Postup : 2009/0060B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0014/2011

Předložené texty :

A7-0014/2011

Rozpravy :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Hlasování :

PV 03/02/2011 - 8.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0031

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 511kWORD 104k
28. 1. 2011
PE 456.703v01-00 A7-0014/2011

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě

(16446/2010 – C7‑0427/2010 – 2009/0060B(COD))

Výbor pro zahraniční věci

Spoluzpravodajky: Kinga Gál a Barbara Lochbihler

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě

(16446/2010 – C7‑0427/2010 – 2009/0060B(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (16446/2010 – C7‑0427/2010),

–   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0194),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro zahraniční věci (A7‑0014/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj ve druhém čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VE DRUHÉM ČTENÍ(2)*

---------------------------------------------------------

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské Unie, a zejména na čl. 209 odst. 1 a článek 212 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)         Za účelem zlepšení účinnosti a transparentnosti vnější pomoci Společenství byl v roce 2006 zřízen nový rámec, kterým se řídí plánování a poskytování pomoci. Tento rámec zahrnuje nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)(4), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství(5), nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy(6), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o zřízení nástroje stability(7), nařízení Rady (ES) č. 300/2007 ze dne 19. února 2007, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti(8), nařízení (ES) č. 1889/2006(9) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006 kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci(10).

(2)         Z provádění těchto nařízení vyplynul nesoulad, pokud jde o výjimku ze zásady nezpůsobilosti nákladů, jež souvisejí s daněmi, cly a dalšími poplatky, pro financování Unie. Z tohoto důvodu se navrhuje změna příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 1889/2006 za účelem jejich sladění s ostatními nástroji.

(3)         Toto nařízení nestanoví víc, než je nutné k dosažení sledovaného cíle, v souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.

(3a)       Pokud jde o strategické dokumenty měla by být Komise oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unii, neboť tyto strategické dokumenty doplňují nařízení (ES) č. 1889/2006 a mají obecnou působnost. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravných prací vedla náležité konzultace, a to i s odborníky.

(4)         Nařízení (ES) č. 1889/2006 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1889/2006 se mění takto:

(1)      V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.      Strategické dokumenty a veškeré jejich revize nebo rozšíření budou přijímány Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17 a s výhradou podmínek stanovených v článcích 17a a 17b.“;

(2)      V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.      Roční akční programy a jakékoli jejich revize nebo rozšíření budou přijímány Komisí s přihlédnutím ke stanoviskům Evropského parlamentu a Rady.“;

(3)      V článku 7 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.      Pokud náklady na taková opatření dosáhnou nebo překročí 3 000 000 EUR, přijme je Komise s přihlédnutím ke stanoviskům Evropského parlamentu a Rady.

4.        U zvláštních opatření, která nedosáhnou 3 000 000 EUR, zašle Komise opatření do 10 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí pro informaci Evropskému parlamentu a Radě.“;

(4)      V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.      O provedených opatřeních ad hoc informuje Komise pravidelně Evropský parlament a Radu.“;

(5)       V článku 13 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.       Pomoc Unie se zpravidla nepoužije k placení daní, cel nebo poplatků v zemích, které jsou příjemci pomoci.“;

(6)      V článku 16 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.      Komise zasílá své hodnotící zprávy pro informaci Evropskému parlamentu a Radě. Výsledky se použijí jako zpětná vazba pro sestavování programů a přidělování zdrojů.“;

(7)      Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Výkon přenesené pravomoci

1.        Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu platnosti tohoto nařízení.

2.        Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3.        Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 17a a 17b.

Článek 17a

Zrušení přenesení pravomoci

1.        Evropský parlament nebo Rada mohou přenesenou pravomoc uvedenou v článku 5 kdykoli zrušit.

2.        Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda přenesení pravomoci zrušit, usiluje o to, aby informoval s přiměřeným časovým předstihem před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesení pravomoci, jež by se mohlo stát předmětem zrušení, včetně důvodů takového zrušení.

3.        Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení v něm určených pravomocí. Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 17b

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.        Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.        Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevznést.

3.        Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost v případě, že proti němu ve lhůtě uvedené v odstavci 1 Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který proti aktu v přenesené pravomoci námitky vznesl, tyto námitky odůvodní.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne...

Za Evropský parlament                                   Za Radu

předseda                                                        předseda nebo předsedkyně

(1)

Texty přijaté dne 21.10.2010, P6_TA(2010)0380.

(2)

* Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučnou kurzívou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(3)

          Postoj Evropského parlamentu ze dne 21. října 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 10. prosince 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(4)

          Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 82.

(5)

          Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1.

(6)

          Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 41.

(7)

          Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 1.

(8)

          Úř. věst. L 81, 22.3.2007, s. 1.

(9)

          Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 1.

(10)

          Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.


POSTUP

Název

Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (změna nařízení (ES) č. 1889/2006).

Odkazy

16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

21.10.2010                     T7-0380/2010

Návrh Komise

COM(2009)0194 - C7-0158/2009

Receipt of Council position at first reading announced in plenary

16.12.2010

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

AFET

16.12.2010

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Barbara Lochbihler

13.1.2011

Kinga Gál

13.1.2011

 

Datum přijetí

26.1.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

56

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Dominique Baudis, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Nikolaos Chountis, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Renate Weber

Datum předložení

28.1.2011

Právní upozornění - Ochrana soukromí