Postopek : 2009/0148(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0007/2011

Predložena besedila :

A7-0007/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/02/2011 - 9.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0046

PRIPOROČILO     ***
PDF 146kWORD 66k
27.1.2011
PE 452.762v02-00 A7-0007/2011

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi s Skladom za zunanje meje za obdobje 2007–2013

(07853/2010 – C7‑0101/2010 – 2009/0148(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Wim van de Camp

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi s Skladom za zunanje meje za obdobje 2007–2013

(07853/2010 – C7‑0101/2010 – 2009/0148(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07853/2010),

–   ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi s Skladom za zunanje meje za obdobje 2007–2013 (15954/2009),

–   ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 77(2)(d) in členom 218(6), drugi pododstavek, točka (a), točka (v), Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7–0101/2010),

–   ob upoštevanju člena 81 in člena 90(8) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0007/2010),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Islandije, Kraljevine Norveške, Švicarske konfederacije in Kneževine Lihtenštajn.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

26.1.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Ernst Strasser, Marie-Christine Vergiat

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov