Процедура : 2010/2123(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0015/2011

Внесени текстове :

A7-0015/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/02/2011 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0029

ДОКЛАД     
PDF 189kWORD 80k
31.1.2011
PE 454.685v02-00 A7-0015/2011

относно искане за снемане на имунитета на Tamás Deutsch

(2010/2123(IMM)

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Francesco Enrico Speroni

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Tamás Deutsch

((2010/2123(IMM))(IMM))

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането за снемане на имунитета на Tamás Deutsch, предадено от унгарските съдебни органи на 9 юни 2010 г. и обявено в пленарно заседание на 8 юли 2010 г.,

–   като изслуша Tamás Deutsch съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г. и 21 октомври 2008 г.(1),

–   като взе предвид раздел 10, точка 2 от Закон LVII от 2004 г. относно правния статут на унгарските членове на Европейския парламент, раздел 5, точка 1 от Закон LV от 1990 г. относно правния статут на членовете на Унгарския парламент и раздел 12, точка 1 от Закон LVII of 2004 г.,

–   като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0015/2011),

А. като има предвид, че унгарски гражданин е завел наказателно производство срещу Tamás Deutsch, член на Европейския парламент, в Районен съд – 2-ри и 3-ти район, Будапеща, по обвинение за клевета съгласно раздел 179, точка 2, букви б) - в) от Унгарския наказателен кодекс,

Б.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз по време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти; като има предвид, че не може да има позоваване на имунитета, когато член на Парламента бъде заловен на мястото на извършване на престъпление; и като има предвид, че това не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове,

В.  като има предвид, че съгласно раздел 10, точка 2 от Закон LVII от 2004 г. относно правния статут на унгарските членове на Европейския парламент членовете на Европейския парламент притежават същия имунитет като членовете на Унгарския парламент,

Г.  като има предвид, че съгласно раздел 5, точка 1 от Закон LV от 1990 г. относно правния статут на членовете на Унгарския парламент наказателно производство срещу член на ЕП може да бъде започнато или водено само с предварителното съгласие на Унгарския парламент и че в съответствие с раздел 12, точка 1 от Закон LVII of 2004 г. Европейският парламент взема решение относно снемането на имунитета на член на Европейския парламент,

Д. като има предвид, че г-н Deutsch е обвинен за клевета, за която се твърди, че е извършена в резултат на твърдение относно частния тъжител, направено в радиопрограма, излъчена на 25 март 2010 г., за участие в която е бил поканен в качеството му на политик и член на Европейския парламент,

Е.  като има предвид, че поради това е уместно да се твърди, че г-н Deutsch е изразил мнение в хода на изпълнение на своите задължения като член на Европейския парламент,

1.  решава да не снема имунитета на Tamás Deutsch;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентните органи на Република Унгария.

(1)

Дело 101/63 Wagner срещу Fohrmann и Krier [1964] Сборник практика на Съда на ЕО 195, Дело 149/85 Wybot срещу Faure и други [1986] Сборник практика на Съда на ЕО 2391 и обединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra срещу De Gregorio и Clemente, все още непубликувани в сборниците на съдебната практика на Съда на ЕО.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. ФАКТИ

На заседанието от 8 юли 2010 г. председателят обяви съгласно член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, че е получил писмо с дата 9 юни 2010 г. от унгарските съдебни органи с искане за снемане на парламентарния имунитет на Tamás Deutsch.

Съгласно член 6, параграф 2 от Правилника за дейността искането е препратено от председателя до комисията по правни въпроси.

Районен съд – 2-ри и 3-ти район, Будапеща е поискал от Европейския парламент да снеме имунитета на члена на ЕП, Tamás Deutsch, срещу когото в съда е заведено наказателно производство. В производството, заведено в съда в Будапеща, Tamás Deutsch е обвинен в деянието клевета съгласно раздел 179, точка 2, букви б) - в) от Унгарския наказателен кодекс.

Обвинението срещу Tamás Deutsch е, че по време на радиопрограмата „Нека да го обсъдим” (Megbeszéljük), излъчена по радиостанция „Klubradio” на 25 март 2010 г., Tamás Deutsch е направил редица изявления, за които се твърди, че са неверни, относно миналото на частния тъжител, считани от последния за клеветнически. Поради това частният тъжител е завел наказателно производство срещу Tamás Deutsch.

II.       ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ИМУНИТЕТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. Членове 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз от 8 април 1965 г. гласят, както следва:

Член 8:

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 9:

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а)        на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б)        на територията на всяка друга държава-членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

2. Процедурата в Европейския парламент се урежда от членове 6 и 7 от Правилника за дейността. Съответните разпоредби гласят, както следва:

Член 6 – Снемане на имунитет:

1.        При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът се стреми преди всичко към запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и към осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции.

2.        Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава-членка, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

(...)

Член 7 – Процедури, свързани с имунитета:

1.        Компетентната комисия разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет и за защита на имунитет и привилегии, по реда на тяхното подаване.

2.        Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии.

3.        Комисията може да поиска от съответния орган да й предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.

(...)

6.        В случай на защита на имунитети или привилегии, комисията посочва дали фактическите обстоятелства съставляват пречка от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на парламентарното заседание, от една страна, или за изразяване на мнение или упражняване на право на глас при осъществяване на мандата им, от друга страна, и дали попада сред хипотезите на член 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите, които не се уреждат от националното право, и прави предложение, с което приканва съответния орган да състави необходимите заключения.

7         Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая.

(...)’

III. ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ И ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ

С оглед на гореизложеното искането на Районен съд – 2-ри и 3-ти район, Будапеща следва да бъде разглеждано като искане за решение на Европейския парламент за снемане на имунитета на Tamás Deutsch, за да може той да носи наказателна отговорност съгласно унгарското право.

Що се отнася до приложимостта на член 8 от Протокола, следва да се отбележи, че обвиненията, повдигнати срещу Tamás Deutsch, се отнасят до мнения, изразени от него в хода на изпълнение на неговите задължения като член на Европейския парламент.

Относно член 9, като се има предвид, че обвиненията, повдигнати срещу Tamás Deutsch, се отнасят за деяние, за което се твърди, че е извършено в Унгария, чийто гражданин той е бил по това време, единствената приложима част е тази, съгласно която „по време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават: a) на територията на своята собствена държава — имунитетите, предоставяни на членовете на националния парламент”.

Следва да се заяви, че има връзка между политическата дейност на г-н Deutsch и изявленията, направени от него в радиопрограмата. В действителност в своите твърдения, посочени в частната тъжба, г-н Deutsch само е коментирал факти от публичната сфера въз основа на документи, публикувани през лятото на 2002 г. във вестник Népszabadaság. Частният тъжител твърди, че тези документи са били фалшифицирани, тъй като тяхното съдържание не съответства на истината, и че той е информирал пресата относно противоречията в документите във вестник Magyar Nemzet на 22 август 2002 г. и е продължил да прави това и след този момент. Следва да се отбележи, че коментарите са се отнасяли за унгарския политически живот и както твърди г-н Deutsch, за въпроси, свързани с ЕС, като частният тъжител е кандидатствал за важен пост в ЕС. Поради това трябва да се направи заключението, че коментирайки тези въпроси, г-н Deutsch е изпълнявал задълженията си като член на Европейския парламент, като е представил своето мнение по въпроси от обществен интерес на своите избиратели.

Накратко, г-н Deutsch е изпълнявал своите задължения като член на Европейския парламент. Опитите да не бъде позволено на членовете на Европейския парламент да изразяват своето мнение по въпроси от законен обществен интерес, като се завеждат съдебни производства, са неприемливи в едно демократично общество и са в нарушение на член 9 от Протокола, който има за цел да защити свободата на изразяване на мнение на членовете на ЕП при изпълнение на техните задължения в интерес на Парламента като институция.

Въз основа на гореизложеното и на наличните документи следва да бъде направено заключението, че не следва да се снема имунитетът на Tamás Deutsch.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на горните съображения и съгласно член 6, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП, след обсъждане на доводите за и против снемането на имунитета на член на ЕП, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да не снема парламентарния имунитет на Tamás Deutsch.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.1.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sajjad Karim, Eva Lichtenberger

Правна информация - Политика за поверителност