Förfarande : 2009/0060B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0014/2011

Ingivna texter :

A7-0014/2011

Debatter :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Omröstningar :

PV 03/02/2011 - 8.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0031

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 350kWORD 85k
28.1.2011
PE 456.703v02-00 A7-0014/2011

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättandet av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen

(16446/1/2010 – C7‑0427/2010 – 2009/0060B(COD))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Kinga Gál och Barbara Lochbihler

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättandet av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen

(16446/1/2010 – C7‑0427/2010 – 2009/0060B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (16446/1/2010 – C7‑0427/2010),

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1) en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0194),

–   med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A7‑0014/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

VID ANDRA BEHANDLINGEN(2)*

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättandet av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 209.1 och 212,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3),

av följande skäl:

1)          En ny ram för planeringen och tillhandahållandet av gemenskapens externa bistånd fastställdes 2006 i syfte att göra biståndet effektivare och öppnare. Ramen omfattar rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen(4), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument(5), rådets förordning (EG) nr 1934/2006 av den 21 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier(6), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006 om upprättande av ett stabilitetsinstrument(7), rådets förordning (Euratom) nr 300/2007 av den 19 februari 2007 om upprättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete(8), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006(9) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete(10).

2)          Vid genomförandet av dessa förordningar har det framkommit inkonsekvenser när det gäller undantag till principen om att utgifter i samband med skatter, tullar och andra avgifter inte berättigar till unionsfinansiering. Det föreslås därför att de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 1889/2006 ändras i syfte att anpassa den till de övriga instrumenten.

3)          Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen.

3a)        Kommissionen bör ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller strategidokument, eftersom dessa kompletterar förordning (EG) nr 1889/2006 och gäller generellt. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

4)          Förordning (EG) nr 1889/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1889/2006 ska ändras på följande sätt:

1)        Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3.      Strategidokumenten och eventuella ändringar eller förlängningar av dessa ska antas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 17 och enligt villkoren i artiklarna 17a och 17b.”

2)        Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3.      De årliga handlingsprogrammen och eventuella ändringar eller förlängningar av dessa ska antas av kommissionen under beaktande av Europaparlamentets och rådets yttranden.”

3)        Artikel 7.3 och 7.4 ska ersättas med följande:

”3.      Om utgifterna för de särskilda åtgärderna är lika med eller överstiger 3 000 000 EUR ska de antas av kommissionen under beaktande av Europaparlamentets och rådets yttranden.

4.        Om utgifterna för de särskilda åtgärderna understiger 3 000 000 EUR ska kommissionen underrätta Europaparlamentet och rådet om åtgärderna inom tio arbetsdagar efter antagandet av dess beslut.”

4)        Artikel 9.2 ska ersättas med följande:

”2.      Kommissionen ska regelbundet underrätta Europaparlamentet och rådet om de ad hoc-åtgärder som vidtas.”

5)        Artikel 13.6 ska ersättas med följande:

”6.       Stöd från unionen får i princip inte användas för att betala skatter, tullar eller andra avgifter i de stödmottagande länderna.”

6)        Artikel 16.2 ska ersättas med följande:

”2.      Kommissionen ska för kännedom överlämna utvärderingsrapporterna till Europaparlamentet och rådet. Resultaten ska användas för att förbättra utformningen av programmen och tilldelningen av resurser.”

7)        Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Utövande av delegering

1.        Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 5.3 ska ges till kommissionen för den period under vilken denna förordning är i kraft.

2.        När kommissionen antar en delegerad akt, ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

3.        Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 17a och 17b.”

Artikel 17a

Återkallande av delegering

1.        Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.        Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas, ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilken delegerad befogenhet som kan komma att återkallas samt skälen för återkallandet.

3.        Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 17b

Invändning mot delegerade akter

1.        Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en frist på två månader från delgivningsdagen.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader.

2.        Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den frist som avses i punkt 1 har invänt mot den delegerade akten, ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft före utgången av denna frist om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de har beslutat att inte göra invändningar.

3.        Om antingen Europaparlamentet eller rådet inkommer med invändningar mot en delegerad akt inom den frist som anges i punkt 1 ska akten inte träda i kraft. Den institution som gör invändningar ska ange skälen till sina invändningar mot den delegerade akten.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar                        På rådets vägnar

Ordförande                                                    Ordförande

(1)

Antagna texter från sammanträdet 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.

(2)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.

(3)

Europaparlamentets ståndpunkt av den 21 oktober 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 10 december 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT).

(4)

EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.

(5)

EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.

(6)

EUT L 405, 30.12.2006, s. 41.

(7)

EUT L 327, 24.11.2006, s. 1.

(8)

EUT L 81, 22.3.2007, s. 1.

(9)

EUT L 386, 29.12.2006, s. 1.

(10)

EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (ändring av förordning (EG) nr 1889/2006)

Referensnummer

16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD)

Parlamentets första behandling – Pnummer

21.10.2010                     T7-0380/2010

Kommissionens förslag

KOM(2009)0194 - C7-0158/2009

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

16.12.2010

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

16.12.2010

Föredragande

       Utnämning

Barbara Lochbihler

13.1.2011

Kinga Gál

13.1.2011

 

Antagande

26.1.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

56

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Dominique Baudis, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Nikolaos Chountis, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Renate Weber

Ingivande

28.1.2011

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy