Postopek : 2010/0228(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0011/2011

Predložena besedila :

A7-0011/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/02/2011 - 9.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0049

PRIPOROČILO     ***
PDF 150kWORD 77k
27.1.2011
PE 454.471v02-00 A7-0011/2011

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike navadnih potnih listov

(16364/2010 – C7‑0400/2010 – 2010/0228(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Monica Luisa Macovei

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Federativni republiki Braziliji.OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike navadnih potnih listov

(16364/2010 – C7‑0400/2010 – 2010/0228(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (16364/2010),

–   ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike navadnih potnih listov (13712/2010),

–   ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 77(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7‑0400/2010),

–   ob upoštevanju členov 81 in 90(8) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7‑0000/2010),

1.  odobri sklenitev sporazuma;


2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Federativni republiki Braziliji.OBRAZLOŽITEV

Državljani Brazilije lahko v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 539/2001(1) potujejo v vse države članice Evropske unije, ne da bi zanje veljala vizumska obveznost za kratkoročno bivanje. Brazilija pa zahteva vizume za vstop na svoje ozemlje za državljane naslednjih štirih držav članic: Estonije, Cipra, Malte in Latvije. Ostale države članice so z Brazilijo sklenile dvostranske sporazume, ki njihovim državljanom omogoča kratkoročno bivanje brez vizuma.

Iz ustavnih razlogov Brazilija za te države članice ne more enostransko odpraviti vizumske obveznosti; za imetnike navadnih potnih listov, ki vstopajo na ozemlje Brazilije, je treba skleniti sporazume o odpravi vizumskih obveznosti, ki jih ratificira parlament (imetniki diplomatskih in službenih potnih listov so zajeti v ločenem sporazumu, ki se ga sklene sočasno, vendar zanj ni potrebna odobritev brazilskega parlamenta).

Ob upoštevanju narave skupne vizumske politike in izključne zunanje pristojnosti Evropske unije na tem področju je za pogajanja o sporazumu o odpravi vizumske obveznosti in njegovo sklenitev pristojna samo Unija in ne posamezne države članice. Svet je zato 18. aprila 2008 sprejel sklep o pooblastitvi Komisije, da začne pogajanja za sklenitev sporazuma med Evropsko unijo in Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje. Pogajanja so se začela 2. julija 2008 in se zaključila 1. oktobra 2009. Sporazum je bil parafiran 28. aprila 2010, uradno pa je bil podpisan v imenu Unije in Brazilije 8. novembra 2010.

Pravna podlaga Unije za Sporazum je člen 77(2)(a) v povezavi s členom 218 PDEU(2).

Namen in področje uporabe

Sedanji sporazum med EU in Brazilijo ureja vzajemno odpravo vizumske obveznosti za turistične in poslovne obiske, kot je določeno v sporazumu, za vse državljane Brazilije in EU, vključno z državljani štirih držav članic, ki doslej niso mogli potovati v Brazilijo brez vizuma. Sporazum ne nadomesti, temveč dopolnjuje obstoječe dvostranske sporazume med več državami članicami EU in Brazilijo, ki se nanašajo na potovanja iz namenov, ki niso turistični ali poslovni (na primer za študente in raziskovalce). Iz področja uporabe sporazuma je izključena tudi kategorija oseb, ki potujejo z namenom opravljanja plačane dejavnosti.

Da bi zagotovili enako obravnavo vseh državljanov EU, je bila v sporazum vključena določba, po kateri ga lahko Brazilija začasno preneha izvajati ali odpove samo z veljavnostjo za vse države članice EU. Prav tako lahko Unija sporazum začasno preneha izvajati ali odpove samo z veljavnostjo za vse svoje države članice.

Trajanje bivanja

V sporazumu je trajanje bivanja na schengenskem območju omejeno na tri mesece v obdobju šestih mesecev.

Sporazum upošteva položaj držav članic, ki schengenskega pravnega reda še ne izvajajo v celoti.

Dokler te države članice (Ciper, Bolgarija in Romunija) ne postanejo del schengenskega območja brez notranjih meja, odprava vizumske obveznosti državljanom Brazilije omogoča bivanje na ozemlju vsake od teh držav za tri mesece, kar pa ne posega v čas, ki ga lahko preživijo na celotnem schengenskem območju.

Druge določbe

S sporazumom se ustanovi odbor strokovnjakov za upravljanje sporazuma.

Posebni položaj Združenega kraljestva in Irske je opredeljen v preambuli.

***

Poročevalka je za to, da Evropski parlament kar najhitreje odobri sklenitev tega sporazuma o odpravi vizumske obveznosti, tako da bodo lahko vsi državljani EU, vključno z Estonci, Latvijci, Maltežani in Ciprčani, potovali v Brazilijo v turistične in poslovne namene brez vizumov, prav tako kot lahko že zdaj brazilski državljani potujejo brez vizuma po vseh EU državah članicah. Nemudoma je treba izvrševati politiko EU na področju vzajemne odprave vizumske obveznosti.

Unija mora nadaljevati z izvajanjem vzajemne odprave vizumske obveznosti, dokler ne bodo lahko vsi njeni državljani iz vseh držav članic potovali brez vizuma v vse države, katerih državljani že lahko potujejo v EU brez vizuma, vključno z ZDA in Kanado.

(1)

UL L 81, 21. 3. 2001, str. 1.

(2)

Pogodba o delovanju Evropske unije, UL C 115, 9. 5. 2008, str. 47.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

26.1.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Ernst Strasser, Marie-Christine Vergiat

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov