Procedura : 2010/2123(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0015/2011

Teksty złożone :

A7-0015/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/02/2011 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0029

SPRAWOZDANIE     
PDF 179kWORD 86k
31.1.2011
PE 454.685v02-00 A7-0015/2011

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Tamása Deutscha

(2010/2123(IMM))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Tamása Deutscha

(2010/2123(IMM))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Tamása Deutscha przekazany przez węgierskie organy sądowe w dniu 9 czerwca 2010 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 lipca 2010 r.,

–   po wysłuchaniu wyjaśnień Tamása Deutscha zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu PE,

–   uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–   uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r. i 21 października 2008 r.(1),

–   uwzględniając sekcję 10 ust. 2 ustawy LVII z 2004 r. określającej status prawny węgierskich posłów do Parlamentu Europejskiego, sekcję 5 ust. 1 ustawy LV z 1990 r. określającej status prawny posłów do parlamentu węgierskiego oraz sekcję 12 ust. 1 ustawy LVII z 2004 r.,

–   uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu PE,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0015/2011),

A. mając na uwadze, że węgierski obywatel wytoczył proces karny posłowi do Parlamentu Europejskiego Tamásowi Deutschowi który jest oskarżony przed sądem rejonowym drugiej i trzeciej dzielnicy w Budapeszcie o zniesławienie na mocy sekcji 179 ust. 2 lit. b-c) węgierskiego kodeksu karnego,

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej podczas sesji Parlamentu Europejskiego jego członkowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa; mając na uwadze, że nie można powoływać się na immunitet w przypadku, gdy członek został ujęty na gorącym uczynku; a także mając na uwadze, że immunitet nie może stanowić przeszkody w wykonywaniu przez Parlament Europejski prawa uchylenia immunitetu w odniesieniu do któregokolwiek z jego członków,

C. mając na uwadze, że zgodnie z sekcją 10 ust. 2 ustawy LVII z 2004 r. określającej status prawny węgierskich posłów do Parlamentu Europejskiego posłowi do Parlamentu Europejskiego przysługuje taki sam immunitet jak posłowi do parlamentu węgierskiego,

D. mając na uwadze, że zgodnie z sekcją 5 ust. 1 ustawy LV z 1990 r. określającej status prawny posłów do parlamentu węgierskiego postępowanie karne przeciwko posłowi może zostać wszczęte lub być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody parlamentu węgierskiego, a zgodnie z sekcją 12 ust. 1 ustawy LVII z 2004 r. decyzję o zawieszeniu immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego podejmuje Parlament Europejski,

E.  mając na uwadze, że T. Deutschowi zarzuca się zniesławienie, którego dopuścił się jakoby w następstwie wypowiedzi pod adresem skarżącego w trakcie audycji radiowej wyemitowanej w dniu 25 marca 2010 r., do udziału w której został zaproszony jako polityk i jako poseł do Parlamentu Europejskiego,

F.  mając na uwadze, że należy zatem stwierdzić, iż T. Deutsch wyrażał opinie pełniąc obowiązki posła do Parlamentu Europejskiego,

1.  podejmuje decyzję o odmowie uchylenia immunitetu Tamása Deutscha;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej decyzji wraz ze sprawozdaniem właściwej komisji odpowiednim władzom Republiki Węgierskiej.

(1)

Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń 1964, s. 195, sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni, Zbiór Orzeczeń 1986, s. 2391 i sprawy połączone C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente, dotychczas nieopublikowane w Zbiorze.


UZASADNIENIE

I. ZARYS SYTUACJI

Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. przewodniczący poinformował zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu Parlamentu, że otrzymał pismo przesłane przez węgierskie organy sądowe dnia 9 czerwca 2010 r. z wnioskiem o uchylenie immunitetu poselskiego Tamása Deutscha.

Przewodniczący przekazał ten wniosek Komisji Prawnej zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu.

Sąd drugiej i trzeciej dzielnicy w Budapeszcie wystąpił do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu jego członka Tamása Deutscha, przeciwko któremu w sądzie tym toczy się postępowanie karne. W postępowaniu toczącym się przed sądem w Budapeszcie Tamás Deutsch jest oskarżony o dopuszczenie się zniesławienia zgodnie z sekcją 179 ust. 2 lit. b-c) węgierskiego kodeksu karnego.

Sprawa przeciwko Tamásowi Deutschowi toczy się w związku z audycją radiową „Przedyskutujmy to” ((Megbeszéljük) wyemitowaną przez stację radiową Klubradio w dniu 25 marca 2010 r., podczas której Tamás Deutsch wygłosił szereg jakoby nieprawdziwych opinii na temat przeszłości skarżącego uznanych przez niego za oszczercze. W związku z tym skarżący wytoczył Tamásowi Deutschowi proces karny.

II.       RAMY PRAWNE I UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE IMMUNITETU POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. Artykuły 8 i 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. brzmią następująco:

Artykuł 8:

Wobec członków Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego, ani też ich zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Artykuł 9:

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego jego członkowie korzystają:

a.        na terytorium swojego państwa – z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

b.        na terytorium innego państwa członkowskiego - z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego.

Immunitet chroni także członków podczas ich podróży do i z miejsca, gdzie odbywa się posiedzenie Parlamentu Europejskiego.

Nie można powoływać się na immunitet w przypadku, gdy członek został schwytany na gorącym uczynku i nie może on stanowić przeszkody w wykonywaniu przez Parlament Europejski prawa uchylenia immunitetu w odniesieniu do któregokolwiek ze swoich członków.

2. Procedurę tę regulują w Parlamencie Europejskim art. 6 i 7 Regulaminu. Odpowiednie przepisy brzmią następująco:

Artykuł 6 Uchylenie immunitetu

1.        Wykonując swoje uprawnienia związane z przywilejami oraz immunitetami Parlament dąży przede wszystkim do utrzymania swojej integralności jako demokratycznego zgromadzenia prawodawczego oraz do zagwarantowania niezależności posłów w sprawowaniu ich funkcji.

2.        Każdy wniosek w sprawie uchylenia immunitetu posła skierowany do Przewodniczącego przez właściwy organ państwa członkowskiego jest przedstawiany na posiedzeniu plenarnym oraz przekazywany właściwej komisji.

(...)

Artykuł 7 Procedury dotyczące immunitetu

1.        Wnioski o uchylenie immunitetu lub o skorzystanie z immunitetu i przywilejów są niezwłocznie rozpatrywane przez właściwą komisję w kolejności, w jakiej zostały wniesione.

2.        Komisja przedstawia wniosek dotyczący decyzji zawierający jedynie zalecenie przyjęcia lub odrzucenia wniosku o uchylenie lub skorzystanie z immunitetu i przywilejów.

3.        Komisja może zwrócić się do właściwego organu o udostępnienie wszelkich informacji, które uzna za niezbędne do ustalenia zasadności uchylenia lub skorzystania z immunitetu. Zainteresowany poseł ma możliwość udzielenia wyjaśnień, może także przedłożyć wszelkie dokumenty oraz dowody pisemne, które uzna za istotne. Poseł może być reprezentowany przez innego posła.

(...)

6.        W przypadku wniosku o skorzystanie z przywilejów lub immunitetu komisja stwierdza, czy istnieją okoliczności stanowiące administracyjne lub inne ograniczenie swobody przemieszczania się posłów udających się na miejsce obrad Parlamentu lub z niego powracających bądź swobody wyrażania opinii lub głosowania podczas wykonywania mandatu lub czy wchodzą one w zakres art. 10 Protokołu o przywilejach i immunitetach nieobjęty prawem krajowym. Komisja przedstawia właściwemu organowi propozycję wyciągnięcia odpowiednich wniosków.

7         Komisja może wydać uzasadnioną opinię co do właściwości wyżej wymienionego organu oraz co do dopuszczalności wniosku, natomiast nie może w żadnym przypadku wypowiadać się o winie bądź braku winy posła oraz o zasadności wszczęcia wobec niego postępowania karnego na podstawie zarzutów, które są mu stawiane, nawet wtedy, gdy badanie wniosku pozwala komisji na dokładne zapoznanie się ze szczegółami sprawy.

(...)’

III. UWAGI OGÓLNE I UZASADNIENIE PROPONOWANEJ DECYZJI

W świetle powyższego wniosek sądu drugiej i trzeciej dzielnicy w Budapeszcie należy potraktować jako wniosek o wydanie przez PE decyzji. w sprawie uchylenia immunitetu Tamása Deutscha, by można go było pociągnąć do odpowiedzialności karnej, tak jak jest to możliwe na mocy prawa węgierskiego.

W odniesieniu do zastosowania art. 8 protokołu należy zauważyć, że zarzuty wysuwane wobec Tamása Deutscha dotyczą opinii wyrażonych w trakcie pełnienia przez niego obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego.

Odnośnie do art. 9, zakładając, że zarzuty wobec Tamása Deutscha dotyczą przestępstwa popełnionego na Węgrzech, których był obywatelem w momencie zdarzenia, zastosowanie ma tylko jeden fragment, zgodnie z którym „podczas sesji Parlamentu Europejskiego jego członkowie korzystają: a) na terytorium swojego państwa – z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa”.

Należy stwierdzić, że istnieje powiązanie pomiędzy działalnością polityczną T. Deutscha a jego wypowiedziami na antenie radiowej. Faktem jest, że w swoim wystąpieniu, którego zapis znalazł się w pozwie złożonym przez skarżącego, T. Deutsch komentował tylko wydarzenia z życia publicznego w oparciu o dokumenty opublikowane latem 2002 r. przez gazetę Népszabadaság. Skarżący twierdzi, że dokumenty te są fałszerstwem, ponieważ ich treść nie jest zgodna z prawdą, i że poinformował prasę o występujących w nich sprzecznościach na łamach gazety Magyar Nemzet z dnia 22 sierpnia 2002 r. i czynił to potem jeszcze wielokrotnie. Należy ponadto zauważyć, że komentarze te dotyczyły węgierskiego życia politycznego i, jak stwierdził T. Deutsch, odnosiły się również do spraw UE, ponieważ skarżący ubiegał się o ważne stanowisko unijne. W związku z tym należy stwierdzić, że komentując te kwestie, T. Deutsch pełnił obowiązki służbowe posła do Parlamentu polegające na przekazywaniu wyborcom opinii na temat sprawy o znaczeniu publicznym.

Podsumowując, T. Deutsch wykonywał swoje obowiązki posła do Parlamentu. Próba przeszkodzenia posłom do Parlamentu w wyrażaniu opinii w kwestiach dotyczących uzasadnionego interesu publicznego przez wszczęcie postępowania sądowego jest niemożliwa do zaakceptowania w demokratycznym społeczeństwie i niezgodna z art. 9 protokołu, którego celem jest ochrona wolności wypowiedzi posłów przy wykonywaniu ich obowiązków w interesie Parlamentu jako instytucji.

Na podstawie wyżej wymienionych i dostępnych dokumentów należy stwierdzić, że immunitet Tamása Deutscha nie powinien zostać uchylony.

IV. PODSUMOWANIE

Na podstawie powyższych rozważań i zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu po rozpatrzeniu argumentów za uchyleniem immunitetu poselskiego i przeciwko niemu Komisja Prawna zaleca, by Parlament Europejski nie uchylał immunitetu Tamása Deutscha.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

26.1.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

13

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sajjad Karim, Eva Lichtenberger

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności