Procedūra : 2010/2123(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0015/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0015/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 03/02/2011 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0029

ZIŅOJUMS     
PDF 167kWORD 78k
31.1.2011
PE 454.685v02-00 A7-0015/2011

par pieprasījumu atcelt Tamás Deutsch deputāta imunitāti

(2010/2123(IMM))

Juridiskā komiteja

Referents: Francesco Enrico Speroni

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Tamás Deutsch deputāta imunitāti

(2010/2123(IMM))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2010. gada 9. jūnijā Ungārijas Ģenerālprokuratūras iesniegto un 2010. gada 8. jūlija plenārsēdē paziņoto pieprasījumu atcelt Tamás Deutsch imunitāti,

–   pēc Tamás Deutsch uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 7. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā 1965. gada 8. aprīļa Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija un 2008. gada 21. oktobra spriedumu(1),

–   ņemot vērā 2004. gada LVII Akta par Eiropas Parlamenta Ungārijas deputātu juridisko statusu 10. panta 2. punktu, 1990. gada LV Akta par Eiropas Parlamenta Ungārijas deputātu juridisko statusu 5. panta 1. punktu un 2004. gada LVII Akta 12. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 6. panta 2. punktu un 7. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0015/2011),

A. tā kā kāds Ungārijas pilsonis Budapeštas 2. un 3. rajona tiesā ir iesniedzis privātu apsūdzību pret Eiropas Parlamenta deputātu Tamás Deutsch, un tiesa saskaņā ar Ungārijas kriminālkodeksa 179. panta 2. punkta (b-c) apakšpunktiem ir uzsākusi tiesvedību par goda aizskaršanu;

B.  tā kā saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienā 9. pantu Eiropas Parlamenta sesiju laikā tā deputātiem savas valsts teritorijā ir tāda pati imunitāte, kāda ir piešķirta šīs valsts parlamenta deputātiem; tā kā uz imunitāti nevar atsaukties, ja deputāts aizturēts noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī; tā kā tas neliedz Eiropas Parlamentam izmantot tiesības atcelt kāda sava deputāta imunitāti;

C. tā kā saskaņā ar 2004. gada LVII Akta par Eiropas Parlamenta Ungārijas deputātu juridisko statusu 10. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta deputātam tiek piešķirta tāda pati imunitāte kā Ungārijas parlamenta deputātam;

D. tā kā saskaņā ar 1990. gada LV Akta par Ungārijas parlamenta deputātu juridisko statusu 5. panta 1. punktu un 2004. gada LVII Akta 12. panta 1. punktu par Eiropas Parlamenta deputāta imunitātes atcelšanu lemj Eiropas Parlaments;

E.  tā kā pret T. Deutsch ir celta privāta apsūdzība tādā nodarījumā kā goda aizskaršana, kas it kā notikusi, viņam izsakot apgalvojumus par sūdzības iesniedzēju 2010. gada 25. marta radio pārraidē, uz kuru T. Deutsch bija uzaicināts kā politiķis un Eiropas Parlamenta deputāts;

F.  tā kā šajā saistībā ir atbilstīgi norādīt, ka T. Deutsch ir paudis viedokli, pildot Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus,

1.  nolemj neatcelt Tamás Deutsch imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu attiecīgajai Ungārijas Republikas iestādei.

(1)

Lieta 101/63 Wagner pret Fohrmann un Krier [1964] EKT 195, lieta 149/85 Wybot pret Faure un citiem [1986] EKT 2391 un apvienotās lietas C-200/07 un C-201/07 Marra pret De Gregorio un Clemente, kas vēl nav publicētas Tiesas un Pirmās instances tiesas judikatūras krājumā.


PASKAIDROJUMS

I FAKTI

Priekšsēdētājs 2010. gada 8. jūlija sēdē saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu paziņoja, ka saņēmis Ungārijas tiesu iestāžu 2010. gada 9. jūnija vēstuli ar lūgumu atcelt Tamás Deutsch deputāta imunitāti.

Priekšsēdētājs saskaņā ar 6. panta 2. punktu nosūtīja pieprasījumu Juridiskajai komitejai.

Budapeštas 2. un 3. rajona tiesa ir lūgusi Eiropas Parlamentu atcelt imunitāti deputātam Tamás Deutsch, pret kuru attiecīgajā tiesā notiek tiesvedība krimināllietā. Budapeštas tiesā notiekošajā tiesvedībā Tamás Deutsch ir apsūdzēts goda aizskaršanā, kas pēc Ungārijas kriminālkodeksa 179. panta 2. punkta (b-c) apakšpunktiem ir kriminālpārkāpums.

Lieta pret Tamás Deutsch ir ierosināta par to, ka 2010. gada 25. martā radiostacijas „Klubradio” raidītajā programmā „Pārrunāsim to” (Megbeszéljük) Tamás Deutsch par sūdzības iesniedzēja pagātni izteicis vairākus, kā apgalvots, nepatiesus apgalvojumus, kurus pēdējais uzskata par godu aizskarošiem. Sūdzētājs attiecīgi pieprasīja pret Tamás Deutsch ierosināt krimināllietu.

II        TIESĪBU AKTI UN VISPĀRĪGI APSVĒRUMI ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTU IMUNITĀTI

1. Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās (1965. gada 8. aprīlis) 8. un 9. pantā ir norādīts šādi:

8. pants:

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus nevar aizturēt vai uzsākt pret viņiem tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus.

9. pants:

Eiropas Parlamenta sesijās deputātiem ir:

a.        savā valstī – imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

b.        visu pārējo dalībvalstu teritorijās – imunitāte attiecībā uz jebkāda veida aizturēšanu un tiesvedību.

Tāpat arī deputātiem piemēro imunitāti, kamēr viņi dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu un prom no tās.

Ja deputātu aiztur pārkāpuma izdarīšanas laikā, viņš nevar atsaukties uz imunitāti, un tā neliedz Eiropas Parlamentam izmantot tiesības kādam no tā deputātiem atņemt imunitāti.

2. Šo procedūru Eiropas Parlamentā nosaka Reglamenta 6. un 7. pants. Attiecīgās normas ir šādas:

6. pants Imunitātes atcelšana

1.        Īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz privilēģijām un imunitāti, Parlamenta mērķis ir pirmām kārtām saglabāt savu demokrātiskas likumdevējas asamblejas integritāti un nodrošināt deputātu neatkarību, viņiem veicot savus pienākumus.

2.        Par visiem Parlamenta priekšsēdētājam adresētajiem dalībvalsts kompetentas iestādes pieprasījumiem atcelt deputāta imunitāti paziņo plenārsēdē, un tos nodod atbildīgajai komitejai.

(..)

7. pants Ar imunitāti saistītās procedūras

1.        Atbildīgā komiteja nekavējoties un iesniegšanas secībā izskata pieprasījumus atcelt vai aizstāvēt imunitāti un privilēģijas.

2.        Komiteja iesniedz lēmuma priekšlikumu, kurā ir tikai ieteikums pieņemt vai noraidīt pieprasījumu atcelt imunitāti vai aizstāvēt imunitāti un privilēģijas.

3.        Komiteja var pieprasīt, lai attiecīgā iestāde tai iesniedz visu informāciju un skaidrojumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai izlemtu par imunitātes atcelšanu vai aizstāvēšanu. Attiecīgajam deputātam dod iespēju sniegt paskaidrojumus, un viņš var iesniegt tik daudz dokumentu vai cita veida rakstisku apliecinājumu, cik viņš uzskata par vajadzīgu. Viņu var pārstāvēt cits deputāts.

(..)

6.        Privilēģiju vai imunitātes aizstāvēšanas gadījumos komiteja precizē, vai šie apstākļi rada administratīva vai citāda veida šķēršļus:- deputāta pārvietošanās brīvībai, viņam ierodoties Parlamenta sanāksmju vietā vai to atstājot, vai

- deputāta viedokļa paušanai vai balsošanai savu pienākumu pildīšanas laikā, vai arī tie ir pielīdzināmi Protokola par privilēģijām un imunitāti 10. panta aspektiem, ko nenosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, un iesniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumu izdarīt vajadzīgos secinājumus.

7         Komiteja var sniegt pamatotu atzinumu par attiecīgās iestādes kompetenci un par pieprasījuma pieņemamību, taču tā nekādā gadījumā neizsakās par deputāta vainīgumu vai nevainīgumu un par to, vai ir nepieciešama kriminālvajāšana par uzskatiem vai darbībām, kas deputātam piedēvēti, pat tad ne, ja pieprasījuma izskatīšana ļauj komitejai iegūt detalizētas ziņas par lietas materiāliem.

(..)’

III VISPĀRĪGI APSVĒRUMI UN IEROSINĀTĀ LĒMUMA PAMATOJUMS

Ņemot vērā iepriekš minēto, Budapeštas 2. un 3. rajona tiesas pieprasījums jāuzskata par lūgumu Eiropas Parlamentam lemt par Tamás Deutsch imunitātes atcelšanu, lai viņu varētu saukt pie kriminālatbildības atbilstoši Ungārijas likumdošanai.

Attiecībā uz Protokola 8. panta piemērošanu jānorāda, ka apsūdzība pret Tamás Deutsch attiecas uz viedokļiem, ko pēdējais paudis, pildot Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus.

Attiecībā uz 9. pantu, ņemot vērā, ka apsūdzība pret Tamás Deutsch attiecas uz nodarījumu, kas, kā piedēvēts, veikts Ungārijā, kuras pilsonis viņš nodarījuma veikšanas laikā ir bijis, piemērojama ir tikai tā panta daļa, saskaņā ar kuru „Eiropas Parlamenta sesiju laikā tās deputātiem: a) savas valsts teritorijā ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta deputātiem”.

Jāapliecina, ka starp T. Deutsch politisko darbību un radioprogrammā paustajiem apgalvojumiem pastāv saistība. Faktiski T. Deutsch apgalvojumos, kas norādīti sūdzētāja iesniegtajā tiesas pavēstē, ir tikai komentējis sabiedrībai zināmus faktus, pamatojoties uz dokumentiem, kas 2002. gada vasarā publicēti laikrakstā Népszabadaság. Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka šie dokumenti bijuši viltoti, tā kā to saturs nav atbildis patiesībai, un ka viņš par dokumentos sastopamajām pretrunām 2002. gada 22. augustā ir informējis presi laikrakstā Magyar Nemzet, un kopš tā laika ir turpinājis attiecīgi rīkoties. Jāatzīmē arī, ka komentāri bija saistīti ar Ungārijas politisko dzīvi, un, kā norādījis T. Deutsch, attiecās arī uz ES lietām tādā ziņā, ka sūdzētājs kandidēja uz svarīgu ES amatu. Tādēļ jāsecina, ka, izsakoties par šiem jautājumiem, viņš pildīja deputāta pienākumus, izsakot saviem vēlētājiem viedokli par sabiedriski nozīmīgu jautājumu.

Īsumā — T. Deutsch pildīja Parlamenta deputāta pienākumus. Demokrātiskā sabiedrībā nav pieņemami ar tiesvedības palīdzību mēģināt atturēt Parlamenta deputātus paust viedokli par jautājumu, kas skar likumīgas sabiedrības intereses, un šāda rīcība pārkāpj Protokola 9. pantu, kura nolūks ir aizsargāt deputātu vārda brīvību, tiem pildot savus pienākumus Parlamenta institucionālajās interesēs.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz pieejamajiem dokumentiem, ir jāsecina, ka Tamás Deutsch imunitāte nebūtu atceļama.

IV. SECINĀJUMI

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem un saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu, pēc tam, kad izskatīti apsvērumi par labu deputāta imunitātes atcelšanai un pret to, Juridiskā komiteja iesaka Eiropas Parlamentam neatcelt Tamás Deutsch deputāta imunitāti.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

26.1.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

13

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sajjad Karim, Eva Lichtenberger

Juridisks paziņojums - Privātuma politika