Postup : 2010/2123(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0015/2011

Předložené texty :

A7-0015/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/02/2011 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0029

ZPRÁVA     
PDF 181kWORD 79k
31. 1. 2011
PE 454.685v02-00 A7-0015/2011

o žádosti, aby byl Tamás Deutsch zbaven imunity

(2010/2123(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Tamás Deutsch zbaven imunity

(2010/2123(IMM))

Evropský parlament,

–   s ohledem na žádost, aby byl Tamás Deutsch zbaven imunity, kterou dne 9. června 2010 předložily maďarské soudní orgány a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 8. července 2010,

–   s ohledem na to, že Tamás Deutsch byl vyslechnut v souladu s čl. 7. odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské Unie ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu o volbě poslanců Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

–   s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986 a 21. října 2008(1),

–   s ohledem na § 10 odst. 2 zákona LVII z roku 2004 o právním postavení maďarských poslanců Evropského parlamentu, § 5 odst. 1 zákona LV z roku 1990 o právním postavení poslanců maďarského parlamentu a na § 12 odst. 1 zákona LVII z roku 2004,

–   s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řadu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0015/2011),

A. vzhledem k tomu, že proti maďarskému občanovi Tamási Deutschovi, poslanci Evropského parlamentu, který byl soudem II. a III. budapešťského obvodu obviněn podle § 179 odst. 2 písm. b)–c) trestního zákona Maďarska z pomluvy, bylo vzneseno obvinění ze spáchání trestného činu,

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie v průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové na území vlastního státu požívají imunity přiznávané členům parlamentu vlastního státu; vzhledem k tomu, že imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu, a vzhledem k tomu, že Evropský parlament je oprávněn svého poslance imunity zbavit;

C. vzhledem k tomu, že podle § 10 odst. 2 zákona LVII z roku 2004 o právním postavení maďarských poslanců Evropského parlamentu požívají poslanci Evropského parlamentu stejné imunity jako poslanci maďarského parlamentu,

D. vzhledem k tomu, že podle § 5 odst. 1 zákona LV z roku 1990 o právním postavení poslanců maďarského parlamentu může být trestní stíhání poslance zahájeno či vedeno pouze s předchozím souhlasem maďarského parlamentu, přičemž ve smyslu § 12 odst. 1 zákona LVII z roku 2004 rozhoduje o tom, zda bude poslanec Evropského parlamentu zbaven imunity, Evropský parlament,

E.  vzhledem k tomu, že pan Deutsch je obviněn z trestného činu pomluvy, jehož se údajně dopustil tvrzením, které se týkalo žalující strany a které učinil dne 25. března 2010 v rozhlasovém pořadu, kam byl pozván jako politik a poslanec Evropského parlamentu,

F.  vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu musíme konstatovat, že pan Deutsch vyjádřil názory v průběhu výkonu funkce poslance Evropského parlamentu,

1.  rozhodl, aby Tamás Deutsch nebyl zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušným úřadům Maďarské republiky.

(1)

Věc 101/63 Wagner vs. Fohrmann a Krier [1964] Sb. rozh. 195, věc 149/85 Wybot vs. Faure a další [1986] Sb. rozh. 2391 a společné případy C-200/07 a C-201/07 Marra vs. De Gregorio a Clemente, které zatím nebyly uvedeny ve Sbírce rozhodnutí.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. SOUVISLOSTI

Na zasedání dne 8. července 2010 předseda podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu oznámil, že dne 9. června 2010 obdržel dopis zaslaný maďarskými soudními orgány se žádostí, aby byl Tamás Deutsch zbaven poslanecké imunity.

V souladu s čl. 6 odst. 2 jednacího řádu postoupil předseda žádost Výboru pro právní záležitosti.

Soud II. a III. budapešťského obvodu požádal Evropský parlament, aby zbavil svého poslance Tamáse Deutsche, proti němuž u tohoto soudu probíhá trestní řízení, imunity. Tamás Deutsch je v rámci soudního řízení probíhajícího u budapešťského soudu obviněn z trestného činu pomluvy na základě § 179 odst. 2 písm. b)–c) maďarského trestního zákona.

Podle zmíněného obvinění Tamás Deutsch v průběhu pořadu „Megbeszéljük“ („Pohovořme si o tom“) na rozhlasové stanici Klubrádió uvedl dne 25. března 2010 řadu údajně nepravdivých tvrzení, která se týkají minulosti žalující strany, jež je považuje za urážku na cti. Žalující strana proto zahájila proti Tamási Deutschovi trestní řízení.

II.       PRÁVNÍ PŘEDPISYOBECNÉ ÚVAHY TÝKAJÍCÍ SE IMUNITY POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. Články 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 znějí takto:

Článek 8:

Členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Článek 9:

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a.        na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b.        na území ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentupři návratuněj.

Imunity se nelze dovolávatpřípadě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.

2. Postup v Evropském parlamentu se řídí články 6 a 7 jednacího řádu. Příslušná ustanovení mají toto znění:

Článek 6 – Zbavení imunity:

1.        Při výkonu svých pravomocíohledem na výsadyimunity usiluje Parlament předevšímzachování své integrity jako demokratického zákonodárného shromáždění a o zajištění nezávislosti poslanců při plnění jejich povinností.

2.        Každá žádostzbavení poslanecké imunity, se kterou se příslušný orgán členského státu obrací na předsedu, je oznámenaplénuje postoupena příslušnému výboru.

(...)

Článek 7 – Imunitní řízení:

1.        Příslušný výbor projedná žádostizbavení imunity nebo žádostiochranu imunityvýsad neprodleně a v pořadí,jakém mu byly předloženy.

2.        Výbor předloží návrh rozhodnutí, kterým zřetelně doporučí přijetí či zamítnutí žádostizbavení imunity nebo žádostiochranu imunityvýsad.

3.        Výbor může požádat příslušný orgáninformace nebo odůvodnění, které považuje za nezbytnétomu, aby mohl zaujmout stanovisko, zda má být poslanec zbaven imunity či zda má být jeho imunita ochráněna. Dotyčný poslanec musí dostat příležitost se vyjádřit; může přinést jakékoli dokumenty nebo jiné písemné doklady, které považuje za relevantnídané věci. Může být zastupován jiným poslancem.

(...)

6.        V případech týkajících se ochrany imunity nebo výsad výbor určí, zda dané okolnosti představují administrativní nebo jiné omezení volného pohybu poslanců cestujícíchmístado místa zasedání Parlamentu, nebo omezení svobody projevu či hlasování při výkonu mandátu, nebo zda jdeaspekt vymezený článkem 10 Protokoluvýsadáchimunitách, který není upraven vnitrostátním právem,navrhne, aby příslušný orgán učinil nezbytné závěry.

7         Výbor může předložit odůvodněné stanoviskopravomoci daného orgánu a k přípustnosti žádosti, ale za žádných okolností se nesmí vyslovitvině nebonevině poslance, anitom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání,to anipřípadě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu.

(...)

III. OBECNÉ ÚVAHYODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ROZHODNUTÍ

S ohledem na uvedené skutečnosti je nutné žádost soudu II. a III. budapešťského obvodu považovat za žádost o rozhodnutí Evropského parlamentu ohledně zbavení Tamáse Deutsche imunity, aby mohl být trestně stíhán, jak to umožňují maďarské právní předpisy.

Pokud jde o působnost článku 8 Protokolu, je nutné poznamenat, že obvinění vznesená proti Tamási Deutschovi se týkají jeho názorů během výkonu funkce poslance Evropského parlamentu.

Pokud jde o článek 9, s ohledem na skutečnost, že obvinění vznesená proti panu Tamási Deutschovi se týkají trestného činu údajně spáchaného v Maďarsku, jehož občanem v inkriminované době byl, je jedinou uplatnitelnou částí článku ta, podle níž „v průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho poslanci: a) na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu“.

Je nutné konstatovat, že mezi politickou činností pana Deutsche a tvrzeními, která učinil v rozhlasovém pořadu, existuje spojitost. Pan Deutsch se v rámci svých tvrzení uvedených v předvolání žalující strany pouze vyjádřil k veřejně známým skutečnostem, které se zakládají na dokumentech zveřejněných v létě roku 2002 v deníku Népszabadaság. Žalující strana tvrdí, že tyto dokumenty jsou podvrhem, protože neodpovídají pravdě, a že o nesrovnalostech v dokumentech se zmínila dne 22. srpna 2002 v deníku Magyar Nemzet a od té doby neustále informovala tisk v tomto duchu. Je nutné také poznamenat, že tyto poznámky se týkaly politického života v Maďarsku, a jak uvedl pan Deutsch, i záležitostí EU, jelikož žalující strana se ucházela o významný úřad v EU. Nezbytně tím dospíváme k závěru, že tím, že svým voličům dal najevo svůj názor ohledně záležitosti veřejného zájmu, pan Deutsch konal povinnosti vyplývající z jeho funkce poslance Evropského parlamentu.

Stručně řečeno, pan Deutsch vykonával funkci poslance Parlamentu. V demokratické společnosti je nepřijatelné snažit se na základě trestního řízení umlčet poslance Parlamentu, aby nemohli vyjádřit své názory na záležitosti legitimního veřejného zájmu, a je to také v rozporu s článkem 9 Protokolu, jehož cílem je chránit svobodu projevu poslanců při výkonu jejich funkce v zájmu Parlamentu jakožto instituce EU.

Z výše uvedených skutečností a dostupných dokumentů vyplývá, že by pan Tamás Deutsch imunity zbaven být neměl.

IV. ZÁVĚR

Na základě výše uvedených argumentů a v souladučl. 6 odst. 2 jednacího řádu Výbor pro právní záležitosti po zvážení důvodů proproti odnětí poslanecké imunity doporučuje, aby Evropský parlament zachoval poslaneckou imunitu Tamáse Deutsche.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

26.1.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

13

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Sajjad Karim, Eva Lichtenberger

Právní upozornění - Ochrana soukromí