Eljárás : 2009/0148(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0007/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0007/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 15/02/2011 - 9.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0046

AJÁNLÁS     ***
PDF 147kWORD 58k
27.1.2011
PE 452.762v02-00 A7-0007/2011

az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a 2007–2013-as időszakra létrehozott Külső Határok Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07853/2010 – C7‑0101/2010 – 2009/0148(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Wim van de Camp

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a 2007–2013-as időszakra létrehozott Külső Határok Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07853/2010 – C7‑0101/2010 – 2009/0148(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (07853/2010),

–   tekintettel az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a 2007–2013-as időszakra létrehozott Külső Határok Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodástervezetre (15954/2009),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdése d) pontjának és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) és v) pontjának értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0101/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A7‑0007/2011),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség kormányainak és parlamentjeinek.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

26.1.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Edit Bauer, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Ernst Strasser, Marie-Christine Vergiat

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat