Menettely : 2010/2123(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0015/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0015/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/02/2011 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0029

MIETINTÖ     
PDF 157kWORD 74k
31.1.2011
PE 454.685v01-00 A7-0015/2011

Tamás Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2010/2123(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Francesco Enrico Speroni

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tamás Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2010/2123(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Unkarin oikeusviranomaisten välittämän, 9. kesäkuuta 2010 päivätyn pyynnön Tamás Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi, josta ilmoitettiin täysistunnossa 8. heinäkuuta 2010,

–   on kuullut Tamás Deutschia työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986 ja 21. lokakuuta 2008 antamat tuomiot(1),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin unkarilaisten jäsenten oikeudellista asemaa koskevan vuoden 2004 säädöksen LVII 10 jakson 2 kohdan, Unkarin parlamentin jäsenten oikeudellista asemaa koskevan säädöksen LV 5 jakson 1 kohdan sekä vuoden 2004 säädöksen LVII 12 jakson 1 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0015/2011),

A. ottaa huomioon, että Unkarin kansalainen on nostanut kanteen Euroopan parlamentin jäsentä Tamás Deutschia vastaan, jota syytetään Budapestin 2. ja 3. kaupunginosan tuomioistuimessa kunnianloukkauksesta Unkarin rikoslain 179 artiklan 2 kohdan b alakohdan c alakohdan perusteella,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus; ottaa huomioon, ettei koskemattomuuteen voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta ja sen, ettei tämä estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuus yhden jäsenen osalta,

C. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin unkarilaisten jäsenten oikeudellista asemaa koskevan vuoden 2004 säädöksen 10 jakson 2 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin jäsenelle myönnetty koskemattomuus on sama kuin Unkarin parlamentin jäsenelle myönnetty koskemattomuus,

D. ottaa huomioon, että Unkarin parlamentin asemaa koskevan vuoden 1990 oikeudellisen säännön 5 osaston 1 kohdan mukaisesti jäseneen kohdistuvat rikosoikeudelliset toimet voidaan käynnistää vain Unkarin parlamentin ennakkosuostumuksella ja että Euroopan parlamentin oikeudellisen säännön LVII 12 osaston 1 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentti päättää Euroopan parlamentin jäsenen koskemattomuuden pidättämisestä,

E.  ottaa huomioon, että Tamás Deutschia syytetään kunnianloukkauksesta niiden lausuntojen perustella, joita syytetyn väitetään esittäneen kantajasta 25. maaliskuuta 2010 lähetetyssä radio-ohjelmassa, johon syytetty kutsuttiin poliitikon ja Euroopan parlamentin jäsenen ominaisuudessa,

F.  katsoo näin ollen, että on perusteltua todeta, että Tamás Deutsch ilmaisi mielipiteitään Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien hoitamisen yhteydessä,

1.  päättää olla pidättämättä Tamás Deutschin koskemattomuutta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja asiasta vastaavan Euroopan parlamentin valiokunnan mietinnön välittömästi Unkarin tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle.

(1)

Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 383, Kok. Ep I, s. 203, asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, s. 2391, Kok. Ep. VIII, s. 729 ja yhdistetyt asiat C-200/07 ja C 201/07 Marra v. De Gregorio ja Clemente, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.


PERUSTELUT

I. TOSIASIAT

Puhemies ilmoitti 8. heinäkuussa 2010 pidetyssä istunnossa työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa Unkarin oikeusviranomaisten 9. kesäkuuta 2010 päivätyn kirjeen, jossa pyydetään Tamás Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä.

Puhemies välitti pyynnön oikeudellisten asioiden valiokunnalle työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Budapestin 2. ja 3. kaupunginosan tuomioistuin on pyytänyt Euroopan parlamenttia pidättämään jäsenensä Tamás Deutschin koskemattomuuden, jota vastaan on nostettu syyte mainitussa tuomioistuimessa. Tamás Deutschia syytetään Budapestin tuomioistuimessa kunnianloukkausrikoksesta Unkarin rikoslain 179 artiklan 2 kohdan b alakohdan c alakohdan perusteella.

Tamás Deutschia vastaan nostettu syyte perustuu väitteeseen, jonka mukaan Tamás Deutsch esitti "Klubradio"-radioaseman 25. maaliskuuta 2010 lähettämässä keskusteluohjelmassa ("Megbebeszéljük") kantajan menneisyydestä useita perusteettomia lausuntoja, joita kantaja pitää kunnianloukkauksena. Sen perusteella kantaja on nostanut syytteen Tamás Deutschia vastaan.

II.       EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN KOSKEMATTOMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA YLEISET SEIKAT

1. Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 8 ja 9 artikla kuuluvat seuraavasti:

8 artikla:

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

9 artikla:

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on:

a.        oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b.        toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

2. Euroopan parlamentissa noudatettavasta menettelystä määrätään työjärjestyksen 6 ja 7 artiklassa. Kyseiset määräykset kuuluvat seuraavasti:

artiklaKoskemattomuuden pidättäminen:

1.        Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii ensisijaisesti säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviänsä.

2.        Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen puhemiehelle osoittamasta, jäsenen parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

(...)

artiklaKoskemattomuuden pidättäminen:

1.        Asiasta vastaava valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä niiden saapumisjärjestyksessä.

2.        Valiokunta antaa päätösehdotuksen, jossa on vain suositus koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön tai koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevan pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

3.        Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta. Jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi; hänellä on oikeus esittää kaikki tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet. Toinen jäsen voi toimia hänen edustajanaan.

(...)

6.        Erioikeuden tai vapauden puolustamista koskevissa tapauksissa valiokunta toteaa, muodostavatko olosuhteet hallinnollisen tai muun esteen parlamentin kokouspaikkaan matkustavien tai sieltä palaavien jäsenten vapaalle liikkumiselle, mielipiteen ilmaisemiselle tai äänestyskäyttäytymiselle heidän hoitaessaan edustajantoimeensa kuuluvia tehtäviä tai kuuluvatko kyseiset olosuhteet erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 10 artiklassa tarkoitettuihin asioihin, jotka eivät kuulu kansallisen oikeuden alaan, ja tekee ehdotuksen, jossa kehotetaan asianomaista viranomaista tekemään tarvittavat johtopäätökset.

7.        Valiokunta voi antaa perustellun lausunnon kyseisen viranomaisen toimivallasta asiassa ja pyynnön käsiteltäväksi ottamisesta, mutta se ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko jäsenen syyksi väitetyt lausumat tai toimet syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista.

(...)

III. YLEISET NÄKÖKOHDAT JA PÄÄTÖSEHDOTUKSEN PERUSTELUT

Edellä mainitun perusteella Budapestin 2. ja 3. kaupunginosan tuomioistuimen pyyntöä olisi käsiteltävä Euroopan parlamentille esitettynä pyyntönä, jonka mukaan Tamás Deutschin koskemattomuus olisi poistettava, jotta häntä voidaan syyttää rikoksesta Unkarin lainsäädännön mukaisesti.

Pöytäkirjan 8 artiklan soveltuvuuden osalta on todettava, että Tamás Deutschia vastaan nostettu syyte perustuu mielipiteisiin, joita Tamás Deutsch on esittänyt Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien hoitamisen yhteydessä.

9 artiklan osalta on todettava, että koska Tamás Deutschia vastaan nostettu syyte koskee väitettyä rikosta Unkarissa, jonka kansalainen Tamás Deutsch on ollut kyseisenä aikana, ainoa sovellettava kohta on kohta, jonka mukaan "Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on: (a) oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus".

On todettava, että Tamás Deutschin poliittinen toiminta ja radio-ohjelmassa annetut lausunnot ovat yhteydessä keskenään. Tamás Deutschia vastaan kanteen nostaneen henkilön syytekirjelmässä mainitut lausunnot perustuivat itse asiassa yleisesti tunnettuihin tosiasioihin, jotka julkaistiin Népszabadaság-sanomalehdessä kesällä 2002. Kantaja väittää mainittuja asiakirjoja väärennöksiksi, jotka eivät vastaa todellisuutta, ja että hän on ilmoittanut tiedotusvälineille mainittujen asiakirjojen ristiriitaisuuksista Magyar Nemzet -sanomalehdessä 22. elokuuta 2002 ja myös sen jälkeen. Huomioon olisi otettava myös se, että lausunnot koskivat Unkarin sisäpolitiikkaa, mutta kuten Tamás Deutsch totesi, ne liittyivät myös EU-asioihin, koska kantaja oli hakemassa merkittävää EU-virkaa. Näin ollen on todettava, että Tamás Deutsch antoi mainitut lausunnot Euroopan parlamentin jäsenen ominaisuudessa ja että Tamás Deutsch antoi yleisen edun mukaisia lausuntoja vaalipiirinsä asukkaille.

Kiteytetysti voidaan todeta, Tamás Deutsch hoiti tehtäviään parlamentin jäsenenä. Demokraattisessa yhteiskunnassa ei voida hyväksyä sitä, että parlamentin jäseniä pyritään estämään ilmaisemasta mielipiteitään legitiimisti yleisen edun mukaisista ja huolta aiheuttavista asioista nostamalla kanne tuomioistuimessa, ja edellä mainittu on myös jyrkässä ristiriidassa pöytäkirjan 9 artiklan kanssa, joka on tarkoitettu suojelemaan jäsenten ilmaisuvapautta heidän harjoittaessaan tehtäviään parlamentin edun nimissä.

Edellä esitettyjen ja saatavilla olevien asiakirjojen valossa lopputuloksena on, että Tamás Deutschin koskemattomuutta ei pitäisi pidättää.

IV. JOHTOPÄÄTÖS

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella ja työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta suosittelee jäsenen koskemattomuuden pidättämistä puoltavia ja sitä vastaan esitettyjä perusteita käsiteltyään, että Euroopan parlamentin ei pitäisi pidättää Tamás Deutschin parlamentaarista koskemattomuutta.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.1.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

13

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sajjad Karim, Eva Lichtenberger

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö