Procedură : 2010/0222(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0010/2011

Texte depuse :

A7-0010/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/02/2011 - 9.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0050

RECOMANDARE     ***
PDF 163kWORD 79k
27.1.2011
PE 454.477v02-00 A7-0010/2011

referitoare la propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană si Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale

(16362/2010 – C7-0399/2010 – 2010/0222(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Ioan Enciu

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană si Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale

(16362/2010 – C7-0399/2010 – 2010/0222(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16362/2010),

   având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale (13708/2010),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) litera (a) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0399/2010),

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0010/2011),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Federative a Braziliei.


EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului, Brazilia este înscrisă pe o așa-numită „listă pozitivă” a țărilor ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză pentru trecerea frontierelor externe ale Uniunii Europene. În conformitate cu principiul reciprocității, care stă la baza acestui regulament, toți cetățenii UE ar trebui să beneficieze de un drept similar atunci când călătoresc în Brazilia.

Până în prezent, principiul reciprocității a fost pus în aplicare prin intermediul acordurilor bilaterale privind eliminarea regimului de vize încheiate în mod individual între Brazilia și statele membre. Cu toate acestea, patru țări din UE – Estonia, Letonia, Malta și Cipru – nu au semnat astfel de acorduri. Prin urmare, cetățenii respectivelor state sunt supuși în continuare obligației de a deține viză pentru a călători în Brazilia, fapt ce încalcă principiul reciprocității.

În acest context și ținând seama de faptul că, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, politica comună în materie de vize față de țările terțe constituie competența exclusivă a UE, doar UE, și nu statele membre în mod individual, poate negocia și încheia un acord cu Brazilia privind exonerarea de obligația de a deține viză.

În această privință, Consiliul a adoptat la 18 aprilie 2008 o decizie prin care autorizează Comisia să negocieze un astfel de acord în numele Uniunii Europene. Cele două părți au convenit să semneze două acorduri distincte: unul pentru titularii de pașapoarte obișnuite și altul pentru titularii de pașapoarte diplomatice, oficiale și de serviciu. Pentru a motiva această opțiune s-a invocat faptul că cel de-al doilea acord nu va necesita ratificarea de către Congresul Braziliei și va putea intra în vigoare într-un termen mai scurt.

Negocierile cu Brazilia privind acordul de exonerare de obligația de a deține viză a titularilor de pașapoarte diplomatice, oficiale și de serviciu au fost inițiate la 2 iulie 2008 și s-au încheiat la 19 noiembrie. Acordul a fost parafat la 28 aprilie 2010, iar semnarea oficială în numele Uniunii și al Braziliei a avut loc la Bruxelles, la 8 noiembrie 2010.

Exonerarea de obligația de a deține viză convenită de UE și Brazilia nu va înlocui alte acorduri bilaterale semnate cu diverse state membre, ci le va completa. Cu toate acestea, acordul încheiat de Uniune va prevala asupra celor bilaterale în domeniile acoperite de acestea din urmă, și anume vizitele în scop turistic și de afaceri.

Textul final al acestui acord poate fi rezumat după cum urmează:

Obiectiv

Acordul conferă acces reciproc la călătorii fără viză de scurtă ședere pentru toți cetățenii UE și brazilieni care dețin un pașaport diplomatic, de serviciu sau oficial. Pentru a asigura egalitatea de tratament pentru toți cetățenii UE, articolul 8 din acord prevede că Brazilia poate suspenda sau denunța acordul numai cu privire la toate statele membre ale Uniunii Europene și, reciproc, Uniunea poate suspenda sau denunța acordul numai dacă respectiva decizie afectează toate statele membre.

Acordul ia în considerare în preambul situația specială a Marii Britanii și a Irlandei.

Domeniul de aplicare și durata șederii

Exonerarea de obligația de a deține viză se aplică doar titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale care se deplasează în scop turistic sau de afaceri. Cetățenii părților la acord pot rămâne pe teritoriul celeilalte părți pe o perioadă maximă de trei luni în cursul unei perioade de șase luni, calculată de la data primei intrări pe teritoriul celeilalte părți la acord. Exonerarea de obligația de a deține viză pentru călătoriile efectuate în alte scopuri decât cele prevăzute în acord poate fi în continuare acordată în temeiul dispozițiilor acordurilor bilaterale semnate de Brazilia cu 23 dintre cele 27 de state membre.

Acordul ia în considerare situația statelor membre care nu aplică încă în integralitate acquis-ul Schengen. Atât timp cât aceste state membre (Cipru, Bulgaria și România) nu fac parte din spațiul Schengen, exonerarea de obligația de a deține viză oferă cetățenilor Braziliei dreptul de a rămâne trei luni pe teritoriul fiecăruia dintre respectivele state membre, independent de perioada calculată pentru întregul spațiu Schengen.

Alte dispoziții

Acordul stabilește instituirea unui comitet de experți însărcinat cu soluționarea litigiilor care pot decurge din interpretarea sau aplicarea prevederilor acestuia. Acordul prevede, de asemenea, schimbul de specimene de pașapoarte între Brazilia și statele membre.

***

Raportorul aprobă, prin urmare, încheierea acestui acord.

Cu toate acestea, după cum se menționează în schimbul de scrisori dintre vicepreședintele Comisiei, Jacques Barrot, și autoritățile braziliene, menținerea actualelor acorduri bilaterale ar trebui să rămână de maximă importanță pentru Uniunea Europeană, întrucât acestea prevăd exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru categorii de călători care nu sunt incluse în acordul UE-Brazilia. În această privință, ar trebui reamintit faptul că Uniunea Europeană ar putea aplica clauza de suspendare a exonerării de vize convenite de UE și Brazilia în cazul în care aceasta din urmă ar denunța acordurile bilaterale.

Actualul acord cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză a titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale reprezintă un progres în direcția instituirii exonerării reciproce totale de obligația de a deține viză, în conformitate cu Regulamentul 539/2001.

Cu toate acestea, după cum a indicat Comisia în cel de-al șaselea raport privind menținerea obligativității vizelor de către anumite țări terțe, încălcând principiul reciprocității (COM (2010)620), alte două țări terțe, și anume Canada și Statele Unite ale Americii, continuă să mențină obligativitatea vizelor pentru trei, respectiv patru state membre, încălcând astfel principiul reciprocității. În opinia raportorului, Comisia ar trebui să depună eforturi susținute și proactive pentru a elimina obligativitatea vizelor pentru aceste țări. Încheierea de acorduri specifice pentru titularii de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale bazate pe actualul exemplu ar putea constitui un prim pas în direcția liberalizării depline a regimului de vize cu Canada și SUA.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

26.1.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Ernst Strasser, Marie-Christine Vergiat

Aviz juridic - Politica de confidențialitate