Procedure : 2010/2123(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0015/2011

Indgivne tekster :

A7-0015/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/02/2011 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0029

BETÆNKNING     
PDF 164kWORD 69k
31.1.2011
PE 454.685v01-00 A7-0015/2011

om anmodning om ophævelse af Tamás Deutschs immunitet

(2010/2123 (IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Francesco Enrico Speroni

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Tamás Deutschs immunitet

(2010/2123 (IMM))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til anmodning af 9. juni 2010 fra de ungarske retslige myndigheder om ophævelse af Tamás Deutschs immunitet, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 8. juli 2010,

–   der har hørt Tamás Deutsch, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–   der henviser til artikel 8 og 9 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986 og 21. oktober 2008(1),

–   der henviser til artikel 10, stk. 2, i lov LVII af 2004 om den retlige status for ungarske medlemmer af Europa-Parlamentet, artikel 5, stk. 1, i lov LV af 1990 om den retlige status for medlemmer af det ungarske parlament og artikel 12, stk. 1, i lov LVII af 2004,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, og artikel 7,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7‑0015/2011),

A. der henviser til, at en ungarsk statsborger har anlagt straffesag mod Tamás Deutsch, medlem af Europa-Parlamentet, som ved retten i Budapests andet og tredje distrikt er tiltalt for ærekrænkelse efter den ungarske straffelovs artikel 179, stk. 2, litra b) og c),

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer under Parlamentets sessioner i henhold til artikel 9 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling, og at immuniteten ikke kan påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og ikke kan hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet,

C. der henviser til, at et medlem af Europa-Parlamentet ifølge artikel 10, stk. 2, i lov LVII af 2004 om den retlige status for ungarske medlemmer af Europa-Parlamentet nyder samme immunitet som et medlem af det ungarske parlament,

D. der henviser til, at der ifølge artikel 5, stk. 1, i lov LV af 1990 om den retlige status for medlemmer af det ungarske parlament kun kan anlægges eller føres straffesager mod et medlem med forudgående samtykke fra det ungarske parlament, og at Europa-Parlamentet i henhold til artikel 12, stk. 1, i lov LVII af 2004 træffer afgørelse om ophævelse af immuniteten for et medlem af Europa-Parlamentet,

E.  der henviser til, at Deutsch er tiltalt for ærekrænkelse, som hævdes at være begået som følge af udtalelser om den anklagende part under et radioprogram den 25. marts 2010, som han var inviteret til i sin egenskab af politiker og medlem af Europa-Parlamentet,

F.  der henviser til, at det derfor bør fastslås, at Deutsch fremsatte meningstilkendegivelser under udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet,

1.  vedtager ikke at ophæve Tamás Deutschs immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til den relevante myndighed i Republikken Ungarn.

(1)

Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391, og forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser.


BEGRUNDELSE

I. FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER

På mødet den 8. juli 2010 meddelte formanden i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, at han havde modtaget en skrivelse af 9. juni 2010 fra de ungarske retslige myndigheder, hvori der blev anmodet om ophævelse af Tamás Deutschs parlamentariske immunitet.

Formanden henviste anmodningen til Udvalget om Retlige Anliggender i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 2.

Retten i Budapests andet og tredje distrikt anmodede Europa-Parlamentet om at ophæve immuniteten for medlemmet Tamás Deutsch, som der er anlagt straffesag mod ved den pågældende ret. Tamás Deutsch er tiltalt for ærekrænkelse i henhold til den ungarske straffelovs artikel 179, stk. 2, litra b) og c).

Det gøres gældende, at Tamás Deutsch under et radioprogram med titlen "Lad os diskutere det" (Megbeszéljük) på radiokanalen "Klubradio" den 25. marts 2010 fremsatte en række angiveligt usande udtalelser angående den anklagende parts fortid, som den anklagende part anser for ærekrænkende, hvorfor han har anlagt straffesag mod Tamás Deutsch.

II.       BESTEMMELSER OG GENERELLE BETRAGTNINGER OM EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMERS IMMUNITET

1. Artikel 8 og 9 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter lyder således:

Artikel 8:

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9:

Under Europa-Parlamentets [sessioner] nyder medlemmerne:

a)        på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b)        på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

2. Proceduren i Europa-Parlamentet er fastsat i forretningsordenens artikel 6 og 7. De relevante bestemmelser har følgende ordlyd:

Artikel 6 - Ophævelse af immunitet:

1.        Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter tilstræber Parlamentet først og fremmest at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver.

2.        Enhver anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat til formanden om ophævelse af et medlems immunitet meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

(...)

Artikel 7 - Procedurer vedrørende immunitet:

1.        Det kompetente udvalg prøver straks anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af immunitet og privilegier i den rækkefølge, de fremsættes.

2.        Udvalget fremsætter forslag til afgørelse, der blot skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.

3.        Udvalget kan anmode den pågældende myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes. Udvalget giver medlemmet mulighed for at blive hørt, og medlemmet kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som den pågældende måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

(...)

6.        I sager vedrørende beskyttelse af et privilegium eller af immunitet anfører udvalget, om der foreligger en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af hvervet, eller om der foreligger omstændigheder henhørende under dele af artikel 10 i protokollen vedrørende privilegier og immuniteter, som ikke er undergivet national ret, og udvalget fremsætter på baggrund heraf et forslag, hvori den pågældende myndighed opfordres til at drage de nødvendige konklusioner.

7         Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen.

(...)

III. GENERELLE OVERVEJELSER OG BEGRUNDELSE FOR FORSLAGET TIL AFGØRELSE

På baggrund af ovenstående bør anmodningen fra retten i Budapests andet og tredje distrikt behandles som en anmodning om, at Europa-Parlamentet ophæver Tamás Deutschs immunitet, så han kan strafforfølges, således som det er muligt efter ungarsk ret.

Hvad angår anvendeligheden af protokollens artikel 8 skal det bemærkes, at anklagerne mod Tamás Deutsch vedrører meningstilkendegivelser fremsat under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet.

Eftersom anklagerne mod Tamás Deutsch vedrører handlinger, der blev begået i Ungarn, hvor han var statsborger på det pågældende tidspunkt, er den eneste anvendelige del af artikel 9 den del, hvori det hedder: "Under Europa-Parlamentets [sessioner] nyder medlemmerne: a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling".

Der må siges at være en sammenhæng mellem Deutschs politiske virksomhed og hans udtalelser i radioprogrammet. I de udtalelser, der gengives i den stævning, den anklagende part har indgivet, kommenterede Deutsch rent faktisk blot offentlige emner baseret på dokumenter, der var offentliggjort i sommeren 2002 i avisen Népszabadaság. Den anklagende part hævder, at de pågældende dokumenter var forfalskninger, da deres indhold ikke var i overensstemmelse med sandheden, og at han orienterede pressen om selvmodsigelserne i dokumenterne i avisen Magyar Nemzet den 22. august 2002 og har gjort det gentagne gange siden da. Det skal endvidere bemærkes, at de pågældende udtalelser drejede sig om ungarsk politik og, som anført af Deutsch, også vedrørte EU-spørgsmål, for så vidt som den anklagende part var kandidat til et vigtigt EU-embede. Det må derfor konkluderes, at Deutsch med sine kommentarer udøvede sit hverv som medlem af Parlamentet, idet han tilkendegav sin mening om et spørgsmål af almen interesse for sine vælgere.

Deutsch udførte kort sagt sit arbejde som medlem af Parlamentet. At forsøge at forhindre medlemmer af Parlamentet i at tilkendegive deres meninger om spørgsmål af legitim offentlig interesse ved at anlægge en retssag er uacceptabelt i et demokratisk samfund og klart i strid med protokollens artikel 9, som har til formål at beskytte medlemmernes ytringsfrihed i forbindelse med udøvelsen af deres hverv af hensyn til Parlamentet som institution.

På grundlag af denne redegørelse og de dokumenter, der er til rådighed, må det konkluderes, at Tamás Deutschs immunitet ikke bør ophæves.

IV. KONKLUSION

På grundlag af ovenstående betragtninger, i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, og efter at have overvejet argumenterne for og imod ophævelse af medlemmets immunitet anbefaler Retsudvalget, at Europa-Parlamentet ikke ophæver Tamás Deutschs parlamentariske immunitet.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.1.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sajjad Karim, Eva Lichtenberger

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik