Procedura : 2009/0148(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0007/2011

Teksty złożone :

A7-0007/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/02/2011 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0046

ZALECENIE     ***
PDF 158kWORD 60k
27.1.2011
PE 452.762v02-00 A7-0007/2011

dotyczący projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych ustanowionego na lata 2007-2013

(07853/2010 – C7‑0101/2010 – 2009/0148(NLE))

Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Wim van de Camp

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych ustanowionego na lata 2007-2013

(07853/2010 – C7‑0101/2010 – 2009/0148(NLE))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (07853/2010),

–   uwzględniając projekt umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 (15954/2009),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 77 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0101/2010),

–   uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0007/2010),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, a także rządom i parlamentom Republiki Islandii, Królestwa Norwegii, Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Liechtensteinu.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

26.1.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Ernst Strasser, Marie-Christine Vergiat

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności