Eljárás : 2010/0222(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0010/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0010/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 15/02/2011 - 9.8
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0050

AJÁNLÁS     ***
PDF 152kWORD 73k
27.1.2011
PE 454.477v02-00 A7-0010/2011

az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a diplomata, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(16362/2010 – C7-0399/2010 – 2010/0222(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Ioan Enciu

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a diplomata, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(16362/2010 – C7-0399/2010 – 2010/0222(NLE))

(Egyetértés)                                                                             

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (16362/2010),

   tekintettel az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás tervezetére (13708/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdése a) pontjának és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0399/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A7-0010/2011),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Brazil Szövetségi Köztársaság kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

Brazília az 539/2001/EK rendelet értelmében az ún. „pozitív listán” van, amelyen azok az országok szerepelnek, amelyek állampolgárai az Európai Unió külső határainak átlépésekor mentesülnek a vízumkötelezettség alól. A rendelet alapjául szolgáló viszonosság elve szerint valamennyi uniós állampolgár hasonló joggal rendelkezik Brazíliába történő utazása során.

Idáig a viszonosság elve a Brazília és az egyes tagországok közötti kétoldalú vízummentességi megállapodások révén valósult meg. Azonban négy uniós ország – Észtország, Lettország, Málta és Ciprus – ilyen megállapodást még nem írt alá. Ezért ezen országok állampolgárainak vízummal kell rendelkezniük Brazíliába történő utazásuk esetén, ami sérti a viszonosság elvét.

E tekintetben, valamint figyelembe véve azt, hogy a Lisszaboni Szerződés szerint a harmadik országokkal kapcsolatos közös vízumpolitika az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik, csak az EU tárgyalhat Brazíliával a vízummentességi megállapodásról és kötheti meg azt, a tagállamok önállóan nem.

E tekintetben a Tanács 2008. április 18-án elfogadott egy határozatot, amely felhatalmazza a Bizottságot, hogy az Európai Unió nevében tárgyalásokat kezdjen egy ilyen megállapodásról. Mindkét fél egyetértett abban, hogy két különböző megállapodást fognak aláírni: egyet a közönséges útlevéllel rendelkező személyek számára, egy másikat pedig a diplomata, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkezők számára. Ezt az indokolja, hogy ez utóbbi megállapodást nem kell a brazil kongresszusnak ratifikálnia, így az hamarabb hatályba léphet.

A diplomata, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkezők vízummentességéről szóló megállapodásról szóló, Brazíliával folytatott tárgyalások 2008. július 2-án kezdődtek meg és november 19-én zárultak le. A megállapodást 2010. április 28-án parafálták, és a hivatalos aláírásra az Európai Unió és Brazília részéről 2010. november 8-án, Brüsszelben került sor.

Az EU és Brazília közötti vízummentesség nem lép más, a különböző tagállamok által aláírt kétoldalú megállapodások helyébe, hanem kiegészíti azokat. Azonban az Unió által aláírt megállapodás az abban foglalt területeken elsőbbséget élvez a kétoldalú megállapodásokkal szemben, azaz a turisztikai és üzleti célú látogatások tekintetében.

E megállapodás végleges szövege a következőképpen foglalható össze: 

Cél

A megállapodás kölcsönös vízummentes utazást biztosít rövid távú tartózkodás esetén valamennyi diplomata, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező brazil és uniós állampolgár számára. Az uniós polgároknak biztosítandó egyenlő bánásmód érdekében a megállapodás 8. cikke arról rendelkezik, hogy Brazília csakis az Európai Unió összes tagállamával szemben függesztheti fel vagy szüntetheti meg a megállapodást, és ugyanígy az EU is csak az összes tagállamára vonatkozóan függesztheti fel vagy szüntetheti meg azt.

A megállapodás preambuluma figyelembe veszi Nagy-Britannia és Írország speciális helyzetét.

A tartózkodás hatálya és időtartama

A vízummentesség a diplomata, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező, turisztikai vagy üzleti céllal utazó személyekre vonatkozik. A szerződő felek állampolgárai a két szerződő fél területére történő első beutazást követő hat hónap során legfeljebb három hónapig tartózkodhatnak az adott szerződő fél területén. A Brazília és a 27-ből 23 tagállam között létrejött kétoldalú megállapodások rendelkezései értelmében van mód a megállapodásban rögzített célokon kívüli utazásra vonatkozó vízummentességre is.

A megállapodás figyelembe veszi a schengeni vívmányokat még nem teljes körűen alkalmazó tagállamok helyzetét. Mindaddig, amíg ezek a tagállamok (azaz Ciprus, Bulgária és Románia) nem részei a schengeni térségnek, a vízummentesség lehetővé teszi Brazília állampolgárai számára, hogy e tagállamok mindegyikének területén – a schengeni térség egészére számított időtartamtól függetlenül – három hónapot eltölthessenek.

Egyéb rendelkezések

A megállapodás rendelkezik egy szakértői bizottság felállításáról, amely a megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat hivatott rendezni. A megállapodás továbbá a Brazília és a tagállamok közötti útlevélminták cseréjéről is rendelkezik.

***

Az előadó ezért jóváhagyja a megállapodás megkötését.

A Jacques Barrot bizottsági alelnök és a brazil hatóságok közötti levélváltás szerint a hatályos kétoldalú megállapodások az Európai Unió számára továbbra is kiemelt fontosságúak, mivel ezek rendelkeznek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről azon utazók számára, akikre nem vonatkozik az EU és a Brazília közötti megállapodás. E tekintetben emlékeztetnünk kell rá, hogy az Európai Unió alkalmazhatja az EU és Brazília közötti vízummentességben szereplő felfüggesztési záradékot, amennyiben Brazília felmondja a kétoldalú megállapodásokat.

A jelenlegi vízummentességi megállapodás a diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező személyek számára előrelépést jelent az 539/2001 rendeletnek megfelelő, teljes körű vízumviszonosság létrehozása felé.

Azonban a viszonosságról szóló hatodik bizottsági jelentésben (COM (2010) 620) rögzítettek szerint két másik harmadik ország (Kanada és az Egyesült Államok) továbbra is fenntartja három, illetve négy tagállam felé a vízumkötelezettséget, megsértve ezáltal a viszonosság elvét. Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak intenzív és aktív erőfeszítéseket kellene tennie annak érdekében, hogy ezen országok számára eltöröljék a vízumkötelezettséget. Az e példa alapján kötött, a diplomata, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkezők számára szóló egyedi megállapodás lehetne az első lépés a Kanadával és az Egyesült Államokkal történő teljes vízumliberalizáció felé.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

26.1.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Edit Bauer, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Ernst Strasser, Marie-Christine Vergiat

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat