Διαδικασία : 2010/2123(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0015/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0015/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2011 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0029

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 187kWORD 85k
31.1.2011
PE 454.685v02-00 A7-0015/2011

σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Tamás Deutsch,

(2010/2123(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Tamás Deutsch,

(2010/2123(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Tamás Deutsch, που διαβίβασαν οι δικαστικές αρχές της Ουγγαρίας στις 9 Ιουνίου 2010 και που ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 8 Ιουλίου 2010,

–   αφού άκουσε τον Tamás Deutsch, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–   έχοντας υπόψη τις από 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986 και 21 Οκτωβρίου 2008 αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–   λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Νόμου LVII του 2004 σχετικά με το νομικό καθεστώς των Ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Νόμου LV του 1990 σχετικά με το νομικό καθεστώς των μελών του ουγγρικού κοινοβουλίου και το άρθρο 12 παράγραφος 1 του Νόμου LVII του 2004,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0015/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ούγγρος πολίτης έχει μηνύσει τον Tamás Deutsch, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εις βάρος του οποίου εκκρεμεί κατηγορία στο Πρωτοδικείο Ι και ΙΙ της Βουδαπέστης για δυσφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 179 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του ουγγρικού ποινικού κώδικά,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να γίνει επίκληση της ασυλίας σε περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος· και λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δεν δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός εκ των βουλευτών του,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Νόμου LVII του 2004 σχετικά με το νομικό καθεστώς των Ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οιοδήποτε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύει της ίδιας ασυλίας που παρέχεται στα μέλη του ουγγρικού κοινοβουλίου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Νόμου LV του 1990 σχετικά με το νομικό καθεστώς των μελών του ουγγρικού κοινοβουλίου, ποινικές διώξεις είναι δυνατόν να ασκηθούν ή να συνεχιστούν κατά των βουλευτών μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση του ουγγρικού κοινοβουλίου και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του Νόμου LVII του 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει για την άρση της ασυλίας ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος Deutsch κατηγορείται για το αδίκημα της δυσφήμισης το οποίο φέρεται ότι διέπραξε συνεπεία δηλώσεων που διετύπωσε εις βάρος του μηνυτή στο πλαίσιο ραδιοφωνικής εκπομπής στις 25 Μαρτίου 2010 στην οποία είχε προσκληθεί υπό την ιδιότητά του ως πολιτικός και βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κρίνεται συνεπώς ενδεδειγμένο να διαπιστωθεί ότι ο κύριος Deutsch εξέφρασε απόψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

1.  αποφασίζει να μην άρει την ασυλία του Tamás Deutsch·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές της Ουγγρικής Δημοκρατίας.

(1)

Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann and Krier Συλλ. [1964] σελ. 195, Υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure and Others Συλλ. [1986] σελ. 2391 και συνδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio and Clemente, δεν δημοσιεύθηκαν ακόμη στη Συλλογή Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου 2010, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού, ότι έχει λάβει επιστολή εκ μέρους των ουγγρικών δικαστικών αρχών, με ημερομηνία 9 Ιουνίου 2010, με την οποία ζητείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Tamás Deutsch.

Ο Πρόεδρος παρέπεμψε την αίτηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Πρωτοδικείο Ι και ΙΙ της Βουδαπέστης ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία του Tamás Deutsch, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί ποινική δίωξη ενώπιον του δικαστηρίου αυτού. Ο Tamás Deutsch κατηγορείται στο πλαίσιο της διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον του Πρωτοδικείου της Βουδαπέστης για το ποινικό αδίκημα της δυσφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 179 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του ουγγρικού ποινικού κώδικα.

Η κατηγορία εις βάρος του Tamás Deutsch συνίσταται στο ότι, κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Ας το συζητήσουμε» (Megbeszéljük) που μεταδόθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Klubradio» στις 25 Μαρτίου 2010, ο Tamás Deutsch φέρεται ότι προέβη σε σειρά ψευδών δηλώσεων όσον αφορά το παρελθόν του μηνυτή, τις οποίες αυτός θεώρησε δυσφημιστικές. Ως εκ τούτου, το θύμα υπέβαλε μήνυση εις βάρος του Tamás Deutsch

II.       ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965 ορίζουν τα εξής:

Άρθρο 8:

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε κανενός είδους ανάκριση, κράτηση ή άλλη νομική ενέργεια για γνώμη ή ψήφο που δόθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 9:

Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του απολαύουν:

α.        στην επικράτεια των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου του κράτους τους·

β.        εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη·

Ομοίως, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ασυλία όταν ταξιδεύουν από και προς τον τόπο συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιμέτωπο με τη διάπραξη παραπτώματος δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ασυλία ούτε και να παρεμποδίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την άσκηση του δικαιώματός του για άρση της ασυλίας ενός από τα μέλη του.

2. Η διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διέπεται από τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού του. Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 6 - Άρση της βουλευτικής ασυλίας:

1.        Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, επιδιώκει πρωτίστως να διατηρεί την ακεραιότητά του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των Βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2.        Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή ανακοινώνεται σε συνεδρίαση Ολομέλειας και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

(...)

Άρθρο 7 - Διαδικασίες σχετικά με την ασυλία:

1.        Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση και με τη σειρά υποβολής τους τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή για προάσπιση της ασυλίας και των προνομίων.

2.        Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση απόφασης που περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης άρσης της ασυλίας ή υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων.

3.        Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να υποστηριχθεί. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του· μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα. Μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο βουλευτή.

(...)

6.        Σε περιπτώσεις σχετικά με την υπεράσπιση προνομίου ή ασυλίας, η επιτροπή αποφασίζει εάν οι περιστάσεις συνιστούν διοικητικό ή άλλο περιορισμό επιβαλλόμενο στην ελεύθερη διακίνηση των βουλευτών που ταξιδεύουν προς και από τον τόπο συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή στην έκφραση γνώμης ή ψήφου κατά την άσκηση της εντολής τους ή αν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών που δεν αποτελούν θέμα εθνικής νομοθεσίας, και υποβάλλει πρόταση με την οποία καλεί την ενδιαφερόμενη αρχή να καταλήξει στα αναγκαία συμπεράσματα.

7         Η επιτροπή μπορεί να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την αρμοδιότητα της εν λόγω αρχής και σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης, αλλά δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη του βουλευτή ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που του καταλογίζονται, ακόμη και σε περίπτωση που η εξέταση της αίτησης παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση.

(...)’

III.      ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με βάση τα προηγηθέντα, η αίτηση του Πρωτοδικείου Ι και ΙΙ της Βουδαπέστης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως αίτηση για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί άρσεως της ασυλίας του Tamás Deutsch προκειμένου αυτός να διωχθεί ποινικά, σύμφωνα με το ουγγρικό δίκαιο.

Όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου, επισημαίνεται ότι οι κατηγορίες εις βάρος του Tamás Deutsch αφορούν γνώμες που εξέφρασε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά το άρθρο 9, δεδομένου ότι οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν κατά του Tamás Deutsch αναφέρονται σε αδίκημα που φέρεται ότι διεπράχθη στην Ουγγαρία, της οποίας την ιθαγένεια είχε κατά τη στιγμή εκείνη, το μόνο μέρος που ισχύει είναι το εξής: "κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν: α) εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους·".

Πρέπει να υποστηριχθεί ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της πολιτικής δραστηριότητας του κυρίου Deutsch και των δηλώσεων που διετύπωσε στη ραδιοφωνική εκπομπή. Πράγματι, στις δηλώσεις του, που αναφέρονται στο δικόγραφο που κατέθεσε ο μηνυτής, ο κ. Deutsch σχολίασε απλώς γεγονότα του δημόσιου βίου βάσει εγγράφων που δημοσιεύθηκαν το καλοκαίρι του 2002 στην εφημερίδα Népszabadaság.Ο μηνυτής υποστηρίζει ότι τα έγγραφα αυτά ήταν χαλκευμένα, δεδομένου ότι το περιεχόμενό τους δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια και ότι ενημέρωσε τον Τύπο για τις αντιφάσεις στα έγγραφα στην εφημερίδα Magyar Nemzet στις 22 Αυγούστου 2002 και ότι έκτοτε συνέχισε να πράττει το ίδιο. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι παρατηρήσεις αφορούσαν την ουγγρική πολιτική ζωή και, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Deutsch, αφορούσαν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι ο μηνυτής ήταν υποψήφιος για ένα σημαντικό αξίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπεραίνεται συνεπώς ότι ο κύριος Deutsch, διατυπώνοντας τις απόψεις του, επιτελούσε το καθήκον του ως βουλευτής του Κοινοβουλίου εκφράζοντας την γνώμη του επί ενός ζητήματος που παρουσίαζε ενδιαφέρον για τους ψηφοφόρους του.

Κοντολογίς, ο κύριος Deutsch ασκούσε τα καθήκοντά του ως βουλευτής του Κοινοβουλίου. Η απόπειρα φίμωσης των μελών του Κοινοβουλίου όσον αφορά ζητήματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν εύλογα το κοινό με την άσκηση ποινικής δίωξης είναι απαράδεκτη σε μια δημοκρατική κοινωνία και αντίθετη με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου το οποίο αποσκοπεί να προστατεύσει την ελευθερία έκφρασης των βουλευτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους χάριν του Κοινοβουλίου ως θεσμικού οργάνου.

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση και τα διαθέσιμα έγγραφα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ασυλία του Tamás Deutsch δεν πρέπει να αρθεί.

IV.      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού, αφού εξέτασε τους λόγους που συνηγορούν υπέρ και κατά της άρσης της ασυλίας του βουλευτή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην άρει τη βουλευτική ασυλία του Tamás Deutsch.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.1.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sajjad Karim, Eva Lichtenberger

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου