Postup : 2009/0148(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0007/2011

Predkladané texty :

A7-0007/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/02/2011 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0046

ODPORÚČANIE     ***
PDF 141kWORD 60k
27.1.2011
PE 452.762v02-00 A7-0007/2011

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Európskeho spoločenstva, Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách týkajúcich sa Fondu pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013

(07853/2010 – C7‑0101/2010 – 2009/0148(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Wim van de Camp

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Európskeho spoločenstva, Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách týkajúcich sa Fondu pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013

(07853/2010 – C7‑0101/2010 – 2009/0148(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07853/2010),

–   so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách týkajúcich sa Fondu pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 (15954/2009),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 77 ods. 2 písm. d) a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) bod v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7‑0101/2010),

–   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7‑0007/2010),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Islandskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežatstva.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.1.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Ernst Strasser, Marie-Christine Vergiat

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia