 59k
27.1.2011
PE 452.762v02-00 A7-0007/2011

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г.

(07853/2010 – C7‑0101/2010 – 2009/0148(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Wim van de Camp

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г.

(07853/2010 – C7‑0101/2010 – 2009/0148(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта за решение на Съвета (07853/2010),

–   като взе предвид проекта за споразумение между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. (15954/2009),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква г) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), точка (v) от Договора за функционирането на ЕС (C7‑0101/2010),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7‑0007/2010),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.1.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Станимир Илчев, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Ernst Strasser, Marie-Christine Vergiat

Правна информация - Политика за поверителност